Kapua on kerännyt vuodesta 2006 lähtien kehitysmaiden ihmisten ja luonnon tukemiseksi. Kapuamalla apua -­matkojen ideana on, että ryhmä kapuajia kerää ensin varoja lahjoittajilta valitsemilleen hankkeille ja matkaa sitten tutustumaan avustuskohteisiin. Matkalla ryhmä kohtaa myös fyysisen haasteen, vuorelle nousun.

 

Kymme­nen vuo­den aikana pari sataa suo­ma­laista on osal­lis­tu­nut Kapua-­mat­koi­hin, ja varoja kehi­tys­mai­den aut­ta­mi­seksi on kerätty yhteensä yli 700 000 euroa. Par­hail­laan HUS:n sil­mäkli­ni­kan sosi­aa­li­työn­te­kijä Susanna Alho suun­nit­te­lee osal­lis­tu­mis­taan Kapua-matkalle.

− Olen osal­lis­tu­massa mat­kalle tuke­malla Lää­kä­rin sosi­aa­li­nen vas­tuu ry:n hank­keita, jotka ovat sek­su­aa­li­sen väki­val­lan ehkäisy Tan­sa­niassa ja tuber­ku­loo­sin tor­junta Somaliassa.

Olo­suh­teet Soma­liassa ovat sodan vuoksi epä­var­mat, ja siksi Susanna ja muut kapua­jat suun­taa­vat mat­kansa Tan­sa­ni­aan ja käy­vät tutus­tu­massa kol­men päi­vän ajan sek­su­aa­lista väki­val­taa koh­dan­nei­den tur­va­ta­loon, jonka jäl­keen val­loi­tet­ta­vana on Kilimanjaro.

Kapuaminen jännittää, vaikka Susannalla on jonkin verran kokemusta vaeltamisesta ja puolimaratonkin on taitettu.

− Uskon, että kun­toni kes­tää nousun. Ennak­koon ei kui­ten­kaan voi tie­tää, miten kehoni rea­goi Kili­man­ja­ron 6 000 met­rin kor­keu­teen. Vuo­ris­to­tau­din oirei­siin ei pysty val­mis­tau­tu­maan etukäteen.

Susanna Alho ker­too, että hän on seu­ran­nut pit­kään kapua­jien mat­koja. Kun haku­mah­dol­li­suus tuli tar­jolle, hän ei juuri epäröinyt.

− Oli­sin tie­tysti voi­nut läh­teä ilman Kapu­aa­kin vael­ta­maan Kili­man­ja­rolle, mutta isona osana mat­kaa on se, että voin tukea näitä koh­teita. Uskon, että tästä mat­kasta tulee iki­muis­toi­nen. Hyvän teke­mi­nen motivoi.

Mat­kat ja muut osal­lis­tu­mi­sesta syn­ty­neet kulut Susanna mak­saa itse. Varain­ke­ruusta saa­dut tulot hän lah­joit­taa hank­keille. Hänen keräys­ta­voit­teensa on 1 000 euroa.

− Kut­sun nyt kaikki kiin­nos­tu­neet osal­lis­tu­maan keräy­su­rak­kaani. Varain­ke­ruuseeni pää­see osal­lis­tu­maan keräys­si­vuil­lani. Lisäksi varain­ke­ruu­tani voi tukea osta­malla kort­teja, joita voi tilata säh­kö­pos­titse susannanen@hotmail.com.

Helena Jaak­kola