Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Talentian puheen­joh­taja Tero Ristimäki kom­men­toi yhteis­kun­taa sosi­aa­li­sesta näkö­kul­masta. Seuraa tai pyydä kave­riksi, niin tie­dät enem­män!
Facebook
Twitter

Työmarkkinakierroksenpäänavaus saatiin, kun Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto solmivat työehtosopimuksen, jonka kesto on 25 kk. Palkankorotusten taso on 3,3 % kahden vuoden aikana ja kuuluisat kiky-tunnit poistuivat.

 

 

Julki­sen sek­to­rin ja yksi­tyi­sen sosi­aa­li­pal­ve­lua­lan neu­vot­te­lut alkoi­vat tam­mi­kuun puo­lessa välissä ja neu­vot­te­lu­tahti tii­vis­tyy helmi- ja maaliskuussa.

Julkisen sek­to­rin työ­nan­ta­ja­puo­lelta on kuultu, että kiky-tun­nit ovat tul­leet jää­däk­seen. Muistin vir­kis­tä­mi­seksi on hyvä todeta, että koko kiky tar­koi­tet­tiin väliai­kai­seksi vien­ti­teol­li­suu­den kus­tan­nus­kil­pai­lu­ky­vyn boostaukseksi.

Julkisen sek­to­rin työ­nan­ta­jien on hyvä oival­taa kaksi tosi­seik­kaa. Ensinnäkin jul­ki­sen sek­to­rin nais­val­tai­set alat ovat kikynsä mak­sa­neet täy­si­mää­räi­sesti. Kiky-tun­nit jat­koi­vat työ­ai­kaa. Kun kiky pois­tui tek­no­lo­gia­teol­li­suu­desta, pois­tuu se jul­ki­sel­ta­kin sek­to­rilta. Kikyä aika­naan Akavan neu­vot­te­li­jana neu­vo­tel­lut Jukon toi­min­nan­joh­taja Maria Löfgren totesi twii­tis­sään: ”Sopimustekniikasta viis. Ei kukaan sopi­nut pysy­västä talkootyöstä.”

Toinen tosi­seikka on se, että jul­ki­sen sek­to­rin nais­val­tai­set alat mak­soi­vat kikyn kor­ko­jen kera mää­rä­ai­kai­silla loma­ra­ha­leik­kauk­silla. Lomarahat on mak­set­tava täy­si­mää­räi­sinä ensi kesänä.

Edellä ker­rot­tu­jen epä­oi­keu­den­mu­kai­suuk­sien pois­ta­mi­nen ei riitä jul­ki­sen sek­to­rin työn­te­ki­jöille eivätkä ne ole pal­kan­ko­ro­tuk­sia, jotka las­ke­taan koro­tus­va­raan. Toiseksi pal­kan­ko­ro­tuk­siin ei riitä vain se, että saa­daan samat nimel­lis­ko­ro­tuk­set kuin teollisuudessa.

Talentian tavoit­teissa onkin saada ylei­sen lin­jan nimel­lis­ko­ro­tus­ten lisäksi yli sopi­mus­kausien ulot­tuva palk­kaoh­jelma, jolla kor­ja­taan sosiaali­alan lail­lis­tet­tu­jen ammat­ti­hen­ki­löi­den palkkoja.

Talentian jäsen­ten palk­kaoh­jel­maa voi­daan toteut­taa uudis­ta­malla KVTES:n palk­ka­hin­noit­te­lu­liit­teen 4 rakenne ja kehit­tää liit­teen 5 teks­tejä. Nämä neu­vot­te­lut ovat olleet käyn­nissä syk­systä alkaen. Nyt on tär­keää saada ensin sel­key­tet­tyä Talentian jäsen­ten palk­ka­hin­noit­telu ja paran­taa palk­kausta kes­ki­te­tysti sovit­ta­valla palk­kaoh­jel­malla tai järjestelyvaraerillä.

Tero Ristimäki