Eduskunta hyväksyi työsopimuslakiin muutoksia, jotka tulivat voimaan 1.1.2017. Muutokset koskevat etenkin määräaikaista työsopimusta, koeaikaa ja takaisinottovelvollisuutta.

 

Työsopimus­lain mukaan määräaikaisen työ­sopimuk­sen tekemiseen tulee olla perustel­tu syy. Työ­sopimus­laki­in lisät­ti­in kuitenkin vuo­den­vai­h­teessa sään­nös, joka antaa mah­dol­lisu­u­den määräaikaisen työ­sopimuk­sen tekemisen pitkäaikaistyöt­tömän kanssa ilman perustel­tua syytä.

Työ­sopimus voidaan tehdä vuodes­ta 2017 läh­tien määräaikaise­na sil­lä perus­teel­la, että palkat­ta­va henkilö on työ- ja elinkeino­toimis­ton ilmoituk­sen perus­teel­la ollut yhtä­jak­sois­es­ti työtön työn­hak­i­ja edel­lisen 12 kuukau­den ajan. Alle kah­den viikon pitu­inen työ­suhde ei kuitenkaan katkaise työt­tömyy­den yhtä­jak­soisu­ut­ta.

Pitkäaikaistyöt­tömän kanssa ilman perustel­tua syytä teh­dyn määräaikaisen työ­sopimuk­sen enim­mäiskesto on yksi vuosi. Työ­nan­ta­ja ja työn­tek­i­jä voivat tehdä kolme määräaikaista sopimus­ta ilman perustel­tua syytä, kun­han niiden yhteen­las­ket­tu kesto on enin­tään vuosi.

Koeajan pidennys

Aiem­man työ­sopimus­lain mukaan työ­suh­teen alus­sa voiti­in sopia enin­tään neljän kuukau­den koea­jas­ta, jon­ka kulues­sa sopimus voiti­in molem­min puolin purkaa työ­sopimus­lais­sa sääde­ty­istä perusteista riip­pumat­ta. Mikäli työ­nan­ta­ja jär­jesti työn­tek­i­jälle eri­tyisen yli neljän kuukau­den yhtä­jak­soisen työhön liit­tyvän koulu­tuk­sen, voiti­in koeai­ka sopia kuu­den kuukau­den pituisek­si.

Lakimuu­tok­sen myötä koeai­ka voidaan sopia kuu­den kuukau­den pituisek­si. Työ­nan­ta­ja voi piden­tää koeaikaa, jos työn­tek­i­jä on työkyvyt­tömyy­den tai per­he­vap­aan takia ollut pois­sa työstä. Koeaikaa voidaan piden­tää kuukaudel­la kutakin työkyvyt­tömyys- tai per­he­vap­aa­jak­soi­hin sisäl­tyvää 30 kalen­teripäivää kohden.

Kalen­teripäiviä las­ket­taes­sa huomioidaan kaik­ki työkyvyt­tömyys- tai per­he­vap­aa­jak­soon sisäl­tyvät kalen­teripäivät, mukaan lukien vapaapäivät. Vaik­ka työn­tek­i­jä olisi työkyvytön tai per­he­vap­aal­la, ei sel­l­aisia päiviä huomioi­da, joina työn­tek­i­jä on ollut työkyvyt­tömyy­destään tai per­he­vap­aas­taan huoli­mat­ta töis­sä.

Jos työsopimus on tehty ennen 1.1.2017, koeaikaan ja takaisinottovelvollisuuteen sovelletaan vanhaa lakia.

Jos esimerkik­si työn­tek­i­jän kuu­den kuu- kau­den pitu­inen koeai­ka on alka­nut 15.2.2017 ja koea­jan on siten ollut tarkoi­tus päät­tyä 14.8.2017. Työn­tek­i­jä on ollut pois­sa työstä sairau­den vuok­si 2.3.–31.3.2017 eli 30 kalen­teripäivää. Työ­nan­ta­jal­la olisi oikeus piden­tää koeaikaa kuukaudel­la. Koeai­ka päät­ty­isi 14.9.2017.

Jos työn­tek­i­jän kuu­den kuukau­den pitu­inen koeai­ka on alka­nut 15.2.2017 ja koea­jan on siten ollut tarkoi­tus päät­tyä 14.8.2017. Työn­tek­i­jä on ollut pois­sa työstä työkyvyt­tömyy­den vuok­si 20.7.–21.8.2017 eli yhteen­sä 33 päivää. Työkyvyt­tömyys­jak­sos­ta kohdis­tui koeaikaan kuitenkin vain 27 kalen­teripäivää. Työ­nan­ta­jal­la ei ole oikeut­ta piden­tää koeaikaa.

Takaisinottovelvollisuuden kesto lyheni

Työ­sopimus­lain mukaan työ­nan­ta­jan on tar­jot­ta­va työtä tuotan­nol­lisil­la ja taloudel­lisil­la syil­lä irti­sanom­alleen, työ- ja elinkeino­toimis­tos­ta edelleen työtä hake­valle entiselle työn­tek­i­jälleen, jos hän tarvit­see työn­tek­i­jöitä yhdek­sän kuukau­den kulues­sa työ­suh­teen päät­tymis­es­tä samoi­hin tai samankaltaisi­in tehtävi­in, joi­ta irti­san­ot­tu työn­tek­i­jä oli tehnyt.

Takaisinot­tovelvol­lisu­us ei ulo­tu työn­tek­i­jöi­hin, joiden työ­sopimus on päät­tynyt määräaikaisen työ­sopimuk­sen määräa­jan päät­tymisen, koeaika­pu­run tai henkilöko­htaisen irti­sanomis­pe­rus­teen joh­dos­ta.

Takaisinot­tovelvol­lisu­u­den kesto lyheni lakimuu­tok­sen myötä neljään kuukau­teen. Jos työ­suhde on jatkunut 12 vuot­ta keskey­tyk­set­tä sen päät­tymiseen men­nessä, on takaisinot­tovelvol­lisu­u­den kesto kuitenkin kuusi kuukaut­ta.

Tuo­mas Hyyti­nen

työ­markki­nalakimies

Tal­en­tia