Vuoden alus­sa löysin sosi­aalis­es­ta medi­as­ta hauskan ilmiön.
Sadat suo­ma­laiset halu­si­vat tukea 19-vuo­ti­as­ta japani­lais­mi­estä toteut­ta­maan unel­maansa kiertää viidessä vuodessa maail­man ympäri. Sat­uro Yama­da on päässyt puo­lessatoista vuodessa jo Japanista Suomeen. Matk­abud­jet­ti ei ole suuri. Kulku­vä­li­neenä on Iranista läh­tien ollut polkupyörä, mukana telt­ta.

Someilmiön myötä hänestä tuli paris­sa päivässä julkkis: käyn­ti koulus­sa, jut­tu­ja paikallisle­hdis­sä ja tele­vi­sios­sa. Hyviä neu­vo­ja ja apua on tar­jot­tu kuten polkupyörän kor­jaus­ta, huomi­oli­iv­it, untu­va­maku­u­pus­si ja Tran­giakeitin. Suo­ma­laisil­la tuk­i­joil­la on huoli siitä, ymmärtääkö Sat­uro kylmyy­den ja asumat­tomien seu­tu­jen vaarat.

Nuorille tarvitaan tukiverkot, jotta löytyisi suunta, mihin lähteä ja varusteet matkalle.

Majapaikko­ja on tar­jot­tu telt­ta­ma­joituk­sen sijaan, autokyyte­jä matkalla Rovaniemeltä Utsjoelle. Nuori mies halu­aa kuitenkin koetel­la rajo­jaan ja toimia omil­laan. Jän­nitämme hänen puolestaan ja luomme suo­javerkkoa kaiken var­al­ta.

Kristiina Koskiluoma

Kris­ti­ina Koskilu­o­ma. Kuva: Jyr­ki Komu­lainen.

Samaan aikaan val­oku­vataiteen museossa avat­ti­in suo­ma­lais­ten nuorten miesten elämästä ker­to­va Pojat-näyt­te­ly. Kaisa Rauta­hei­mon 16 doku­men­taarista kuvaa ovat yksi­ty­isiä het­k­iä poikien elämästä ja tun­netiloista. Ne ker­to­vat ulkop­uolisu­u­den ja irral­lisu­u­den tun­teesta sekä oman paikan ja elämän mielekkyy­den löytämis­es­tä.

”Olis kiva herätä aamul­la niin, että tietäisi mitä tek­isi ja olis innos­tunut siitä. Haluisin että asi­at muut­tuis, mut­ten osaa tehdä mitään sen eteen, kun en oo var­ma mis­tään. On mul­la visioi­ta, mut­ta tun­tuu, että ne pysyy pään sisäl­lä. Sitä on vaan niin vitun aikaansaam­a­ton. Haluisin olla nor­maali. Sitä kävis koulua, niin kuin muutkin ihmiset. Sitä kävis baaris­sa. Har­ras­tais, naut­tis perusasioista, ei tekis pienistä asioista iso­ja.” (Näyt­te­lyn esit­te­lytek­stistä)

Näillekin nuo­rille pitää saa­da tukiverkot ja välit­tävät aikuiset, jot­ka tuke­vat ja tur­vaa­vat, jot­ta löy­ty­isi unel­ma ja suun­ta, mihin lähteä ja varus­teet matkalle.

Kris­ti­ina Koskilu­o­ma