Kapua on kerännyt vuodesta 2006 lähtien kehitysmaiden ihmisten ja luonnon tukemiseksi. Kapuamalla apua -­matkojen ideana on, että ryhmä kapuajia kerää ensin varoja lahjoittajilta valitsemilleen hankkeille ja matkaa sitten tutustumaan avustuskohteisiin. Matkalla ryhmä kohtaa myös fyysisen haasteen, vuorelle nousun.

 

Kymme­nen vuo­den aikana pari sataa suo­ma­laista on osal­lis­tu­nut Kapua-­mat­koi­hin, ja varoja kehi­tys­mai­den aut­ta­mi­seksi on kerätty yhteensä yli 700 000 euroa. Parhaillaan HUS:n sil­mäkli­ni­kan sosi­aa­li­työn­te­kijä Susanna Alho suun­nit­te­lee osal­lis­tu­mis­taan Kapua-matkalle.

− Olen osal­lis­tu­massa mat­kalle tuke­malla Lääkärin sosi­aa­li­nen vas­tuu ry:n hank­keita, jotka ovat sek­su­aa­li­sen väki­val­lan ehkäisy Tansaniassa ja tuber­ku­loo­sin tor­junta Somaliassa.

Olosuhteet Somaliassa ovat sodan vuoksi epä­var­mat, ja siksi Susanna ja muut kapua­jat suun­taa­vat mat­kansa Tansaniaan ja käy­vät tutus­tu­massa kol­men päi­vän ajan sek­su­aa­lista väki­val­taa koh­dan­nei­den tur­va­ta­loon, jonka jäl­keen val­loi­tet­ta­vana on Kilimanjaro.

Kapuaminen jännittää, vaikka Susannalla on jonkin verran kokemusta vaeltamisesta ja puolimaratonkin on taitettu.

− Uskon, että kun­toni kes­tää nousun. Ennakkoon ei kui­ten­kaan voi tie­tää, miten kehoni rea­goi Kilimanjaron 6 000 met­rin kor­keu­teen. Vuoristotaudin oirei­siin ei pysty val­mis­tau­tu­maan etukäteen.

Susanna Alho ker­too, että hän on seu­ran­nut pit­kään kapua­jien mat­koja. Kun haku­mah­dol­li­suus tuli tar­jolle, hän ei juuri epäröinyt.

− Olisin tie­tysti voi­nut läh­teä ilman Kapuaakin vael­ta­maan Kilimanjarolle, mutta isona osana mat­kaa on se, että voin tukea näitä koh­teita. Uskon, että tästä mat­kasta tulee iki­muis­toi­nen. Hyvän teke­mi­nen motivoi.

Matkat ja muut osal­lis­tu­mi­sesta syn­ty­neet kulut Susanna mak­saa itse. Varainkeruusta saa­dut tulot hän lah­joit­taa hank­keille. Hänen keräys­ta­voit­teensa on 1 000 euroa.

− Kutsun nyt kaikki kiin­nos­tu­neet osal­lis­tu­maan keräy­su­rak­kaani. Varainkeruuseeni pää­see osal­lis­tu­maan keräys­si­vuil­lani. Lisäksi varain­ke­ruu­tani voi tukea osta­malla kort­teja, joita voi tilata säh­kö­pos­titse susannanen@hotmail.com.

Helena Jaakkola