Jokaisen talentialaisen on nyt oltava valmiina puolustamaan sosiaalialan korkeakoulutettujen etuja.

 

 

Talentian puheen­joh­taja Jenni Karsio kom­men­toi yhteis­kun­taa sosi­aa­li­sesta näkö­kul­masta. Seuraa tai pyydä kave­riksi, niin tie­dät enem­män!
Facebook
Twitter

Julki­sen sek­to­rin sopi­muk­set päät­tyi­vät hel­mi­kuun lopulla ja neu­vot­te­lut kes­key­tyi­vät. Olemme nyt sopi­muk­set­to­massa tilassa. Talentia on ilmoit­ta­nut yli­työ- ja vuo­ron­vaih­to­kiel­losta jul­ki­selle sektorille.

Jokaisen talen­tia­lai­sen on nyt oltava val­miina puo­lus­ta­maan sosiaali­alan kor­kea­kou­lu­tet­tu­jen etuja. Jos työ­ka­ve­risi ei ole vielä talen­tia­lai­nen, nyt on oikea hetki liittyä.

Aina, kun sopi­mus­kier­rok­sia käy­dään, niistä pova­taan vai­keita. Tästä keväästä on ennus­tettu his­to­rial­li­sen vai­keaa. Mistä tässä his­to­rial­li­sen vai­keaksi pova­tussa sopi­mus­kier­rok­sessa on oikein kyse? Työehtosopimuksistamme.

Työelämän tur­vaa ei raken­neta kuu­lu­malla vain työt­tö­myys­kas­saan. Työttömyyskassa ei rakenna parem­paa työ­elä­mää ja neu­vot­tele työehdoistamme.

Työehtosopimuksista neu­vot­te­le­vat ammat­ti­lii­tot ja nii­den yhtei­set neuvottelujärjestöt.

Työehtosopimuksilla taa­taan lain takaa­maa mini­mi­ta­soa huo­mat­ta­vasti parem­mat edut. Monet näistä ovat niin arki­päi­vää, ettemme asiaa enää huo­maa­kaan. Lomaraha, palkka sai­raan lap­sen hoi­to­päi­viltä, kah­vi­tauot tai kor­vauk­set ilta- ja sun­nun­tai­vuo­roista, muu­ta­mia mai­ni­tak­seni, ovat työ­eh­to­so­pi­muk­silla mää­ri­tel­tyjä etuuk­sia. Tällaisia ei lain­sää­dän­nössä mainita.

Näitä etuja ei raken­nettu het­kessä, mutta jokai­sella kier­rok­sella kaikki nämä edut ovat uudel­leen auki neu­vot­te­lu­pöy­dällä. Niitä ei ole varaa heikentää.

Päinvastoin tavoit­tee­namme on raken­taa parem­paa työ­elä­mää uusien työ­eh­to­so­pi­mus­ten kir­jaus­ten ja pal­kan­ko­ro­tus­ten myötä.

Työnantajapuoli las­kee kus­tan­nus­raa­min, jonka sisällä olisi pysyt­tävä ja kai­kille ehdo­tuk­sille on hin­ta­lap­punsa. Työnantaja esit­tää myös omat tavoit­teensa työ­elä­män tehos­ta­mi­seksi, esi­merk­kinä työ­ajan pidennykset.

Näissä neu­vot­te­luissa Talentia on se jär­jestö, joka pitää sosiaali­alan kor­kea­kou­lu­tet­tu­jen puolta.

Sopimuskierroksen tavoit­teemme ei lopulta ole kovin monimutkainen.

Työn vaa­ti­vuutta vas­taa­vat pal­kan­ko­ro­tuk­set, useam­pi­vuo­ti­nen palk­kaoh­jelma ja työ­olo­suh­tei­siin panostaminen.

Pieni hinta tur­val­li­sesta ja hyvin­voi­vasta yhteis­kun­nasta, joka on tei­dän, sosiaali­alan kor­kea­kou­lu­tet­tu­jen jäsen­ten ansiota.

Kiitos siitä, että teet työtä tämän yhteis­kun­tamme eteen.

Jenni Karsio