”Teitä pelkää en – mä kuulun liittoon!”

syys 29, 2015

Talentialaiset ilmaisivat päättäväisesti Sipilän hallitukselle, että he eivät suostu sopimusyhteiskunnan kaatamiseen, eivät sairauspäivien karensseihin, eivätkä sunnuntaikorvauksien leikkauksiin.

Kaik­kien pal­kan­saa­jien yhtei­nen mie­le­no­soi­tus Sipilän hal­li­tuk­sen sääs­tö­lis­taa vas­taan keräsi Helsingin Rautatientorille arviolta 35 000 ihmistä. Rankkasateen ja sala­moi­den saat­te­le­mana tun­nelma torilla oli päät­tä­väi­nen: pal­kan­saa­jien rin­tama vaati sääs­töi­hin oikeu­den­mu­kai­suutta ja kohtuutta.

Julkisen sek­to­rin nais­val­tai­sia aloja rokot­ta­vien sääs­tö­jen työl­lis­tä­mis­vai­ku­tuk­set kysee­na­lais­tet­tiin, ja vien­ti­teol­li­suu­den kil­pai­lu­ky­vyn paran­tu­mista sääs­tö­lis­tan kei­noilla epäil­tiin vahvasti.
Talentian puheen­joh­taja Tero Ristimäki johti talen­tia­lais­ten jou­kot torille.

– Sipilän hal­li­tuk­sen lis­talta pitää saada pois kolme asiaa, jotka ovat sai­ras­päi­vien karens­sit, lomien leik­kaa­mi­nen sekä sun­nun­tai- ja yli­työ­kor­vaus­ten leik­kauk­set, tii­visti Tero Ristimäki talen­tia­lais­ten kannan.

– Olemme täällä ennen kaik­kea siksi, että vas­tus­tamme hal­li­tuk­sen pak­ko­la­keja, joilla jo sovit­tuja työ­elä­män peli­sään­töjä halu­taan pur­kaa ja rapaut­taa työn­te­ki­jöi­den ja työ­nan­ta­jien oikeutta sopia työ­elä­mä­ky­sy­myk­sistä. Haluamme työ­mark­ki­noilla neu­vo­tella ja sopia asioista, jat­kaa Ristimäki.

Rautatientorin suur­ta­pah­tu­man lisäksi mie­le­no­soi­tuk­sia jär­jes­tet­tiin samaan aikaan aina­kin Rovaniemellä, Oulussa, Raahessa, Hämeenlinnassa, Pieksämäellä, Porissa, Lahdessa, Porvoossa, Jyväskylässä ja Nastolassa.

Ammattijärjestö Talentia oli teh­nyt pää­tök­sen, että jär­jestö osal­lis­tuu mie­le­no­soi­tuk­seen. Kaikki Talentian jäse­net, työ­so­pi­mus- tai vir­ka­suh­teessa työs­ken­te­le­vät, sai­vat osal­lis­tua mie­le­no­soi­tuk­siin. Talentian osal­lis­tu­mis­pää­tök­sessä oli otettu huo­mioon suo­je­lu­työ, jotta mie­le­no­soi­tuk­seen osal­lis­tu­mi­sella ei vaa­ran­neta kan­sa­lais­ten hen­keä tai terveyttä.

Talentian jäse­nille osal­lis­tu­mi­nen oli suo­si­tel­ta­vaa, mutta ei pakol­lista. Kutsun kuuli edus­tava joukko talen­tia­lai­sia, aina Talentia Lapin jäse­nis­töä myöden.

Mielenosoitus oli lail­li­nen, vaikka edel­tä­vinä päi­vinä esi­tet­tiin spe­ku­laa­tioita mie­le­no­soi­tuk­sen lail­li­suus­poh­jasta. Kyse oli poliit­ti­sesta mie­le­no­soi­tuk­sesta, jonka kärki oli suun­nattu maan hal­li­tuk­sen suun­ni­tel­mia, ei työ­nan­ta­jaa kohtaan.

– Työntekijöille osal­lis­tu­mi­sesta mie­le­no­soi­tuk­seen voi tulla sank­tiona kor­kein­taan pal­kan­me­ne­tys. Muista mah­dol­li­sista seu­raa­muk­sista kan­taa vas­tuun jäsen­tensä puo­lesta Talentia, toteaa Ristimäki.

Oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta

Ammattijärjestö Talentia on arvioi­nut, että hal­li­tuk­sen suun­nit­te­le­mat työ­eh­to­jen hei­ken­nyk­set ja muut leik­kauk­set ovat koh­dis­tu­massa jokai­seen talentialaiseen.

– Pienipalkkaisille nai­sille on talou­del­li­sesti ras­kasta kan­taa ensim­mäi­sen sai­raus­päi­vän ja arki­py­hien pal­kat­to­muus. Talentialaiset teke­vät vuo­ro­työtä esi­mer­kiksi ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­sissa asu­mi­syk­si­köissä ja sosi­aa­li­päi­vys­tyk­sessä, jol­loin edel­lis­ten lisäksi näitä jäse­niä uhkaa­vat vielä pal­kan­leik­kauk­set sun­nun­tai­kor­vaus­ten osalta, sanoo Tero Ristimäki.

– Lisäksi vuo­si­lo­mien lyhen­nys kah­dek­salla päi­vällä kos­kee Talentian kaik­kia sopi­musa­loja. Pitkät lomat on sovittu osana työ­eh­toja ja tässä on otettu huo­mioon talen­tia­lais­ten psyyk­ki­sesti ras­kas työ ja tarve riit­tä­vään palau­tu­mi­seen. Heikennyksiä ollaan kaa­vai­le­massa vielä vuo­rot­te­lu­va­paan ehtoi­hin, jat­kaa Ristimäki listaa.

Vaikka työt­tö­myy­saste talen­tia­lais­ten kes­kuu­dessa ei ole kor­kea, työt­tö­myys­tur­van leik­kauk­set kos­ke­vat mää­rä­ai­kai­sissa teh­tä­vissä työs­ken­te­le­viä, kuten las­ten­tar­han­opet­ta­jia, joi­den työ­suh­teet ovat kat­kolla kesäkuukausina.
– Varhaiskasvatuksessa työs­ken­te­le­vien työ­taak­kaa on muu­toin­kin uhattu kas­vat­taa, kun hal­li­tus on ehdot­ta­nut ryh­mä­ko­ko­jen kas­vat­ta­mista, toteaa Ristimäki.

Hyppy tuntemattomaan

Nyt on pai­kal­laan muis­taa, että suo­ma­lai­seen yhteis­kun­taan kuu­luu se, että työ­elä­män peli­sään­nöistä neu­vo­tel­laan ja sovi­taan. Järjestäytymisellä ja työ­eh­to­so­pi­muk­silla, neu­vot­te­luilla ja sopi­mi­sella on pys­tytty tur­vaa­maan työ­mark­ki­noi­den ennus­tet­ta­vuutta ja vakautta. Rajoittamalla sopi­mus­va­pau­den alaa olen­nai­sesti hal­li­tus ottaa suu­ren ris­kin siitä, että tilanne radikalisoituu.

Keskusjärjestö Akavan mukaan län­si­mai­sen demo­kra­tian vakiin­tu­nut oikeus­pe­ri­aate, hei­kom­man osa­puo­len puo­lella ole­mi­nen, kään­ne­tään nyt nurin­päin ja pakot­tava lain­sää­däntö tulee työn­te­ki­jän vahingoksi.

– Vahvemman eli työ­nan­ta­jan hyväksi on jo tehty useita ele­ment­tejä: työn­johto-oikeus, tul­kin­tae­tuoi­keus sekä oikeus ottaa ja erot­taa työn­te­ki­jät, tode­taan kes­kus­jär­jestö Akavasta.

Lue Akavan vaihtoehtoisista säästökeinoista talentia.fi-­
sivuilta.

Hallituksen sääs­tö­lis­talla on asioita, joita työ­nan­ta­ja­lii­tot ovat tuo­neet neu­vot­te­lu­pöy­tään useina vuo­sina. Nyt hal­li­tuk­sen avus­tuk­sella työ­nan­ta­ja­puoli olisi saa­massa ker­ta­ry­säyk­sellä näitä tavoit­teita läpi anta­matta työn­te­ki­jöille mitään vastineeksi.

Akava pitää hal­li­tuk­sen suun­ni­tel­mia kan­sain­vä­lis­ten sopi­mus­ten ja Suomen perus­tus­lain vastaisina.
– Suomi on sitou­tu­nut kan­sain­vä­li­siin sopi­muk­siin, jotka kos­ke­vat työ­elä­mää ja sopi­mista. Hallituksen tulee myös kun­nioit­taa perus­tus­la­kia ja sen sisällä ole­vaa sopi­mis­va­pautta. Hallitus on jo saa­nut toi­mis­taan huo­mau­tuk­sen poh­jois­mai­silta ay-jär­jes­töiltä, sanoo Akavan puheen­joh­taja Sture Fjäder.

– Akava on ollut koko ajan val­mis sopi­maan ja on yhä. Emme kui­ten­kaan voi hyväk­syä sitä, että maan hal­li­tus pak­ko­lailla mää­rit­te­lee suo­ma­lai­sen työn hin­taa. Työn hin­nan mää­rit­tely kuu­luu työn­te­ki­jöi­den ja työ­nan­ta­jien neu­vot­te­lu­pöy­tään, jat­kaa Fjäder.

Takaisin neuvottelu- ja sopimustielle

Palkansaajien mie­le­no­soi­tus vas­tusti pak­ko­la­keja ja puo­lusti neu­vot­telu- ja sopi­mus­kult­tuu­ria suo­ma­lai­sessa työ­elä­mässä. Mielenosoituksen aato­naat­tona pää­mi­nis­teri Juha Sipilän tele­vi­sio­pu­heesta löy­tyi jo viesti, että mie­le­no­soi­tuk­sella on vai­ku­tusta kun hän pyysi työ­mark­ki­naos­a­puo­lia miet­ti­mään vaih­toeh­toja hal­li­tuk­sen säästölistalle.

– Talentia on mukana Jukon ja Akavan kanssa hake­massa vaih­toeh­toi­sia sääs­tö­koh­teita ja toi­von neu­vot­te­lu­pöy­tään palaa­mista, sanoo Tero Ristimäki.

Palkansaajakeskusjärjestöistä sekä Akava että STTK ovat saa­massa val­miiksi omat ehdo­tuk­sensa. Työantajajärjestöt vaa­ti­vat, että mukaan saa­daan myös SAK. Talentia-leh­den pai­noon men­nessä ei vielä ollut tie­toa esi­tys­ten tar­kem­mista sisäl­löistä tai SAK:n toimenpiteistä.

– Tilanteet työ­mark­ki­noilla muut­tu­vat nyt nopeasti, ja jäse­net löy­tä­vät ajan­ta­sai­set tie­dot Akavan ja Talentian vaih­toeh­doista ja lin­joista Talentian verk­ko­si­vu­jen tie­dot­teista ja Facebook-päi­vi­tyk­sistä. Niitä kan­nat­taa seu­rata nyt, opas­taa viestintä­päällikkö Kristiina Koskiluoma.

Talentia haluaa joka tapauk­sessa tehdä vas­tuul­lista työ­mark­ki­na­po­li­tiik­kaa jäsen­tensä ja koko yhteis­kun­nan kannalta.
– Olemme val­miita omalta osal­tamme edis­tä­mään neu­vot­te­luja ja hake­maan rat­kai­suja talou­del­li­sesti vai­keassa tilan­teessa, sanoo Ristimäki.

– Vaihtoehtojen on koh­del­tava kaik­kia pal­kan­saa­jia toi­mia­laan, ammat­tiin tai suku­puo­leen kat­so­matta oikeudenmukaisesti.

Helena Jaakkola

Kuvat: Liisa Takala