Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Talentian puheen­johtaja Tero Ristimäki kommentoi yhteis­kuntaa sosiaa­li­sesta näkökul­masta. Seuraa tai pyydä kaveriksi, niin tiedät enemmän!
Facebook
Twitter

Yksittäisen työnte­kijän asema ei ole tasaver­tainen suhteessa työnan­tajaan. Se on heikompi. Siksi meillä on suhteen tasapai­not­ta­mi­seksi työlain­sää­däntö, jonka yksi periaate on turvata työnte­kijän oikeuksia.

Nykyinen maan hallitus on kunnos­tau­tunut kilpai­lu­kyvyn ja työlli­syyden paran­ta­misen nimissä heiken­tämään työnte­kijän oikeuksia ja asemaa. Talentia vastustaa jyrkästi jäsen­tensä aseman heiken­tä­mistä ja on turvau­tunut yhdessä muiden ammat­ti­liit­tojen kanssa joukko­voimaan.

Niin sanottuja pakko­lakeja vastaan oli työnseisaus ja aktii­vi­mallia vastus­tettiin miele­nil­mauk­sessa Senaa­tin­to­rilla. Nyt vuorossa on torjua irtisa­no­mis­suojan heiken­nykset. Maan hallitus on tuomassa eduskuntaan lakie­si­tyksen, joka heikentää työnte­kijän irtisa­no­mis­suojaa alle 20 työnte­kijän yrityk­sissä.

Talen­tia­lai­sista tämä koskee pientä osaa. Emme silti salli yhdenkään jäsen­ryh­mämme oikeuksien polke­mista. Siksi Talentian hallitus päätti vastustaa lakie­si­tystä – tarvit­taessa järjes­töl­lisin toimin – yhteis­rin­ta­massa muun muassa JHL:n, Tehyn ja OAJ:n kanssa.

Työeh­to­so­pi­muk­sissa sovitaan työntekijä- ja työnan­ta­ja­liit­tojen välillä työsuhteen ehdoista. Sopimi­sella taataan työnan­ta­jalle työrauha ja annetaan yksit­täi­sille työnte­ki­jöille kollek­tii­vinen tuki ja vähintään työeh­to­so­pi­muksen mukaiset ehdot heidän tehdessään työso­pi­musta.

Vaikka suurin osa työnan­ta­jista noudattaa sovittuja työeh­to­so­pi­muksia ja työlain­sää­däntöä, ei näin aina käy. Silloin työnte­kijän turvana ovat ammat­ti­liitot, jotka neuvovat jäseniään ja tarvit­taessa neuvot­te­levat työnan­tajan kanssa sekä viime kädessä riitaut­tavat asiat, jos neuvottelu ei auta.

Yksit­täisen työnte­kijän kynnys vaatia sopimusten mukaisia työehtoja ja lainsää­dännön noudat­ta­mista voi olla korkea. Siksi ammat­ti­liittoja tarvitaan. Talentian ja Jukon luotta­mus­miehet sekä Talentian henki­löstö ovat jäseniä varten silloin kun tukea tarvitaan. Tämä on perus­teh­tä­vämme.

Perus­teh­tä­vämme on myös järjes­töl­li­sillä toimilla puolustaa jäsen­temme asemaa yhteis­kun­nassa ja työmark­ki­na­pöy­dissä.

Tero Ristimäki