Vuosilomia sovittaessa työnantajan on kohdeltava työntekijöitään tasapuolisesti. Sama työntekijä ei voi saada vuosilomaansa aina heinäkuussa.

 

Jos työ­pai­kassa on kym­me­nen työn­te­ki­jää, jotka kaikki haluai­si­vat pitää vuo­si­lo­mansa hei­nä­kuussa, mutta se ei ole toi­min­nan kan­nalta mah­dol­lista, voi työ­nan­taja päät­tää lomien porrastamisesta.

Lomakausi on 2.5.–30.9. Kesäloma voi siis osua myös tou­ko­kuulle tai syys­kuulle. Loman ker­ty­mis­kausi on 1.4.–31.3. Vuosilomaa ker­tyy kai­kissa työ­suh­teissa, mutta lyhyissä tai pie­ni­tun­ti­sissa työ­suh­teissa lomaa ei anneta loma­päi­vinä, vaan se mak­se­taan rahana. Kokoaikaisessa kuu­kausi­palk­kaan perus­tu­vassa työssä vuo­si­lo­maa ker­tyy, kun kalen­te­ri­kuu­kau­dessa työs­ken­te­lee vähin­tään 14 päivänä.

Vuosilomapäivien laskeminen

Yleisimmin vuo­si­lo­ma­päi­viä ker­tyy  alle vuo­den kes­tä­neessä pal­ve­lus­suh­teessa 2 päi­vää kuu­kau­dessa ja yli vuo­den kes­tä­neessä 2,5 päi­vää kuu­kau­dessa. Loma pide­tään pää­sään­töi­sesti loman­ker­ty­mis­vuotta seu­raa­valla loma­kau­della. Jos lomaa on ker­ty­nyt yli 24 päi­vää, yksi loma­viikko voi­daan siir­tää ns. talvilomaksi.

Työnantaja ja työn­te­kijä voi­vat kui­ten­kin sopia loman pitä­mi­sestä sen vuo­den alusta, jolle loma­kausi sijoit­tuu, ennen seu­raa­van loma­kau­den alkua.

Talviloma on pidet­tävä ennen seu­raa­van loma­kau­den alkua 30.4. men­nessä. Joskus mää­rä­ai­kai­sissa työ­so­pi­muk­sissa on sovittu, että ker­ty­nyt loma pide­tään työ­suh­teen aikana.

Loma tulisi antaa pää­sään­töi­sesti yhden­jak­soi­sena. Palvelutoiminnan edel­ly­tys­ten takia tai työn­te­ki­jän omasta toi­veesta, loma voi­daan antaa myös kah­dessa tai useam­massa osassa. Yhden loman osista on sil­loin kes­tet­tävä vähin­tään kaksi viik­koa yhdenjaksoisesti.

Loma tulisi antaa pääsääntöisesti yhdenjaksoisena.

Perhevapaa ja vuosilomat

Vuosilomaa ker­tyy äitiys- ja van­hem­pain­va­paa­kau­delta kuu­delta kuu­kau­delta. Myös per­he­va­paalla ole­vien tulisi ensi­si­jai­sesti pitää lomansa nor­maa­lilla loma­kau­della. Jos tämä ei ole mah­dol­lista, loman saa antaa kuu­den kuu­kau­den kuluessa äitiys- ja van­hem­pain­va­paa­kau­den päättymisestä.

Vuosilomaa ei saa vah­vis­taa äitiys- tai isyys­va­paan ajalle. Yleisimmin vuo­si­loma pide­tään, kun van­hempi siir­tyy hoi­to­va­paalle. Vuosiloman voi vah­vis­taa hoi­to­va­paan päälle tai ajalle. Jos lapsi ei käytä päi­vä­hoi­to­pal­ve­luja, van­hempi voi täl­löin saman­ai­kai­sesti saada vuo­si­lo­ma­palk­kaa ja koti­hoi­don­tuen hoi­to­ra­haa. Mahdolliseen koti­hoi­don­tuen hoi­to­li­sään pal­kan­maksu vaikuttaa.

Jos lomaa on pal­jon ja van­hempi aikoo olla pit­kään hoi­to­va­paalla, kan­nat­taa har­kita osan vuo­si­lo­man lait­ta­mista sääs­tö­va­paaksi. Vuosilomaa ei kerry hoi­to­va­paan aikana, joten hoi­to­va­paan jäl­keen töi­hin pala­tessa lomaa on nor­maa­lia vähem­män. Säästövapaaksi voi siir­tää kolme viik­koa ylit­tä­vän osan vuosilomasta.

Jos sairastut vuosilomalla

Vuosilomalla työn­te­ki­jän kuu­luu olla läh­tö­koh­tai­sesti terve ja työ­ky­kyi­nen. Jos työn­te­kijä sai­ras­tuu ennen vuo­si­lo­man tai sen osan alka­mista, vuo­si­lo­man aloit­ta­mi­nen siirtyy.

Jos työn­te­kijä sai­ras­tuu vuo­si­lo­mansa aikana ja lähet­tää työ­nan­ta­jalle lää­kä­rin­lausun­non, pää­sään­töi­sesti vuo­si­loma sai­raus­lo­man ajalta siir­tyy myö­hem­min pidet­tä­väksi. Siirretty osa vuo­si­lo­masta ei kui­ten­kaan siirry auto­maat­ti­sesti jo myön­ne­tyn loman jat­keeksi, vaan pitä­mi­sa­jan­koh­dasta on sovittava.

Joissakin yksi­tyis­sek­to­rin työ­eh­to­so­pi­muk­sissa, kun vuo­si­lo­maa on pidetty jo neljä viik­koa, työn­te­ki­jälle voi tulla enin­tään kuusi oma­vas­tuu­päi­vää. Tämä joh­tuu siitä, että työ­eh­to­so­pi­muk­sen perus­teella vuo­si­lo­maa voi saada enem­män kuin vuo­si­lo­ma­lain mukai­set neljä viikkoa.

Kunta-alalla tulee muis­taa, että lää­kä­rin­to­dis­tus tulee toi­mit­taa työ­nan­ta­jalle vii­kossa tai ensim­mäi­nen sai­raus­lo­ma­päivä on palkaton.

Tiia Oksanen

alue­a­sia­mies

Talentia ry

Juttu on päi­vi­tetty 10.4.2017.