Eläkeläishahmo Tyyne Kettunen tubettaa terävästi sote-uudistuksesta ja kummastelee sen käänteitä live-keikoilla. Tanssin ja teatterin moniottelija Johanna Keinänen muistuttaa, että huumori auttaa jaksamaan ja hallitsemaan pelkoja takkuavan uudistuksen keskellä.

 

 

Mikä on potilaan tulos­vastuu? Onko parempi, että on monta pientä vaivaa vai yksi hyvin paha?” Olipa asia niin tai näin, Tyyne Kettunen on valmis kantamaan vastuunsa, jotta tilas­toihin saadaan riittä­västi leikkauksia ja hoito­toi­men­pi­teitä.

Koomikko Johanna Keinänen on kiertänyt Tyyne Kettusena, sosiaali- ja terveys­pal­ve­lujen suurku­lut­ta­jaksi itsensä esitte­levänä siilin­jär­ve­läisenä eläke­läis­hahmona, jo 25 vuotta.

– Alkuvuosina yritin meikata itselleni ryppyjä. Nyt ei enää tarvitse, Keinänen nauraa.

Viimeisten 1,5 vuoden aikana Tyynestä on tullut myös somejulkkis, joka tubettaa sote-uudis­tuksen kiemu­roista ja tanssii sote-tanhua, Tyynen sanoin ”loppu­mat­to­malta tuntuvaa ja aika kivuliasta smolna­laista sisäpii­ri­tanssia.”

Videoilla Tyyne kiittää muutamaa edellistä halli­tusta siitä, että sotea on saanut pohtia rauhassa. Yhtei­söl­lisyys on palannut, kun kaikki ovat tasave­roi­sesti kauhun vallassa.

– Nukutus Turussa, leikkaus Tampe­reella ja heräämö Joensuussa, kummas­telee Tyyne erikois­sai­raan­hoidon keskit­ty­mistä.

Sote vaatii kommentointia

Johanna Keinänen muuntautuu nopeasti Tyyneksi. Kelta­ruskea mekko, lieri­hattu, teipillä korjatut silmä­lasit, ruskea käsilaukku, sukka­housut ja lenkkarit – ne ovat Tyynen asu. Samalla Keinänen hakee tyyne­mäisiä ilmeitä, eleitä ja murretta.

– Täytyy muistaa ottaa sormukset pois. Tyyne on nimittäin sinkku, Keinänen sanoo.

Tyyne Kettusen hahmo esiintyi alun perin lasten­teat­te­rissa kahden muun mummon kanssa. Siinä vaiheessa mummot eivät vielä kommen­toineet yhtään mitään. He steppa­sivat.

Älkää tehkö sosiaali- ja terveysasioista poliittisia valtakysymyksiä.

Vähitellen Tyyne alkoi kiertää tervey­den­hoi­toalan tilai­suuk­sissa, joihin kaivattiin keven­nystä asiapi­toisten esitysten väliin. Näkökulmana olivat erilaiset potilaat, joita hoito­hen­ki­löstö työssään kohtaa.

– Tyyne on esimerkki ihmisestä, jolla on oma diagnoosi mukana aina kun hän menee vastaa­no­tolle, Keinänen kuvaa.

Vähitellen Tyynen hahmolta alettiin toivoa kommentteja menossa oleviin uudis­tuksiin: ensin kunta­lii­toksiin ja Paras-hankkeeseen. Sitten seura­sivat halli­tusten pyrki­mykset synnyttää Suomeen uutta sote-mallia.

– Kun avasin sote-oven, siellä oli monta asiaa, jotka huutavat kommen­tointia. Se koskettaa meitä ihmisiä niin monella tavalla.

Youtube-tähdeksi

Teatterin ja tanssin moniot­telija Johanna Keinänen on stand up ‑komiikan lisäksi tanssinut, tehnyt koreo­gra­fioita, näytellyt, ohjannut ja käsikir­joit­tanut esityksiä.

Alle koului­käisenä hän järjesti kotinsa olohuo­neessa tanssie­si­tyksen. Kappa­leena soi Mikko Alatalon Hasar­di­hommia, jonka rytmissä Keinänen tanssi ja huiskutti sifon­ki­hui­villa. Yleisöksi hän oli raahannut mummonsa ja pappansa, jotka asuivat samassa talossa.

– Piti olla yleisö ja markan pääsy­maksu. Olen miettinyt ansain­ta­lo­giikkaa hasar­di­hom­mille heti alusta lähtien, Keinänen nauraa.

Heinä­ve­deltä Etelä-Savosta Keinäsen tie kulki 16-vuotiaana Kuopioon taide­lukion tanssi­lin­jalle. Teini-ikäisenä tanssi linkittyi omaan kehol­li­suuteen ja murrosiän tuomiin muutoksiin. Tanssiessaan Keinänen tunsi itsensä ehjäksi.

– Tuli tunne, että osaan hallita itseäni, kehityn ja löydän uutta, Keinänen muistelee.

Kuvassa näyttelijä Johanna Keinänen

Johanna Keinänen on ollut Tyynenä jo 25 vuotta. Kuva: Veikko Somerpuro

Konser­va­torion jälkeen vasta­val­mis­tunut tanssin­opettaja lähti mukaan Tanssi­teatteri Minimiin, jonka toimin­nasta päätettiin tehdä ympäri­vuo­tista. Minimi jalkautui tekemään esityksiä muun muassa kaduille ja kouluille.

– Se on aika suoraa kohtaa­mista kaiken­laisten ihmisten kanssa. Ei insti­tuution suojissa ja pääsy­lip­pu­kassan takana olevaa esiin­ty­mistä esittä­välle taiteelle vihkiy­ty­neille kulttuurin suurku­lut­ta­jille.

Kuuden kierto­lais­vuoden jälkeen Keinänen jatkoi opiskelua ja valmistui tanssi­taiteen maiste­riksi Teatte­ri­kor­kea­koulun koreo­gra­fi­lin­jalta. Vuodesta 2006 alkaen hän on työllis­tänyt itseään freelancerina.

Katuteat­terin välit­tömyys ja ihmisten pariin tuleminen näkyvät edelleen Keinäsen työssä esimer­kiksi Tyynen hahmossa tehtä­villä stand up ‑keikoilla.

Sosiaa­linen media on tuonut mukanaan myös uuden­laisen vuoro­vai­ku­tuksen yleisön kanssa. Parhaiten mieleen ovat jääneet palautteet, joissa Tyynen on kerrottu pelas­taneen päivän sairaa­la­sängyn pohjalla tai hoitotyön arjessa.

– Tuttu kertoi, että hänen 80-vuotias äitinsä olisi pysynyt pois inter­ne­tistä, jos ei olisi ollut Tyyneä. Tällai­sesta palaut­teesta saa itsekin iloa.

Sote-uudistus ilman sosiaalista

Sote-uudis­tusta on arvos­teltu keskit­ty­mi­sestä tervey­den­huoltoon ja sosiaa­li­pal­ve­lujen jättä­mi­sestä syrjään. Tämä näkyy myös Tyynessä, joka on nimenomaan terveys­pal­ve­lujen suurku­luttaja ja tavat­toman kiinnos­tunut leikkauk­sista ja muista jännit­tä­vistä operaa­tioista.

Keikoilla Tyyne on pohdis­kellut toki myös sosiaa­li­pal­veluja, esimer­kiksi kotihoidon palve­lujen digita­li­soi­tu­mista. Videolla Tyyne tuumii ikäih­misten olevan Suomen harmaata kultaa, jota kansain­vä­liset pörssiyhtiöt tulevat vuolemaan.

Johanna Keinänen muistuttaa, että huumo­rilla on hirvit­tävän tärkeä merkitys ihmisten jaksa­mi­sessa ja pelkojen hallin­nassa.

– Ihmisillä on paljon huolta. Moni miettii, ymmär­ränkö ja löydänkö apua. Minkä nimisellä taksilla pääsen sairaalaan, ja miten sen taksin edes saa tilattua? Tiedänkö enää mihin mennä ja mistä voin kysyä?

Yhteisöllisyys on palannut, kun kaikki ovat tasaveroisesti kauhun vallassa.

Myös digitaa­liset uudis­tukset herät­tävät lisähuolta ihmisissä, joille netistä tiedonhaku on jo ylivoi­maista tai vaatii huomat­tavia lisäpon­nis­tuksia.

– Ei ole hyvä, jos naura­mi­sella tukah­du­tetaan aito huoli tai lakaistaan maton alle asia, joka pitää ottaa vakavasti. Sitä ei saa tapahtua. Mutta nauru on ollut pelon hälven­tä­misen konsti ihmisille aina.

Mutta milloin sote-uudistus on valmis?

Johanna Keinänen uskoo vuonna 2019 aloit­tavan halli­tuksen saavan uudis­tuksen maaliin kautensa loppu­met­reillä, vaikka helposti se ei nytkään käy. Aiheita Tyynen sketseihin pulppuaa varmasti edelleen.

Tyyne puolestaan visioi vuodesta 2050, jolloin sosiaali- ja terveys­va­lio­kunnan puheen­johtaja Aaro Niinistö ilmoittaa soten olevan ihan kohta valmis.

– Tyynen veikkauk­sessa voi olla vähän kemial­lista lisää mukana. Tyynellä oli niin jännittävä päivä, että hän otti vahin­gossa lääkkeet ystävänsä Leikkaan Leilan dosetista, Keinänen virnistää.

Millaisia terveisiä Tyyne lähet­täisi uudelle halli­tuk­selle? Keinänen etsii kasvoilleen tyyne­mäistä ilmettä ja paino­kasta äänen­sävyä. Nyt ei ole vitsailun aika.

– Älkää tehkö sosiaali- ja tervey­s­asioista poliit­tisia valta­ky­sy­myksiä. Älkää ajatelko oman puolueen menes­tystä, vaan ajatelkaa ihmisten hyvin­vointia. Aina.

Näihin terveisiin on helppo yhtyä.

Hanna Moilanen