Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Tal­ent­ian puheen­jo­hta­ja Tero Ris­timä­ki kom­men­toi yhteiskun­taa sosi­aalis­es­ta näkökul­mas­ta. Seu­raa tai pyy­dä kaverik­si, niin tiedät enem­män!
Face­book
Twit­ter

Työmarkkinakierroksenpäänavaus saatiin, kun Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto solmivat työehtosopimuksen, jonka kesto on 25 kk. Palkankorotusten taso on 3,3 % kahden vuoden aikana ja kuuluisat kiky-tunnit poistuivat.

 

 

Julkisen sek­torin ja yksi­tyisen sosi­aali­palvelu­alan neu­vot­te­lut alkoi­vat tam­miku­un puo­lessa välis­sä ja neu­vot­te­lu­tahti tiivistyy hel­mi- ja maalisku­us­sa.

Julkisen sek­torin työ­nan­ta­japuolelta on kuul­tu, että kiky-tun­nit ovat tulleet jäädäk­seen. Muistin virk­istämisek­si on hyvä tode­ta, että koko kiky tarkoitet­ti­in väli­aikaisek­si vien­ti­te­ol­lisu­u­den kus­tan­nuskil­pailukyvyn boost­auk­sek­si.

Julkisen sek­torin työ­nan­ta­jien on hyvä oival­taa kak­si tosi­seikkaa. Ensin­näkin julkisen sek­torin nais­val­taiset alat ovat kikyn­sä mak­sa­neet täysimääräis­es­ti. Kiky-tun­nit jatkoi­vat työaikaa. Kun kiky pois­tui teknolo­gia­te­ol­lisu­ud­es­ta, pois­tuu se julkiseltakin sek­to­ril­ta. Kikyä aikanaan Aka­van neu­vot­teli­jana neu­votel­lut Jukon toimin­nan­jo­hta­ja Maria Löf­gren tote­si twi­itis­sään: ”Sopimustekni­ikas­ta viis. Ei kukaan sopin­ut pysyvästä talkootyöstä.”

Toinen tosi­seik­ka on se, että julkisen sek­torin nais­val­taiset alat mak­soi­vat kikyn korko­jen kera määräaikaisil­la lomara­haleikkauk­sil­la. Lomara­hat on mak­set­ta­va täysimääräis­inä ensi kesänä.

Edel­lä ker­rot­tu­jen epäoikeu­den­mukaisuuk­sien pois­t­a­mi­nen ei riitä julkisen sek­torin työn­tek­i­jöille eivätkä ne ole palkanko­ro­tuk­sia, jot­ka las­ke­taan koro­tus­varaan. Toisek­si palkanko­ro­tuk­si­in ei riitä vain se, että saadaan samat nimel­lisko­ro­tuk­set kuin teol­lisu­udessa.

Tal­ent­ian tavoit­teis­sa onkin saa­da yleisen lin­jan nimel­lisko­ro­tusten lisäk­si yli sopimuskausien ulot­tu­va palkkao­hjel­ma, jol­la kor­jataan sosi­aalialan lail­lis­tet­tu­jen ammat­ti­henkilöi­den palkko­ja.

Tal­ent­ian jäsen­ten palkkao­hjel­maa voidaan toteut­taa uud­is­ta­mal­la KVTES:n palkkahin­noit­teluli­it­teen 4 rakenne ja kehit­tää liit­teen 5 tek­ste­jä. Nämä neu­vot­te­lut ovat olleet käyn­nis­sä syksys­tä alka­en. Nyt on tärkeää saa­da ensin selkeytet­tyä Tal­ent­ian jäsen­ten palkkahin­noit­telu ja paran­taa palkkaus­ta keskite­tysti sovit­taval­la palkkao­hjel­mal­la tai jär­jeste­ly­varaer­il­lä.

Tero Ris­timä­ki