Talentian puheen­joh­taja Jenni Karsio kom­men­toi yhteis­kun­taa sosi­aa­li­sesta näkö­kul­masta. Seuraa tai pyydä kave­riksi, niin tie­dät enem­män!
Facebook
Twitter

Joulun aikaan valtakunnan mediat nostivat tapetille Koskelan tragedian myötä lastensuojelun pitkittyneet ongelmat.

 

 

Myös mie­li­pi­de­pals­toilla kir­joi­tet­tiin rek­ry­toin­tion­gel­mista ja siitä miksi monet jak­sa­vat työssä vain lyhyen aikaa. Palkkaus ei vas­taa työn vaa­ti­vuutta ja pyö­rö­ovi käy. Ammatti­liitto sai mai­nin­tansa kes­kus­te­luissa yhteis­työ­kump­pa­nina, mutta myös lapasena.

Näistä aiheista on puhuttu vuo­si­kausia, istuttu työ­ryh­missä, kir­joi­tettu, tavattu ihmi­siä ja silti muu­tos tun­tuu tus­kas­tut­ta­van hitaalta. Käsissämme on kui­ten­kin vih­doin lakieh­do­tus asia­kas­mää­rien mitoi­tuk­sesta las­ten­suo­je­luun. Tämä on hieno askel. Se ei kui­ten­kaan rat­kaise yksi­nään las­ten­suo­je­lun ongel­mia, puhu­mat­ta­kaan koko sosi­aa­li­huol­lon ja myös var­hais­kas­va­tuk­sen jäsen­temme työtaakasta.

Sijoitus sosiaalipalveluihin ja sosiaalialan korkeakoulutet­tuihin ammattilaisiin on tuottava.

Poliittiset pää­tök­set näyt­te­le­vät suurta roo­lia näissä kysy­myk­sissä. Ymmärrys siitä, että sosi­aa­li­set inves­toin­nit sääs­tä­vät, ei ole vie­lä­kään siir­ty­nyt puheista pää­tök­siin. Kuntavaalien ollessa ovella tapaamme keväällä yhdek­sällä eri hyvin­voin­tia­lu­eella pää­tök­sen­te­ki­jöitä ja sote-­vir­ka­mie­hiä. Viestimme on, että sijoi­tus sosi­aa­li­pal­ve­lui­hin ja sosiaali­alan kor­kea­kou­lu­tet­tui­hin ammat­ti­lai­siin on tuot­tava sijoi­tus sekä talou­del­li­sesti että inhi­mil­li­sesti. Kuntien riit­tä­villä sosi­aa­li­huol­lon resurs­seilla ehkäis­tään sosi­aa­li­sia ongel­mia sekä tue­taan ja edis­te­tään hei­koim­massa ase­massa ole­vien kun­ta­lais­ten hyvin­voin­tia, osal­li­suutta ja toi­min­ta­ky­kyä. Ihmisten oikea-aikai­nen aut­ta­mi­nen ei voi olla yksit­täi­sen työn­te­ki­jän vas­tuulla. Kunnat ja tule­vai­suu­dessa hyvin­voin­tia­lu­eet ovat vel­vol­li­sia huo­leh­ti­maan siitä, että ammat­ti­lai­silla on työn teke­mi­sen perus­e­del­ly­tyk­set kunnossa.

Työelämän muu­tos voi tun­tua tur­haut­ta­van hitaalta. Jokainen twiitti, mie­li­pi­de­kir­joi­tus ja kes­kus­telu, joissa työmme arkea ava­taan, on kui­ten­kin voi­maut­ta­nut minua. Nämä vie­vät yhteistä vies­tiämme eteen­päin. Keväällä Talentia tuo mate­ri­aa­lia ja tukea vai­kut­ta­mi­sen vah­vis­ta­mi­seksi. Lapaset läm­mit­tä­vät, mutta pis­tänpä työ­ruk­ka­set käteen ja ryh­dyn hom­miin. Hyvää ja vai­kut­ta­vaa uutta vuotta jokaiselle!