Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Tal­ent­ian puheen­jo­hta­ja Tero Ris­timä­ki kom­men­toi yhteiskun­taa sosi­aalis­es­ta näkökul­mas­ta. Seu­raa tai pyy­dä kaverik­si, niin tiedät enem­män!
Face­book
Twit­ter

Yksit­täisen työn­tek­i­jän ase­ma ei ole tasaver­tainen suh­teessa työ­nan­ta­jaan. Se on heikom­pi. Sik­si meil­lä on suh­teen tas­apain­ot­tamisek­si työlain­säädän­tö, jon­ka yksi peri­aate on tur­va­ta työn­tek­i­jän oikeuk­sia.

Nykyi­nen maan hal­li­tus on kun­nos­tau­tunut kil­pailukyvyn ja työl­lisyy­den paran­tamisen nimis­sä heiken­tämään työn­tek­i­jän oikeuk­sia ja ase­maa. Tal­en­tia vas­tus­taa jyrkästi jäsen­ten­sä ase­man heiken­tämistä ja on tur­vau­tunut yhdessä muiden ammat­tili­it­to­jen kanssa joukkovoimaan.

Niin san­ot­tu­ja pakko­lake­ja vas­taan oli työn­seisaus ja akti­ivi­mallia vas­tustet­ti­in mie­le­nil­mauk­ses­sa Senaat­in­to­ril­la. Nyt vuorossa on tor­jua irti­sanomis­suo­jan heiken­nyk­set. Maan hal­li­tus on tuo­mas­sa eduskun­taan lakiesi­tyk­sen, joka heiken­tää työn­tek­i­jän irti­sanomis­suo­jaa alle 20 työn­tek­i­jän yri­tyk­sis­sä.

Tal­en­tialai­sista tämä kos­kee pien­tä osaa. Emme silti sal­li yhdenkään jäsen­ryh­mämme oikeuk­sien polkemista. Sik­si Tal­ent­ian hal­li­tus päät­ti vas­tus­taa lakiesi­tys­tä – tarvit­taes­sa jär­jestöl­lisin toimin – yhteis­rin­ta­mas­sa muun muas­sa JHL:n, Tehyn ja OAJ:n kanssa.

Työe­htosopimuk­sis­sa sovi­taan työn­tek­i­jä- ja työ­nan­ta­jali­it­to­jen välil­lä työ­suh­teen ehdoista. Sopimisel­la taataan työ­nan­ta­jalle työrauha ja annetaan yksit­täisille työn­tek­i­jöille kollek­ti­ivi­nen tuki ja vähin­tään työe­htosopimuk­sen mukaiset ehdot hei­dän tehdessään työ­sopimus­ta.

Vaik­ka suurin osa työ­nan­ta­jista nou­dat­taa sovit­tu­ja työe­htosopimuk­sia ja työlain­säädän­töä, ei näin aina käy. Sil­loin työn­tek­i­jän tur­vana ovat ammat­tili­itot, jot­ka neu­vo­vat jäseniään ja tarvit­taes­sa neu­vot­tel­e­vat työ­nan­ta­jan kanssa sekä viime kädessä riitaut­ta­vat asi­at, jos neu­vot­telu ei auta.

Yksit­täisen työn­tek­i­jän kyn­nys vaa­tia sopimusten mukaisia työe­hto­ja ja lain­säädän­nön nou­dat­tamista voi olla korkea. Sik­si ammat­tili­it­to­ja tarvi­taan. Tal­ent­ian ja Jukon luot­ta­mus­miehet sekä Tal­ent­ian henkilöstö ovat jäseniä varten sil­loin kun tukea tarvi­taan. Tämä on peruste­htävämme.

Peruste­htävämme on myös jär­jestöl­lisil­lä toimil­la puo­lus­taa jäsen­temme ase­maa yhteiskun­nas­sa ja työ­markki­napöy­dis­sä.

Tero Ris­timä­ki