Alpo Heikkinen on Talentian erityisasiantuntija.

Alpo Heikkinen on Talentian työ­elä­mäyk­si­kön eri­tyis­asian­tun­tija. Kuva: Veikko Somerpuro

Helsin­gin kau­pun­gin sosi­aali- ja ter­veys­vi­rasto rajasi ter­veys- ja päih­de­pal­ve­lu­jen psy­ko­te­ra­peut­tien kil­pai­lu­tuk­sessa sosio­nomi- ja sosi­aa­li­työn­te­ki­jä­taus­tai­set psy­ko­te­ra­peu­tit amma­tin­har­joit­ta­jina ja yrit­tä­jinä kil­pai­lu­tuk­sen ulko­puo­lelle. Oikeus osal­lis­tua kil­pai­luun ja psy­ko­te­ra­pian tuot­ta­mi­seen annet­tiin vain sai­raan­hoi­ta­jalle, psy­ko­lo­gille ja lääkärille.

Päätöstä perus­tel­tiin sillä, että koska kyseessä on vai­keam­min psyyk­ki­sesti oirei­le­vat poti­laat, psy­ko­te­ra­pian tulee perus­tua lää­ke­tie­teen para­dig­maan ja ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­hen­ki­lön taus­ta­tut­kin­toon. Ajatuksena on, että psy­ko­so­si­aa­li­seen ja vuo­ro­vai­ku­tus­osaa­mi­seen perus­tu­vissa aut­ta­mi­sam­mat­tien teh­tä­vissä vain tie­tyt taus­ta­kou­lu­tuk­set anta­vat val­miu­det ”vai­kei­den tapaus­ten” käsit­te­lyyn – ja tässä tapauk­sessa sosiaali­alan taus­ta­kou­lu­tus hie­man hel­pom­piin ja keveäm­piin terapiatapauksiin.

Helsingin kaupungin psykoterapiapalveluiden kilpailutuksessa on kyseessä tyylipuhdas professiosumutus.

Kiinnostuin kil­pai­lu­tuk­sen rajauk­sen perus­te­luista ja ryh­dyin etsi­mään Helsingin kau­pun­gin han­kin­ta­sään­nöstä koh­taa, jossa ker­rot­tai­siin, miten ter­vey­den­huol­lon taus­ta­tut­kinto antaa par­haim­man osaa­mi­sen psy­ko­te­ra­pian tuot­ta­mi­seen? Onko ole­massa käsi­tys, että psy­ko­te­ra­peut­ti­kou­lu­tus olisi jaettu lää­ke­tie­teel­li­seen psy­ko­te­ra­pi­aan ja sosi­aa­li­huol­lol­li­seen psy­ko­te­ra­pi­aan ja orien­toi­du­taanko kou­lu­tuk­sessa hal­lin­nol­lis­ten suun­taus­ten perusteella?

Miten lää­ke­tie­teel­li­nen para­digma taus­ta­kou­lu­tuk­sena tuot­taa asia­kas­tar­pei­den poh­jalta parem­man vuo­ro­vai­ku­tus­osaa­mi­sen? Tai miten ter­vey­den­huol­lon näke­mys tuot­taa parem­man arvioin­nin, nime­no­maan juuri näissä ” vai­keissa tapauk­sissa” vaik­kapa palvelujärjestelmäosaamiseen?

Kaikkiin kysy­myk­siin en ole vielä löy­tä­nyt vas­tauk­sia. Sen sijaan yksi kohta rajaus­pe­rus­te­luista jo kaa­tui. Perusteluita laa­ti­neet oli­vat nimit­täin näp­pä­rästi löy­tä­neet sosi­aa­li­huol­to­lain sovel­ta­mi­sop­paasta koh­dan, jonka poh­jalta tul­kit­tiin, että lää­ke­tie­teel­li­sesti myön­netty psy­ko­te­ra­pia on ter­vey­den­huol­lon toi­min­taa eikä perustu sosi­aa­li­huol­lon palvelutarpeeseen.

Paha vain, ettei sovel­ta­mi­sop­paan koh­taa mal­tettu lukea lop­puun asti. Siellä nimit­täin sano­taan, että on sovel­let­tava sekä sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon sään­nök­siä ja että rat­kai­se­vinta on asiak­kaan etu, jol­loin kun­tou­tus voi olla ”vai­keis­sa­kin tapauk­sissa” sekä lää­kin­näl­listä että sosi­aa­lista kun­tou­tusta. Terveydenhuollon lain­sää­dän­nön kautta hoi­toon pääsy ei rajaa psy­ko­te­ra­piaa ja muita kun­tou­tuk­sen kei­noja ter­vey­den­huol­lon taustatutkinnolle.

Helsingin kau­pun­gin psy­ko­te­ra­pia­pal­ve­lui­den kil­pai­lu­tuk­sessa onkin kyseessä tyy­li­puh­das pro­fes­sio­su­mu­tus. Kilpailutus on ehdoil­taan puo­lu­eel­li­nen, ja psy­ko­te­ra­pian nimeä­mi­nen ainoas­taan ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­si­säl­löksi on harhaanjohtava.

Laaja-alai­nen yhteis­kun­nal­li­nen ja pal­ve­lu­jär­jes­tel­mä­osaa­mi­nen on kaik­kein haas­ta­vim­missa tilan­teissa vält­tä­mä­töntä psy­ko­te­ra­peu­tin osaa­mista ja sii­hen sosiaali­alan taus­ta­kou­lu­tus antaa hyvät val­miu­det psy­ko­te­ra­pia­val­miuk­sien lisäksi.

Alpo Heikkinen