Jyväskylän aikuis­so­si­aa­li­työssä aloitettiin kokeilu, jossa asiakkaat voivat asioida kolmena iltapäivänä viikossa chatin kautta aikuis­so­si­aa­lityön tai nuorten aikuisten palve­lu­kes­kuksen J‑napin työnte­ki­jöiden kanssa.

– Kun ihminen tulee meidän verkko­si­vuil­lemme, aukeaa hänelle chat-ruutu, jossa päivystävä työte­ki­jämme kertoo paikal­lao­lostaan, kertoo Kaisa Kohvakka.

Chatissa asiakas voi esiintyä nimet­tömänä eikä chattiin tule kirjoittaa henki­lö­tietoja. Asiak­kaille myös kerrotaan, että keskus­telut tallen­netaan kehit­tä­mistä ja tutki­musta varten.

– Olemme linjanneet, ettei chatissa voi edetä kovin perus­teel­lisiin keskus­te­luihin, koska tunnis­tau­tu­mista ei edellytetä. Ohjaamme ihmiset tarvit­taessa puheli­na­jalle tai tapaamaan työnte­kijää, jatkaa Kohvakka.

Yhteisesti on sovittu, että jokainen työntekijä kokeilee ainakin kerran, millaista päivystäminen chatissa on.

– Sen jo huoma­simme, että palve­luista viesti­minen kirjoittaen on haastavaa. Vaatii harjaan­tu­mista, jotta vääri­nym­mär­ryk­siltä vältyt­täisiin.

Ajatus aikuis­so­si­aa­lityön chatin avaami­sesta syntyi Sosku-hankkeen ja aikuis­so­si­aa­lityön yhteis­ke­hit­tä­misen tuloksena. Kaisa Kohvakka työsken­telee hankkeen kehit­tä­jä­so­si­aa­li­työn­te­kijänä Jyväs­ky­lässä.

Valta­kun­nal­linen Sosku on THL:n koordi­moima ja ESR:n rahoittama Sosiaa­lisen kuntou­tuksen hanke, johon osallistuu kahdeksan hanke­kuntaa.

Meillä yhteis­ke­hit­tä­misen mallissa työnte­kijät ja asiakkaat miettivät erilaisia aikuis­so­si­aa­lityön ja sosiaa­lisen kuntou­tuksen kehit­tä­mis­kohtia. Palve­luista tiedot­ta­minen on yksi näistä. Chat tuo valikkoon matalan kynnyksen tiedo­tus­väylän.

Tämä on vaihtoeh­toinen tapa palvella asiak­kaita. Ideana on helpottaa lähes­ty­mistä ja luoda uusi tapa vuoro­vai­ku­tuk­selle.

Chattia pilotoidaan vuoden 2017 ajan. Sitten tehdään jatkosuunnitelmat.

– Osa asiak­kaista pitää chattia luontevana tapana asioida. Olemme kiinnos­tu­neita kehit­tämään chattia sosiaa­lityön menetelmänä. Pohjao­saa­mis­takin meillä on, sillä kollegani Katri Ylönen teki sosiaa­lityön lisen­si­aa­tin­työnsä nuorten verkkoaut­ta­mi­sesta.

Kohvakka muistuttaa, ettei chat korvaa kasvok­kaista työtä tai puhelin­pal­velua.

– Meillä on esimer­kiksi luku- ja kirjoi­tus­tai­dot­tomia asiak­kaita, jotka eivät pysty asioimaan kirjal­li­sesti. Jos kuitenkin voimme palvella osaa asiak­kais­tamme nopeasti sähköi­sesti, vapauttaa se työnte­ki­jöitä työsken­te­lemään niiden kanssa, jotka tarvit­sevat työnte­kijän vierelleen.

Helena Jaakkola