Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Talen­tian puheen­joh­taja Tero Ris­ti­mäki kom­men­toi yhteis­kun­taa sosi­aa­li­sesta näkö­kul­masta. Seu­raa tai pyydä kave­riksi, niin tie­dät enem­män! Face­book Twit­ter

Talen­tian kes­kei­nen vaa­ti­mus on ollut, että sosi­aa­li­huol­lon ohjausta anta­van hen­ki­lös­tön on oltava sosi­aa­li­huol­lon lail­lis­tet­tuja ammat­ti­hen­ki­löitä. Nyt anne­tussa hal­li­tuk­sen esi­tyk­sessä Talen­tian vaa­ti­mus on huo­mioitu. Sosi­aa­li­huol­lon ammat­ti­hen­ki­löi­den teh­tä­väksi sää­de­tään sosi­aa­li­huol­to­lain mukai­nen ja sosi­aa­li­huol­lon päih­de­työ­hön ja mie­len­ter­veys­työ­hön liit­tyvä ohjaus ja neu­vonta.

Valin­nan­va­paus­la­kie­si­tyk­sen mukaan edellä mai­nit­tu­jen teh­tä­vien edel­lyt­tämä kel­poi­suus täs­men­net­täi­siin myö­hem­mässä vai­heessa sosi­aa­li­huol­to­la­kiin. Talen­tia tulee vai­kut­ta­maan, että näin todella tapah­tuu.

Sote-uudis­tuk­sen toi­meen­pa­nossa on var­mis­tet­tava vielä se, että lail­lis­tet­tuja ammat­ti­hen­ki­löitä on riit­tä­västi asiak­kai­den tar­pei­siin näh­den.

Sote-kes­kus­ten suo­ran valin­nan­va­pau­den sosi­aa­li­pal­ve­luissa pal­ve­lui­den vali­koima rajoit­tui lausun­to­kier­rok­sen jäl­keen enin­tään kol­men kuu­kau­den ajan kes­tä­vään sosi­aa­lioh­jauk­seen, koti­pal­ve­luun, koti­hoi­toon ja sosi­aa­li­huol­to­lain 26 §:n mukai­seen kas­va­tus- ja per­he­neu­von­taan.

Talen­tian kanta on, että kas­va­tus- ja per­he­neu­von­taa ei tulisi mää­ri­tellä laa­jan valin­nan­va­pau­den pii­riin tai aina­kin pää­tös­valta asiassa tulisi jät­tää maa­kun­nille kuten neu­vo­la­toi­min­nan­kin osalta on tehty. Kas­va­tus- ja per­he­neu­vo­lassa asiak­kaan pal­ve­lu­tar­vetta on vai­kea mää­ri­tellä lyhyt­kes­toi­seksi.

Maa­kun­nan joh­toon ja asian­tun­ti­ja­teh­tä­viin tar­vi­taan sosi­aa­li­huol­lon osaa­mista. Vaa­ti­van ja vas­tuul­li­sen asian­tun­ti­ja­työn joh­ta­mi­sessa koros­tuu amma­til­li­sen joh­ta­mi­sen tarve. Sosi­aa­li­huol­to­laki ja sosi­aa­li­huol­lo­nam­mat­ti­hen­ki­lö­laki mää­rit­te­le­vät edel­ly­tyk­set hal­lin­nol­li­selle ja amma­til­li­selle joh­ta­mi­selle.

Valin­nan­va­pau­den tuo­man sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lu­jen nopean mark­ki­noille siir­ron ris­kinä on, että tavoi­tel­lut sääs­töt ote­taan hei­ken­tä­mällä sote-sek­to­rin nais­val­tais­ten alo­jen työ­eh­toja. Tämän estä­mi­seksi Talen­tian tavoit­teena on, että nykyi­set kun­ta­so­pi­muk­set siir­tyi­si­vät vähin­tään saman tasoi­sina maa­kun­tiin ja maa­kun­tien yhtiöi­hin. Näitä neu­vot­te­luita käy­dään par­hail­laan.

Tero Ris­ti­mäki