Socfinderin toimitusjohtaja Hanna Pulkkinen työskenteli ennen yrityksensä perustamista vuosia sosiaali­päivystäjänä. Noilta ajoilta hän muistaa erityisesti erään juhannuksen.

 

 

Tuona juhan­nuksena hän olisi tarvinnut kipeästi tiedon sellai­sesta sijais­huol­to­pai­kasta, jossa on useita vapaita paikkoja.

‒ Istuin hikisenä autossa soitte­le­massa eri puolille. Soitto­rumbaan meni ainakin kaksi tuntia, hän muistelee, kertoo Hanna Pulkkinen.

Hanna Pulkki­selle tuo kokemus oli alkusysäys idealle, jonka hän arveli hyödyn­tävän monia muitakin samassa tilan­teessa painivia. Voisiko sijais­huol­to­paikat löytyä yhdeltä sivus­tolta, jossa palve­lun­tar­joajat ilmoit­tavat ajanta­saisen paikka­ti­lan­teensa, hän mietti.

Idean testivaihe rohkaisi jatkamaan

Pulkkinen perusti lasten­suojelun sijais- ja avohuol­lon­paik­kojen hakupal­velun Socfinder Oy:n syyskuussa 2016. Aluksi hän testasi ideaansa ja kysyi seitsemän kunnan sosiaali­työntekijöiltä ja ‑ohjaa­jilta, käyttäi­si­vätkö he palve­lun­tuot­ta­jista koostuvaa tieto­kantaa, mikäli sellainen olisi olemassa.

Eri palveluntarjoajille soittelu vie työntekijöiltä valtavasti aikaa.

‒ Vastaus oli rohkai­sevan myönteinen ja päätin jatkaa eteenpäin. Kokosin viiden hengen suunnit­te­lu­ryhmän yrityksen tueksi. Seuraa­vaksi kilpai­lu­timme ohjel­mis­to­talot. Ohjel­miston ylläpito on ulkois­tettu suoma­lai­selle ohjel­mis­totalo Starcu­tille.

Näin hakupalvelu toimii

Socfin­de­ristä lasten­suojelun työnte­kijät löytävät ajanta­saiset tiedot yli 230 palve­lun­tuot­ta­jasta. Ammatil­liset tukihen­kilöt, perhetyö, ammatil­liset perhe­kodit, ympäri­vuo­ro­kau­tiset laitokset, erityi­syk­siköt ja perhe­kun­toutus sekä jälki­huolto päivit­tävät vapaana olevien paikkojen tilanteen hakupal­veluun.

‒ Hakupal­ve­lussa sosiaa­li­työn­tekijä voi etsiä vapaata sijais­huol­to­paikkaa esimer­kiksi psyyk­ki­sesti oireh­ti­valle lapselle. Muita hakukri­tee­reitä ovat kieli­taito, monikult­tuu­rinen osaaminen ja päihdeo­saa­minen.

‒ Eri palve­lun­tar­joa­jille soittelu vie työnte­ki­jöiltä valta­vasti aikaa, sillä yhdellä kunnalla voi olla yli sata kilpai­lu­tuk­sessa hyväk­syttyä palve­lun­tuot­tajaa, joiden erityis­osaa­miset hänen tulee muistaa.

Keskeneräinen sote hidastaa eteenpäin menoa

Hanna Pulkkinen uskoo yrityk­sensä ideaan. Lasten­suojelun hakupalvelu on tällä hetkellä käytössä kahdessa kuntayh­ty­mässä ja kuudessa kunnassa. Keske­ne­räinen sote tuo kapuloita tielle. Moni kunta odottaa sotea, mikä on hidas­tanut kunta­rajat ylittävän pilvi­pal­velun myyntiä.

‒ Yrittä­minen on kuitenkin ollut hienoa, sillä olen saanut kehittää lastensuojelu­a yhdessä muiden ammat­ti­laisten kanssa, sanoo Pulkkinen.

Helena Jaakkola