Kortinvartija ‑opas on suunnattu itsenäistä elämää aloitteleville nuorille, mutta se sopii työkäyttöön ja itse kullekin talousosaamisen kansalaistaidoista kiinnostuneille.

 

Kyösti Hagert ja Pauliina Jokinen kir­joit­ti­vat talous­kir­jan, jol­lai­sen he oli­si­vat itse tar­vin­neet aloit­taes­saan nuo­rina omaa itse­näistä talout­taan. He oli­si­vat kai­van­neet muun muassa tie­toa siitä, miten vero­vä­hen­nys teh­dään, miten väli­vuosi rahoi­te­taan tai miten opis­ke­li­jan vuo­sian­siot las­ke­taan. Kirjan motto on käyt­tö­kel­poi­nen: nauti elä­mästä, mutta ole itsel­lesi rehel­li­nen talous­asioissa. Hoida talout­tasi jär­ke­västi, mutta sopi­van leppoisasti.

Kortinvartija − opas itse­näi­seen talous­e­lä­mään on aika jär­käle talous­osaa­mi­sesta, tee­moja on pal­jon ja vin­kit pik­ku­tark­koja. Teos on kui­ten­kin koottu muka­valla tavalla, ja nyky­tyy­liin kuu­lu­vasti se innos­taa luke­mi­sen lisäksi toi­mi­maan. Oppaassa on run­saasti teh­tä­viä ja tilaa omille muistiinpanoille.

Kirja on tar­koi­tettu yleis­teok­seksi, mutta se sopii myös työ­käyt­töön kai­kille, jotka ohjaa­vat asiak­kai­taan talous­asioissa. Asiantuntijoina kir­jan laa­din­nassa on käy­tetty niin Kelan kuin Takuusäätiön talousosaajia.

Mielenkiinnosta voi tes­tata omaa­kin osaa­mista. Kuinka usein tar­kis­tat palk­ka­las­kel­masi, oletko saa­nut kaikki sinulle kuu­lu­vat suo­ri­tuk­set? Tiedätkö, miten loma­raha mää­ri­tel­lään tai pal­jonko pal­kas­tasi tulisi mennä pakol­li­siin sosi­aa­li­ku­lui­hin? Tiedätkö, mitä tehdä, jos epäi­let vir­hettä? Näihinkin kirja antaa vastauksia.

Kortinvartija näyt­tää, että talou­den hal­linta ei ole raket­ti­tie­dettä, vaan se on ennen kaik­kea kan­sa­lais­tai­toja. Kirjoittajat ­lupaa­vat, miten pie­nen­kin bud­je­tin saa riit­tä­mään. Tällaiset ohjeet saat­ta­vat ärsyt­tää mini­ni­toi­meen­tu­lon varassa elä­viä, mutta silti kir­jan kon­kreet­ti­set teh­tä­vät aut­ta­vat suun­nit­te­le­maan, pun­nit­se­maan ja raken­ta­maan omaa taloutta ja miet­ti­mään, mihin raha kan­nat­taa käyt­tää, ja miksi pahan päi­vän varalle on hyvä varautua.

Kirja tar­joaa myös esi­merk­kejä sijoit­ta­mi­sesta ja sääs­tä­mi­sestä sekä siitä, miten talous saa­daan tasa­pai­noon, kun raha-asiat eivät ole men­neet put­keen. Pikavippien vaa­rois­ta­kin varoi­tel­laan – nii­den varaan ei arkea kan­nata raken­taa. Jos kulu­tus­luot­toja pesu­ko­neen rik­koon­tuessa on pakko käyt­tää, on oppaa­seen koottu ver­tailu eri­lai­sista rahoitusvaihtoehdoista.

Helena Jaakkola

Kyösti Hagert ja Pauliina Jokinen: Kortinvartija. Opas itse­näi­seen talous­e­lä­mään. Atena 2018.