Vastavalmistuneista sosiaalityöntekijöistä ja sosionomeista (AMK) 48 % kokee työtä olevan liikaa ja 41 % pitää työtään henkisesti liian kuormittavana.

 

 

Tiedot käy­vät ilmi Talentian Vastavalmistuneiden ura­po­lut 2021 ‑sel­vi­tyk­sestä.

– Luvut vetä­vät hil­jai­seksi. On hälyt­tä­vää, että jo vas­ta­val­mis­tu­neet ovat vaa­rassa uupua työ­taa­kan ja hen­ki­sen kuor­mi­tuk­sen alle, sanoo Talentian opis­ke­li­ja­toi­min­nan koor­di­naat­tori Saana Landgrén. 

Vastavalmistuneet sosiaali­alan kor­kea­kou­lu­te­tut ovat moti­voi­tu­neita työn­te­ki­jöitä. Selvityksen mukaan he pitä­vät työ­tään mie­len­kiin­toi­sena, moni­puo­li­sena sekä sopi­van haas­ta­vana. He koke­vat myös, että työssä on mah­dol­lista kehit­tää osaamistaan.

– Valitettavasti alan heikko palk­kaus ja työn kuor­mit­ta­vuus vai­kut­ta­vat sii­hen, että jo uran alussa poh­di­taan työ­pai­kan tai koko alan vaih­ta­mista, Landgrén sanoo.

Vastavalmistuneen sosio­no­min teh­tä­vä­koh­tai­nen palkka on noin 2 500 euroa, sosi­aa­li­työn mais­te­rilla noin 3 500 euroa.

Työnantajilla olisi mah­dol­li­suus hil­litä työn­te­ki­jöi­den läh­tö­ha­luja mak­sa­malla kun­non palk­kaa ja kehit­tä­mällä työ­oloja. Työpaikoilla työ­hy­vin­vointi pitäisi ottaa osaksi joka­päi­väistä työtä. Se aut­taisi työn­te­ki­jöi­den sitou­tu­mi­sessa työ­paik­kaan, sillä hyvin­voi­vat työn­te­ki­jät vaih­ta­vat työ­paik­kaa har­vem­min kuin tyytymättömät.

– Sosiaalialan kor­kea­kou­lu­te­tuista 66 % työl­lis­tyy jo opis­ke­luai­ka­naan. Vain yksi pro­sentti vas­ta­val­mis­tu­neista oli työt­tö­mänä teh­des­sämme kyse­lyn. Sosiaalialalla on hyvä työ­ti­lanne, joten huo­nosta työ­pai­kasta voi­daan tar­vit­taessa vaih­taa toiseen.

Määräaikaiset työsuhteet vaikeuttavat tulevaisuuden suunnittelua

Vastavalmistuneista sosiaali­alan kor­kea­kou­lu­te­tuista 53 % oli vaki­tui­sessa työ- tai vir­ka­suh­teessa, mää­rä­ai­kai­sena 44 %. Sosiaalityöntekijöistä mää­rä­ai­kai­sena työs­ken­teli 19 %, sosio­no­meista 47 %.

Jo uran alussa pohditaan työpaikan tai koko alan vaihtamista.

Talentian edel­li­seen sel­vi­tyk­seen ver­rat­tuna sosi­aa­li­työn mais­te­rei­den mää­rä­ai­kai­suuk­sien osuus laski viisi pro­sent­tiyk­sik­köä, kun sosio­no­meilla luku nousi seit­se­män prosenttiyksikköä.

– Yleisesti vas­ta­val­mis­tu­neet koke­vat, että mää­rä­ai­kai­set työ­suh­teet vai­keut­ta­vat tule­vai­suu­den suun­nit­te­lua ja vähen­tä­vät työn mie­lek­kyyttä, kun pit­kä­ai­kai­sia asia­kas­suh­teita ei pääse muo­dos­tu­maan. Määräaikaisuudet vai­keut­ta­vat myös pää­se­mistä kun­nolla osaksi työyh­tei­söä, Landgrén sanoo.

Vastavalmistuneet työs­ken­te­le­vät eri­tyi­sesti suu­rilla paik­ka­kun­nilla. Kunnat ja kun­tayh­ty­mät työl­lis­tä­vät sosi­aa­li­työn mais­te­reista 86 % ja sosio­no­meista 52 %. Yksityisessä sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­toa­lan yri­tyk­sessä työs­ken­te­lee 19 % vas­taa­jista, jär­jes­tö­sek­to­rilla 12 %.

Korona vaikuttanut vaihtelevasti

Selvityksessä kysyt­tiin myös vas­ta­val­mis­tu­nei­den koke­muk­sia saa­mansa kou­lu­tuk­sen laadusta.

Sosionomeista 64 % ker­toi saa­neensa kou­lu­tuk­sesta hyvät val­miu­det työ­elä­mään, sosi­aa­li­työn­te­ki­jöistä vain 48 %.

– Taustalla on toden­nä­köi­sesti se, että sosi­aa­li­työn mais­te­reilla opin­toi­hin kuu­luu vähem­män har­joit­te­luja ja työ­elä­mäyh­teyk­siä kuin sosio­no­meilla. Näin tieto käy­tän­nön työstä voi jäädä hei­kom­maksi, Landgrén pohtii.

Koronapandemia oli vai­kut­ta­nut vaih­te­le­vasti kyse­lyyn vas­tan­nei­den val­mis­tu­mi­seen, työl­lis­ty­mi­seen ja työuraan.

– Toiset koki­vat, että opis­ke­lun ja työn­teon muu­tok­set lisä­si­vät kuor­mi­tusta ja vai­kut­ti­vat jak­sa­mi­seen. Joidenkin mie­lestä etä­opin­to­jen ja ‑työn lisään­ty­mi­nen toi­vat hyviä asioita elä­mään, kuten jous­toa ja mah­dol­li­suutta hyö­dyn­tää eri­laista osaa­mista. Osa taas koki, ettei pan­de­mia vai­kut­ta­nut juuri miten­kään opis­ke­luun, val­mis­tu­mi­seen ja työelämään.

Urapolut 2021 ‑kyse­lyyn vas­tasi 431 vuo­sina 2019 ja 2020 val­mis­tu­nutta Talentian jäsentä. Vastausprosentti oli noin 29. Talentia tekee kyse­lyn vas­ta­val­mis­tu­neille jäse­nil­leen joka toi­nen vuosi.

Johanna Merilä