Socfinderin toimitusjohtaja Hanna Pulkkinen työskenteli ennen yrityksensä perustamista vuosia sosiaali­päivystäjänä. Noilta ajoilta hän muistaa erityisesti erään juhannuksen.

 

 

Tuona juhan­nuk­sena hän olisi tar­vin­nut kipeästi tie­don sel­lai­sesta sijais­huol­to­pai­kasta, jossa on useita vapaita paikkoja.

‒ Istuin hiki­senä autossa soit­te­le­massa eri puo­lille. Soittorumbaan meni aina­kin kaksi tun­tia, hän muis­te­lee, ker­too Hanna Pulkkinen.

Hanna Pulkkiselle tuo koke­mus oli alkusy­säys idealle, jonka hän arveli hyö­dyn­tä­vän monia mui­ta­kin samassa tilan­teessa pai­ni­via. Voisiko sijais­huol­to­pai­kat löy­tyä yhdeltä sivus­tolta, jossa pal­ve­lun­tar­joa­jat ilmoit­ta­vat ajan­ta­sai­sen paik­ka­ti­lan­teensa, hän mietti.

Idean testivaihe rohkaisi jatkamaan

Pulkkinen perusti las­ten­suo­je­lun sijais- ja avo­huol­lon­paik­ko­jen haku­pal­ve­lun Socfinder Oy:n syys­kuussa 2016. Aluksi hän tes­tasi ide­aansa ja kysyi seit­se­män kun­nan sosiaali­työntekijöiltä ja ‑ohjaa­jilta, käyt­täi­si­vätkö he pal­ve­lun­tuot­ta­jista koos­tu­vaa tie­to­kan­taa, mikäli sel­lai­nen olisi olemassa.

Eri palveluntarjoajille soittelu vie työntekijöiltä valtavasti aikaa.

‒ Vastaus oli roh­kai­se­van myön­tei­nen ja pää­tin jat­kaa eteen­päin. Kokosin vii­den hen­gen suun­nit­te­lu­ryh­män yri­tyk­sen tueksi. Seuraavaksi kil­pai­lu­timme ohjel­mis­to­ta­lot. Ohjelmiston yllä­pito on ulkois­tettu suo­ma­lai­selle ohjel­mis­to­talo Starcutille.

Näin hakupalvelu toimii

Socfinderistä las­ten­suo­je­lun työn­te­ki­jät löy­tä­vät ajan­ta­sai­set tie­dot yli 230 pal­ve­lun­tuot­ta­jasta. Ammatilliset tuki­hen­ki­löt, per­he­työ, amma­til­li­set per­he­ko­dit, ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­set lai­tok­set, eri­tyi­syk­si­köt ja per­he­kun­tou­tus sekä jäl­ki­huolto päi­vit­tä­vät vapaana ole­vien paik­ko­jen tilan­teen hakupalveluun.

‒ Hakupalvelussa sosi­aa­li­työn­te­kijä voi etsiä vapaata sijais­huol­to­paik­kaa esi­mer­kiksi psyyk­ki­sesti oireh­ti­valle lap­selle. Muita haku­kri­tee­reitä ovat kie­li­taito, moni­kult­tuu­ri­nen osaa­mi­nen ja päihdeosaaminen.

‒ Eri pal­ve­lun­tar­joa­jille soit­telu vie työn­te­ki­jöiltä val­ta­vasti aikaa, sillä yhdellä kun­nalla voi olla yli sata kil­pai­lu­tuk­sessa hyväk­syt­tyä pal­ve­lun­tuot­ta­jaa, joi­den eri­tyis­osaa­mi­set hänen tulee muistaa.

Keskeneräinen sote hidastaa eteenpäin menoa

Hanna Pulkkinen uskoo yri­tyk­sensä ide­aan. Lastensuojelun haku­pal­velu on tällä het­kellä käy­tössä kah­dessa kun­tayh­ty­mässä ja kuu­dessa kun­nassa. Keskeneräinen sote tuo kapu­loita tielle. Moni kunta odot­taa sotea, mikä on hidas­ta­nut kun­ta­ra­jat ylit­tä­vän pil­vi­pal­ve­lun myyntiä.

‒ Yrittäminen on kui­ten­kin ollut hie­noa, sillä olen saa­nut kehit­tää lastensuojelu­a yhdessä mui­den ammat­ti­lais­ten kanssa, sanoo Pulkkinen.

Helena Jaakkola