Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Talentian puheen­joh­taja Tero Ristimäki kom­men­toi yhteis­kun­taa sosi­aa­li­sesta näkö­kul­masta. Seuraa tai pyydä kave­riksi, niin tie­dät enem­män!
Facebook
Twitter

Yksit­täi­sen työn­te­ki­jän asema ei ole tasa­ver­tai­nen suh­teessa työ­nan­ta­jaan. Se on hei­kompi. Siksi meillä on suh­teen tasa­pai­not­ta­mi­seksi työ­lain­sää­däntö, jonka yksi peri­aate on tur­vata työn­te­ki­jän oikeuksia.

Nykyinen maan hal­li­tus on kun­nos­tau­tu­nut kil­pai­lu­ky­vyn ja työl­li­syy­den paran­ta­mi­sen nimissä hei­ken­tä­mään työn­te­ki­jän oikeuk­sia ja ase­maa. Talentia vas­tus­taa jyr­kästi jäsen­tensä ase­man hei­ken­tä­mistä ja on tur­vau­tu­nut yhdessä mui­den ammat­ti­liit­to­jen kanssa joukkovoimaan.

Niin sanot­tuja pak­ko­la­keja vas­taan oli työn­sei­saus ja aktii­vi­mal­lia vas­tus­tet­tiin mie­le­nil­mauk­sessa Senaatintorilla. Nyt vuo­rossa on tor­jua irti­sa­no­mis­suo­jan hei­ken­nyk­set. Maan hal­li­tus on tuo­massa edus­kun­taan lakie­si­tyk­sen, joka hei­ken­tää työn­te­ki­jän irti­sa­no­mis­suo­jaa alle 20 työn­te­ki­jän yrityksissä.

Talentialaisista tämä kos­kee pientä osaa. Emme silti salli yhden­kään jäsen­ryh­mämme oikeuk­sien pol­ke­mista. Siksi Talentian hal­li­tus päätti vas­tus­taa lakie­si­tystä – tar­vit­taessa jär­jes­töl­li­sin toi­min – yhteis­rin­ta­massa muun muassa JHL:n, Tehyn ja OAJ:n kanssa.

Työehtosopimuksissa sovi­taan työn­te­kijä- ja työ­nan­ta­ja­liit­to­jen välillä työ­suh­teen ehdoista. Sopimisella taa­taan työ­nan­ta­jalle työ­rauha ja anne­taan yksit­täi­sille työn­te­ki­jöille kol­lek­tii­vi­nen tuki ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­set ehdot hei­dän teh­des­sään työsopimusta.

Vaikka suu­rin osa työ­nan­ta­jista nou­dat­taa sovit­tuja työ­eh­to­so­pi­muk­sia ja työ­lain­sää­dän­töä, ei näin aina käy. Silloin työn­te­ki­jän tur­vana ovat ammat­ti­lii­tot, jotka neu­vo­vat jäse­ni­ään ja tar­vit­taessa neu­vot­te­le­vat työ­nan­ta­jan kanssa sekä viime kädessä rii­taut­ta­vat asiat, jos neu­vot­telu ei auta.

Yksittäisen työn­te­ki­jän kyn­nys vaa­tia sopi­mus­ten mukai­sia työ­eh­toja ja lain­sää­dän­nön nou­dat­ta­mista voi olla kor­kea. Siksi ammat­ti­liit­toja tar­vi­taan. Talentian ja Jukon luot­ta­mus­mie­het sekä Talentian hen­ki­löstö ovat jäse­niä var­ten sil­loin kun tukea tar­vi­taan. Tämä on perustehtävämme.

Perustehtävämme on myös jär­jes­töl­li­sillä toi­milla puo­lus­taa jäsen­temme ase­maa yhteis­kun­nassa ja työmarkkinapöydissä.

Tero Ristimäki