Talentia on päivittänyt palkkasuosituksensa vastaamaan töiden vaativuutta. Matkaa suosituksiin vielä on.

 

 

Palk­ka­suo­si­tuk­set on tehty käyt­täen apuna Talentian uutta jäse­nis­tön palk­ka­ky­se­lyä. Samalla suo­si­tus­ten raken­netta muu­tet­tiin vas­taa­maan useissa kun­nissa nyky­ään käy­tössä ole­vaa orga­ni­saa­tio­ra­ken­netta ja joh­to­teh­tä­viä. Mukana ovat myös ensi ker­taa teh­tä­vät, joissa toi­mi­taan ylem­mällä ammattikorkeakoulututkinnolla.

Suositukset vas­taa­vat sosiaali­alan kor­kea­kou­lu­tet­tu­jen osaa­mista ja työn vaa­ti­vuutta. Esimerkiksi monien sosio­no­mien teh­tä­vän­ku­viin on tul­lut lisää töitä, joten työn vaa­ti­vuu­den arviointi tulisi tehdä uudes­taan ja samalla tar­kis­taa palkkoja.

– Olemme toki tie­toi­sia siitä, että pal­kat eivät ole vielä suo­si­tus­ten tasolla. Tavoite tulee olla, ja rimaa ei pidä aset­taa liian mata­lalle. Palkkasuositusten taso on se, jolle pal­kat tulee saada. Tämä vaa­tii työtä joka tasolla, sanoo Talentian puheen­joh­taja Jenni Karsio.

Alkavilla työ­eh­to­so­pi­mus­neu­vot­te­lu­kier­rok­silla palk­ko­jen koro­tus on yksi tär­keä tavoite niin uudessa SOTE-sopi­muk­sessa kuin yksi­tyi­sellä sosi­aa­li­pal­ve­lua­lalla ja muil­la­kin sek­to­reilla. Talentialla on neu­vot­te­li­jat mukana neuvottelupöydissä.

– On myös tär­keää, että yksit­täi­set työn­antajat ovat tie­toi­sia, mil­lai­nen taso sosiaali­alan ja var­hais­kas­va­tuk­sen palk­kauk­sessa tulisi todel­li­suu­dessa olla. Tämän vuoksi sillä on mer­ki­tystä, että työn­te­ki­jät nos­ta­vat suo­si­tuk­sia esiin omilla työ­pai­koil­laan, Karsio painottaa.

Talentian palkkasuositukset

Kokoaikatyössä ole­van perus-/teh­tä­vä­koh­tai­nen läh­tö­palkka / kk

Laillistettu sosi­aa­li­työn­te­kijä / vas­taava sosi­aa­li­työn­te­kijä / vas­taava kuraat­tori / kuraattori

  • perus­teh­tä­vät 4100 €
  • vaa­ti­vat teh­tä­vät 4300 €
  • erit­täin vaa­ti­vat teh­tä­vät 4600 €

Esihenkilöasemassa oleva joh­tava / vas­taava sosi­aa­li­työn­te­kijä / joh­tava kuraat­tori 5000 €
Toimialuepäälliköt, pal­ve­lu­pääl­li­köt (esim. lastensuojelu‑, van­hus- ja vam­mais­pal­ve­luista vas­taa­vat pääl­li­köt) 5500 €
Toimialue- ja pal­ve­lu­yk­si­köi­den joh­ta­jat (lastensuojeluyksiköiden/asumisyksiköiden joh­ta­jat), edel­ly­tyk­senä kor­kea­kou­lu­tut­kinto 4500 €
Sosiaalipalvelujen koko­nai­suu­desta vas­taava joh­taja: vähin­tään kun­nan joh­to­ryh­män jäse­nen palkkaus.

Laillistettu sosio­nomi, kun­tou­tuk­sen ohjaaja ja gero­nomi (esim. sosi­aa­lioh­jaaja, per­he­työn­te­kijä, ohjaaja las­ten­ko­dissa, kehi­tys­vam­ma­lai­tok­sessa) 3500 €
Vastaava ohjaaja ilman esi­hen­ki­lö­ase­maa, vir­ka­vas­tuulla toi­mi­vat tai jos teh­tä­vän edel­ly­tyk­senä on eri­tyis­osaa­mi­nen tai lisä- tai eri­kois­tu­mis­kou­lu­tus 3700 €
Johtava ohjaaja (esi­hen­ki­lö­ase­massa) 3900 €

Tehtävät, joissa toi­mi­taan YAMK-tutkinnolla

  • eri­tyis­so­si­aa­lioh­jaa­jat, joh­ta­vat sosi­aa­lioh­jaa­jat, kehit­tä­mis- ja suun­nit­te­lu­teh­tä­vissä toi­mi­vat 4000 €
  • esi­hen­ki­löt tai bud­jet­ti­vas­tuulla toi­mi­vat 4400 €

Varhaiskasvatuksen opettaja/sosionomi 3500 €
Edellytyksenä eri­tyis­osaa­mi­nen tai lisä- tai eri­kois­tu­mis­kou­lu­tus (esim. var­hais­kas­va­tuk­sen eri­tyi­so­pet­ta­jan opin­not) 3700 €/kk
Perhepäivähoidon ohjaaja 3800 €
Päiväkodin joh­taja (var­hais­kas­va­tusyk­si­kön johto- ja esi­hen­ki­lö­teh­tä­vät) 4400 €
Varhaiskasvatuksen ylin johto (varhaiskasvatusjohtaja/varhaiskasvatuspäällikkö) 5500 €

 

Minna Jerrman