Vuoden alussa löy­sin sosi­aa­li­sesta mediasta haus­kan ilmiön.
Sadat suo­ma­lai­set halusi­vat tukea 19-vuo­tiasta japa­ni­lais­miestä toteut­ta­maan unel­maansa kier­tää vii­dessä vuo­dessa maa­il­man ympäri. Saturo Yamada on pääs­syt puo­les­sa­toista vuo­dessa jo Japanista Suomeen. Matkabudjetti ei ole suuri. Kulkuvälineenä on Iranista läh­tien ollut pol­ku­pyörä, mukana teltta.

Someilmiön myötä hänestä tuli parissa päi­vässä julk­kis: käynti kou­lussa, jut­tuja pai­kal­lis­leh­dissä ja tele­vi­siossa. Hyviä neu­voja ja apua on tar­jottu kuten pol­ku­pyö­rän kor­jausta, huo­mio­lii­vit, untu­va­ma­kuu­pussi ja Trangiakeitin. Suomalaisilla tuki­joilla on huoli siitä, ymmär­tääkö Saturo kyl­myy­den ja asu­mat­to­mien seu­tu­jen vaarat.

Nuorille tarvitaan tukiverkot, jotta löytyisi suunta, mihin lähteä ja varusteet matkalle.

Majapaikkoja on tar­jottu telt­ta­ma­joi­tuk­sen sijaan, auto­kyy­tejä mat­kalla Rovaniemeltä Utsjoelle. Nuori mies haluaa kui­ten­kin koe­tella rajo­jaan ja toi­mia omil­laan. Jännitämme hänen puo­les­taan ja luomme suo­ja­verk­koa kai­ken varalta.

Kristiina Koskiluoma

Kristiina Koskiluoma. Kuva: Jyrki Komulainen.

Samaan aikaan valo­ku­va­tai­teen museossa avat­tiin suo­ma­lais­ten nuor­ten mies­ten elä­mästä ker­tova Pojat-näyt­tely. Kaisa Rautaheimon 16 doku­men­taa­rista kuvaa ovat yksi­tyi­siä het­kiä poi­kien elä­mästä ja tun­ne­ti­loista. Ne ker­to­vat ulko­puo­li­suu­den ja irral­li­suu­den tun­teesta sekä oman pai­kan ja elä­män mie­lek­kyy­den löytämisestä.

”Olis kiva herätä aamulla niin, että tie­täisi mitä tekisi ja olis innos­tu­nut siitä. Haluisin että asiat muut­tuis, mut­ten osaa tehdä mitään sen eteen, kun en oo varma mis­tään. On mulla visioita, mutta tun­tuu, että ne pysyy pään sisällä. Sitä on vaan niin vitun aikaan­saa­ma­ton. Haluisin olla nor­maali. Sitä kävis kou­lua, niin kuin muut­kin ihmi­set. Sitä kävis baa­rissa. Harrastais, naut­tis perus­asioista, ei tekis pie­nistä asioista isoja.” (Näyttelyn esittelytekstistä)

Näillekin nuo­rille pitää saada tuki­ver­kot ja välit­tä­vät aikui­set, jotka tuke­vat ja tur­vaa­vat, jotta löy­tyisi unelma ja suunta, mihin läh­teä ja varus­teet matkalle.

Kristiina Koskiluoma