Jyväs­ky­län aikuis­so­si­aa­li­työssä aloi­tet­tiin kokeilu, jossa asiak­kaat voi­vat asioida kol­mena ilta­päi­vänä vii­kossa cha­tin kautta aikuis­so­si­aa­li­työn tai nuor­ten aikuis­ten pal­ve­lu­kes­kuk­sen J‑napin työn­te­ki­jöi­den kanssa.

– Kun ihmi­nen tulee mei­dän verk­ko­si­vuil­lemme, aukeaa hänelle chat-ruutu, jossa päi­vys­tävä työ­te­ki­jämme ker­too pai­kal­lao­los­taan, ker­too Kaisa Kohvakka.

Chatissa asia­kas voi esiin­tyä nimet­tö­mänä eikä chat­tiin tule kir­joit­taa hen­ki­lö­tie­toja. Asiakkaille myös ker­ro­taan, että kes­kus­te­lut tal­len­ne­taan kehit­tä­mistä ja tut­ki­musta varten.

– Olemme lin­jan­neet, ettei cha­tissa voi edetä kovin perus­teel­li­siin kes­kus­te­lui­hin, koska tun­nis­tau­tu­mista ei edel­ly­tetä. Ohjaamme ihmi­set tar­vit­taessa puhe­li­na­jalle tai tapaa­maan työn­te­ki­jää, jat­kaa Kohvakka.

Yhteisesti on sovittu, että jokainen työntekijä kokeilee ainakin kerran, millaista päivystäminen chatissa on.

– Sen jo huo­ma­simme, että pal­ve­luista vies­ti­mi­nen kir­joit­taen on haas­ta­vaa. Vaatii har­jaan­tu­mista, jotta vää­ri­nym­mär­ryk­siltä vältyttäisiin.

Ajatus aikuis­so­si­aa­li­työn cha­tin avaa­mi­sesta syn­tyi Sosku-hank­keen ja aikuis­so­si­aa­li­työn yhteis­ke­hit­tä­mi­sen tulok­sena. Kaisa Kohvakka työs­ken­te­lee hank­keen kehit­tä­jä­so­si­aa­li­työn­te­ki­jänä Jyväskylässä.

Valtakunnallinen Sosku on THL:n koor­di­moima ja ESR:n rahoit­tama Sosiaalisen kun­tou­tuk­sen hanke, johon osal­lis­tuu kah­dek­san hankekuntaa.

Meillä yhteis­ke­hit­tä­mi­sen mal­lissa työn­te­ki­jät ja asiak­kaat miet­ti­vät eri­lai­sia aikuis­so­si­aa­li­työn ja sosi­aa­li­sen kun­tou­tuk­sen kehit­tä­mis­koh­tia. Palveluista tie­dot­ta­mi­nen on yksi näistä. Chat tuo valik­koon mata­lan kyn­nyk­sen tiedotusväylän.

Tämä on vaih­toeh­toi­nen tapa pal­vella asiak­kaita. Ideana on hel­pot­taa lähes­ty­mistä ja luoda uusi tapa vuorovaikutukselle.

Chattia pilotoidaan vuoden 2017 ajan. Sitten tehdään jatkosuunnitelmat.

– Osa asiak­kaista pitää chat­tia luon­te­vana tapana asioida. Olemme kiin­nos­tu­neita kehit­tä­mään chat­tia sosi­aa­li­työn mene­tel­mänä. Pohjaosaamistakin meillä on, sillä kol­le­gani Katri Ylönen teki sosi­aa­li­työn lisen­si­aa­tin­työnsä nuor­ten verkkoauttamisesta.

Kohvakka muis­tut­taa, ettei chat kor­vaa kas­vok­kaista työtä tai puhelinpalvelua.

– Meillä on esi­mer­kiksi luku- ja kir­joi­tus­tai­dot­to­mia asiak­kaita, jotka eivät pysty asioi­maan kir­jal­li­sesti. Jos kui­ten­kin voimme pal­vella osaa asiak­kais­tamme nopeasti säh­köi­sesti, vapaut­taa se työn­te­ki­jöitä työs­ken­te­le­mään nii­den kanssa, jotka tar­vit­se­vat työn­te­ki­jän vierelleen.

Helena Jaakkola