On hyvä tietää, mitä lomautuksessa tapahtuu ja miten tulee toimia. Pidä Talentia ajan tasalla työpaikkojen lomautuskaavailuista.

Poikkeusolojen vuoksi yt- ja lomautusmenettelyyn on todennäköisesti tulossa väliaikaisia muutoksia 1.4.2020 lukien. Lue lisää Talentian verkkosivuilta.

 

 

Yleensä ennen lomau­tuk­sia, työ­pai­koilla yri­te­tään etsiä muita sääs­tö­kei­noja. Työnantaja saat­taa ehdot­taa loma­ra­ho­jen vaih­ta­mista vapaaksi, vapaa­eh­toi­sen pal­kat­to­man vapaan ”tal­koo­va­paan” otta­mista tai rahan lai­naa­mista työ­nan­ta­jalle siten, että esi­mer­kiksi loma­ra­hat mak­set­tai­siin vasta seu­raa­vana vuonna. Toisinaan ehdo­te­taan työn teke­mistä tal­koilla, jol­loin työn­te­ki­jät työs­ken­te­li­si­vät tal­koilla yhden vii­kon pal­katta työnantajalle.

Jos lomau­tusaika on kolme viik­koa, työt­tö­myys­tur­vaa saa mah­dol­li­sen oma­vas­tuu­ajan jäl­keen vähin­tään kah­dek­salta arki­päi­vältä. Jos ottaa tal­koo­va­paata vii­kon ja lomau­tus kes­tää sen lisäksi kaksi viik­koa, työt­tö­myys­tur­vaa saa vähin­tään kol­melta arki­päi­vältä. Jos työn­te­kijä on ollut lähiai­koina työt­tö­mänä ja pitä­nyt jo seit­se­män arki­päi­vän oma­vas­tuu­ajan, ansio­si­don­naista työt­tö­myys­päi­vä­ra­haa mak­se­taan koko lomautusajalta.

Yhteistoimintaneuvottelut ensin

Kun lomau­tuk­sen tarve tulee työ­nan­ta­jan tie­toon, tulee sen yhteis­toi­min­ta­lain hen­gessä sel­vit­tää tilanne, perus­teet ja vaih­toeh­dot myös työn­te­ki­jöille ja kuulla heitä. Yhteistoimintaneuvottelut voi­daan käydä kaik­kien työn­te­ki­jöi­den kanssa tai työn­te­ki­jöi­den edus­ta­jien, luot­ta­mus­mies­ten kanssa.

Kunta-alalla työ­nan­taja antaa lomau­tusil­moi­tuk­sen kuu­kautta ennen lomau­tus­jak­son aloit­ta­mista ja muilla työ­nan­ta­jilla 14 päi­vää ennen. Lomautusilmoituksessa on mai­nit­tava lomau­tuk­sen peruste, alka­mi­saika ja kesto tai arvioitu kesto. Lisäksi työn­te­kijä tar­vit­see työt­tö­myys­tur­van hake­mista var­ten palkkatodistuksen.

Työnantaja on velvollinen antamaan todistuksen lomautuksesta esimerkiksi pankkilainan maksujärjestelyjä varten.

Työnantaja päät­tää ketkä lomau­te­taan ja mil­loin. Työntekijän ei tule ”sopia” mitään lomaut­ta­mi­sesta, vaikka suul­li­sesti esi­mer­kiksi lomau­tusa­jan­koh­dasta voi kes­kus­tella. Kuntatyönantajilla lomau­tus ei voi alkaa tai päät­tyä työn­te­ki­jän vapaapäivänä.

Määräaikaiset ja luottamusmiehet

Työntekijöistä eri­tyi­sessä ase­massa ovat mää­rä­ai­kai­set, luot­ta­mus­mie­henä toi­mi­vat sekä työstä poissa ole­vat tai osa-aika­työtä teke­vät. Työnantaja saa lomaut­taa mää­rä­ai­kai­sen työn­te­ki­jän vain, jos tämä toi­mii vaki­tui­sen työn­te­ki­jän sijai­sena ja työ­nan­taja saisi lomaut­taa vaki­tui­sen työn­te­ki­jän, jos tämä olisi työssä. Määräaikainen viran­hal­tija saa­daan lomaut­taa vain, jos vir­ka­suhde on jat­ku­nut kes­key­ty­mättä vähin­tään kuusi kuukautta.

Jos työn­te­kijä on osan vuotta poissa töistä esi­mer­kiksi per­he­va­paalla tai hän tekee osaa­ika­työtä, hänen lomau­tusai­kansa tulee olla tas­a­puo­li­sessa suh­teessa työs­sä­oloai­kaan. Jos esi­mer­kiksi lomau­tusaika kaksi viik­koa ja työn­te­kijä on lomau­tus­vuonna töissä vain puoli vuotta, hänen lomau­tusai­kansa olisi viikko.

Luottamusmiestä ei saa lomauttaa niin kauan kuin yksikin hänen edustettavistaan on työssä.

Lomausuhka ja työtarjoukset

Jos työ­nan­ta­jalla on tai hänelle lomau­tus­ten aikana ilmaan­tuu uutta työtä, tulee työtä ensi­si­jai­sesti tar­jota lomau­tusu­hassa ole­ville. Lomautusperustetta ei ole sil­loin, kun työn­te­kijä voi­daan sijoit­taa ammat­ti­tai­toonsa ja kykyynsä näh­den mui­hin työ­nan­ta­jan kokoai­kai­siin tai osa-aikai­siin tehtäviin.

Ensisijaisesti tulee tar­jota saman­laista työtä kuin mitä työn­te­kijä on teh­nyt, mutta jol­lei sel­laista ole, myös muuta työtä. Tästä työstä mak­se­taan työn mukai­nen palkka. On hyvä myös muis­taa, että työn­te­ki­jän tulee vas­taa­not­taa työ­nan­ta­jan tar­joa­maa työtä tai hän voi menet­tää oikeu­tensa työttömyysturvaan.

Työnantajalle tulee ilmoit­taa aina, että on val­mis vas­taa­not­ta­maan töitä lomau­tuk­sen vält­tä­mi­seksi ja lomau­tusai­kana. Monella työn­te­ki­jällä on useampi ammat­ti­tut­kinto, joista työ­nan­ta­jaa kan­nat­taa informoida.

Kun lomautus alkaa

Jos lomau­tet­ta­via työn­te­ki­jöitä on alle kym­me­nen, työn­te­ki­jän tulee ilmoit­tau­tua itse TE-kes­kuk­sen työ­voi­ma­pal­ve­lui­hin työn­ha­ki­jaksi vii­meis­tään ensim­mäi­senä lomau­tus­päi­vänä. Jos lomau­tet­ta­via on yli 10, työ­nan­taja tekee työ­voi­ma­pal­ve­lui­hin niin sano­tun ryh­mäil­moi­tuk­sen, jol­loin hen­ki­lö­koh­taista käyn­tiä ei tar­vita, ellei työn­te­kijä halua muu­toin kes­kus­tella työn hakemisesta.

Työttömyyskorvausta työn­te­kijä hakee itse. Jos työs­sä­oloehto on täyt­ty­nyt, työt­tö­myys­kor­vausta hae­taan Talentian työt­tö­myys­kassa Erkosta, ja muu­toin Kelalta.

Jos työ­nan­ta­jalle ilmaan­tuu uutta työtä, voi se peruut­taa, siir­tää tai kes­keyt­tää lomau­tuk­sen. Jos lomau­tus peru­taan, mah­dol­li­seen uuteen jak­soon tar­vi­taan uusi lomau­tusil­moi­tus ilmoi­tus­mää­rä­ai­koi­neen. Jos uutta tila­päistä työtä ilmaan­tuu lomau­tusil­moi­tusai­kana, työ­nan­taja saa siir­tää lomau­tuk­sen alka­mi­sa­jan­koh­taa ker­ran ilmoi­tet­tua myö­hem­mäksi ja enin­tään sen ver­ran kuin ilmaan­tu­nut työ kestää.

Työnantaja ei voi yksi­puo­li­sesti mää­rätä työn­te­ki­jää tila­päi­sesti kes­ken lomau­tuk­sen töi­hin niin, että lomau­tus jat­kuisi tila­päi­sen työn päät­ty­mi­sen jäl­keen. Tällaista voi ehdot­taa, mutta työ­hön palaa­mi­seen kes­ken lomau­tuk­sen läh­tö­koh­tai­sesti tar­vi­taan työn­te­ki­jän suostumus.

Lomautusaikana saa tehdä töitä toisille työnantajille.

Töihin toiselle työnantajalle

Lomautusaikana saa tehdä töitä toi­sille työ­nan­ta­jille. Lomautusaikana, lomau­tuk­sen vii­meistä viik­koa lukuun otta­matta, työn­te­kijä saa irti­sa­noa työ­so­pi­muk­sensa lomaut­ta­nee­seen työ­nan­ta­jaan ilman irto­sa­no­mi­sai­kaa ja jäädä vaikka uuteen työ­paik­kaansa töi­hin. Jos lomau­tusil­moi­tusai­kana esi­mer­kiksi sai­ras­tuu, työn­te­ki­jän työn­teon esteen kat­so­taan joh­tu­neen siitä syystä, joka on alka­nut ensin.

Jos lomau­tusil­moi­tus on esi­mer­kiksi annettu 1.11. ja lomau­tusaika on 15.–21.11. ja työn­te­kijä on sai­raus­lo­malla 5.–25.11, sai­ra­sa­jan pal­kan­maksu kes­key­tyy lomau­tusa­jaksi, koska ensim­mäi­senä oli tie­dossa lomau­tusaika, ker­too Oksanen.

Ilmoita Talentiaan lomautuksista

Talentia seu­raa aktii­vi­sesti jäsen­tensä lomau­tuk­sia ja nii­den toteut­ta­mista. Jos lomau­tusuh­kaa on ilmassa, ilmoita siitä tyosuhdeneuvonta@talentia.fi. Laita viestiin

  • mikä työ­nan­taja on lomauttamassa
  • missä kun­nassa
  • miten pit­käksi aikaa
  • mon­taako työn­te­ki­jää lomau­tus koskee
  • kuinka moni työn­te­ki­jöistä on talentialainen.

Seuraa lomau­tus­ten aikana, tar­jo­taanko uutta työtä lomau­te­tuille. Jos työ­nan­taja palk­kaa ulko­puo­lista työ­voi­maa työ­hön, joita lomau­tettu olisi voi­nut tehdä, lomau­tus­pe­rus­tetta ei ole.

Lomauttaminen ei oikeuta kun­taa rik­ko­maan lakia. Ilmoita, jos kun­nassa ei pys­tytä anta­maan laki­sää­tei­siä pal­ve­luita, käsit­te­ly­mää­rä­ajoissa ei pysytä, pal­ve­lusuun­ni­tel­mat eivät pysy ajan­ta­sai­sina tai päi­vä­hoi­don ryh­mä­koot ylit­ty­vät lomau­tus­ten takia.

  • Jos lomau­tus­pe­rus­teita tai ‑käy­tän­töjä riko­taan, voi työn­te­kijä tehdä oikai­su­vaa­ti­muk­sen lomautuspäätöksestä.
  • Jos lomau­tus­pe­rus­tetta ei ole ollut, työn­te­ki­jälle kuu­luu mak­saa nor­maali palkka.
  • Jos lakia riko­taan, voi kun­ta­lai­nen tehdä kunnallisvalituksen.

Ole työn­te­ki­jänä soli­daa­ri­nen kol­le­go­jasi koh­taan. Tee oma työsi ja työ­nan­ta­jan osoit­tama työ, mutta älä ura­koi tai tee yli­töitä. Yksi työn­te­kijä ei kykene teke­mään kah­den töitä. Lomautus on työ­nan­ta­jan valinta ja sen vai­ku­tus­ten tulee­kin näkyä.

Helena Jaakkola