Vuoden 2015 nuorisobarometri ja Lapsen ääni ‑raportti kertovat karua tarinaa lasten ja nuorten harrastusmaksujen kalleudesta.

 

Nuori­so­ba­ro­met­rin mukaan joka kol­mas nuori on jou­tu­nut jät­tä­mään väliin itse­ään kiin­nos­ta­van har­ras­tuk­sen aloit­ta­mi­sen kal­liin hin­nan vuoksi. Pelastakaa lap­set ‑jär­jes­tön toteut­ta­masta Lapsen ääni ‑rapor­tista sel­viää las­ten toi­veet päästä har­ras­ta­maan jos­kus mui­ta­kin kuin vain ilmai­sia har­ras­tuk­sia. Urheilusanomien teh­dessä muu­tama vuosi sit­ten junio­riur­hei­lun laa­jaa hin­ta­sel­vi­tystä yksin­huol­ta­ja­äi­dit ker­toi­vat rahoit­ta­vansa las­tensa har­ras­tuk­sia pika­lai­no­jen avulla. Muilla tavoin he eivät olisi mak­suista selvinneet.

Kalliit har­ras­tus­mak­sut rajaa­vat las­ten ja nuor­ten mah­dol­li­suuk­sia valita itse­ään kiin­nos­tava har­ras­tus. Ne myös estä­vät lah­jak­kaita lap­sia ja nuo­ria kehit­ty­mään lajissa, jossa he oli­si­vat hyviä.

Kansanedustaja Li Andersson on otta­nut kan­taa asi­aan edus­kun­nalle esit­tä­mäs­sään kir­jal­li­sessa kysy­myk­sessä. Hänen mukaansa har­ras­ta­mi­nen on tär­keä yhden­ver­tai­suus­asia, sillä se on kes­keistä las­ten ja nuor­ten hyvin­voin­nille sekä arjen mie­lek­kyy­delle. Andersson vaa­tii­kin las­ten ja nuor­ten har­ras­tus­mak­su­jen koh­tuul­lis­ta­mista ja tätä kautta har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sien yhdenvertaistamista.

Liikunnan ja urhei­lun rahan­jaon läpi­nä­ky­vyyttä ja avoi­muutta tulisi lisätä ja uudis­taa niin, että se ohjaisi seu­roja tuke­maan eri­tyi­sesti vähä­va­rais­ten per­hei­den las­ten ja nuor­ten har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sia. “Aikana, jol­loin tuloe­rot uhkaa­vat kas­vaa entuu­des­taan ja moni perhe sin­nit­te­lee toi­meen­tu­lonsa kanssa, on äärim­mäi­sen tär­keää, että työ har­ras­tus­ten hin­to­jen koh­tuul­lis­ta­mi­seksi ja kaik­kien las­ten yhden­ver­tais­ten har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sien puo­lesta jat­kuu”, toteaa Andersson.

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö jul­kaisi vuonna 2014 sel­vi­tyk­sen las­ten har­ras­tus­mak­su­jen kehi­tyk­sestä. Selvityksen mukaan kehi­tys on ollut hur­jaa.  Selvityksestä käy myös ilmi, että reilu kym­me­nen vuotta sit­ten joka kym­me­nes perhe piti har­ras­tus­mak­suja liian kal­liina. 2010-luvulle tul­taessa jo joka kol­mas. Liikuntasosiologian pro­fes­sori Hannu Itkosen mukaan tässä puhu­taan äärim­mäi­sen suu­resta yhteis­kun­nal­li­sesta ongel­masta johon tulisi ehdot­to­masti puuttua.

Harrastus on merkittävä osa lasten hyvinvointia ja tasa-arvoa

Huono-osai­suu­den vähen­tä­mi­nen alkaa eriar­voi­suu­den vähen­tä­mi­sestä, sanoo huono-osai­suutta tut­ki­nut pro­fes­sori Juho Saari. Hänen mukaansa osat­to­muus kyt­key­tyy tiu­kasti huono-osai­suu­den koke­muk­seen.  Huono-osai­suu­den jat­ku­moa on mah­dol­lista ehkäistä suo­jaa­villa tekijöillä.

Yksi tär­keim­mistä suo­jaa­vista teki­jöistä las­ten koh­dalla on mie­le­käs har­ras­tus. Mahdollisuus har­ras­tuk­sen kautta itsensä toteut­ta­mi­seen ja osal­li­suu­teen on hyvin­voin­nin perusta. Harrastuksista syr­jäy­ty­mi­nen mer­kit­see lap­selle nor­maa­lista lap­suu­teen liit­ty­västä toi­min­nasta ulos jää­mistä sekä samalla syr­jäy­ty­mistä ikä­to­ve­reista ja yhteis­kun­nan osallisuudesta.

Porissa voi hakea nuorisopassia harrastamisen kustannusten tasaamiseen

Porin kau­punki tukee las­ten ja nuor­ten har­ras­tus­toi­min­taa nuo­ri­so­pas­seilla ja koh­den­ne­tulla har­ras­tus­toi­min­nan tuella. Harrastustoiminnan tuke­mi­nen on suun­ni­teltu poik­ki­hal­lin­nol­li­sena yhteis­työnä lapsi- ja nuo­ri­so­po­liit­ti­sen joh­to­ryh­mässä ja sivis­tys­kes­kus koor­di­noi tuki­muo­toa käytännössä.

Porin kau­pun­gin sivis­tys­joh­taja Jari Leinonen ker­too, että koh­den­nettu har­ras­tus­toi­min­nan tuki on mata­lan kyn­nyk­sen tuki­muoto, jonka avulla on haluttu eri­tyi­sesti ehkäistä huono-osai­suu­den kasau­tu­mista ja lisätä las­ten kiin­nit­ty­mistä heille tär­kei­siin ver­tai­syh­tei­söi­hin. Tuella voi­daan mak­saa esi­mer­kiksi talou­del­li­sen tuen tar­peessa ole­vien las­ten har­ras­tus­ten jäsen- tai kausi­mak­suja. Tuella voi­daan myös kus­tan­taa har­ras­tuk­seen tar­vit­ta­via väli­neitä tai asusteita.

Kohdennetun har­ras­tus­toi­min­nan tuen pii­rissä ovat kaikki kau­pun­gin perus­o­pe­tuk­seen kuu­lu­vat lap­set ja nuo­ret esio­pe­tuk­sesta lukio­lai­siin. Sen hake­mi­nen ja tuen tar­peen arviointi tapah­tuu alu­een kou­lu­ku­raat­to­rin kautta.

Kaupungin nuo­ri­so­pas­sit jae­taan kou­luissa luku­kau­den alkaessa kai­kille ylä­kou­lu­lai­sille. Passi sisäl­tää käyn­tejä kau­pun­gin eri har­ras­tus­koh­tei­siin, niin lii­kun­nal­li­siin kuin kult­tuu­ri­koh­tei­siin­kin. Kohteet vaih­tu­vat vuo­sit­tain ja mukana on myös joi­ta­kin tapah­tu­mia tai muita elä­mys­koh­teita. Porin lin­jat ovat tar­jon­neet nuo­rille ilmai­sia linja-auto­mat­koja, joilla on haluttu tur­vata pääsy har­ras­tus­koh­tee­seen. Toistaiseksi pas­sit ovat käy­tössä vain yläkoululaisilla.

Leinonen ker­too, että näillä kei­noin on haluttu antaa kau­pun­gissa asu­ville lap­sille ja nuo­rille tas­a­puo­li­sia mah­dol­li­suuk­sia har­ras­taa ja kokeilla eri har­ras­tuk­sia. Kaupunginhallitus osoit­taa tie­tyn raha­sum­man las­ten ja nuor­ten hyvin­voin­nin edis­tä­mi­seen ja tämä­hän on sitä par­haim­mil­laan, toteaa Leinonen. Lisäksi mukaan on saatu myös suuri joukko kol­man­nen sek­to­rin toi­mi­joita, jotka ovat omalla panok­sel­laan halun­neet olla mukana tuke­massa ja edis­tä­mässä las­ten ja nuor­ten tasa-arvoista harrastustoimintaa.

Vaikka kau­pun­gin talous­hal­lin­non näkö­kul­masta kat­sot­tuna kyseessä on pieni summa rahaa, on sillä saatu aikai­seksi eriar­voi­suu­den kaven­tu­mista sekä monia hymyjä las­ten ja hei­dän huol­ta­jiensa kasvoille.

 

Hanna Kaasinen, Katriina Jokinen

Marika Luukko, Katja Ruusila, Sari Salminen

Sosionomi (YAMK) ‑opis­ke­li­jat, TAMK

Merja Sinkkonen

kou­lu­tus­pääl­likkö, TAMK

 

Lähteet:

  • Myllyniemi, S. (toim.) Arjen jäl­jillä. Nuorisobarometri 2015. Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö, Nuorisoasiain neu­vot­te­lu­kunta & Nuorisotutkimusverkosto.
  • Entten tent­ten pelistä pois. Lasten koke­muk­sia köy­hyy­destä ja osal­li­suu­desta. Lapsen ääni 2015 ‑raportti. Pelastakaa lap­set ry.
  • Drop-out vai throw-out? Tutkimus las­ten ja nuor­ten lii­kun­ta­har­ras­tus­ten kus­tan­nuk­sista. Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön jul­kai­suja 2014:5.
  • Andersson, L. Kirjallinen kysy­mys KK 431/2015 vp. Kirjallinen kysy­mys las­ten ja nuor­ten har­ras­tus­ten hin­to­jen koh­tuul­lis­ta­mi­sesta ja yhden­ver­tais­ten har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sien edistämisestä.
  • Lempinen, M. Urheilusanomat. Lapsi- ja nuo­ri­sour­hei­lun hintaselvitys.
  • Saari, J. Huono-osai­set hyvinvointivaltiossa. 
  • Porin kau­pun­gin sivis­tys­joh­taja Jari Leinosen haas­tat­telu 23.3.2016.