Kuva: Veikko Somerpuro

Talentia on feministinen ammatti­järjestö, joka puolustaa ihmisoikeuksia, yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta.

 

 

Feminismi mielletään joskus miesvi­ha­mie­li­syy­deksi, vaikka oikeasti kyse on tasa-arvon liikkeestä, jonka tavoit­teena on yhteis­kunta, jossa kaikilla on saman­laiset oikeudet ja mahdol­li­suudet.

Miten tasa-arvo ja yhden­ver­taisuus näkyvät työelä­mässä? Onko sinun työpai­kallasi tasa-arvosuun­ni­telma?

Tasa-arvolain mukaan se pitää olla, mikäli työnan­tajan palve­luk­sessa on säännöl­li­sesti vähintään 30 työnte­kijää. Suunni­telma toimii ohjenuorana erityi­sesti palkkauksen ja muiden palvelus­suhteen ehtojen tasa-arvon edistä­mi­sessä.

Työnan­tajan velvol­li­suuksiin kuuluu esimer­kiksi luoda naisille ja miehille samat mahdol­li­suudet uralla etene­miseen, huolehtia tasa-arvoi­sista työeh­doista erityi­sesti palkkauksen osalta ja pyrkiä ennak­ko­luu­lot­to­masti siihen, että työnte­kijät voivat sukupuo­lesta huoli­matta toteuttaa vanhem­muuttaan.

Sosiaalialan korkeakoulutettujen on helppo allekirjoittaa feministiset arvot.

Miten käy, jos kunnan insinöörien ja sosiaa­lialan asian­tun­ti­joiden palkkoja lähdetään vertai­lemaan tasa-arvosuun­ni­telman hengessä? Vastaus on huonosti. Opisto- tai ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kinnon suorit­taneen raken­nusalan insinöörin keski­palkka on 4 638 euroa ja diplomi-­insi­nöörin 5 360 euroa. Sosiaa­lialan korkea­kou­lu­te­tulla vastaavat luvut ovat pari tonnia vähemmän.

Meillä on edelleen selkeästi miesval­taiset tekniset alat ja naisval­taiset sote-alat, joiden palkka­ke­hitys pohjautuu muinaisiin arvoihin ja asenteisiin. Nyt on aika päivittää tilanne 2000-luvulle ja arvioida palkkaa todel­listen työn vaati­vuus­te­ki­jöiden mukaan. Selvää on, että työelämän tasa-arvo on esimer­kiksi palkkauksen, työolo­suh­teiden ja urake­hi­tyksen osalta vielä harhaa, ja siihen on tultava muutos!

Tasa-arvo on perus­oikeus, jonka tulee toteutua myös työelä­mässä. Tutustu työpaikkasi tasa-arvosuun­ni­telmaan ja huolehdi omista oikeuk­sistasi. Jos niitä rikotaan, ole yhtey­dessä työsuo­je­lu­val­tuu­tettuun tai luotta­mus­mieheen.

Kaisa Yliruo­kanen