Vuoden 2015 nuorisobarometri ja Lapsen ääni ‑raportti kertovat karua tarinaa lasten ja nuorten harrastusmaksujen kalleudesta.

 

Nuoriso­barometrin mukaan joka kol­mas nuori on joutunut jät­tämään väli­in itseään kiin­nos­ta­van har­ras­tuk­sen aloit­tamisen kalli­in hin­nan vuok­si. Pelas­takaa lapset ‑jär­jestön toteut­ta­mas­ta Lapsen ääni ‑raportista selviää las­ten toiveet päästä har­ras­ta­maan joskus muitakin kuin vain ilmaisia har­ras­tuk­sia. Urheilu­sanomien tehdessä muu­ta­ma vuosi sit­ten junio­r­i­urheilun laa­jaa hin­ta­selvi­tys­tä yksin­huolta­jaäid­it ker­toi­vat rahoit­ta­vansa las­ten­sa har­ras­tuk­sia pikalain­o­jen avul­la. Muil­la tavoin he eivät olisi mak­su­ista selvin­neet.

Kalli­it har­ras­tus­mak­sut rajaa­vat las­ten ja nuorten mah­dol­lisuuk­sia vali­ta itseään kiin­nos­ta­va har­ras­tus. Ne myös estävät lah­jakkai­ta lap­sia ja nuo­ria kehit­tymään lajis­sa, jos­sa he oli­si­vat hyviä.

Kansane­dus­ta­ja Li Ander­s­son on ottanut kan­taa asi­aan eduskun­nalle esit­tämässään kir­jal­lises­sa kysymyk­sessä. Hänen mukaansa har­ras­t­a­mi­nen on tärkeä yhden­ver­taisu­usa­sia, sil­lä se on keskeistä las­ten ja nuorten hyv­in­voin­nille sekä arjen mielekkyy­delle. Ander­s­son vaati­ikin las­ten ja nuorten har­ras­tus­mak­su­jen kohtu­ullis­tamista ja tätä kaut­ta har­ras­tus­mah­dol­lisuuk­sien yhden­ver­tais­tamista.

Liikun­nan ja urheilun rahan­jaon läpinäkyvyyt­tä ja avoimuut­ta tulisi lisätä ja uud­is­taa niin, että se ohjaisi seu­ro­ja tuke­maan eri­tyis­es­ti vähä­varais­ten per­hei­den las­ten ja nuorten har­ras­tus­mah­dol­lisuuk­sia. “Aikana, jol­loin tulo­erot uhkaa­vat kas­vaa entu­ud­estaan ja moni per­he sin­nit­telee toimeen­tu­lon­sa kanssa, on äärim­mäisen tärkeää, että työ har­ras­tusten hin­to­jen kohtu­ullis­tamisek­si ja kaikkien las­ten yhden­ver­tais­ten har­ras­tus­mah­dol­lisuuk­sien puoles­ta jatkuu”, toteaa Ander­s­son.

Ope­tus- ja kult­tuuri­m­in­is­ter­iö julka­isi vuon­na 2014 selvi­tyk­sen las­ten har­ras­tus­mak­su­jen kehi­tyk­ses­tä. Selvi­tyk­sen mukaan kehi­tys on ollut hur­jaa.  Selvi­tyk­ses­tä käy myös ilmi, että reilu kymme­nen vuot­ta sit­ten joka kymmenes per­he piti har­ras­tus­mak­su­ja liian kalli­ina. 2010-luvulle tul­taes­sa jo joka kol­mas. Liikun­ta­so­si­olo­gian pro­fes­sori Han­nu Itkosen mukaan tässä puhutaan äärim­mäisen suures­ta yhteiskun­nal­lis­es­ta ongel­mas­ta johon tulisi ehdot­tomasti puut­tua.

Harrastus on merkittävä osa lasten hyvinvointia ja tasa-arvoa

Huono-osaisu­u­den vähen­tämi­nen alkaa eri­ar­voisu­u­den vähen­tämis­es­tä, sanoo huono-osaisu­ut­ta tutk­in­ut pro­fes­sori Juho Saari. Hänen mukaansa osat­to­muus kytkey­tyy tiukasti huono-osaisu­u­den koke­muk­seen.  Huono-osaisu­u­den jatku­moa on mah­dol­lista ehkäistä suo­jaav­il­la tek­i­jöil­lä.

Yksi tärkeim­mistä suo­jaav­ista tek­i­jöistä las­ten kohdal­la on mielekäs har­ras­tus. Mah­dol­lisu­us har­ras­tuk­sen kaut­ta itsen­sä toteut­tamiseen ja osal­lisu­u­teen on hyv­in­voin­nin perus­ta. Har­ras­tuk­sista syr­jäy­tymi­nen merk­it­see lapselle nor­maal­ista lap­su­u­teen liit­tyvästä toimin­nas­ta ulos jäämistä sekä samal­la syr­jäy­tymistä ikä­tovereista ja yhteiskun­nan osal­lisu­ud­es­ta.

Porissa voi hakea nuorisopassia harrastamisen kustannusten tasaamiseen

Porin kaupun­ki tukee las­ten ja nuorten har­ras­tus­toim­intaa nuorisopas­seil­la ja kohden­netul­la har­ras­tus­toimin­nan tuel­la. Har­ras­tus­toimin­nan tukem­i­nen on suun­nitel­tu poikki­hallinnol­lise­na yhteistyönä lap­si- ja nuorisopoli­it­tisen johto­ryh­mässä ja sivistyskeskus koordi­noi tukimuo­toa käytän­nössä.

Porin kaupun­gin sivistysjo­hta­ja Jari Leinonen ker­too, että kohden­net­tu har­ras­tus­toimin­nan tuki on mata­lan kyn­nyk­sen tukimuo­to, jon­ka avul­la on halut­tu eri­tyis­es­ti ehkäistä huono-osaisu­u­den kasautu­mista ja lisätä las­ten kiin­nit­tymistä heille tärkeisi­in ver­taisy­hteisöi­hin. Tuel­la voidaan mak­saa esimerkik­si taloudel­lisen tuen tarpeessa ole­vien las­ten har­ras­tusten jäsen- tai kausi­mak­su­ja. Tuel­la voidaan myös kus­tan­taa har­ras­tuk­seen tarvit­tavia välineitä tai asustei­ta.

Kohden­netun har­ras­tus­toimin­nan tuen piiris­sä ovat kaik­ki kaupun­gin peru­sopetuk­seen kuu­lu­vat lapset ja nuoret esiopetuk­ses­ta luki­o­laisi­in. Sen hakem­i­nen ja tuen tarpeen arvioin­ti tapah­tuu alueen kouluku­raat­torin kaut­ta.

Kaupun­gin nuorisopas­sit jae­taan kouluis­sa lukukau­den alka­es­sa kaikille yläk­oul­u­laisille. Pas­si sisältää käyn­te­jä kaupun­gin eri har­ras­tusko­hteisi­in, niin liikun­nal­lisi­in kuin kult­tuuriko­hteisi­inkin. Kohteet vai­h­tu­vat vuosit­tain ja mukana on myös joitakin tapah­tu­mia tai mui­ta elämysko­htei­ta. Porin lin­jat ovat tar­jon­neet nuo­rille ilmaisia lin­ja-automatko­ja, joil­la on halut­tu tur­va­ta pääsy har­ras­tusko­hteeseen. Tois­taisek­si pas­sit ovat käytössä vain yläk­oul­u­laisil­la.

Leinonen ker­too, että näil­lä keinoin on halut­tu antaa kaupungis­sa asuville lap­sille ja nuo­rille tas­a­puolisia mah­dol­lisuuk­sia har­ras­taa ja kokeil­la eri har­ras­tuk­sia. Kaupung­in­hal­li­tus osoit­taa tietyn raha­sum­man las­ten ja nuorten hyv­in­voin­nin edis­tämiseen ja tämähän on sitä parhaim­mil­laan, toteaa Leinonen. Lisäk­si mukaan on saatu myös suuri joukko kol­man­nen sek­torin toim­i­joi­ta, jot­ka ovat oma­l­la panok­sel­laan halun­neet olla mukana tuke­mas­sa ja edis­tämässä las­ten ja nuorten tasa-arvoista har­ras­tus­toim­intaa.

Vaik­ka kaupun­gin taloushallinnon näkökul­mas­ta kat­sot­tuna kyseessä on pieni sum­ma rahaa, on sil­lä saatu aikaisek­si eri­ar­voisu­u­den kaven­tu­mista sekä monia hymyjä las­ten ja hei­dän huolta­jien­sa kasvoille.

 

Han­na Kaasi­nen, Katri­ina Joki­nen

Mari­ka Luukko, Kat­ja Ruusi­la, Sari Salmi­nen

Sosiono­mi (YAMK) ‑opiske­li­jat, TAMK

Merja Sinkkonen

koulu­tus­pääl­likkö, TAMK

 

Läh­teet:

  • Myl­lynie­mi, S. (toim.) Arjen jäljil­lä. Nuoriso­barometri 2015. Ope­tus- ja kult­tuuri­m­in­is­ter­iö, Nuorisoasi­ain neu­vot­telukun­ta & Nuoriso­tutkimusverkos­to.
  • Ent­ten tent­ten pelistä pois. Las­ten koke­muk­sia köy­hyy­destä ja osal­lisu­ud­es­ta. Lapsen ääni 2015 ‑raport­ti. Pelas­takaa lapset ry.
  • Drop-out vai throw-out? Tutkimus las­ten ja nuorten liikun­ta­har­ras­tusten kus­tan­nuk­sista. Ope­tus- ja kult­tuuri­m­in­is­ter­iön julka­isu­ja 2014:5.
  • Ander­s­son, L. Kir­jalli­nen kysymys KK 431/2015 vp. Kir­jalli­nen kysymys las­ten ja nuorten har­ras­tusten hin­to­jen kohtu­ullis­tamis­es­ta ja yhden­ver­tais­ten har­ras­tus­mah­dol­lisuuk­sien edis­tämis­es­tä.
  • Lempinen, M. Urheilu­sanomat. Lap­si- ja nuorisourheilun hin­ta­selvi­tys.
  • Saari, J. Huono-osaiset hyv­in­voin­ti­val­tios­sa.
  • Porin kaupun­gin sivistysjo­hta­ja Jari Leinosen haas­tat­telu 23.3.2016.