Kortinvartija ‑opas on suunnattu itsenäistä elämää aloitteleville nuorille, mutta se sopii työkäyttöön ja itse kullekin talousosaamisen kansalaistaidoista kiinnostuneille.

 

Kyösti Hagert ja Pauli­ina Joki­nen kir­joit­ti­vat talouskir­jan, jol­laisen he oli­si­vat itse tarvin­neet aloit­taes­saan nuo­ri­na omaa itsenäistä talout­taan. He oli­si­vat kaivan­neet muun muas­sa tietoa siitä, miten verovähen­nys tehdään, miten välivu­osi rahoite­taan tai miten opiske­li­jan vuosian­siot las­ke­taan. Kir­jan mot­to on käyt­tökelpoinen: nau­ti elämästä, mut­ta ole itselle­si rehelli­nen talousasiois­sa. Hoi­da talout­tasi järkevästi, mut­ta sopi­van lep­poisas­ti.

Kort­in­var­ti­ja − opas itsenäiseen talouselämään on aika järkäle talousosaamis­es­ta, teemo­ja on paljon ja vinkit pikku­tarkko­ja. Teos on kuitenkin koot­tu mukaval­la taval­la, ja nyky­tyyli­in kuu­lu­vasti se innos­taa lukemisen lisäk­si toim­i­maan. Oppaas­sa on run­saasti tehtäviä ja tilaa omille muis­ti­in­panoille.

Kir­ja on tarkoitet­tu yleis­teok­sek­si, mut­ta se sopii myös työkäyt­töön kaikille, jot­ka ohjaa­vat asi­akkaitaan talousasiois­sa. Asiantun­ti­joina kir­jan laadin­nas­sa on käytet­ty niin Kelan kuin Taku­usäätiön talousosaa­jia.

Mie­lenki­in­nos­ta voi tes­ta­ta omaakin osaamista. Kuin­ka usein tark­i­stat palkkalaskel­masi, oletko saanut kaik­ki sin­ulle kuu­lu­vat suorituk­set? Tiedätkö, miten lomara­ha määritel­lään tai paljonko palka­s­tasi tulisi men­nä pakol­lisi­in sosi­aa­liku­lui­hin? Tiedätkö, mitä tehdä, jos epäilet virhet­tä? Näi­hinkin kir­ja antaa vas­tauk­sia.

Kort­in­var­ti­ja näyt­tää, että talouden hallinta ei ole raket­ti­tiedet­tä, vaan se on ennen kaikkea kansalais­taito­ja. Kir­joit­ta­jat ­lupaa­vat, miten pienenkin bud­jetin saa riit­tämään. Täl­laiset ohjeet saat­ta­vat ärsyt­tää minini­toimeen­tu­lon varas­sa eläviä, mut­ta silti kir­jan konkreet­tiset tehtävät aut­ta­vat suun­nit­tele­maan, pun­nit­se­maan ja rak­en­ta­maan omaa talout­ta ja miet­timään, mihin raha kan­nat­taa käyt­tää, ja mik­si pahan päivän var­alle on hyvä varautua.

Kir­ja tar­joaa myös esimerkke­jä sijoit­tamis­es­ta ja säästämis­es­tä sekä siitä, miten talous saadaan tas­apain­oon, kun raha-asi­at eivät ole men­neet put­keen. Pikavip­pi­en vaarois­takin varoitel­laan – niiden varaan ei arkea kan­na­ta rak­en­taa. Jos kulu­tus­lu­ot­to­ja pesukoneen rikkoontues­sa on pakko käyt­tää, on oppaaseen koot­tu ver­tailu eri­lai­sista rahoi­tus­vai­h­toe­hdoista.

Hele­na Jaakko­la

Kyösti Hagert ja Pauli­ina Joki­nen: Kort­in­var­ti­ja. Opas itsenäiseen talouselämään. Ate­na 2018.