Erityissosiaaliohjaaja Anna Junes uskoo, että yhteistyö on sekä työntekijöiden, että asiakkaiden etu.

 

 

Erityis­so­si­aa­lioh­jaaja Anne Juneksen huo­neessa sil­miin pis­tää ensim­mäi­seksi nur­kassa asus­tava suuri pupu. Ja eri­tyi­sesti pupun suu­ret korvat.

- Niihin lap­set voi­vat kuis­kata asioita. Pupu jak­saa aina kuun­nella, Vantaa las­ten­suo­je­lun avo­huol­lossa työs­ken­te­levä Junes kertoo.

Kuunnella jak­saa ja osaa myös Junes itse yli 15 vuo­den työ­ko­ke­muk­sella. Valmistuttuaan sosio­no­miksi Junes työs­ken­teli las­ten­suo­je­lu­lai­tok­sessa, kun­nes kouk­kasi päi­vä­ko­dissa työs­ken­te­lyn ja työn ohessa suo­ri­te­tun ylem­män ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­non kautta takai­sin las­ten­suo­je­lun pariin.

Sosiaalityöntekijällä aina vastuu lapsen kokonaistilanteesta.

Junes oli neljä vuotta sit­ten ensim­mäi­siä Vantaalle pal­kat­tuja eri­tyis­so­si­aa­lioh­jaa­jia kun­nan läh­tiessä kehit­tä­mään eri­tyis­so­si­aa­lioh­jaaja-sosi­aa­li­työn­te­kijä työparityöskentelyä.

- Me teemme sosi­aa­li­työn­te­ki­jöi­den kanssa yhdessä asia­kas­suun­ni­tel­massa kir­jat­tua las­ten­suo­je­lun sosi­aa­li­työtä. Olemme mukana kai­kissa avo­huol­lon las­ten­suo­je­lu­pro­ses­sin vai­heissa aina aloi­tuk­sesta mah­dol­li­seen sijais­huol­toon siir­ty­mi­seen saakka, Junes kertoo.

- Sosiaalityöntekijällä on aina vas­tuu lap­sen koko­nais­ti­lan­teesta. Erityissosiaaliohjaaja voi tehdä asia­kas­suun­ni­tel­maan kir­jat­tuja avo­huol­lon tuki­toi­mi­pää­tök­siä, arvioida ja tehdä talou­del­li­sen tuen pää­tök­siä, val­mis­tella sosi­aa­li­työn­te­ki­jän työ­pa­rina sijoi­tus­pää­tök­siä sekä tilata ja käyn­nis­tää asiak­kai­den palveluja.

Juneksen mukaan tär­kein ja innos­ta­vin eri­tyis­so­si­aa­lioh­jaa­jan työn­ku­vaan kuu­luva asia on ehdot­to­masti suora ihmis­ten kanssa teh­tävä asia­kas- ja verkostotyö.

Ammattikunnat eivät kilpaile keskenään

Vantaan las­ten­suo­je­lun avo­pal­ve­luissa työs­ken­te­lee tällä het­kellä 7 vaki­tuista ja 9 mää­rä­ai­kaista eri­tyis­so­si­aa­lioh­jaa­jaa. Vaatimuksena vir­kaan on ylempi ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kinto. Yhteistyö sosi­aa­li­työn­te­ki­jöi­den kanssa on Juneksen mukaan toi­mi­vaa, eivätkä ammat­ti­kun­nat kil­paile keskenään.

- Erityissosiaaliohjaajan roo­liin on Vantaalla suh­tau­duttu hyvin. Aluksi sosi­aa­li­työn­te­ki­jöi­den pii­rissä ehkä aja­tel­tiin mei­dän vie­vän tai hei­dän työnsä. Mutta kun näh­tiin yhteis­työstä saa­tava hyöty ja mei­dän osaa­mi­semme, ei ongel­mia ole ollut.

Erityissosiaaliohjaajien vah­vuu­deksi Junes mai­nit­see kou­lu­tuk­sen tuo­man osaa­mi­sen eri­tyi­sesti asiak­kai­den koh­taa­mi­sessa ja haas­ta­vissa asiakastilanteisissa.

- Sosionomin kou­lu­tuk­seen kuu­luu iso määrä käy­tän­nön- ja asia­kas­työn har­joit­te­luja sekä vuo­ro­vai­ku­tus­osaa­mista. Iso vah­vuus on myös mei­dän työ­ko­ke­muk­semme ken­tältä. Ennen YAMK-tut­kin­toa täy­tyy olla vähin­tään kolme vuotta alan työkokemusta.

Pois yksin puurtamisen eetoksesta

Vuorovaikutustaidot koros­tu­vat eri­tyi­sesti tiimityössä.

- Asiakasmäärät ovat suu­ret. Asiakkaat tar­vit­si­si­vat enem­män aikaa mitä yksit­täi­sellä työn­te­ki­jällä on. Työparityöskentely hel­pot­taa. Neuvotteluissa esi­mer­kiksi olemme pai­kalla molem­mat. On käte­vää, kun toi­nen voi hoi­taa kir­jaa­mi­set heti pai­kan päällä.

Työparityöskentely on asiakkaan edun mukaista.

Työparityöskentely on Juneksen mukaan myös asiak­kai­den edun mukaista. Jommankumman työn­te­ki­jöistä saa useim­mi­ten kiinni lyhyel­lä­kin varoi­tusa­jalla. Myös asiak­kaan asioi­den reflek­tointi mah­dol­lis­tuu nopeam­min ja tehok­kaam­min työ­pa­ri­työs­ken­te­lyn ansiosta.

- Pyrimme pois yksin puur­ta­mi­sen eetok­sesta. Ajattelemme, että asiak­kaat ovat mei­dän tii­mimme yhtei­siä. Kun on useampi pää poh­ti­massa asioita ja tuo­massa eri­lai­sia näkö­kul­mia aut­taa se myös meitä työn­te­ki­jöitä jak­sa­maan paremmin.

Yhteistyötä Junes tekee myös toi­mis­ton ulko­puo­lella. Hän on mukana alu­een var­hais­kas­va­tus­ver­kos­tossa ja Tikkurilan alu­een Dixi-ver­kos­tossa, missä pyri­tään eri toi­mi­joi­den yhteis­työssä aut­ta­maan koro­nan vuoksi pahoin­voi­via nuoria.

Tiimityö sopii Junekselle erin­omai­sesti. Siihen hänet on har­jaan­nut­ta­nut yli 20 vuo­den ura jal­ka­pal­loura SM-tason jalkapalloilijana.

Hanna-Mari Järvinen