Kortinvartija ‑opas on suunnattu itsenäistä elämää aloitteleville nuorille, mutta se sopii työkäyttöön ja itse kullekin talousosaamisen kansalaistaidoista kiinnostuneille.

 

Kyösti Hagert ja Pauliina Jokinen kirjoit­tivat talous­kirjan, jollaisen he olisivat itse tarvinneet aloit­taessaan nuorina omaa itsenäistä talouttaan. He olisivat kaivanneet muun muassa tietoa siitä, miten verovä­hennys tehdään, miten välivuosi rahoi­tetaan tai miten opiske­lijan vuosiansiot lasketaan. Kirjan motto on käyttö­kel­poinen: nauti elämästä, mutta ole itsellesi rehel­linen talous­asioissa. Hoida talouttasi järke­västi, mutta sopivan leppoi­sasti.

Kortin­vartija − opas itsenäiseen talous­e­lämään on aika järkäle talous­osaa­mi­sesta, teemoja on paljon ja vinkit pikku­tarkkoja. Teos on kuitenkin koottu mukavalla tavalla, ja nykytyyliin kuulu­vasti se innostaa lukemisen lisäksi toimimaan. Oppaassa on runsaasti tehtäviä ja tilaa omille muistiin­pa­noille.

Kirja on tarkoi­tettu yleis­teok­seksi, mutta se sopii myös työkäyttöön kaikille, jotka ohjaavat asiak­kaitaan talous­asioissa. Asian­tun­ti­joina kirjan laadin­nassa on käytetty niin Kelan kuin Takuusäätiön talous­osaajia.

Mielen­kiin­nosta voi testata omaakin osaamista. Kuinka usein tarkistat palkka­las­kelmasi, oletko saanut kaikki sinulle kuuluvat suori­tukset? Tiedätkö, miten lomaraha määri­tellään tai paljonko palkastasi tulisi mennä pakol­lisiin sosiaa­li­ku­luihin? Tiedätkö, mitä tehdä, jos epäilet virhettä? Näihinkin kirja antaa vastauksia.

Kortin­vartija näyttää, että talouden hallinta ei ole raket­ti­tie­dettä, vaan se on ennen kaikkea kansa­lais­taitoja. Kirjoit­tajat ­lupaavat, miten pienenkin budjetin saa riittämään. Tällaiset ohjeet saattavat ärsyttää minini­toi­meen­tulon varassa eläviä, mutta silti kirjan konkreet­tiset tehtävät auttavat suunnit­te­lemaan, punnit­semaan ja raken­tamaan omaa taloutta ja miettimään, mihin raha kannattaa käyttää, ja miksi pahan päivän varalle on hyvä varautua.

Kirja tarjoaa myös esimerkkejä sijoit­ta­mi­sesta ja säästä­mi­sestä sekä siitä, miten talous saadaan tasapainoon, kun raha-asiat eivät ole menneet putkeen. Pikavippien vaarois­takin varoi­tellaan – niiden varaan ei arkea kannata rakentaa. Jos kulutus­luottoja pesukoneen rikkoon­tuessa on pakko käyttää, on oppaaseen koottu vertailu erilai­sista rahoi­tus­vaih­toeh­doista.

Helena Jaakkola

Kyösti Hagert ja Pauliina Jokinen: Kortin­vartija. Opas itsenäiseen talous­e­lämään. Atena 2018.