Korkein oikeus antoi merkittävän työoikeudellisen päätöksen, joka koskee työaikaan liittyvien palkkasaatavien vanhentumista. Linjaus koskee esimerkiksi ylityö- ja iltalisäkorvauksia.

 

 

Korkeimman oikeuden (KKO 2018:10) päätök­sellä linjattiin työso­pi­muslain viiden vuoden vanhen­tu­mi­saikaa suhteessa työai­kalain kahden vuoden vanhen­tu­mi­saikaan.

Asiassa on kyse vanhen­tu­mi­sajan pituu­desta, ja siitä milloin työnte­kijän on viimeistään vaadittava työaikaan liittyviä palkka­saataviaan, etteivät ne vanhene.

Vanhenemisajat eri laeissa ja sopimuksissa

Työso­pi­muslain yleisen palkka­saa­tavia koskevan vanhen­tu­mis­säännön mukaan työnte­kijän palkka­saatava vanhentuu viiden vuoden kuluttua erään­ty­mis­päi­västä. Työso­pi­muslain valmis­te­lu­töissä on todettu saman vanhen­tu­mi­sajan koskevan myös työeh­to­so­pi­muk­sesta ja työso­pi­muk­sesta johtuvia saatavia.

Työai­ka­laissa puolestaan on määräyksiä muun muassa ilta- ja yötyön ja ylitöiden ajalta makset­ta­vista korvauk­sista. Oikeus työai­kalain mukaiseen korvaukseen raukeaa, jos työsuhteen kestäessä kannetta ei nosteta kahden vuoden kuluessa sen kalen­te­ri­vuoden päätty­mi­sestä, jonka aikana oikeus korvaukseen on syntynyt.

Lisäksi suurim­massa osassa työehto­sopimuksia on määräyksiä työajoista ja niin sanotun epämu­kavan työajan ajalta makset­ta­vista korvauk­sista. Selvää on siis ollut se, että työai­kalaki ja työeh­to­so­pi­mukset käsit­te­levät samoja asioita ja niissä on eri pituiset vanhen­tu­mi­sajat.

Muutos on lyhensi reagointiaikaa

Oikeus­käy­tän­nössä on aikai­semmin ratkaistu vakiin­tu­neesti risti­riita siten, että vanhen­tu­miseen on sovel­lettu työso­pi­muslain viiden vuoden vanhen­tu­mi­saikaa. Tulkinnan mukaan työeh­to­so­pi­mukseen otettu kirjaus esimer­kiksi ylitöistä on tarkoit­tanut työso­pi­muslain mukaista vanhen­tu­mi­saikaa ylityöhön liitty­vissä riidoissa.

Korkein oikeus päätyi nyt toiseen loppu­tu­lokseen. Ratkai­sussaan se totesi, että työai­kalain mukaista kahden vuoden vanhentumis­aikaa sovel­letaan työai­kalain työaikaa koskevaan sääntelyyn. Sillä ei ole merki­tystä, onko asiasta sovittu jotain työeh­to­so­pi­muk­sessa.

Tämä tarkoittaa käytän­nössä sitä, että työnte­kijän mahdol­lisuus vaatia työnan­ta­jalta työaikaan perus­tuvia maksa­mat­tomia palkka­saa­tavia lyhenee kolmella vuodella, ja on nyt kaksi vuotta.

Muista myös, että tällä KKO:n päätök­sellä ei ole vaiku­tusta muiden palkka­saa­tavien vanhen­tu­miseen. Esimer­kiksi paljon esillä olleet virheel­li­sesti tehdyt palkan­alen­nukset epä­pätevyyden perus­teella eivät vanhene kahdessa vuodessa.

Vanheminen voidaan katkaista kanteella

Saatavien vanhe­ne­minen voidaan myös katkaista, mutta se onnistuu enää vain toimit­ta­malla kanne tuomioistuimeen.Aikaisemmin saatavien vanhen­tu­minen pystyttiin keskeyt­tämään vapaa­muo­toi­sesti vaati­malla korvauksia työnan­ta­jalta esimer­kiksi paikal­lis­neu­vot­te­lu­pyyn­nöllä. Tästä muistu­tuk­sesta alkoi uusi viiden vuoden vanhen­tu­mi­saika.

Jäsen ei voi toimittaa itse kannetta tuomiois­tuimeen, vaan se tapahtuu työmark­ki­na­me­net­telyn kautta. Kanteen vireille tulo työtuo­miois­tuimeen edellyttää, että asiasta on ensin käyty paikal­lis­neu­vot­telut ja sitten keskus­tason neuvot­telut. Tämä menettely vie aikaa ja kahden vuoden vanhe­ne­mi­saika hupenee nopeasti.

Tuomas Hyytinen
työmark­ki­na­la­kimies
ammat­ti­jär­jestö Talentia

Juttua päivi­tetty 20.2.2019, lisätty tiedolla kanteen nosta­mi­sesta.

Tarkkana palkanmaksupäivänä

1. Seuraa ja tarkista työai­ka­kir­jan­pitosi ja maksetut kor­vaukset.
2. Jos huomaat virheitä, selvitä epäselvät asiat heti.
3. Muutos koskee vain työaikaan sidot­tujen palkka­saa­tavien vanhe­ne­mista.