Työpaikalla kuin työpaikalla tarvitaan työsuojeluvaltuutettua.

 

 

Osaava työ­suo­je­lu­val­tuu­tettu on eri­tyi­sen tär­keä sosi­aa­li­huol­lon työ­pai­koilla. Selvitysten mukaan sosi­aa­li­huol­lon työn­te­ki­jät ovat usein eet­ti­sesti kuor­mit­tu­neita tai saat­ta­vat koh­data työ­paik­ka­vä­ki­val­taa. Psykososiaalisesta kuor­mi­tuk­sesta joh­tu­vat pois­sao­lot ja ennen­ai­kai­set mie­len­ter­veys­pe­rus­tei­set elä­köi­ty­mi­set ovat myös sosiaali­alalla yleisiä.

– Erityisesti koro­nan myötä työ­pai­koilla on havaittu puut­teita työ­olo­suh­teissa, työ­tur­val­li­suus­la­kia tun­ne­taan huo­nosti ja työ­suo­je­lun pro­ses­sit ovat vie­raita sekä työn­te­ki­jöille että esi­hen­ki­löille, ker­too Talentian eri­tyis­asian­tun­tija Heidi Pekkarinen.

Tärkeä osa arkea

Työsuojelu on tär­keä osa työ­elä­mää ja osa työ­paik­ko­jen arjen sujuvuutta.

– Helposti arjessa unoh­tuu sekin, että jokai­sella työn­te­ki­jällä ase­masta ja työ­teh­tä­västä riip­pu­matta on vel­vol­li­suus huo­leh­tia omasta ja työ­to­ve­rien tur­val­li­suu­desta, muis­tut­taa Pekkarinen.

Työsuojeluvaltuutetun lain­mu­kai­nen teh­tävä on neu­voa ja ohjata työn­te­ki­jöitä sekä tar­vit­taessa viedä puut­teita työ­nan­ta­jan tie­toon rat­kai­su­jen löytämiseksi.

– Valitulla työ­suo­je­lu­val­tuu­te­tulla on varattu työ­ai­kaa juuri työ­suo­je­lu­teh­tä­viin. Hänen puo­leensa voi kään­tyä esi­mer­kiksi psy­ko­so­si­aa­li­seen kuor­mi­tuk­seen liit­ty­vissä tilan­teissa ja hakea yhdessä rat­kai­sua jak­sa­mi­sen kei­noi­hin työ­pai­kalla, Pekkarinen toteaa.

Ei tarvitse olla superihminen

Yhdellä työ­pai­kalla työ­suo­je­lu­val­tuu­te­tun teh­tä­vät sisäl­tä­vät run­saasti työn­te­ki­jöi­den kuun­te­le­mista ja neu­von­taa, toi­sella vaik­kapa työ­tur­val­li­suutta vaa­ran­ta­vien asioi­den esiin nos­ta­mista työn johdolle.

– Työsuojeluvaltuutetun ei kui­ten­kaan tar­vitse olla mikään supe­rih­mi­nen, Pekkarinen hymyi­lee. Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus saada teh­tä­vään tar­vit­se­maansa kou­lu­tusta työajalla.

– Kokemus oman alansa omi­nais­piir­teistä ja kipu­pis­teistä antaa van­kan poh­jan teh­tä­välle. Siksi olisi hyvä, että työ­suo­je­lu­val­tuu­te­tuksi saa­tai­siin mah­dol­li­sim­man pal­jon talen­tia­lai­sia sosiaali­alan ja var­hais­kas­va­tuk­sen ammattilaisia.

Äänestä työsuojeluvaaleissa – näin voit vaikuttaa työpaikkasi työolosuhteisiin!

Työsuojeluvaalit käy­dään monilla työ­pai­koilla tänä syk­synä. Tiedätkö, koska ne ovat sinun työ­pai­kal­lasi? Kysy tar­vit­taessa nykyi­seltä työsuojeluvaltuutetulta.

Lähdetkö ehdolle?

Hyödynnä työ­suo­je­lu­vaa­lien markkinointimateriaaleja.

talentia.fi/tyosuojeluvaalit

Minna Jerrman