Passi, lentoliput… Entä liiton jäsenkortti? Talentian jäsenkortti tulee ottaa matkalle, sillä se on myös matkavakuutuskorttisi.

 

Ulko­mi­nis­te­riön mukaan hätään ulko­mailla jou­tu­nei­den suo­ma­lais­ten määrä on kas­va­nut 2000-luvulla. Matkalla voi esi­mer­kiksi sai­ras­tua, sat­tua tapa­turma tai jou­tua rikok­sen uhriksi. Muun muassa näistä syistä ulko­mi­nis­te­riö suo­sit­te­lee kat­ta­van mat­ka­va­kuu­tuk­sen otta­mista kai­kille ulkomaanmatkoille.

Talentian jäse­net voi­vat mat­kus­tella ulko­mailla ilman yli­mää­räi­siä mur­heita, sillä liitto on otta­nut jäse­nil­leen Turvasta jäsen­va­kuu­tuk­sen, joka sisäl­tää mat­kus­ta­ja­va­kuu­tuk­sen hei­dän vapaa-ajan matkoilleen.

Matkavakuutuskortista hoi­tava lai­tos voi todeta, että sinulla on mat­ka­va­kuu­tus ja että hoi­doille on mak­saja. Matkavakuutuskortti ei ole mak­su­kortti, joten kan­nat­taa varau­tua mak­sa­maan kulut ensin itse ja hake­maan kor­vausta myö­hem­min vakuu­tus­yh­tiöstä. Jos mak­sat itse hoi­to­ku­lut, säi­lytä kui­tit ja hae kor­vausta säh­köi­sestä kor­vaus­pal­ve­lusta.

Ketkä ovat vakuutettuja?

Talentian jäsen­va­kuu­tuk­sessa ovat vakuu­tet­tuna lii­ton jäse­net ja myös vakuu­te­tun mukana mat­kus­ta­vat alle 20-vuo­ti­aat omat ja samassa talou­dessa asu­vat lap­set. Vakuutus on voi­massa sen vuo­den lop­puun saakka, jonka aikana jäsen täyt­tää 68 vuotta. Jos jäsen jää pysy­välle eläk­keelle ennen kuin täyt­tää 68 vuotta, vakuu­tus on voi­massa elä­köi­ty­mis­vuo­den lop­puun saakka.

Vakuutus on voi­massa yhtä­jak­soi­sesti enin­tään 45 vuo­ro­kautta mat­kan alka­mi­sesta. Sen ylit­tä­ville mat­ka­päi­ville kan­nat­taa ottaa Turvasta mää­rä­ai­kai­nen mat­kus­taja- vakuu­tus. Vakuutus ei ole voi­massa ehdoissa erik­seen pois­ra­ja­tuissa urhei­lu­la­jeissa tai harrastuksissa.

Mitä vakuutuksesta korvataan?

Vakuutus kor­vaa mat­kan aikana alka­neen äkil­li­sen sai­rau­den tai sat­tu­neen tapa­tur­man hoi­to­ku­luja. Näitä ovat esi­mer­kiksi lää­kä­rin- palk­kiot, tut­ki­mus­ku­lut ja lää­kä­rin mää­rää­mät lääk­keet. Ennen mat­kan alkua ollut sai­raus ei ole vakuu­tuseh­to­jen tar­koit­tama mat­ka­sai­raus. Tällaisen sai­rau­den pahe­ne­mi­seen liit­tyen kor­va­taan ainoas­taan ensia­pu­hoito matkakohteessa.

Vakuutuksesta kor­va­taan myös mat­kan peruun­tu­mi­sen tai kes­key­ty­mi­sen kuluja sekä mat­kalta myö­häs­ty­mi­sestä aiheu­tu­via kulu- ja vakuu­tuseh­doissa mai­ni­tuissa tilanteissa.

Matkatavarat on vakuutettava erikseen

Jäsenvakuutukseen ei sisälly mat­ka­ta­va­ra­va­kuu­tusta, joten mat­ka­ta­va­rat on vakuu­tet­tava erik­seen, ellei­vät ne jo sisälly nor­maa­liin koti­va­kuu­tuk­seen. Kun otat laa­jan tason koti- vakuu­tuk­sen Turvasta, kor­vaa se myös ulko­maan­mat­koilla mukana ole­ville mat­ka­ta­va­roille aiheu­tu­neita vahin­koja 4 500 euroon asti.

SOS auttaa apua tarvitsevia matkaajia

SOS International on poh­jois­mais­ten vakuu­tus­yh­tiöi­den omis­tama kan­sain­vä­li­nen 24/7 ”häly­tys­kes­kus”, josta saa apua, jos sai­ras­tut ja tar­vit­set lää­kä­riä tai sai­raa­la­hoi­toa sekä muissa hätä­ta­pauk­sissa. Palvelua on tar­jolla myös suo­men kielellä.

SOSin asian­tun­ti­jat sel­vit­tä­vät tapaus­tasi ja pyy­tä­vät tar­vit­taessa avuksi SOSin yhteys­lää­kä­rin. SOS kes­kus­te­lee tar­vit­taessa hoi­ta­van lää­kä­rin kanssa ja välit­tää poti­laan hoi­don kan­nalta tär­keät tie­dot hoi­to­lai­tok­selle. Jos hoi­to­lai­tos ei hyväksy mat­ka­va­kuu­tus­kort­tiasi eikä suostu lähet­tä­mään las­kua Turvaan, voit pyy­tää hoi­to­lai­tosta soit­ta­maan SOSiin, p. +358 1019 5111.

Lisätietoja jäsenvakuutuksesta

Vakuutusehdot ja kor­vauk­sen­ha­kuoh­jeet löy­ty­vät Turvan teke­miltä pal­ve­lusi­vuilta. Tutustu vakuu­tuseh­toi­hin ja vakuu­tuk­sessa ole­viin rajoi­tuk­siin ennen mat­kalle läh­töä. Lisätietoja saa myös pal­ve­lu­nu­me­rosta 010 195 109.

Kadonneen jäsen­kor­tin tilalle voi tilata uuden Talentian jäsen­kor­tin jäsen­sih­tee­reiltä, jasensihteerit@talentia.fi tai 09 3158 5530. Uusia jäsen­kort­teja tila­taan ker­ran kuu­kau­dessa, joten kor­tin saa­pu­mi­nen pos­tissa kotiin kes­tää jon­kin aikaa.