Kuva: Veikko Somer­puro

Talentia on feministinen ammatti­järjestö, joka puolustaa ihmisoikeuksia, yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta.

 

 

Femi­nis­mi miel­letään joskus miesvi­hamielisyy­dek­si, vaik­ka oikeasti kyse on tasa-arvon liik­keestä, jon­ka tavoit­teena on yhteiskun­ta, jos­sa kaikil­la on saman­laiset oikeudet ja mah­dol­lisu­udet.

Miten tasa-arvo ja yhden­ver­taisu­us näkyvät työelämässä? Onko sin­un työ­paikallasi tasa-arvo­su­un­nitel­ma?

Tasa-arvolain mukaan se pitää olla, mikäli työ­nan­ta­jan palveluk­ses­sa on sään­nöl­lis­es­ti vähin­tään 30 työn­tek­i­jää. Suun­nitel­ma toimii ohjen­uo­rana eri­tyis­es­ti palkkauk­sen ja muiden palvelus­suhteen ehto­jen tasa-arvon edis­tämisessä.

Työ­nan­ta­jan velvol­lisuuk­si­in kuu­luu esimerkik­si luo­da naisille ja miehille samat mah­dol­lisu­udet ural­la eten­e­miseen, huole­htia tasa-arvoi­sista työe­hdoista eri­tyis­es­ti palkkauk­sen osalta ja pyrk­iä ennakkolu­u­lot­tomasti siihen, että työn­tek­i­jät voivat sukupuoles­ta huoli­mat­ta toteut­taa van­hem­muut­taan.

Sosiaalialan korkeakoulutettujen on helppo allekirjoittaa feministiset arvot.

Miten käy, jos kun­nan insinöörien ja sosi­aalialan asiantun­ti­joiden palkko­ja lähde­tään ver­taile­maan tasa-arvo­su­un­nitel­man hengessä? Vas­taus on huonos­ti. Opis­to- tai ammat­tiko­rkeak­oulu­tutkin­non suorit­ta­neen raken­nusalan insinöörin keskipalk­ka on 4 638 euroa ja diplo­mi-­insinöörin 5 360 euroa. Sosi­aalialan korkeak­oulute­tul­la vas­taa­vat luvut ovat pari ton­nia vähem­män.

Meil­lä on edelleen selkeästi mies­val­taiset tekniset alat ja nais­val­taiset sote-alat, joiden palkkake­hi­tys poh­jau­tuu muinaisi­in arvoihin ja asen­teisi­in. Nyt on aika päivit­tää tilanne 2000-luvulle ja arvioi­da palkkaa todel­lis­ten työn vaa­tivu­ustek­i­jöi­den mukaan. Selvää on, että työelämän tasa-arvo on esimerkik­si palkkauk­sen, työolo­suhtei­den ja urake­hi­tyk­sen osalta vielä harhaa, ja siihen on tul­ta­va muu­tos!

Tasa-arvo on peru­soikeus, jon­ka tulee toteu­tua myös työelämässä. Tutus­tu työ­paikkasi tasa-arvo­su­un­nitel­maan ja huole­h­di omista oikeuk­sis­tasi. Jos niitä riko­taan, ole yhtey­dessä työ­suo­jelu­val­tu­utet­tuun tai luot­ta­mus­mieheen.

Kaisa Yliruoka­nen