Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Talentian puheen­joh­taja Tero Ristimäki kom­men­toi yhteis­kun­taa sosi­aa­li­sesta näkö­kul­masta. Seuraa tai pyydä kave­riksi, niin tie­dät enem­män!
Facebook
Twitter

Vientiteollisuuden liitot ovat neuvotelleet jo jonkin aikaa sopimuksettomassa tilanteessa, eivätkä neuvottelut näytä etenevän. Julkisuuteen on kantautunut työnantajapuolen työ­ehtojen heikentämislista ja vahvaa neuvotteluiden koordinointia eri sopimus­pöytien välillä.

 

 

Sopi­muss­hop­pai­lua on myös esiin­ty­nyt. Eniten on esillä ollut Posti. Vasta työ­tais­te­lut ja tuki­la­kot sai­vat neu­vot­te­lut ete­ne­mään val­ta­kun­nan sovit­te­li­jan pöydässä.

Ammattijärjestö Talentian tavoit­teet tule­viin neu­vot­te­lui­hin voi­daan tii­vis­tää Kikyn työ­ajan piden­nyk­sen pois­toon, loma­ra­han palaut­ta­mi­seen ennal­leen mää­rä­ai­kai­sen leik­kauk­sen loput­tua ja sosiaali­alan kor­kea­kou­lu­tet­tu­jen palk­kaoh­jel­miin sekä palk­ka­hin­noit­te­lu­jen uudis­ta­mi­seen. Nyt on nais­ten vuoro!

Tilastokeskuksen mukaan nais­ten sään­nöl­li­nen viik­ko­työ­aika kas­voi lähes puo­lella tun­nilla vuo­sien 2016 ja 2017 välillä, kun mie­hillä viik­ko­työ­ajoissa ei ole näh­tä­vissä mer­kit­tä­vää muu­tosta. Toimialoittain työ­aika kas­voi vuonna 2017 eri­tyi­sesti kou­lu­tuk­sen sekä ter­veys- ja sosi­aa­li­pal­ve­lu­jen aloilla, joista var­sin­kin vii­meksi mai­nittu on naisvaltainen.

Tämän päälle lei­kat­tiin vielä loma­ra­haa kol­men vuo­den ajan jul­ki­sen sek­to­rin nai­silta. Nyt tar­vi­taan tasa-arvon kun­nian­pa­lau­tus kun­ta­pöy­tään ja yksi­tyi­selle sosiaalipalvelualalle.

Jää näh­tä­väksi, tule­vatko kun­ta­neu­vot­te­luissa ja sosiaalipalvelu­alalla työn­antajat neu­vot­te­lui­hin hei­ken­nys­lis­tan kanssa, kuten tuli­vat vien­ti­teol­li­suu­den työnantajat.

Heikennyslistoihin on joka tapauk­sessa varau­dut­tava. Julkisen sek­to­rin nai­sille on kui­ten­kin turha tulla esit­tä­mään ehdo­tusta loma­ra­han leik­kaa­mi­sesta. Myös työ­ajan piden­tä­mi­seen täh­tää­vät esi­tyk­set työ­nan­ta­jan on syytä unohtaa.

Sosiaali- ja ter­vey­sa­lalla työn kuor­mit­ta­vuu­den kasvu ja työ­ajan piden­tä­mi­nen eivät sovi yhteen. Sosiaalityöntekijöiden työ­ajan piden­tä­mi­nen viime kier­rok­sella lisäsi työn kuor­mit­ta­vuutta jo val­miiksi kaik­kein kuor­mit­tu­neim­massa ammattiryhmässä.

Tero Ristimäki