Yhä useampi sosiaalialan ammattilainen pohtii alanvaihtoa työn kuormittavuuden ja huonon palkan takia. Talentian mielestä työnantajien on puututtava alan työntekijöiden työkuormitukseen nykyistä voimakkaammin.

 

 

Viime­ai­kai­set sel­vi­tyk­set anta­vat jär­kyt­tä­vän kuvan alan työ­hy­vin­voin­nista. Kevan maa­lis­kuussa jul­kai­se­man sel­vi­tyk­sen mukaan korona-aikana sosiaali­alalla ja var­hais­kas­va­tuk­sessa työs­ken­te­le­vien sai­raus­lo­mat ovat lisään­ty­neet ja hen­ki­nen kuor­mi­tus kasvanut.

Esimerkiksi entistä har­vempi (63 pro­sent­tia) sosiaali­alan työn­te­kijä koki työyh­tei­söissä ilma­pii­rin hyväksi ja vain joka toi­nen koki saa­vansa palau­tetta esi­hen­ki­löl­tään. Yhä har­vempi on nyt val­mis suo­sit­te­le­maan työpaikkaansa.

Talentian ja Lastensuojelun Keskusliiton niin ikään maa­lis­kuussa jul­kai­se­man sel­vi­tyk­sen mukaan 95 pro­sent­tia las­ten­suo­je­lun lai­tos­hoi­don työn­te­ki­jöistä kokee hen­kistä kuor­mi­tusta ja vain kol­mas­osa kat­soo, että hei­dän työ­pai­kal­laan panos­te­taan riit­tä­västi työ­hy­vin­voin­tiin. Työntekijöistä 74 pro­sent­tia on har­kin­nut työ­pai­kan vaihtoa.

Työnantajan puututtava

Samaa vies­tiä Talentia kuu­lee myös muilta jäse­nil­tään yhä ene­ne­vissä määrin.

– Reilun vuo­den takai­sen vas­ta­val­mis­tu­nei­den ura­sel­vi­tyk­semme mukaan 44 pro­sent­tia vas­taa­jista koki, että työ on hen­ki­sesti liian kuor­mit­ta­vaa. Tämä on suuri syy sii­hen, miksi yhä useampi vas­ta­val­mis­tu­nut miet­tii alan­vaih­toa, sanoo Talentian eri­tyis­asian­tun­tija Heidi Pekkarinen.

Koronapandemia on enti­ses­tään pahen­ta­nut alan kuor­mi­tusta. Huolta herät­tää myös pan­de­mian jäl­kei­nen aika, sillä odo­tet­ta­vissa on, että sosiaali­alan ammat­ti­lais­ten asia­kas­mää­rät kas­va­vat ja kiire lisääntyy.

– Työturvallisuuslain mukaan työ­nan­taja vas­taa työn­te­ki­jöi­den tur­val­li­suu­desta ja ter­vey­destä työssä. Laki vel­voit­taa työ­nan­ta­jan puut­tu­maan työ­pai­kan kuormitustilanteisiin.

Työntekijöiden pysy­vyyttä voi­tai­siin lisätä työ­hy­vin­voin­tia ja työ­olo­suh­teita parantamalla.

– Työnantajan pitää puut­tua työ­pai­kan epä­koh­tiin ja taata mah­dol­li­sim­man tur­val­li­nen työym­pä­ristö. Usein kuor­mi­tus­ti­lan­teet jää­vät yksit­täis­ten työn­te­ki­jöi­den asioiksi ja niistä yri­te­tään sel­vitä sai­raus­lo­milla, kun pitäisi tar­kas­tella koko työyh­tei­sön tilan­netta ja miet­tiä myös, ovatko esi­mer­kiksi työ­pro­ses­sit, työn­jako ja resurs­sointi kun­nossa, Pekkarinen sanoo.

Keskustelu kannattaa

Talentia kan­nus­taa työn­te­ki­jöitä kes­kus­te­le­maan kuor­mi­tuk­sesta avoi­mesti esi­hen­ki­lön kanssa. Mukaan kan­nat­taa ottaa myös työ­pai­kan työ­suo­je­lu­val­tuu­tettu poh­ti­maan rat­kai­suja kuormitukseen.

– Lisäksi on hyvä muis­taa, että työ­suo­je­lun toteu­tu­mista val­voo alue­hal­lin­to­vi­rasto. Työsuojelun viran­omai­silla on myös val­ta­kun­nal­li­nen neu­von­ta­pu­he­lin, josta saa neu­voja työ­suo­je­luun liit­ty­vissä asioissa.

Toimi näin, jos työsi kuormittaa:

• Ota asia puheeksi mah­dol­li­sim­man nopeasti esi­hen­ki­lösi kanssa.
• Ole tar­vit­taessa yhtey­dessä työterveyteen.
• Pyydä apua työ­suo­je­lu­val­tuu­te­tulta tai luottamusmieheltä.
• Laki on työn­te­ki­jän tur­vana: yksin ei tar­vitse jäädä.
• Työsuojeluviranomainen val­voo työ­tur­val­li­suu­den toteu­tu­mista (alue­hal­lin­to­vi­rasto).
Lue lisää ja tutustu ohje­vi­deoon: talentia.fi/tyosuojelu