Helmikuussa 2016 järjestetyillä Sosiaalityön tutkimuksen päivien teemana sosiaalityön aika.

Tutkiva sosiaa­lityö ‑julkaisun artik­kelit on kirjoi­tettu Jyväs­kylän yliopis­tossa järjes­tet­tyjen päivien pääpu­heen­vuo­rojen, komment­ti­pu­heen­vuo­rojen ja työryh­missä pidet­tyjen alustusten pohjalta.

− Sosiaa­li­työllä on historia ja tulevaisuus, mutta käytännön asiakas­työssä sosiaa­lityö tapahtuu tässä ja nyt. Aikaan liittyy inhimil­lisiä tarpeita, talou­del­lisia intressejä ja kysymyksiä työteh­tävien, asiakas­ryhmien sekä käytän­töjen priori­soin­nista, kirjoit­tavat Tutkivan sosiaa­lityön toimit­taneet  Sirpa Kannasoja, Marjo Kuronen ja Tytti Poiko­lainen julkaisun esipu­heessa.

Tutkiva sosiaa­lityö 2016 ‑verkko­jul­kaisua pääset lukemaan  tästä.