Kapua on kerännyt vuodesta 2006 lähtien kehitysmaiden ihmisten ja luonnon tukemiseksi. Kapuamalla apua -­matkojen ideana on, että ryhmä kapuajia kerää ensin varoja lahjoittajilta valitsemilleen hankkeille ja matkaa sitten tutustumaan avustuskohteisiin. Matkalla ryhmä kohtaa myös fyysisen haasteen, vuorelle nousun.

 

Kymme­nen vuo­den aikana pari sataa suo­ma­laista on osal­lis­tunut Kapua-­matkoi­hin, ja varo­ja kehi­tys­maid­en aut­tamisek­si on kerät­ty yhteen­sä yli 700 000 euroa. Parhail­laan HUS:n silmäk­linikan sosi­aal­i­työn­tek­i­jä Susan­na Alho suun­nit­telee osal­lis­tu­mis­taan Kapua­-matkalle.

− Olen osal­lis­tu­mas­sa matkalle tuke­mal­la Lääkärin sosi­aa­li­nen vas­tuu ry:n han­kkei­ta, jot­ka ovat sek­suaalisen väki­val­lan ehkäisy Tansa­ni­as­sa ja tuberku­loosin tor­jun­ta Soma­lias­sa.

Olo­suh­teet Soma­lias­sa ovat sodan vuok­si epä­var­mat, ja sik­si Susan­na ja muut kapua­jat suun­taa­vat matkansa Tansa­ni­aan ja käyvät tutus­tu­mas­sa kol­men päivän ajan sek­suaal­ista väki­val­taa kohdan­nei­den tur­vat­aloon, jon­ka jäl­keen val­loitet­ta­vana on Kil­i­man­jaro.

Kapuaminen jännittää, vaikka Susannalla on jonkin verran kokemusta vaeltamisesta ja puolimaratonkin on taitettu.

− Uskon, että kun­toni kestää nousun. Ennakkoon ei kuitenkaan voi tietää, miten kehoni reagoi Kil­i­man­jaron 6 000 metrin korkeu­teen. Vuoris­to­taudin oireisi­in ei pysty valmis­tau­tu­maan etukä­teen.

Susan­na Alho ker­too, että hän on seu­ran­nut pitkään kapua­jien matko­ja. Kun hakumah­dol­lisu­us tuli tar­jolle, hän ei juuri epäröinyt.

− Olisin tietysti voin­ut lähteä ilman Kapuaakin vaelta­maan Kil­i­man­jarolle, mut­ta isona osana matkaa on se, että voin tukea näitä kohtei­ta. Uskon, että tästä matkas­ta tulee ikimuis­toinen. Hyvän tekem­i­nen motivoi.

Matkat ja muut osal­lis­tu­mis­es­ta syn­tyneet kulut Susan­na mak­saa itse. Varainkeru­us­ta saadut tulot hän lahjoit­taa han­kkeille. Hänen keräys­tavoit­teen­sa on 1 000 euroa.

− Kut­sun nyt kaik­ki kiin­nos­tuneet osal­lis­tu­maan keräy­surakkaani. Varainkeru­useeni pääsee osal­lis­tu­maan keräys­sivuil­lani. Lisäk­si varainkeru­u­tani voi tukea osta­mal­la kort­te­ja, joi­ta voi tila­ta sähkö­pos­titse susannanen@hotmail.com.

Hele­na Jaakko­la