Alpo Heikkinen on Talentian erityisasiantuntija.

Alpo Heikki­nen on Tal­ent­ian työelämäyk­sikön eri­ty­isas­iantun­ti­ja. Kuva: Veikko Somer­puro

Helsin­gin kaupun­gin sosi­aali- ja ter­veysvi­ras­to rajasi ter­veys- ja päi­hde­palvelu­jen psykoter­apeut­tien kil­pailu­tuk­ses­sa sosiono­mi- ja sosi­aal­i­työn­tek­i­jä­taus­taiset psykoter­apeu­tit ammat­in­har­joit­ta­ji­na ja yrit­täjinä kil­pailu­tuk­sen ulkop­uolelle. Oikeus osal­lis­tua kil­pailu­un ja psykoter­api­an tuot­tamiseen annet­ti­in vain sairaan­hoita­jalle, psykologille ja lääkärille.

Päätöstä perustelti­in sil­lä, että kos­ka kyseessä on vaikeam­min psyykkises­ti oireil­e­vat poti­laat, psykoter­api­an tulee perus­tua lääketi­eteen par­a­dig­maan ja ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­henkilön taus­tatutk­in­toon. Ajatuk­se­na on, että psykososi­aaliseen ja vuorovaiku­tu­sosaamiseen perus­tu­vis­sa aut­tamisam­mat­tien tehtävis­sä vain tietyt taus­tak­oulu­tuk­set anta­vat valmi­udet ”vaikei­den tapausten” käsit­te­lyyn – ja tässä tapauk­ses­sa sosi­aalialan taus­tak­oulu­tus hie­man helpom­pi­in ja keveämpi­in ter­api­at­a­pauk­si­in.

Helsingin kaupungin psykoterapiapalveluiden kilpailutuksessa on kyseessä tyylipuhdas professiosumutus.

Kiin­nos­tu­in kil­pailu­tuk­sen rajauk­sen perusteluista ja ryhdyin etsimään Helsin­gin kaupun­gin han­k­in­tasään­nöstä kohtaa, jos­sa ker­rot­taisi­in, miten ter­vey­den­huol­lon taus­tatutk­in­to antaa parhaim­man osaamisen psykoter­api­an tuot­tamiseen? Onko ole­mas­sa käsi­tys, että psykoter­apeut­tik­oulu­tus olisi jaet­tu lääketi­eteel­liseen psykoter­api­aan ja sosi­aal­i­huol­lol­liseen psykoter­api­aan ja ori­en­toidu­taanko koulu­tuk­ses­sa hallinnol­lis­ten suun­tausten perus­teel­la?

Miten lääketi­eteelli­nen par­a­dig­ma taus­tak­oulu­tuk­se­na tuot­taa asi­akas­tarpei­den poh­jal­ta parem­man vuorovaiku­tu­sosaamisen? Tai miten ter­vey­den­huol­lon näke­mys tuot­taa parem­man arvioin­nin, nimeno­maan juuri näis­sä ” vaikeis­sa tapauk­sis­sa” vaikka­pa palvelu­jär­jestelmäosaamiseen?

Kaikki­in kysymyk­si­in en ole vielä löytänyt vas­tauk­sia. Sen sijaan yksi koh­ta rajaus­pe­rusteluista jo kaa­tui. Perustelui­ta laati­neet oli­vat nimit­täin näp­pärästi löytäneet sosi­aal­i­huolto­lain soveltamisop­paas­ta kohdan, jon­ka poh­jal­ta tulkit­ti­in, että lääketi­eteel­lis­es­ti myön­net­ty psykoter­apia on ter­vey­den­huol­lon toim­intaa eikä perus­tu sosi­aal­i­huol­lon palve­lu­tarpeeseen.

Paha vain, ettei soveltamisop­paan kohtaa mal­tet­tu lukea lop­pu­un asti. Siel­lä nimit­täin san­o­taan, että on sovel­let­ta­va sekä sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon sään­nök­siä ja että ratkai­sev­in­ta on asi­akkaan etu, jol­loin kuntou­tus voi olla ”vaikeis­sakin tapauk­sis­sa” sekä lääkin­näl­listä että sosi­aal­ista kuntou­tus­ta. Ter­vey­den­huol­lon lain­säädän­nön kaut­ta hoitoon pääsy ei rajaa psykoter­api­aa ja mui­ta kuntoutuk­sen keino­ja ter­vey­den­huol­lon taus­tatutkin­nolle.

Helsin­gin kaupun­gin psykoter­api­a­palvelu­iden kil­pailu­tuk­ses­sa onkin kyseessä tyylipuh­das pro­fes­sio­sumu­tus. Kil­pailu­tus on ehdoil­taan puolueelli­nen, ja psykoter­api­an nimeämi­nen ain­oas­taan ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­sisäl­lök­si on harhaan­jo­hta­va.

Laa­ja-alainen yhteiskun­nalli­nen ja palvelu­jär­jestelmäosaami­nen on kaikkein haas­tavim­mis­sa tilanteis­sa vält­tämätön­tä psykoter­apeutin osaamista ja siihen sosi­aalialan taus­tak­oulu­tus antaa hyvät valmi­udet psykoter­api­avalmiuk­sien lisäk­si.

Alpo Heikki­nen