”Teitä pelkää en – mä kuulun liittoon!”

syys 29, 2015

Talentialaiset ilmaisivat päättäväisesti Sipilän hallitukselle, että he eivät suostu sopimusyhteiskunnan kaatamiseen, eivät sairauspäivien karensseihin, eivätkä sunnuntaikorvauksien leikkauksiin.

Kaikkien palkan­saajien yhteinen miele­no­soitus Sipilän halli­tuksen säästö­listaa vastaan keräsi Helsingin Rauta­tien­to­rille arviolta 35 000 ihmistä. Rankka­sateen ja salamoiden saatte­lemana tunnelma torilla oli päättä­väinen: palkan­saajien rintama vaati säästöihin oikeu­den­mu­kai­suutta ja kohtuutta.

Julkisen sektorin naisval­taisia aloja rokot­tavien säästöjen työllis­tä­mis­vai­ku­tukset kysee­na­lais­tettiin, ja vienti­teol­li­suuden kilpai­lu­kyvyn paran­tu­mista säästö­listan keinoilla epäiltiin vahvasti.
Talentian puheen­johtaja Tero Ristimäki johti talen­tia­laisten joukot torille.

– Sipilän halli­tuksen listalta pitää saada pois kolme asiaa, jotka ovat sairas­päivien karenssit, lomien leikkaa­minen sekä sunnuntai- ja ylityö­kor­vausten leikkaukset, tiivisti Tero Ristimäki talen­tia­laisten kannan.

– Olemme täällä ennen kaikkea siksi, että vastus­tamme halli­tuksen pakko­lakeja, joilla jo sovittuja työelämän pelisääntöjä halutaan purkaa ja rapauttaa työnte­ki­jöiden ja työnan­tajien oikeutta sopia työelä­mä­ky­sy­myk­sistä. Haluamme työmark­ki­noilla neuvo­tella ja sopia asioista, jatkaa Ristimäki.

Rauta­tien­torin suurta­pah­tuman lisäksi miele­no­soi­tuksia järjes­tettiin samaan aikaan ainakin Rovanie­mellä, Oulussa, Raahessa, Hämeen­lin­nassa, Pieksä­mäellä, Porissa, Lahdessa, Porvoossa, Jyväs­ky­lässä ja Nasto­lassa.

Ammat­ti­jär­jestö Talentia oli tehnyt päätöksen, että järjestö osallistuu miele­no­soi­tukseen. Kaikki Talentian jäsenet, työso­pimus- tai virka­suh­teessa työsken­te­levät, saivat osallistua miele­no­soi­tuksiin. Talentian osallis­tu­mis­pää­tök­sessä oli otettu huomioon suoje­lutyö, jotta miele­no­soi­tukseen osallis­tu­mi­sella ei vaaranneta kansa­laisten henkeä tai terveyttä.

Talentian jäsenille osallis­tu­minen oli suosi­tel­tavaa, mutta ei pakol­lista. Kutsun kuuli edustava joukko talen­tia­laisia, aina Talentia Lapin jäsenistöä myöden.

Miele­no­soitus oli laillinen, vaikka edeltävinä päivinä esitettiin speku­laa­tioita miele­no­soi­tuksen lailli­suus­poh­jasta. Kyse oli poliit­ti­sesta miele­no­soi­tuk­sesta, jonka kärki oli suunnattu maan halli­tuksen suunni­telmia, ei työnan­tajaa kohtaan.

– Työnte­ki­jöille osallis­tu­mi­sesta miele­no­soi­tukseen voi tulla sanktiona korkeintaan palkan­me­netys. Muista mahdol­li­sista seuraa­muk­sista kantaa vastuun jäsen­tensä puolesta Talentia, toteaa Ristimäki.

Oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta

Ammat­ti­jär­jestö Talentia on arvioinut, että halli­tuksen suunnit­te­lemat työeh­tojen heiken­nykset ja muut leikkaukset ovat kohdis­tu­massa jokaiseen talen­tia­laiseen.

– Pieni­palk­kai­sille naisille on talou­del­li­sesti raskasta kantaa ensim­mäisen sairaus­päivän ja arkipyhien palkat­tomuus. Talen­tia­laiset tekevät vuoro­työtä esimer­kiksi ympäri­vuo­ro­kau­ti­sissa asumi­syk­si­köissä ja sosiaa­li­päi­vys­tyk­sessä, jolloin edellisten lisäksi näitä jäseniä uhkaavat vielä palkan­leik­kaukset sunnun­tai­kor­vausten osalta, sanoo Tero Ristimäki.

– Lisäksi vuosi­lomien lyhennys kahdek­salla päivällä koskee Talentian kaikkia sopimusaloja. Pitkät lomat on sovittu osana työehtoja ja tässä on otettu huomioon talen­tia­laisten psyyk­ki­sesti raskas työ ja tarve riittävään palau­tu­miseen. Heiken­nyksiä ollaan kaavai­le­massa vielä vuorot­te­lu­vapaan ehtoihin, jatkaa Ristimäki listaa.

Vaikka työttö­myy­saste talen­tia­laisten keskuu­dessa ei ole korkea, työttö­myys­turvan leikkaukset koskevat määrä­ai­kai­sissa tehtä­vissä työsken­te­leviä, kuten lasten­tar­han­opet­tajia, joiden työsuhteet ovat katkolla kesäkuu­kausina.
– Varhais­kas­va­tuk­sessa työsken­te­levien työtaakkaa on muutoinkin uhattu kasvattaa, kun hallitus on ehdot­tanut ryhmä­ko­kojen kasvat­ta­mista, toteaa Ristimäki.

Hyppy tuntemattomaan

Nyt on paikallaan muistaa, että suoma­laiseen yhteis­kuntaan kuuluu se, että työelämän pelisään­nöistä neuvo­tellaan ja sovitaan. Järjes­täy­ty­mi­sellä ja työeh­to­so­pi­muk­silla, neuvot­te­luilla ja sopimi­sella on pystytty turvaamaan työmark­ki­noiden ennus­tet­ta­vuutta ja vakautta. Rajoit­ta­malla sopimus­va­pauden alaa olennai­sesti hallitus ottaa suuren riskin siitä, että tilanne radika­li­soituu.

Keskus­jär­jestö Akavan mukaan länsi­maisen demokratian vakiin­tunut oikeus­pe­riaate, heikomman osapuolen puolella oleminen, käännetään nyt nurinpäin ja pakottava lainsää­däntö tulee työnte­kijän vahin­goksi.

– Vahvemman eli työnan­tajan hyväksi on jo tehty useita elementtejä: työnjohto-oikeus, tulkin­tae­tuoikeus sekä oikeus ottaa ja erottaa työnte­kijät, todetaan keskus­jär­jestö Akavasta.

Lue Akavan vaihtoehtoisista säästökeinoista talentia.fi-­
sivuilta.

Halli­tuksen säästö­lis­talla on asioita, joita työnan­ta­ja­liitot ovat tuoneet neuvot­te­lu­pöytään useina vuosina. Nyt halli­tuksen avustuk­sella työnan­ta­ja­puoli olisi saamassa kerta­ry­säyk­sellä näitä tavoit­teita läpi antamatta työnte­ki­jöille mitään vasti­neeksi.

Akava pitää halli­tuksen suunni­telmia kansain­vä­listen sopimusten ja Suomen perus­tuslain vastaisina.
– Suomi on sitou­tunut kansain­vä­lisiin sopimuksiin, jotka koskevat työelämää ja sopimista. Halli­tuksen tulee myös kunnioittaa perus­tus­lakia ja sen sisällä olevaa sopimis­va­pautta. Hallitus on jo saanut toimistaan huomau­tuksen pohjois­mai­silta ay-järjes­töiltä, sanoo Akavan puheen­johtaja Sture Fjäder.

– Akava on ollut koko ajan valmis sopimaan ja on yhä. Emme kuitenkaan voi hyväksyä sitä, että maan hallitus pakko­lailla määrit­telee suoma­laisen työn hintaa. Työn hinnan määrittely kuuluu työnte­ki­jöiden ja työnan­tajien neuvot­te­lu­pöytään, jatkaa Fjäder.

Takaisin neuvottelu- ja sopimustielle

Palkan­saajien miele­no­soitus vastusti pakko­lakeja ja puolusti neuvottelu- ja sopimus­kult­tuuria suoma­lai­sessa työelä­mässä. Miele­no­soi­tuksen aatonaattona päämi­nisteri Juha Sipilän televi­sio­pu­heesta löytyi jo viesti, että miele­no­soi­tuk­sella on vaiku­tusta kun hän pyysi työmark­ki­naos­a­puolia miettimään vaihtoehtoja halli­tuksen säästö­lis­talle.

– Talentia on mukana Jukon ja Akavan kanssa hakemassa vaihtoeh­toisia säästö­koh­teita ja toivon neuvot­te­lu­pöytään palaa­mista, sanoo Tero Ristimäki.

Palkan­saa­ja­kes­kus­jär­jes­töistä sekä Akava että STTK ovat saamassa valmiiksi omat ehdotuk­sensa. Työan­ta­ja­jär­jestöt vaativat, että mukaan saadaan myös SAK. Talentia-lehden painoon mennessä ei vielä ollut tietoa esitysten tarkem­mista sisäl­löistä tai SAK:n toimen­pi­teistä.

– Tilanteet työmark­ki­noilla muuttuvat nyt nopeasti, ja jäsenet löytävät ajanta­saiset tiedot Akavan ja Talentian vaihtoeh­doista ja linjoista Talentian verkko­si­vujen tiedot­teista ja Facebook-päivi­tyk­sistä. Niitä kannattaa seurata nyt, opastaa viestintä­päällikkö Kristiina Koski­luoma.

Talentia haluaa joka tapauk­sessa tehdä vastuul­lista työmark­ki­na­po­li­tiikkaa jäsen­tensä ja koko yhteis­kunnan kannalta.
– Olemme valmiita omalta osaltamme edistämään neuvot­teluja ja hakemaan ratkaisuja talou­del­li­sesti vaikeassa tilan­teessa, sanoo Ristimäki.

– Vaihtoeh­tojen on kohdeltava kaikkia palkan­saajia toimialaan, ammattiin tai sukupuoleen katso­matta oikeu­den­mu­kai­sesti.

Helena Jaakkola

Kuvat: Liisa Takala