Kunnissa työntekijän tehtäväkohtainen palkka perustuu työn vaativuuteen, ja sitä mitataan työn vaativuuden arvioinnilla (TVA). Miten kuntasektorilla työn vaativuuden arviointi tehdään ja miten työntekijä voi vaikuttaa siihen?

 

Työn vaa­ti­vuu­den arviointi (TVA) ‑jär­jes­tel­mää pide­tään ras­kaana ja hitaana, eikä sillä hyvistä pyr­ki­myk­sistä huo­li­matta usein­kaan onnistu mit­taa­maan oikeita asioita tai objek­tii­vi­sesti erot­telemaan eri tavalla vaa­ti­via työ­teh­tä­viä. TVA on kui­ten­kin kun­tien viral­li­nen tapa mitata työn vaa­ti­vuutta, ja siksi on hyvä olla sel­villä jär­jes­tel­män perusteista.

Työnantaja ja työn­te­ki­jöi­den edus­ta­jat, yleensä luot­ta­mus­mie­het, neu­vot­te­le­vat työ­ehtosopimuksessa ker­rot­tu­jen vaa­ti­vuus­te­ki­jöi­den perus­teella mit­ta­ris­ton, pis­tey­tyk­sen, välyk­set ja mah­dol­li­set pai­no­tuk­set, joi­den tar­koi­tuk­sena on tuoda esiin työn vaa­ti­vuus­taso. Lisäksi tar­vi­taan tehtävänkuvaukset.

Usein yhdelle ammat­ti­ryh­mälle, esi­mer­kiksi sosi­aa­li­työn­te­ki­jälle, teh­dään mal­li­teh­tä­vän­ku­vaus, johon omaa työtä vaik­kapa vam­mais­pal­ve­lun sosi­aa­li­työn­te­ki­jänä pei­la­taan. Tehtävänkuvauksissa ker­ro­taan tär­keim­mät tai eni­ten työ­ai­kaa vie­vät työ­teh­tä­vät, mutta ei lis­tata kaik­kia työtehtäviä.

Jos käy­te­tään kol­mea vaa­ti­vuus­ta­soa, ne useim­mi­ten ovat 1) perus­työ 2) perus­työtä vaa­ti­vam­mat työ­teh­tä­vät ja 3) erit­täin vaati­vat työ­teh­tä­vät. Peruslinja on, että suu­rin osa työn­te­ki­jöistä tekee perus­työtä ja erit­täin vaa­ti­vaa työtä tekee vain jokunen.

TVA on mahdollisuus

TVA:lla voi­daan tuoda esiin työn vaa­ti­vuutta muun muassa hen­ki­lös­tö­toi­melle ja sosi­aa­li­joh­dolle. Työn vaa­ti­vuu­den arvioin­nin teke­mi­nen ei kui­ten­kaan vielä tar­koita, että palkka nousisi euroa­kaan. Myös rahoi­tus on jär­jes­tet­tävä, jos TVA osoit­taa pal­kan jäl­keen­jää­nei­syyttä ver­rat­tuna työn vaativuuteen.

Kunnissa on käy­tetty palk­kauk­sen epä­koh­tien kor­jaa­mi­seen jär­jes­te­lye­riä, mutta nykyi­sinä mal­til­li­sina palk­ka­rat­kai­su­vuo­sina niitä ei ole jaettu vuo­siin. Kunnan oman rahan käyt­tä­mi­nen vaa­tii yleensä palk­kaoh­jel­maa tai vähin­tään­kin lisä­palk­ka­ra­ho­jen varaa­mista bud­jet­tiin. Tämä on syytä hoi­taa ajoissa ennen kuin TVAn teke­mi­nen aloitetaan.

Tehtävänkuvauksissa kerrotaan tärkeimmät tai eniten työaikaa vievät työtehtävät, mutta ei listata kaikkia työtehtäviä.

On lisäksi hyvä huo­mata, että teh­tä­vä­koh­tai­sissa pal­koissa mah­dol­li­sesti ole­via epä­koh­tia ei voida oikaista muilla pal­ka­no­silla. Rekrytointilisän käyt­tä­mi­nen kie­lii, että tar­jottu teh­tä­vä­koh­tai­nen palkka ei ole enää kilpailukykyinen.

Työnantajan tulee olla tasapuolinen

Työnantajalla on kun­ta­sek­to­rilla vel­vol­li­suus koh­della kaik­kia työn­te­ki­jöi­tään tas­a­puo­li­sesti, työs­ken­te­li­vät he sit­ten ter­veys­pal­ve­luissa, sosi­aa­li­pal­ve­luissa, ope­tus­toi­messa, päi­vä­hoi­dossa tai tek­ni­sellä puo­lella. KVTESin mukaan TVA teh­dään saman­ai­kai­sesti samaan hin­noit­te­lu­koh­taan kuu­luville teh­tä­ville kuten esi­mer­kiksi koh­taan 04SOS04A, johon kuu­lu­vat eri­tyis­so­si­aa­li­työn­te­ki­jät, sosi­aa­li­työn­te­ki­jät, las­ten­val­vo­jat ja kou­lu­ku­raat­to­rit ja joh­ta­vat ja vas­taa­vat sosi­aa­li­työn­te­ki­jät. TVA voi­daan ulot­taa kos­ke­maan palk­ka­hin­noit­te­lu­liit­teen, (Liite 4 sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon hen­ki­löstö) mui­ta­kin teh­tä­viä, jotka ovat ver­tai­lu­kel­poi­sia kes­ke­nään. Myös vielä laa­jem­paa ver­tai­lua voi­daan tehdä, jos se on tarkoituksenmukaista.

Sosiaalialan palk­koja ei kui­ten­kaan päästä suo­raan ver­taa­maan esi­mer­kiksi tek­ni­seen toi­meen tai lää­kä­rei­hin, mikä on harmi. Lisäksi lähei­nen ammat­ti­ryhmä psy­ko­lo­git ovat KVTESin palk­ka­hin­noit­te­lun ulko­puo­lella, mutta esi­mer­kiksi sosi­aa­li­työn­te­ki­jöitä voi­daan käyt­tää hei­dän verrokkiryhmänään.

Esimiesten ja alaisten tehtäväkohtaisten palkkojen tulee olla oikeassa suhteessa.

Palkkahinnoittelu tur­vaa mak­set­ta­van pal­kan ala­ra­jan, teh­tä­vän vähim­mäis­pal­kan. Mitään ylä­ra­joja ei enää ole olemassa.

Tarkoitus ei ole, että kaik­kien työn­te­ki­jöi­den palkka olisi hin­noit­te­lun ala­ra­jalla. Palkan tar­kas­tuk­selle voi saada pontta sel­vit­tä­mällä, miten pal­jon ylem­män tai alem­man kor­kea­kou­lu­tut­kin­non vaa­ti­vien teh­tä­vien pal­kat eri ammat­ti­ryh­missä ovat hin­noit­te­lun ala­ra­jalta. Muun muassa las­ten­tar­han­opet­ta­jien pal­kat ovat ala­ra­jan nos­ton jäl­jiltä melko lähellä ala­ra­jaa. Oikea palk­ka­hin­noit­te­lu­kohta voi tur­vata esi­mer­kiksi kuraat­to­rien vähim­mäis­pal­kan, sillä kuraat­to­rit kulu­vat samaan hin­noit­te­lu­koh­taan kuin sosi­aa­li­työn­te­ki­jät, jossa vähim­mäis­palkka on tällä het­kellä 2 670,08e.

KVTES mukaan esi­mies­ten ja alais­ten teh­tä­vä­koh­tais­ten palk­ko­jen tulee olla oikeassa suh­teessa. Esimiesasemassa ole­van teh­tä­vä­koh­tai­sen pal­kan tulee olla sel­västi kor­keampi kuin hänen alai­sensa, ellei tästä ole perus­tel­tua syytä poiketa.

Sitä KVTES ei kui­ten­kaan sano, pal­jonko kor­keampi pal­kan tulee olla, mutta läh­tö­kohta on, että eron tulisi olla sen ver­ran, että ulko­puo­li­nen­kin sen erot­taa. Palkkatilastojen ja työ­paik­kail­moi­tus­ten mukaan esi­mer­kiksi sosi­aa­li­työn­te­ki­jän ja joh­ta­van sosi­aa­li­työn­te­ki­jän pal­ka­nero on noin 400 euroa. Myös eri sek­to­rei­den esi­mies­ten palk­ko­jen tulisi mää­räy­tyä tas­a­puo­li­sesti muun muassa yksi­kön koon, bud­je­tin, alais­ten mää­rän ja pal­ve­lu­tuo­tan­non laa­juu­den mukaan.

Tehtäväkohtaiseen palkkaan voi tulla tarkastuspaine

Yksi pai­neita tuova tekijä on työ­voi­man saa­ta­vuus. Sosiaalialalla työ­paik­kaa vaih­de­taan her­kästi, ja työn­te­ki­jät hakeu­tu­vat sinne, missä yhtä vaa­ti­vasta tai hel­pom­masta työstä mak­se­taan parasta palkkaa.

KVTESissä tode­taan, että pal­kan tulee olla kil­pai­lu­ky­kyi­nen alalla vas­taa­vissa teh­tä­vissä ja maan­tie­teel­li­sellä alu­eella. Siksi oman alan yleistä palk­ka­ta­soa on hyvä seu­rata vaik­kapa työpaikkailmoituksista.

Palkoista tulisi myös kes­kus­tella avoi­mem­min. Ammattiryhmien teh­tä­vä­koh­tai­set pal­kat eivät ole salai­sia, mutta hen­ki­lö­koh­tai­set pal­kat ovat. Naapurikuntiin voi siis soit­taa ja kysyä pal­jonko heillä mak­se­taan sosi­aa­li­työn­te­ki­jälle, las­ten­tar­han­opet­ta­jalle tai sosi­aa­lioh­jaa­jalle. Samalla voi kysyä, onko kun­nassa esiin­ty­nyt vai­keuk­sia esi­mer­kiksi sosi­aa­li­työn­te­ki­jöi­den tai las­ten­tar­han­opet­ta­jien rek­ry­toin­nissa. Tieto ympä­röi­vien työ­nan­ta­jien palk­ka­ti­lan­teesta voi toi­mia perus­teena palkantarkastukselle.

KVTESissä todetaan, että palkan tulee olla kilpailukykyinen alalla vastaavissa tehtävissä ja maantieteellisellä alueella. 

Erityisesti sosi­aa­li­työn­te­ki­jöillä ja las­ten­tar­han­opet­ta­jilla on mah­dol­li­suus neu­vo­tella asial­li­sesta pal­kasta, kun kel­poi­sista työn­te­ki­jöistä on pai­koit­tain pulaa. Se tar­koit­taa myös sitä, että työn­te­ki­jän ei kan­nata suos­tua työ­hön, josta mak­se­taan alhaista palkkaa.

Asiallinen palkka sitout­taa työ­paik­kaan. Jos palkka ei vas­taa työn vaa­ti­vuutta, työn­te­ki­jät vaih­ta­vat nopeasti työ­paik­kaa. Työntekijöiden vaih­tu­vuus on moni­ta­hoi­nen ongelma: se vai­keut­taa asia­kas­työtä, jat­ku­vuutta, kehit­tä­mistä ja kuor­mit­taa jat­ku­valla pereh­dy­tyk­sellä työyh­tei­söä. Päättäjät halua­vat yleensä tur­vata kun­tansa vakaat ja laa­duk­kaat pal­ve­lut, siksi vaih­tu­vuu­den tuo­mat ongel­mat­kin voi nos­taa esille keskusteluissa.

Työpaikassa tulee olla imua

Pelkkä hyvä palkka ei rat­kaise: työ­hy­vin­vointi ja viih­ty­vyys ovat myös tär­keitä. Työpaikan valin­taan vai­kut­ta­vat työs­ken­te­ly­olo­suh­teet, kuten mukava työil­ma­piiri, koh­tuul­li­nen asia­kas­määrä ja mah­dol­li­suus vai­kut­taa omaan työhönsä.

Työntekijät arvos­ta­vat myös kou­lut­tau­tu­mis­mah­dol­li­suuk­sia ja työ­ai­ka­jous­toja, kuten liu­ku­vaa työ­ai­kaa, etä­työn ja osa-aika­työn mahdollisuutta.

Tiia Oksanen

Keski- ja Itä-Suomen alue­a­sia­mies, Talentia

Lähde: Toimiva palk­kaus on kaik­kien etu, KVTES ‑palk­kaus­jär­jes­tel­mä­opas 2013