Vuoden 2023 alusta vastuu sosiaalihuollon järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Näiden lisäksi palveluja järjestää Helsingin kaupunki.

 

 

Koko­simme vas­tauk­set ylei­sim­piin siir­ty­mistä kos­ke­viin kysymyksiin.

Ketkä siirtyvät hyvinvointialueille?

Hyvinvointialueen pal­ve­luk­seen siir­tyy kun­tien ja kun­tayh­ty­mien pal­ve­luk­sessa oleva sosi­aa­li­huol­lon hen­ki­löstö. Lisäksi mm. opis­ke­lu­huol­lon kuraat­to­rit ja kou­lup­sy­ko­lo­git siir­ty­vät hyvin­voin­tia­luei­den ja hyvin­voin­tiyh­ty­mien pal­ve­luk­seen. Siirtyvät hen­ki­löt tulee yksi­löidä luo­vut­ta­van työ­nan­ta­jan yhteistoimintaneuvotteluissa.

Mitä henkilöstölle tapahtuu hyvinvointialueelle siirtymisessä?

Työntekijät ja viran­hal­ti­jat siir­ty­vät van­hoina työn­te­ki­jöinä enti­sin pal­ve­lus­suh­teen ehdoin. Työsuhteen ehtoi­hin ei voi tehdä muu­tok­sia liik­keen­luo­vu­tuk­sen perus­teella. Uusi työ­nan­taja voi muut­taa vain sel­lai­sia ehtoja, joita vanha työ­nan­ta­ja­kin olisi voi­nut yksi­puo­li­sesti muuttaa.

Henkilöstö siir­tyy hyvin­voin­tia­lu­eelle työ­so­pi­mus­laissa ja viran­hal­ti­ja­laissa sää­de­tyn liik­keen­luo­vu­tus­pe­ri­aat­teen mukai­sesti. Liikkeenluovutus tar­koit­taa, että työ­nan­taja siir­tää työ­suh­tei­sen tai vir­ka­suh­tei­sen hen­ki­lön vas­taa­viin tehtäviin.

Onko minun pakko siirtyä hyvinvointialueelle töihin?

Työntekijällä tai viran­hal­ti­jalla ei ole oikeutta jäädä luo­vut­ta­van työ­nan­ta­jan pal­ve­luk­seen, mutta hän voi halu­tes­saan irti­sa­nou­tua ennen siir­ty­mistä. Työntekijä siir­tyy hyvin­voin­tia­lu­eelle, jos suu­rin osa hänen pää­asial­li­sista työ­teh­tä­vis­tään siir­tyy liik­keen­luo­vu­tuk­sen yhteydessä.

Sitooko entinen työsopimukseni / virkamääräykseni uutta työnantajaa?

Työntekijän hen­ki­lö­koh­tai­nen työ­so­pi­mus sitoo sel­lai­se­naan siir­ryt­täessä hyvin­voin­tia­lu­eelle. Uutta työ­so­pi­musta ei tar­vitse tehdä, eikä työ­nan­taja voi mää­rätä sitä teke­mään. Työntekijä voi toki halu­tes­saan sopia uuden työ­so­pi­muk­sen, jol­loin on syytä olla tark­kana, ettei ehtoja mil­tään osin heikennetä.

Viranhaltijan vir­ka­mää­räys ei siirry. Hyvinvointialue perus­taa uudet virat, ja viran­hal­ti­jat siir­re­tään näi­hin vir­koi­hin. Pääsääntö silti on, että viran­hal­ti­jat­kin siir­re­tään vas­taa­viin teh­tä­viin. Virkaan kuu­lu­vat oikeu­det ja vel­vol­li­suu­det mää­räy­ty­vät uuden viran­pe­rus­ta­mis­pää­tök­sen mukaisesti.

Voiko työskentelypaikkani vaihtua?

Työsopimuksen mukai­nen työs­ken­te­ly­paikka säi­lyy. Mikäli hyvin­voin­tia­lu­eella ei enää ole kyseistä työs­te­ly­paik­kaa, voi se muut­tua. Pääsääntöisesti uuden työ­pis­teen tulisi kui­ten­kin sijoit­tua samalle työssäkäyntialueelle.

Viranhaltijan työs­ken­te­ly­paikka mää­räy­tyy hyvin­voin­tia­lu­een viran perus­teella. Viranhoitopaikka voi siis muuttua.

Muuttuvatko tehtäväni siirtymisen jälkeen?

Työsuhteessa oleva jat­kaa hyvin­voin­tia­lu­eelle siir­ty­mi­sen jäl­keen työ­so­pi­muk­sen mukai­sissa teh­tä­vissä. Työnantaja ei voi muut­taa yksi­puo­li­sesti työ- ja vir­ka­teh­tä­viä. Mikäli kyseistä teh­tä­vää ei ole, tulee tar­jota vas­taa­van tasoi­sia teh­tä­viä. Palkka ei täl­löin­kään voi alentua.

Viranhaltijoiden teh­tä­viin voi­daan kui­ten­kin viran­hal­ti­ja­lain perus­teella tehdä hel­pom­min muu­tok­sia esim. toi­min­nan uudel­leen­jär­jes­te­lyn perusteella.

Voiko hyvinvointialueelle siirtyminen vaikuttaa tehtävänkuvaani?

Uusi työ­nan­taja saat­taa pyr­kiä yhden­mu­kais­ta­maan teh­tä­vän­ku­via hyvin­voin­tia­lu­eella. Jos työ­suh­teen sisäl­lön muu­tok­set ovat olen­nai­sia, vaa­di­taan usein yt-neuvottelut.

Pysyykö määräaikainen palvelussuhteelleni entisellään?

Määräaikaiset virka- ja työ­suh­teet siir­ty­vät hyvin­voin­tia­lu­eelle, mikäli mää­rä­ai­kai­sen pal­ve­lus­suh­teen päät­ty­mi­saika on 1.1.2023 tai myöhemmin.

Voiko siirtyminen hyvinvointialueelle olla irtisanomisperuste?

Liikkeenluovutus ei ole hyväk­syt­tävä irti­sa­no­mis­pe­ruste. Hyvinvointialue ei siis voi heti siir­ty­mi­sen jäl­keen aloit­taa hen­ki­lös­tön irtisanomisia.

Myöhemmin voi tulla tilanne, että työ­nan­taja esi­mer­kiksi jär­jes­te­lee toi­min­toja uudel­leen, jol­loin työn­te­ki­jän työ vähe­nee olen­nai­sesti ja pysy­västi. Tällöin voi tulla kysee­seen jopa irtisanominen.

Pitääkö siirtymisen yhteydessä käydä yhteistoimintaneuvottelut?

Luovuttavan työ­nan­ta­jan on ennen siir­ty­mistä käy­tävä yhteis­toi­min­ta­neu­vot­te­lut, joissa hen­ki­lös­töä edus­ta­vat pää­so­pi­ja­jär­jes­tö­jen pää­luot­ta­mus­mie­het. Neuvotteluissa käy­dään läpi, mitä liik­keen­luo­vu­tuk­sesta seu­raa, ja yksi­löi­dään siir­tyvä henkilöstö.

Hyvinvointialue tulee mukaan neu­vot­te­lui­hin ker­to­maan luo­vu­tuk­sen ajan­koh­dan, luo­vu­tuk­sen syyt sekä luo­vu­tuk­sesta aiheu­tu­vat oikeu­del­li­set, talou­del­li­set ja sosi­aa­li­set seu­rauk­set. Hyvinvointialue ei voi vielä tällä perus­teella irti­sa­noa hen­ki­lös­töä, vaan tätä var­ten tulee käydä eril­li­set yhteis­toi­min­ta­neu­vot­te­lut. Niissä sel­vi­te­tään, onko ole­massa irti­sa­no­mis­pe­ruste ja mitkä ovat muut tar­jolla ole­vat työ ja koulutusmahdollisuudet.

Mitä työehtosopimuksia hyvinvointialueella noudatetaan?

Hyvinvointialueella on kolme työ­eh­to­so­pi­musta: SOTE-sopi­mus, lää­kä­ri­so­pi­mus sekä hyvin­voin­tia­lu­een ylei­nen virka- ja työ­eh­to­so­pi­mus HYVTES. SOTE-sopi­mus ja lää­kä­ri­so­pi­mus ovat täy­sin samat kuin ennen luo­vu­tusta. HYVTES:n mää­räyk­siä val­mis­tel­laan kes­kus­ta­solla. Tarkoituksena on siir­tää KVTES:n mää­räyk­set HYVTES:iin.

Muuttuuko palkkani?

Kenenkään palk­kaa ei saa las­kea hyvin­voin­tia­lu­eelle siir­ryt­täessä. Kaikki pal­kan osat säi­ly­vät sellaisenaan.

Muuttuuko kokemuslisäni?

Työkokemuslisään oikeut­tava aika säi­lyy sel­lai­se­naan, eikä koke­mus­li­siä las­keta uudel­leen hyvin­voin­tia­lu­eelle siir­ty­mi­sen vuoksi.

Voiko palkanmaksupäiväni vaihtua?

Eri alueilta siir­ty­villä työn­te­ki­jöillä voi olla eri pal­kan­mak­su­päi­vät, jol­loin uusi työ­nan­taja toden­nä­köi­sesti pyr­kii yhden­mu­kais­ta­maan pal­kan­mak­su­päi­vät. Tämä tulee toteut­taa KVTES:n mää­räys­ten mukaisesti.

Palkanmaksupäivästä teh­tyä sopi­musta ei voi muut­taa yksi­puo­li­sesti. Työnantaja neu­vot­te­lee muu­tok­sesta luot­ta­mus­mie­hen kanssa.

Muuttuuko työaikani tai ruokataukoni?

Työaika ja työ­so­pi­muk­sessa sovittu ruo­ka­tauko säi­ly­vät ennal­laan. Työnantaja voi yhden­mu­kais­taa työ­ai­koja ja ruo­ka­tau­ko­käy­tän­töjä vain työ- ja vir­kaeh­to­so­pi­mus­ten puitteissa.

Siirtyvätkö vuosilomani ja säästövapaani?

Vuosilomat ja sääs­tö­va­paat siir­ty­vät hyvin­voin­tia­lu­eelle sel­lai­se­naan. Lomat ja vapaat on oikeus pitää myön­net­tynä aikana.

Mitä tapahtuu työaikasaldoilleni?

Liukuvan työ­ajan sal­dot siir­ty­vät hyvin­voin­tia­lu­eelle, ellei luo­vut­tava työ­nan­taja irti­sano liu­ku­van työ­ajan jär­jes­tel­mää. Mikäli liu­ku­van työ­ajan jär­jes­telmä päät­tyy ennen siir­ty­mistä, mak­se­taan plus­tun­nit rahana ja mii­nus­saldo peri­tään palkasta.

Mitä tapahtuu työaikapankille?

Työaikapankin saldo siir­tyy hyvin­voin­tia­lu­eelle, ellei työ­nan­taja irti­sano pai­kal­lista sopimusta.

Mitä tapahtuu sovituille vapaille ja koulutuksille?

Myönnetyt vir­ka­va­paat, työ­lo­mat ja sovi­tut kou­lu­tuk­set siir­ty­vät sel­lai­se­naan hyvinvointialueelle.

Mitä tapahtuu henkilökuntaetuuksille?

Työnantajan yksi­puo­li­sesti myön­tä­mät hen­ki­lö­kun­tae­tuu­det, kuten lii­kun­ta­se­te­lit ja merk­ki­päi­vä­muis­ta­mi­se­dut, eivät siirry hyvin­voin­tia­lu­eelle. Liikkeenluovutuksen jäl­keen työ­nan­ta­jan on yhden­mu­kais­tet­tava mah­dol­li­set pal­ve­lus­suh­teen ehdot, kuten työ­ter­veys­huolto ja liikuntaetuudet.

Vaikuttaako siirto eläkkeisiin?

Eläke-eduissa ei tapahdu muutoksia.

Mitä tapahtuu liiton jäsenmaksun perinnälle hyvinvointialueella?

JUKOn näke­myk­sen mukaan jäsen­mak­su­val­ta­kir­jat tulisi siir­tää auto­maat­ti­sesti hyvin­voin­tia­lu­eelle. Työnantajilla on tässä kui­ten­kin eri­lai­sia käy­tän­töjä, joten tar­kista oman alu­eesi käy­täntö työ­nan­ta­jalta tai luot­ta­mus­mie­heltä. Mikäli val­ta­kir­jaa ei siir­retä, toi­mita val­ta­kirja uudelle työ­nan­ta­jal­lesi, jotta oikeus jäse­ne­tuuk­siin, neu­von­taan ja oikeus­tur­va­va­kuu­tuk­seen siir­tyy muutostilanteessa.

Siirtyvätkö luottamusmiehet hyvinvointialueelle?

Siirtyvät luot­ta­mus­mie­het säi­lyt­tä­vät luot­ta­mus­mies­a­se­mansa 31.3.2023 asti. JUKOn luot­ta­mus­mies­vaa­lit jär­jes­te­tään maa­lis­kuun lop­puun men­nessä. Valittujen luot­ta­mus­mies­ten toi­mi­kausi alkaa 1.4.2023.

Siirtyykö työsuojeluorganisaatio hyvinvointialueelle?

Myös työ­suo­je­luor­ga­ni­saa­tio voi muut­tua hyvin­voin­tia­lu­eella. Tämä sel­viää myö­hem­min. Selvitä oma työ­suo­je­lu­val­tuu­tet­tusi JUKOn luottamusmiehilt

Palkkaharmonisaatio on mahdollisuus

Älä suostu pilkkomaan palkkaasi.

Vuonna 2023 suu­rin osa sosiaali­alan osaa­jista siir­tyy töi­hin hyvin­voin­tia­lu­eelle. Työsopimuslaki edel­lyt­tää työ­nan­ta­jalta tas­a­puo­lista koh­te­lua. Palkkojen har­mo­ni­soin­tiin, eli yhte­näis­tä­mi­seen, syn­tyy tarve, jos vaa­ti­vuu­del­taan samasta teh­tä­västä mak­set­ta­van pal­kan taso vaihtelee.

Käytännössä kun­tien pal­kat ovat voi­neet erota toi­sis­taan jopa satoja euroja saman hyvin­voin­tia­lu­een sisällä.

Eri suu­rui­sista pal­koista on teh­tävä alu­eel­li­nen har­mo­ni­soin­ti­suun­ni­telma. Palkat har­mo­ni­soi­daan aina ylim­pään kysei­sestä teh­tä­västä mak­set­ta­vaan palk­kaan. Harmonisointi kos­kee teh­tä­vä­koh­tai­sen pal­kan lisäksi myös lisiä.

Palkka ei voi laskea

Harmonisoinnin yhtey­dessä on hyvä muis­taa, että sinun ei kan­nata antaa teh­tä­vä­koh­taista palk­kaasi pil­kot­ta­vaksi, jos työ­nan­ta­jasi tätä ehdot­taa. Palkastasi saa­te­taan haluta erot­taa esi­mer­kiksi hen­ki­lö­koh­tai­nen lisä tai eril­lis­lisä, niin että oma mak­su­palk­kasi pysyisi silti samana.

Palkan pilk­ko­mi­nen hei­ken­tää kui­ten­kin har­mo­ni­soin­nista saa­ta­vaa yhteistä hyö­tyä. Tämä joh­tuu siitä, että ylin piik­ki­palkka, joka mää­rää alu­een har­mo­ni­soin­nin tason, jää alem­mas. Yleensä työ­nan­ta­jan tar­joama eril­lis­lisä tai muu siir­ty­mä­lisä hei­ken­tää myös työn­te­ki­jän omaa oikeutta saada tule­via sopi­mus­ko­ro­tuk­sia täy­si­mää­räi­sesti. Samalla har­mo­ni­soin­tiaika voi pidentyä.

Uusi palk­ka­taso mää­räy­tyy käyt­töö­no­tet­ta­van uuden palk­kaus­jär­jes­tel­män teh­tä­vien vaa­ti­vuu­den arvioin­ti­jär­jes­tel­män mukai­sesti. Jos teh­tä­vä­koh­tai­nen palk­kasi on alempi kuin uusi palk­kaus­jär­jes­telmä edel­lyt­tää, tulee palk­kasi nos­taa ylim­pään tasoon. Palkkasi ei voi laskea.

Aikataulu toteutuu kolmessa osassa

Työnantajan on liik­keen­luo­vu­tuk­sen jäl­keen yhden­mu­kais­tet­tava koh­tuul­li­sessa ajassa pal­ve­lus­suh­teen ehdot. Tämä har­mo­ni­soin­tiaika on lain­sää­dän­nön mukaan noin 2–3 vuotta.

Sote-sopi­muk­sessa har­mo­ni­soin­nille on lisäksi mää­rätty aika­taulu, jonka mukaan har­mo­ni­sointi tapah­tuu por­tait­tain, kol­messa osassa.
1.6.2023
1,5 % palk­ka­sum­masta varattu har­mo­ni­soin­nin kuluihin

1.10.2024
2,5 % palk­ka­sum­masta varattu har­mo­ni­soin­nin kuluihin

1.6.2025
2,0 % palk­ka­sum­masta varattu har­mo­ni­soin­nin kuluihin

Sovitut kolme har­mo­ni­soin­tie­rää eivät kui­ten­kaan oikeuta työ­nan­ta­jaa rajaa­maan har­mo­ni­soin­nin tasoa ja pit­kit­tä­mään aika­tau­lua, sillä työ­so­pi­mus­lain tas­a­puo­lista koh­te­lua kos­keva sään­nös on pakot­ta­vaa lainsäädäntöä.

Konstantin Laakkonen