Setan seniorityön juuret ovat vuodessa 2012, jolloin alkoi ensimmäinen Yhdenvertainen vanhuus ‑hanke. Siinä tehtiin sateenkaarisenioreille kysely, jonka mukaan 30 prosenttia vastaajista oli jättänyt käyttämättä sote-palveluita epäasiallisen kohtelun pelossa, kertoo Touko Niinimäki.

 

Samoi­hin aikoikin tehdyssä ammat­ti­laisky­selyssä 75 pros­ent­tia vas­taa­jista ker­toi, ettei opin­nois­sa käsitel­ty lainkaan sukupuolen ja sek­suaalisen suun­tau­tu­misen mon­i­naisu­ut­ta. Senior­i­työn poh­jaa vahvis­tet­ti­in Yhden­ver­tainen van­hu­us II ‑han­kkeessa, ja tänä vuon­na Setan senior­i­työ vak­i­nais­tet­ti­in.

Senior­i­työn kolme tuk­i­jalkaa ovat vaikut­tamistyö, sote‑, kult­tuuri- ja liikun­ta­palvelu­iden ammat­ti­laisille sekä opiske­li­joille suun­natut koulu­tuk­set ja sateenkaarise­nior­ei­den ver­tais­tukiryh­mät.

Ikään­tyville suun­na­tuis­sa palveluis­sa mon­et työkäytän­nöt ja toim­inta­mallit rak­en­tu­vat edelleen sen normin poh­jalle, että olisi ole­mas­sa vain kak­si sukupuol­ta.

– Setan senior­i­työssä tuo­daan esille, että ihmi­nen ikään­tyy kaikkine omi­naispi­irtei­neen, ker­too senior­i­työn koor­di­naat­tori, sosiono­mi (AMK) Touko Niin­imä­ki.

Setan seniorityön ytimessä on ihmisten yhdenvertainen ja sensitiivinen kohtaaminen

–Työn­tek­i­jöi­den ei tarvitse ottaa painei­ta sateenkaariter­mi­nolo­gias­ta. Hyvään alku­un pääsee avoimel­la ja keskustel­e­val­la ilmapi­ir­il­lä, sanoo Touko Niin­imä­ki.

Meidän tulisi päästä pois puhumattomuuden kulttuurista.

– Asi­akas­ta ei saa määrit­tää työn­tek­i­jän omista lähtöko­hdista, vaan pitää kysyä asi­akkaal­ta itseltään, miten hän halu­aa itsen­sä määritel­lä. Ei saa olet­taa eikä pakot­taa ihmistä rooli­in, joka on ris­tiri­idas­sa hänen iden­ti­teet­tin­sä kanssa.

Sateenkaarise­nior­ien iden­ti­teetit nähdään usein sek­suaal­isu­u­den ja seksin kaut­ta. Tämä estää näkemästä ihmistä kokon­aisuute­na.

– Tarvit­semme ymmär­rystä, miten eri­tyis­es­ti sosi­aa­li­nen iden­ti­teet­ti ja sukupuoliroolit vaikut­ta­vat sateenkaarise­nior­ei­den arkielämään.

Sek­suaaliseen suun­tau­tu­miseen ja sukupuolen mon­i­naisu­u­teen liit­tyvät teemat ovat edelleen tabu­ja ikään­tynei­den palveluis­sa, sanoo Touko Niin­imä­ki.

– Sateenkaarise­nior­eil­la on paljon salaamisen koke­muk­sia, sil­lä muun muas­sa homosek­suaaliset teot oli­vat ran­gais­tavia vuo­teen 1971 asti eikä sukupuolen kor­jaamis­es­ta ollut asial­lista tietoa eikä tukea siihen tar­jol­la.

– Yksi yhden­ver­taisen ikään­tymisen tavoite on, että päästään pois puhu­mat­to­muu­den ja piilot­telun kult­tuurista. Asioiden olet­tamisen sijaan kan­nat­taa aina antaa tilaa ihmisen oma­lle itsemäärit­te­ly­oikeudelle.

Hele­na Jaakko­la