On hyvä tietää, mitä lomautuksessa tapahtuu ja miten tulee toimia. Pidä Talentia ajan tasalla työpaikkojen lomautuskaavailuista.

 

Yleensä ennen lomau­tuksia, työpai­koilla yritetään etsiä muita säästö­keinoja. Työnantaja saattaa ehdottaa lomara­hojen vaihta­mista vapaaksi, vapaa­eh­toisen palkat­toman vapaan ”talkoo­vapaan” ottamista tai rahan lainaa­mista työnan­ta­jalle siten, että esimer­kiksi lomarahat makset­taisiin vasta seuraavana vuonna. Toisinaan ehdotetaan työn tekemistä talkoilla, jolloin työnte­kijät työsken­te­li­sivät talkoilla yhden viikon palkatta työnan­ta­jalle.

Jos lomau­tusaika on kolme viikkoa, työttö­myys­turvaa saa mahdol­lisen omavas­tuuajan jälkeen vähintään kahdek­salta arkipäi­vältä. Jos ottaa talkoo­va­paata viikon ja lomautus kestää sen lisäksi kaksi viikkoa, työttö­myys­turvaa saa vähintään kolmelta arkipäi­vältä. Jos työntekijä on ollut lähiai­koina työttömänä ja pitänyt jo seitsemän arkipäivän omavas­tuuajan, ansio­si­don­naista työttö­myys­päi­vä­rahaa maksetaan koko lomau­tusa­jalta.

Yhteistoimintaneuvottelut ensin

Kun lomau­tuksen tarve tulee työnan­tajan tietoon, tulee sen yhteis­toi­min­talain hengessä selvittää tilanne, perusteet ja vaihtoehdot myös työnte­ki­jöille ja kuulla heitä. Yhteis­toi­min­ta­neu­vot­telut voidaan käydä kaikkien työnte­ki­jöiden kanssa tai työnte­ki­jöiden edustajien, luotta­mus­miesten kanssa.

Kunta-alalla työnantaja antaa lomau­tusil­moi­tuksen kuukautta ennen lomau­tus­jakson aloit­ta­mista ja muilla työnan­ta­jilla 14 päivää ennen. Lomau­tusil­moi­tuk­sessa on mainittava lomau­tuksen peruste, alkami­saika ja kesto tai arvioitu kesto. Lisäksi työntekijä tarvitsee työttö­myys­turvan hakemista varten palkka­to­dis­tuksen.

Työnantaja on velvollinen antamaan todistuksen lomautuksesta esimerkiksi pankkilainan maksujärjestelyjä varten.

Työnantaja päättää ketkä lomau­tetaan ja milloin. Työnte­kijän ei tule ”sopia” mitään lomaut­ta­mi­sesta, vaikka suulli­sesti esimer­kiksi lomau­tusa­jan­koh­dasta voi keskus­tella. Kunta­työ­nan­ta­jilla lomautus ei voi alkaa tai päättyä työnte­kijän vapaa­päivänä.

Määräaikaiset ja luottamusmiehet

Työnte­ki­jöistä erityi­sessä asemassa ovat määrä­ai­kaiset, luotta­mus­miehenä toimivat sekä työstä poissa olevat tai osa-aikatyötä tekevät. Työnantaja saa lomauttaa määrä­ai­kaisen työnte­kijän vain, jos tämä toimii vakituisen työnte­kijän sijaisena ja työnantaja saisi lomauttaa vakituisen työnte­kijän, jos tämä olisi työssä. Määrä­ai­kainen viran­haltija saadaan lomauttaa vain, jos virka­suhde on jatkunut keskey­ty­mättä vähintään kuusi kuukautta.

Jos työntekijä on osan vuotta poissa töistä esimer­kiksi perhe­va­paalla tai hän tekee osaaika­työtä, hänen lomau­tusai­kansa tulee olla tasapuo­li­sessa suhteessa työssä­oloaikaan. Jos esimer­kiksi lomau­tusaika kaksi viikkoa ja työntekijä on lomau­tus­vuonna töissä vain puoli vuotta, hänen lomau­tusai­kansa olisi viikko.

Luottamusmiestä ei saa lomauttaa niin kauan kuin yksikin hänen edustettavistaan on työssä.

Lomausuhka ja työtarjoukset

Jos työnan­ta­jalla on tai hänelle lomau­tusten aikana ilmaantuu uutta työtä, tulee työtä ensisi­jai­sesti tarjota lomau­tusu­hassa oleville. Lomau­tus­pe­rus­tetta ei ole silloin, kun työntekijä voidaan sijoittaa ammat­ti­tai­toonsa ja kykyynsä nähden muihin työnan­tajan kokoai­kaisiin tai osa-aikaisiin tehtäviin.

Ensisi­jai­sesti tulee tarjota saman­laista työtä kuin mitä työntekijä on tehnyt, mutta jollei sellaista ole, myös muuta työtä. Tästä työstä maksetaan työn mukainen palkka. On hyvä myös muistaa, että työnte­kijän tulee vastaa­nottaa työnan­tajan tarjoamaa työtä tai hän voi menettää oikeu­tensa työttö­myys­turvaan.

Työnan­ta­jalle tulee ilmoittaa aina, että on valmis vastaa­not­tamaan töitä lomau­tuksen välttä­mi­seksi ja lomau­tusaikana. Monella työnte­ki­jällä on useampi ammat­ti­tut­kinto, joista työnan­tajaa kannattaa infor­moida.

Kun lomautus alkaa

Jos lomau­tet­tavia työnte­ki­jöitä on alle kymmenen, työnte­kijän tulee ilmoit­tautua itse TE-keskuksen työvoi­ma­pal­ve­luihin työnha­ki­jaksi viimeistään ensim­mäisenä lomau­tus­päivänä. Jos lomau­tet­tavia on yli 10, työnantaja tekee työvoi­ma­pal­ve­luihin niin sanotun ryhmäil­moi­tuksen, jolloin henki­lö­koh­taista käyntiä ei tarvita, ellei työntekijä halua muutoin keskus­tella työn hakemi­sesta.

Työttö­myys­kor­vausta työntekijä hakee itse. Jos työssä­oloehto on täyttynyt, työttö­myys­kor­vausta haetaan Talentian työttö­myys­kassa Erkosta, ja muutoin Kelalta.

Jos työnan­ta­jalle ilmaantuu uutta työtä, voi se peruuttaa, siirtää tai keskeyttää lomau­tuksen. Jos lomautus perutaan, mahdol­liseen uuteen jaksoon tarvitaan uusi lomau­tusil­moitus ilmoi­tus­mää­rä­ai­koineen. Jos uutta tilapäistä työtä ilmaantuu lomau­tusil­moi­tusaikana, työnantaja saa siirtää lomau­tuksen alkami­sa­jan­kohtaa kerran ilmoi­tettua myöhem­mäksi ja enintään sen verran kuin ilmaan­tunut työ kestää.

Työnantaja ei voi yksipuo­li­sesti määrätä työnte­kijää tilapäi­sesti kesken lomau­tuksen töihin niin, että lomautus jatkuisi tilapäisen työn päätty­misen jälkeen. Tällaista voi ehdottaa, mutta työhön palaa­miseen kesken lomau­tuksen lähtö­koh­tai­sesti tarvitaan työnte­kijän suostumus.

Lomautusaikana saa tehdä töitä toisille työnantajille.

Töihin toiselle työnantajalle

Lomau­tusaikana saa tehdä töitä toisille työnan­ta­jille. Lomau­tusaikana, lomau­tuksen viimeistä viikkoa lukuun ottamatta, työntekijä saa irtisanoa työso­pi­muk­sensa lomaut­ta­neeseen työnan­tajaan ilman irtosa­no­mi­saikaa ja jäädä vaikka uuteen työpaik­kaansa töihin. Jos lomau­tusil­moi­tusaikana esimer­kiksi sairastuu, työnte­kijän työnteon esteen katsotaan johtuneen siitä syystä, joka on alkanut ensin.

Jos lomau­tusil­moitus on esimer­kiksi annettu 1.11. ja lomau­tusaika on 15. – 21.11. ja työntekijä on sairaus­lo­malla 5. – 25.11, saira­sajan palkan­maksu keskeytyy lomau­tusa­jaksi, koska ensim­mäisenä oli tiedossa lomau­tusaika, kertoo Oksanen.

Ilmoita Talentiaan lomautuksista

Talentia seuraa aktii­vi­sesti jäsen­tensä lomau­tuksia ja niiden toteut­ta­mista. Jos lomau­tusuhkaa on ilmassa, ilmoita siitä tyosuhdeneuvonta@talentia.fi. Laita viestiin

  • mikä työnantaja on lomaut­ta­massa
  • missä kunnassa
  • miten pitkäksi aikaa
  • montaako työnte­kijää lomautus koskee
  • kuinka moni työnte­ki­jöistä on talen­tia­lainen.

Seuraa lomau­tusten aikana, tarjo­taanko uutta työtä lomau­te­tuille. Jos työnantaja palkkaa ulkopuo­lista työvoimaa työhön, joita lomau­tettu olisi voinut tehdä, lomau­tus­pe­rus­tetta ei ole.

Lomaut­ta­minen ei oikeuta kuntaa rikkomaan lakia. Ilmoita, jos kunnassa ei pystytä antamaan lakisää­teisiä palve­luita, käsit­te­ly­mää­rä­ajoissa ei pysytä, palve­lusuun­ni­telmat eivät pysy ajanta­saisina tai päivä­hoidon ryhmäkoot ylittyvät lomau­tusten takia.

  • Jos lomau­tus­pe­rus­teita tai ‑käytäntöjä rikotaan, voi työntekijä tehdä oikai­su­vaa­ti­muksen lomau­tus­pää­tök­sestä.
  • Jos lomau­tus­pe­rus­tetta ei ole ollut, työnte­ki­jälle kuuluu maksaa normaali palkka.
  • Jos lakia rikotaan, voi kunta­lainen tehdä kunnal­lis­va­li­tuksen.

Ole työnte­kijänä solidaa­rinen kolle­gojasi kohtaan. Tee oma työsi ja työnan­tajan osoittama työ, mutta älä urakoi tai tee ylitöitä. Yksi työntekijä ei kykene tekemään kahden töitä. Lomautus on työnan­tajan valinta ja sen vaiku­tusten tuleekin näkyä.

Helena Jaakkola