Passi, lentoliput… Entä liiton jäsenkortti? Talentian jäsenkortti tulee ottaa matkalle, sillä se on myös matkavakuutuskorttisi.

 

Ulkomi­nis­teriön mukaan hätään ulkomailla joutu­neiden suoma­laisten määrä on kasvanut 2000-luvulla. Matkalla voi esimer­kiksi sairastua, sattua tapaturma tai joutua rikoksen uhriksi. Muun muassa näistä syistä ulkomi­nis­teriö suosit­telee kattavan matka­va­kuu­tuksen ottamista kaikille ulkomaan­mat­koille.

Talentian jäsenet voivat matkus­tella ulkomailla ilman ylimää­räisiä murheita, sillä liitto on ottanut jäsenilleen Turvasta jäsen­va­kuu­tuksen, joka sisältää matkus­ta­ja­va­kuu­tuksen heidän vapaa-ajan matkoilleen.

Matka­va­kuu­tus­kor­tista hoitava laitos voi todeta, että sinulla on matka­va­kuutus ja että hoidoille on maksaja. Matka­va­kuu­tus­kortti ei ole maksu­kortti, joten kannattaa varautua maksamaan kulut ensin itse ja hakemaan korvausta myöhemmin vakuu­tus­yh­tiöstä. Jos maksat itse hoito­kulut, säilytä kuitit ja hae korvausta sähköi­sestä korvaus­pal­ve­lusta.

Ketkä ovat vakuutettuja?

Talentian jäsen­va­kuu­tuk­sessa ovat vakuu­tettuna liiton jäsenet ja myös vakuu­tetun mukana matkus­tavat alle 20-vuotiaat omat ja samassa talou­dessa asuvat lapset. Vakuutus on voimassa sen vuoden loppuun saakka, jonka aikana jäsen täyttää 68 vuotta. Jos jäsen jää pysyvälle eläkkeelle ennen kuin täyttää 68 vuotta, vakuutus on voimassa eläköi­ty­mis­vuoden loppuun saakka.

Vakuutus on voimassa yhtäjak­soi­sesti enintään 45 vuoro­kautta matkan alkami­sesta. Sen ylittä­ville matka­päi­ville kannattaa ottaa Turvasta määrä­ai­kainen matkustaja- vakuutus. Vakuutus ei ole voimassa ehdoissa erikseen poisra­ja­tuissa urhei­lu­la­jeissa tai harras­tuk­sissa.

Mitä vakuutuksesta korvataan?

Vakuutus korvaa matkan aikana alkaneen äkillisen sairauden tai sattuneen tapaturman hoito­kuluja. Näitä ovat esimer­kiksi lääkärin- palkkiot, tutki­mus­kulut ja lääkärin määräämät lääkkeet. Ennen matkan alkua ollut sairaus ei ole vakuu­tuseh­tojen tarkoittama matka­sairaus. Tällaisen sairauden pahene­miseen liittyen korvataan ainoastaan ensia­pu­hoito matka­koh­teessa.

Vakuu­tuk­sesta korvataan myös matkan peruun­tu­misen tai keskey­ty­misen kuluja sekä matkalta myöhäs­ty­mi­sestä aiheu­tuvia kulu- ja vakuu­tuseh­doissa maini­tuissa tilan­teissa.

Matkatavarat on vakuutettava erikseen

Jäsen­va­kuu­tukseen ei sisälly matka­ta­va­ra­va­kuu­tusta, joten matka­ta­varat on vakuu­tettava erikseen, elleivät ne jo sisälly normaaliin kotiva­kuu­tukseen. Kun otat laajan tason koti- vakuu­tuksen Turvasta, korvaa se myös ulkomaan­mat­koilla mukana oleville matka­ta­va­roille aiheu­tu­neita vahinkoja 4 500 euroon asti.

SOS auttaa apua tarvitsevia matkaajia

SOS Inter­na­tional on pohjois­maisten vakuu­tus­yh­tiöiden omistama kansain­vä­linen 24/7 ”hälytys­keskus”, josta saa apua, jos sairastut ja tarvitset lääkäriä tai sairaa­la­hoitoa sekä muissa hätäta­pauk­sissa. Palvelua on tarjolla myös suomen kielellä.

SOSin asian­tun­tijat selvit­tävät tapaustasi ja pyytävät tarvit­taessa avuksi SOSin yhteys­lää­kärin. SOS keskus­telee tarvit­taessa hoitavan lääkärin kanssa ja välittää potilaan hoidon kannalta tärkeät tiedot hoito­lai­tok­selle. Jos hoito­laitos ei hyväksy matka­va­kuu­tus­kort­tiasi eikä suostu lähet­tämään laskua Turvaan, voit pyytää hoito­lai­tosta soittamaan SOSiin, p. +358 1019 5111.

Lisätietoja jäsenvakuutuksesta

Vakuu­tusehdot ja korvauk­sen­ha­kuohjeet löytyvät Turvan tekemiltä palve­lusi­vuilta. Tutustu vakuu­tuseh­toihin ja vakuu­tuk­sessa oleviin rajoi­tuksiin ennen matkalle lähtöä. Lisätietoja saa myös palve­lu­nu­me­rosta 010 195 109.

Kadonneen jäsen­kortin tilalle voi tilata uuden Talentian jäsen­kortin jäsen­sih­tee­reiltä, jasensihteerit@talentia.fi tai 09 3158 5530. Uusia jäsen­kortteja tilataan kerran kuukau­dessa, joten kortin saapu­minen postissa kotiin kestää jonkin aikaa.