Helmikuussa 2016 järjestetyillä Sosiaalityön tutkimuksen päivien teemana sosiaalityön aika.

Tutkiva sosi­aa­li­työ ‑jul­kai­sun artik­ke­lit on kir­joi­tettu Jyväskylän yli­opis­tossa jär­jes­tet­ty­jen päi­vien pää­pu­heen­vuo­ro­jen, kom­ment­ti­pu­heen­vuo­ro­jen ja työ­ryh­missä pidet­ty­jen alus­tus­ten pohjalta.

− Sosiaalityöllä on his­to­ria ja tule­vai­suus, mutta käy­tän­nön asia­kas­työssä sosi­aa­li­työ tapah­tuu tässä ja nyt. Aikaan liit­tyy inhi­mil­li­siä tar­peita, talou­del­li­sia int­res­sejä ja kysy­myk­siä työ­teh­tä­vien, asia­kas­ryh­mien sekä käy­tän­tö­jen prio­ri­soin­nista, kir­joit­ta­vat Tutkivan sosi­aa­li­työn toi­mit­ta­neet  Sirpa Kannasoja, Marjo Kuronen ja Tytti Poikolainen jul­kai­sun esipuheessa.

Tutkiva sosi­aa­li­työ 2016 ‑verk­ko­jul­kai­sua pää­set luke­maan tästä.