Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Tal­ent­ian puheen­jo­hta­ja Tero Ris­timä­ki kom­men­toi yhteiskun­taa sosi­aalis­es­ta näkökul­mas­ta. Seu­raa tai pyy­dä kaverik­si, niin tiedät enem­män!
Face­book
Twit­ter

Vientiteollisuuden liitot ovat neuvotelleet jo jonkin aikaa sopimuksettomassa tilanteessa, eivätkä neuvottelut näytä etenevän. Julkisuuteen on kantautunut työnantajapuolen työ­ehtojen heikentämislista ja vahvaa neuvotteluiden koordinointia eri sopimus­pöytien välillä.

 

 

Sopimusshop­pailua on myös esi­in­tynyt. Eniten on esil­lä ollut Posti. Vas­ta työ­tais­te­lut ja tuk­i­lakot sai­vat neu­vot­te­lut eten­emään val­takun­nan sovit­teli­jan pöy­dässä.

Ammat­ti­jär­jestö Tal­ent­ian tavoit­teet tule­vi­in neu­vot­telui­hin voidaan tiivistää Kikyn työa­jan piden­nyk­sen pois­toon, lomara­han palaut­tamiseen ennalleen määräaikaisen leikkauk­sen lop­ut­tua ja sosi­aalialan korkeak­oulutet­tu­jen palkkao­hjelmi­in sekä palkkahin­noit­telu­jen uud­is­tamiseen. Nyt on nais­ten vuoro!

Tilas­tokeskuk­sen mukaan nais­ten sään­nölli­nen viikko­työai­ka kasvoi läh­es puolel­la tun­nil­la vuosien 2016 ja 2017 välil­lä, kun miehillä viikko­työa­jois­sa ei ole nähtävis­sä merkit­tävää muu­tos­ta. Toimi­aloit­tain työai­ka kasvoi vuon­na 2017 eri­tyis­es­ti koulu­tuk­sen sekä ter­veys- ja sosi­aali­palvelu­jen aloil­la, joista varsinkin viimek­si mainit­tu on nais­val­tainen.

Tämän päälle leikat­ti­in vielä lomara­haa kol­men vuo­den ajan julkisen sek­torin naisil­ta. Nyt tarvi­taan tasa-arvon kun­ni­an­palau­tus kun­tapöytään ja yksi­tyiselle sosi­aali­palvelu­alalle.

Jää nähtäväk­si, tule­vatko kun­ta­neu­vot­teluis­sa ja sosiaalipalvelu­alalla työ­nan­ta­jat neu­vot­telui­hin heiken­nys­lis­tan kanssa, kuten tuli­vat vien­ti­te­ol­lisu­u­den työ­nan­ta­jat.

Heiken­nys­lis­toi­hin on joka tapauk­ses­sa varaudut­ta­va. Julkisen sek­torin naisille on kuitenkin turha tul­la esit­tämään ehdo­tus­ta lomara­han leikkaamis­es­ta. Myös työa­jan piden­tämiseen tähtäävät esi­tyk­set työ­nan­ta­jan on syytä uno­htaa.

Sosi­aali- ja ter­veysalal­la työn kuor­mit­tavu­u­den kasvu ja työa­jan piden­tämi­nen eivät sovi yhteen. Sosi­aal­i­työn­tek­i­jöi­den työa­jan piden­tämi­nen viime kier­roksel­la lisäsi työn kuor­mit­tavu­ut­ta jo valmi­ik­si kaikkein kuor­mit­tuneim­mas­sa ammat­tiryh­mässä.

Tero Ris­timä­ki