Tilaa painettu Talentia-lehti itsellesi tai lahjaksi

Sään­nöl­lis­es­ti jo vuodes­ta 1974 läh­tien ilmestynyt sosi­aalialan äänenkan­nat­ta­ja on monipuo­li­nen paket­ti tietoa ja näkökul­mia sosi­aali- ja varhaiskas­va­tusalan työhön ja työoloi­hin sekä alan ammat­ti­lais­ten ja asi­akkaiden arkeen. Kun tilaat Tal­en­tia-lehden, pysyt ajan tasal­la siitä, mitä sosi­aali- ja varhaiskas­va­tusalal­la tapah­tuu juuri nyt ja mitkä ovat alan tule­vaisu­u­den näkymät.

Tal­en­tia-lehti ilmestyy kahdek­san ker­taa vuodessa.

Lehden vuosik­er­ta mak­saa 55 euroa.

Tal­ent­ian jäsenet saa­vat lehden jäsene­tu­na.

Lehden tilauk­sia ottaa vas­taan

Mia Pent­ti­nen
mia.penttinen@talentia.fi
puh. 09 3158 6005

Voit myös tila­ta lehden oheisel­la lomak­keel­la.

Tilaan Talentia-lehden


Laskutusosoite (jos eri kuin edellä)


Tilauk­sen laji*
Kestoti­lausVuosikerta/määräaikainen

Tilaan myös mak­sut­toman Kasvu-lehden (2 lehteä/vuosi)*
Kyl­lä, kiitos!Ei täl­lä ker­taa, kiitos!