Kuva: Veikko Somerpuro

Kun luin ensimmäisen kerran Suomen nuorimmasta kunnanjohtajasta Tatu Ujulasta jäin miettimään, miksi meistä niin harva on riittävän rohkea valitakseen jo nuorena polkuja, joihin päädytään yleensä vasta, kun ikää on mittarissa reilumpi lasti.

 

 

Sosi­aa­lia­lalla joh­to­teh­tä­viin saa­te­taan monesti ajau­tua, koska kukaan muu ei suostu. Tärkeä este on toki palk­kaus, joka ei vält­tä­mättä mer­kit­tä­västi muutu, vaikka vas­tuu lisään­tyisi. Toinen syy on meissä ihmi­sissä. Moni pysyy mie­luum­min omalla muka­vuusa­lu­eel­laan tai ei luota, että osaisi, vaikka oikeasti osaa, jos vain uskaltaa.

Sosiaalialan kor­kea­kou­lu­tet­tuja tar­vi­taan joh­to­teh­tä­viin. On tär­keää, että sosi­aa­li­huol­lossa joh­taja ymmär­tää sosi­aa­li­pal­ve­lu­jen perus­teh­tä­vät ja asiak­kai­den eri­lai­set elä­män­ti­lan­teet. Työntekijän kan­nalta kes­keistä on, että pomolla käryä siitä, mil­laista sosiaali­alan ammat­ti­lai­sen työ on käy­tän­nössä. Laadukkaalla ja asian­tun­te­valla joh­ta­mi­sella on mer­kit­tävä vai­ku­tus työssä jak­sa­mi­seen ja hyvinvointiin.

Sosiaalialan asian­tuntemuksesta ei ole haittaa, vaikka johtaisi ­kokonaista ­kuntaa.

Mutta ei sosiaali­alan asian­tun­te­muk­sesta ole hait­taa, vaikka joh­taisi koko­naista kun­taa. Päinvastoin. Sosiaalihuolto hauk­kaa mer­kit­tä­vän osan kun­tien bud­je­teista ja sosi­aa­li­silla inves­toin­neilla voi­daan kun­ta­ta­lou­dessa sääs­tää pitkä sentti ja lisätä samalla ihmis­ten hyvinvointia.

Omana opis­ke­luai­ka­nani oli poikkeuk­sellista olla kiin­nos­tu­nut joh­to­teh­tä­vistä. Jos joku sat­tui täräyt­tä­mään oppi­tun­nilla pyr­ki­vänsä sosi­aa­li­joh­ta­jaksi, sai siitä enem­män­kin pit­kiä kat­seita kuin kan­nus­ta­vaa tsemppaamista.

Toivottavasti ajat ovat nyt toi­set. Johtaminen on ammatti siinä missä muut­kin ja on enem­män kuin ok kehit­tää itses­tään määrä­tietoisesti joh­ta­jaa jo nuo­resta alkaen.

Jos siis olet ikinä het­ken­kään har­kin­nut uralla ete­ne­mistä myös ver­ti­kaa­li­sesti, tee alalle pal­ve­lus ja ryhdy toi­meen. Näinä epä­var­muu­den aikoina on entistä tär­keäm­pää, että sosiaali­alan asian­tun­te­musta on myös siellä kor­keim­malla pal­lilla. Ypäjällä sitä aina­kin on, sillä Tatu Ujula on paitsi kun­nan­joh­taja, myös lail­lis­tettu sosiaali­työntekijä. Tatusta lisää täällä. Ottakaahan mallia!

Kaisa Yliruokanen