Eduskunta hyväksyi työsopimuslakiin muutoksia, jotka tulivat voimaan 1.1.2017. Muutokset koskevat etenkin määräaikaista työsopimusta, koeaikaa ja takaisinottovelvollisuutta.

 

Työso­pi­mus­lain mukaan mää­rä­ai­kai­sen työ­so­pi­muk­sen teke­mi­seen tulee olla perus­teltu syy. Työsopimuslakiin lisät­tiin kui­ten­kin vuo­den­vaih­teessa sään­nös, joka antaa mah­dol­li­suu­den mää­rä­ai­kai­sen työ­so­pi­muk­sen teke­mi­sen pit­kä­ai­kais­työt­tö­män kanssa ilman perus­tel­tua syytä.

Työsopimus voi­daan tehdä vuo­desta 2017 läh­tien mää­rä­ai­kai­sena sillä perus­teella, että pal­kat­tava hen­kilö on työ- ja elin­kei­no­toi­mis­ton ilmoi­tuk­sen perus­teella ollut yhtä­jak­soi­sesti työ­tön työn­ha­kija edel­li­sen 12 kuu­kau­den ajan. Alle kah­den vii­kon pitui­nen työ­suhde ei kui­ten­kaan kat­kaise työt­tö­myy­den yhtäjaksoisuutta.

Pitkäaikaistyöttömän kanssa ilman perus­tel­tua syytä teh­dyn mää­rä­ai­kai­sen työ­so­pi­muk­sen enim­mäis­kesto on yksi vuosi. Työnantaja ja työn­te­kijä voi­vat tehdä kolme mää­rä­ai­kaista sopi­musta ilman perus­tel­tua syytä, kun­han nii­den yhteen­las­kettu kesto on enin­tään vuosi.

Koeajan pidennys

Aiemman työ­so­pi­mus­lain mukaan työ­suh­teen alussa voi­tiin sopia enin­tään nel­jän kuu­kau­den koea­jasta, jonka kuluessa sopi­mus voi­tiin molem­min puo­lin pur­kaa työ­so­pi­mus­laissa sää­de­tyistä perus­teista riip­pu­matta. Mikäli työ­nan­taja jär­jesti työn­te­ki­jälle eri­tyi­sen yli nel­jän kuu­kau­den yhtä­jak­soi­sen työ­hön liit­ty­vän kou­lu­tuk­sen, voi­tiin koe­aika sopia kuu­den kuu­kau­den pituiseksi.

Lakimuutoksen myötä koe­aika voi­daan sopia kuu­den kuu­kau­den pitui­seksi. Työnantaja voi piden­tää koe­ai­kaa, jos työn­te­kijä on työ­ky­vyt­tö­myy­den tai per­he­va­paan takia ollut poissa työstä. Koeaikaa voi­daan piden­tää kuu­kau­della kuta­kin työ­ky­vyt­tö­myys- tai per­he­va­paa­jak­soi­hin sisäl­ty­vää 30 kalen­te­ri­päi­vää kohden.

Kalenteripäiviä las­ket­taessa huo­mioi­daan kaikki työ­ky­vyt­tö­myys- tai per­he­va­paa­jak­soon sisäl­ty­vät kalen­te­ri­päi­vät, mukaan lukien vapaa­päi­vät. Vaikka työn­te­kijä olisi työ­ky­vy­tön tai per­he­va­paalla, ei sel­lai­sia päi­viä huo­mioida, joina työn­te­kijä on ollut työ­ky­vyt­tö­myy­des­tään tai per­he­va­paas­taan huo­li­matta töissä.

Jos työsopimus on tehty ennen 1.1.2017, koeaikaan ja takaisinottovelvollisuuteen sovelletaan vanhaa lakia.

Jos esi­mer­kiksi työn­te­ki­jän kuu­den kuu- kau­den pitui­nen koe­aika on alka­nut 15.2.2017 ja koea­jan on siten ollut tar­koi­tus päät­tyä 14.8.2017. Työntekijä on ollut poissa työstä sai­rau­den vuoksi 2.3.–31.3.2017 eli 30 kalen­te­ri­päi­vää. Työnantajalla olisi oikeus piden­tää koe­ai­kaa kuu­kau­della. Koeaika päät­tyisi 14.9.2017.

Jos työn­te­ki­jän kuu­den kuu­kau­den pitui­nen koe­aika on alka­nut 15.2.2017 ja koea­jan on siten ollut tar­koi­tus päät­tyä 14.8.2017. Työntekijä on ollut poissa työstä työ­ky­vyt­tö­myy­den vuoksi 20.7.–21.8.2017 eli yhteensä 33 päi­vää. Työkyvyttömyysjaksosta koh­dis­tui koe­ai­kaan kui­ten­kin vain 27 kalen­te­ri­päi­vää. Työnantajalla ei ole oikeutta piden­tää koeaikaa.

Takaisinottovelvollisuuden kesto lyheni

Työsopimuslain mukaan työ­nan­ta­jan on tar­jot­tava työtä tuo­tan­nol­li­silla ja talou­del­li­silla syillä irti­sa­no­mal­leen, työ- ja elin­kei­no­toi­mis­tosta edel­leen työtä hake­valle enti­selle työn­te­ki­jäl­leen, jos hän tar­vit­see työn­te­ki­jöitä yhdek­sän kuu­kau­den kuluessa työ­suh­teen päät­ty­mi­sestä samoi­hin tai saman­kal­tai­siin teh­tä­viin, joita irti­sa­nottu työn­te­kijä oli tehnyt.

Takaisinottovelvollisuus ei ulotu työn­te­ki­jöi­hin, joi­den työ­so­pi­mus on päät­ty­nyt mää­rä­ai­kai­sen työ­so­pi­muk­sen mää­rä­ajan päät­ty­mi­sen, koe­ai­ka­pu­run tai hen­ki­lö­koh­tai­sen irti­sa­no­mis­pe­rus­teen johdosta.

Takaisinottovelvollisuuden kesto lyheni laki­muu­tok­sen myötä nel­jään kuu­kau­teen. Jos työ­suhde on jat­ku­nut 12 vuotta kes­key­tyk­settä sen päät­ty­mi­seen men­nessä, on takai­sin­ot­to­vel­vol­li­suu­den kesto kui­ten­kin kuusi kuukautta.

Tuomas Hyytinen

työ­mark­ki­na­la­ki­mies

Talentia