Vuoden 2015 nuorisobarometri ja Lapsen ääni ‑raportti kertovat karua tarinaa lasten ja nuorten harrastusmaksujen kalleudesta.

 

Nuoriso­ba­ro­metrin mukaan joka kolmas nuori on joutunut jättämään väliin itseään kiinnos­tavan harras­tuksen aloit­ta­misen kalliin hinnan vuoksi. Pelas­takaa lapset ‑järjestön toteut­ta­masta Lapsen ääni ‑rapor­tista selviää lasten toiveet päästä harras­tamaan joskus muitakin kuin vain ilmaisia harras­tuksia. Urhei­lusa­nomien tehdessä muutama vuosi sitten junio­riur­heilun laajaa hinta­sel­vi­tystä yksin­huol­ta­ja­äidit kertoivat rahoit­ta­vansa lastensa harras­tuksia pikalai­nojen avulla. Muilla tavoin he eivät olisi maksuista selvinneet.

Kalliit harras­tus­maksut rajaavat lasten ja nuorten mahdol­li­suuksia valita itseään kiinnostava harrastus. Ne myös estävät lahjak­kaita lapsia ja nuoria kehit­tymään lajissa, jossa he olisivat hyviä.

Kansan­edustaja Li Andersson on ottanut kantaa asiaan eduskun­nalle esittä­mässään kirjal­li­sessa kysymyk­sessä. Hänen mukaansa harras­ta­minen on tärkeä yhden­ver­tai­suusasia, sillä se on keskeistä lasten ja nuorten hyvin­voin­nille sekä arjen mielek­kyy­delle. Andersson vaatiikin lasten ja nuorten harras­tus­mak­sujen kohtuul­lis­ta­mista ja tätä kautta harras­tus­mah­dol­li­suuksien yhden­ver­tais­ta­mista.

Liikunnan ja urheilun rahanjaon läpinä­ky­vyyttä ja avoimuutta tulisi lisätä ja uudistaa niin, että se ohjaisi seuroja tukemaan erityi­sesti vähäva­raisten perheiden lasten ja nuorten harras­tus­mah­dol­li­suuksia. “Aikana, jolloin tuloerot uhkaavat kasvaa entuu­destaan ja moni perhe sinnit­telee toimeen­tu­lonsa kanssa, on äärim­mäisen tärkeää, että työ harras­tusten hintojen kohtuul­lis­ta­mi­seksi ja kaikkien lasten yhden­ver­taisten harras­tus­mah­dol­li­suuksien puolesta jatkuu”, toteaa Andersson.

Opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­teriö julkaisi vuonna 2014 selvi­tyksen lasten harras­tus­mak­sujen kehityk­sestä. Selvi­tyksen mukaan kehitys on ollut hurjaa.  Selvi­tyk­sestä käy myös ilmi, että reilu kymmenen vuotta sitten joka kymmenes perhe piti harras­tus­maksuja liian kalliina. 2010-luvulle tultaessa jo joka kolmas. Liikun­ta­so­sio­logian professori Hannu Itkosen mukaan tässä puhutaan äärim­mäisen suuresta yhteis­kun­nal­li­sesta ongel­masta johon tulisi ehdot­to­masti puuttua.

Harrastus on merkittävä osa lasten hyvinvointia ja tasa-arvoa

Huono-osaisuuden vähen­tä­minen alkaa eriar­voi­suuden vähen­tä­mi­sestä, sanoo huono-osaisuutta tutkinut professori Juho Saari. Hänen mukaansa osattomuus kytkeytyy tiukasti huono-osaisuuden kokemukseen.  Huono-osaisuuden jatkumoa on mahdol­lista ehkäistä suojaa­villa tekijöillä.

Yksi tärkeim­mistä suojaa­vista tekijöistä lasten kohdalla on mielekäs harrastus. Mahdol­lisuus harras­tuksen kautta itsensä toteut­ta­miseen ja osalli­suuteen on hyvin­voinnin perusta. Harras­tuk­sista syrjäy­ty­minen merkitsee lapselle normaa­lista lapsuuteen liitty­västä toimin­nasta ulos jäämistä sekä samalla syrjäy­ty­mistä ikäto­ve­reista ja yhteis­kunnan osalli­suu­desta.

Porissa voi hakea nuorisopassia harrastamisen kustannusten tasaamiseen

Porin kaupunki tukee lasten ja nuorten harras­tus­toi­mintaa nuori­so­pas­seilla ja kohden­ne­tulla harras­tus­toi­minnan tuella. Harras­tus­toi­minnan tukeminen on suunni­teltu poikki­hal­lin­nol­lisena yhteis­työnä lapsi- ja nuori­so­po­liit­tisen johto­ryh­mässä ja sivis­tys­keskus koordinoi tukimuotoa käytän­nössä.

Porin kaupungin sivis­tys­johtaja Jari Leinonen kertoo, että kohden­nettu harras­tus­toi­minnan tuki on matalan kynnyksen tukimuoto, jonka avulla on haluttu erityi­sesti ehkäistä huono-osaisuuden kasau­tu­mista ja lisätä lasten kiinnit­ty­mistä heille tärkeisiin vertai­syh­tei­söihin. Tuella voidaan maksaa esimer­kiksi talou­del­lisen tuen tarpeessa olevien lasten harras­tusten jäsen- tai kausi­maksuja. Tuella voidaan myös kustantaa harras­tukseen tarvit­tavia välineitä tai asusteita.

Kohden­netun harras­tus­toi­minnan tuen piirissä ovat kaikki kaupungin perus­o­pe­tukseen kuuluvat lapset ja nuoret esiope­tuk­sesta lukio­laisiin. Sen hakeminen ja tuen tarpeen arviointi tapahtuu alueen koulu­ku­raat­torin kautta.

Kaupungin nuori­so­passit jaetaan kouluissa lukukauden alkaessa kaikille yläkou­lu­lai­sille. Passi sisältää käyntejä kaupungin eri harras­tus­koh­teisiin, niin liikun­nal­lisiin kuin kulttuu­ri­koh­tei­siinkin. Kohteet vaihtuvat vuosittain ja mukana on myös joitakin tapah­tumia tai muita elämys­koh­teita. Porin linjat ovat tarjonneet nuorille ilmaisia linja-automatkoja, joilla on haluttu turvata pääsy harras­tus­koh­teeseen. Toistai­seksi passit ovat käytössä vain yläkou­lu­lai­silla.

Leinonen kertoo, että näillä keinoin on haluttu antaa kaupun­gissa asuville lapsille ja nuorille tasapuo­lisia mahdol­li­suuksia harrastaa ja kokeilla eri harras­tuksia. Kaupun­gin­hal­litus osoittaa tietyn rahasumman lasten ja nuorten hyvin­voinnin edistä­miseen ja tämähän on sitä parhaim­millaan, toteaa Leinonen. Lisäksi mukaan on saatu myös suuri joukko kolmannen sektorin toimi­joita, jotka ovat omalla panok­sellaan halunneet olla mukana tukemassa ja edistä­mässä lasten ja nuorten tasa-arvoista harras­tus­toi­mintaa.

Vaikka kaupungin talous­hal­linnon näkökul­masta katsottuna kyseessä on pieni summa rahaa, on sillä saatu aikai­seksi eriar­voi­suuden kaven­tu­mista sekä monia hymyjä lasten ja heidän huolta­jiensa kasvoille.

 

Hanna Kaasinen, Katriina Jokinen

Marika Luukko, Katja Ruusila, Sari Salminen

Sosionomi (YAMK) ‑opiske­lijat, TAMK

Merja Sinkkonen

koulu­tus­pääl­likkö, TAMK

 

Lähteet:

  • Mylly­niemi, S. (toim.) Arjen jäljillä. Nuori­so­ba­ro­metri 2015. Opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­teriö, Nuori­soa­siain neuvot­te­lu­kunta & Nuori­so­tut­ki­mus­ver­kosto.
  • Entten tentten pelistä pois. Lasten kokemuksia köyhyy­destä ja osalli­suu­desta. Lapsen ääni 2015 ‑raportti. Pelas­takaa lapset ry.
  • Drop-out vai throw-out? Tutkimus lasten ja nuorten liikun­ta­har­ras­tusten kustan­nuk­sista. Opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­teriön julkaisuja 2014:5.
  • Andersson, L. Kirjal­linen kysymys KK 431/2015 vp. Kirjal­linen kysymys lasten ja nuorten harras­tusten hintojen kohtuul­lis­ta­mi­sesta ja yhden­ver­taisten harras­tus­mah­dol­li­suuksien edistä­mi­sestä.
  • Lempinen, M. Urhei­lusa­nomat. Lapsi- ja nuori­sour­heilun hinta­sel­vitys.
  • Saari, J. Huono-osaiset hyvin­voin­ti­val­tiossa.
  • Porin kaupungin sivis­tys­johtaja Jari Leinosen haastattelu 23.3.2016.