Kuva: Veikko Somerpuro

Talentia on feministinen ammatti­järjestö, joka puolustaa ihmisoikeuksia, yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta.

 

 

Femi­nismi miel­le­tään jos­kus mies­vi­ha­mie­li­syy­deksi, vaikka oikeasti kyse on tasa-arvon liik­keestä, jonka tavoit­teena on yhteis­kunta, jossa kai­killa on saman­lai­set oikeu­det ja mahdollisuudet.

Miten tasa-arvo ja yhden­ver­tai­suus näky­vät työ­elä­mässä? Onko sinun työ­pai­kal­lasi tasa-arvosuunnitelma?

Tasa-arvo­lain mukaan se pitää olla, mikäli työ­nan­ta­jan pal­ve­luk­sessa on sään­nöl­li­sesti vähin­tään 30 työn­te­ki­jää. Suunnitelma toi­mii ohje­nuo­rana eri­tyi­sesti palk­kauk­sen ja mui­den palvelus­suhteen ehto­jen tasa-arvon edistämisessä.

Työnantajan vel­vol­li­suuk­siin kuu­luu esi­mer­kiksi luoda nai­sille ja mie­hille samat mah­dol­li­suu­det uralla ete­ne­mi­seen, huo­leh­tia tasa-arvoi­sista työ­eh­doista eri­tyi­sesti palk­kauk­sen osalta ja pyr­kiä ennak­ko­luu­lot­to­masti sii­hen, että työn­te­ki­jät voi­vat suku­puo­lesta huo­li­matta toteut­taa vanhemmuuttaan.

Sosiaalialan korkeakoulutettujen on helppo allekirjoittaa feministiset arvot.

Miten käy, jos kun­nan insi­nöö­rien ja sosiaali­alan asian­tun­ti­joi­den palk­koja läh­de­tään ver­tai­le­maan tasa-arvo­suun­ni­tel­man hen­gessä? Vastaus on huo­nosti. Opisto- tai ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­non suo­rit­ta­neen raken­nusa­lan insi­nöö­rin kes­ki­palkka on 4 638 euroa ja diplomi-­in­si­nöö­rin 5 360 euroa. Sosiaalialan kor­kea­kou­lu­te­tulla vas­taa­vat luvut ovat pari ton­nia vähemmän.

Meillä on edel­leen sel­keästi mies­val­tai­set tek­ni­set alat ja nais­val­tai­set sote-alat, joi­den palk­ka­ke­hi­tys poh­jau­tuu mui­nai­siin arvoi­hin ja asen­tei­siin. Nyt on aika päi­vit­tää tilanne 2000-luvulle ja arvioida palk­kaa todel­lis­ten työn vaa­ti­vuus­te­ki­jöi­den mukaan. Selvää on, että työ­elä­män tasa-arvo on esi­mer­kiksi palk­kauk­sen, työ­olo­suh­tei­den ja ura­ke­hi­tyk­sen osalta vielä har­haa, ja sii­hen on tul­tava muutos!

Tasa-arvo on perus­oi­keus, jonka tulee toteu­tua myös työ­elä­mässä. Tutustu työ­paik­kasi tasa-arvo­suun­ni­tel­maan ja huo­lehdi omista oikeuk­sis­tasi. Jos niitä riko­taan, ole yhtey­dessä työ­suo­je­lu­val­tuu­tet­tuun tai luottamusmieheen.

Kaisa Yliruokanen