Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Talen­tian puheen­joh­taja Tero Ris­ti­mäki kom­men­toi yhteis­kun­taa sosi­aa­li­sesta näkö­kul­masta. Seu­raa tai pyydä kave­riksi, niin tie­dät enem­män!
Face­book
Twit­ter

Työmarkkinakierroksenpäänavaus saatiin, kun Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto solmivat työehtosopimuksen, jonka kesto on 25 kk. Palkankorotusten taso on 3,3 % kahden vuoden aikana ja kuuluisat kiky-tunnit poistuivat.

 

 

Julki­sen sek­to­rin ja yksi­tyi­sen sosi­aa­li­pal­ve­lua­lan neu­vot­te­lut alkoi­vat tam­mi­kuun puo­lessa välissä ja neu­vot­te­lu­tahti tii­vis­tyy helmi- ja maa­lis­kuussa.

Jul­ki­sen sek­to­rin työ­nan­ta­ja­puo­lelta on kuultu, että kiky-tun­nit ovat tul­leet jää­däk­seen. Muis­tin vir­kis­tä­mi­seksi on hyvä todeta, että koko kiky tar­koi­tet­tiin väliai­kai­seksi vien­ti­teol­li­suu­den kus­tan­nus­kil­pai­lu­ky­vyn boos­tauk­seksi.

Jul­ki­sen sek­to­rin työ­nan­ta­jien on hyvä oival­taa kaksi tosi­seik­kaa. Ensin­nä­kin jul­ki­sen sek­to­rin nais­val­tai­set alat ovat kikynsä mak­sa­neet täy­si­mää­räi­sesti. Kiky-tun­nit jat­koi­vat työ­ai­kaa. Kun kiky pois­tui tek­no­lo­gia­teol­li­suu­desta, pois­tuu se jul­ki­sel­ta­kin sek­to­rilta. Kikyä aika­naan Aka­van neu­vot­te­li­jana neu­vo­tel­lut Jukon toi­min­nan­joh­taja Maria Löfgren totesi twii­tis­sään: ”Sopi­mus­tek­nii­kasta viis. Ei kukaan sopi­nut pysy­västä tal­koo­työstä.”

Toi­nen tosi­seikka on se, että jul­ki­sen sek­to­rin nais­val­tai­set alat mak­soi­vat kikyn kor­ko­jen kera mää­rä­ai­kai­silla loma­ra­ha­leik­kauk­silla. Loma­ra­hat on mak­set­tava täy­si­mää­räi­sinä ensi kesänä.

Edellä ker­rot­tu­jen epä­oi­keu­den­mu­kai­suuk­sien pois­ta­mi­nen ei riitä jul­ki­sen sek­to­rin työn­te­ki­jöille eivätkä ne ole pal­kan­ko­ro­tuk­sia, jotka las­ke­taan koro­tus­va­raan. Toi­seksi pal­kan­ko­ro­tuk­siin ei riitä vain se, että saa­daan samat nimel­lis­ko­ro­tuk­set kuin teol­li­suu­dessa.

Talen­tian tavoit­teissa onkin saada ylei­sen lin­jan nimel­lis­ko­ro­tus­ten lisäksi yli sopi­mus­kausien ulot­tuva palk­kaoh­jelma, jolla kor­ja­taan sosi­aa­lia­lan lail­lis­tet­tu­jen ammat­ti­hen­ki­löi­den palk­koja.

Talen­tian jäsen­ten palk­kaoh­jel­maa voi­daan toteut­taa uudis­ta­malla KVTES:n palk­ka­hin­noit­te­lu­liit­teen 4 rakenne ja kehit­tää liit­teen 5 teks­tejä. Nämä neu­vot­te­lut ovat olleet käyn­nissä syk­systä alkaen. Nyt on tär­keää saada ensin sel­key­tet­tyä Talen­tian jäsen­ten palk­ka­hin­noit­telu ja paran­taa palk­kausta kes­ki­te­tysti sovit­ta­valla palk­kaoh­jel­malla tai jär­jes­te­ly­va­rae­rillä.

Tero Ris­ti­mäki