Työvoi­ma­pal­velut ovat halli­tuksen uudis­tusten seuraavana kohteena. Tiedämme jo, että työnvä­li­tys­toi­minta yksityis­tetään ja hanka­lasti työllis­tet­tävät siirtyvät maakuntien ja kuntien vastuulle.

Halli­tuksen touko­kuinen esitys kokei­lusta järjestää työvoi­ma­pal­velut kunnissa on herät­tänyt vilkkaan keskus­telun. 35-sivuiseen esitykseen sisältyy pienenä yksityis­kohtana mahdol­lisuus kokeilla palka­tonta työko­keilua myös yrityk­sissä jopa vuoden ajan.

Kristiina Koski­luoma. Kuva: Veikko Somerpuro

Työllis­tettävä saisi 9 euron päivä­kor­vauksen tekemästään työstä. Kieltäy­ty­minen johtaisi tukien leikkaa­miseen. ”Orjatyö­mark­kinat 100-vuotiaan Suomen häpeä”, ”valtioko yritysten palkkojen maksa­jaksi”, ”työil­ma­piiri rapautuu työpai­koilla” jäivät mieleen tyrmis­ty­neistä kommen­teista.

Pakko kysyä, minkälaisen ihmiskäsityksen varassa hallitus tekee politiikkaa.

Monet ammat­ti­liit­to­joh­tajat ovat olleet jyrkän kielteisiä. Palkat­tomien työmark­ki­noiden luominen sotkee työmark­ki­noita ja lisää painetta alentaa palkkoja. Yrittä­jä­puo­lella on kummas­teltu halli­tuksen avokä­ti­syyttä, ja Jari Saras­vuokin on varoit­tanut yrittäjiä tarttu­masta helppoon rahaan, joka voi rapauttaa koko työyh­teisön motivaation.

Tuntuu siltä, että hallitus uskoo työttö­myyden syynä olevan työtä välttelevä työtön. Häntä pitää patistaa ja pakottaa rangais­tuksen uhalla.

Miten on työpaik­kojen luomisen laita? Tutki­musta, kehit­tä­mistä ja uusia ideoita tarvitaan, mutta juuri niistä hallitus on leikannut. Monen­laista yritys­tukea on kehitetty, jopa sellaista, jota yritykset eivät haluaisi. Sotu-maksuja on keven­netty. Mutta tuskin yrittäjät uskal­sivat unelmoida, että valtio alkaisi maksaa yritysten palkkoja. Siihenhän puhe uuden­lai­sista työmark­ki­noista kuitenkin viittaa: tarjolle tuodaan pieni­palk­kaisia töitä, joilla ei elä, mutta jotka on pakko ottaa vastaan. Ja nyt tarjotaan ilmaista työvoimaa. Täyden­tävänä tulona sosiaa­li­turva ja leipä­jonot.

Kristiina Koski­luoma