Tilaa painettu Talentia-lehti itsellesi tai lahjaksi

Sään­nöl­li­sesti jo vuo­desta 1974 läh­tien ilmes­ty­nyt sosi­aa­lia­lan äänen­kan­nat­taja on moni­puo­li­nen paketti tie­toa ja näkö­kul­mia sosi­aali- ja var­hais­kas­va­tusa­lan työ­hön ja työ­oloi­hin sekä alan ammat­ti­lais­ten ja asiak­kai­den arkeen. Kun tilaat Talen­tia-leh­den, pysyt ajan tasalla siitä, mitä sosi­aali- ja var­hais­kas­va­tusa­lalla tapah­tuu juuri nyt ja mitkä ovat alan tule­vai­suu­den näkymät.

Talen­tia-lehti ilmes­tyy kah­dek­san ker­taa vuodessa.

Leh­den vuo­si­kerta mak­saa 55 euroa.

Talen­tian jäse­net saa­vat leh­den jäsenetuna.

Leh­den tilauk­sia ottaa vastaan

Mia Pent­ti­nen
mia.penttinen@talentia.fi
puh. 09 3158 6005

Voit myös tilata leh­den ohei­sella lomakkeella.

Tilaan Talentia-lehden


    Laskutusosoite (jos eri kuin edellä)


    Tilauk­sen laji*
    Kes­to­ti­lausVuosikerta/määräaikainen

    Tilaan myös mak­sut­to­man Kasvu-leh­den (2 lehteä/vuosi)*
    Kyllä, kii­tos!Ei tällä ker­taa, kiitos!