Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Talentian puheen­johtaja Tero Ristimäki kommentoi yhteis­kuntaa sosiaa­li­sesta näkökul­masta. Seuraa tai pyydä kaveriksi, niin tiedät enemmän! Facebook Twitter

Talentian keskeinen vaatimus on ollut, että sosiaa­li­huollon ohjausta antavan henki­löstön on oltava sosiaa­li­huollon laillis­tettuja ammat­ti­hen­ki­löitä. Nyt annetussa halli­tuksen esityk­sessä Talentian vaatimus on huomioitu. Sosiaa­li­huollon ammat­ti­hen­ki­löiden tehtä­väksi säädetään sosiaa­li­huol­tolain mukainen ja sosiaa­li­huollon päihde­työhön ja mielen­ter­veys­työhön liittyvä ohjaus ja neuvonta.

Valin­nan­va­paus­la­kie­si­tyksen mukaan edellä mainit­tujen tehtävien edellyttämä kelpoisuus täsmen­net­täisiin myöhem­mässä vaiheessa sosiaa­li­huol­to­lakiin. Talentia tulee vaikut­tamaan, että näin todella tapahtuu.

Sote-uudis­tuksen toimeen­pa­nossa on varmis­tettava vielä se, että laillis­tettuja ammat­ti­hen­ki­löitä on riittä­västi asiak­kaiden tarpeisiin nähden.

Sote-keskusten suoran valin­nan­va­pauden sosiaa­li­pal­ve­luissa palve­luiden valikoima rajoittui lausun­to­kier­roksen jälkeen enintään kolmen kuukauden ajan kestävään sosiaa­lioh­jaukseen, kotipal­veluun, kotihoitoon ja sosiaa­li­huol­tolain 26 §:n mukaiseen kasvatus- ja perhe­neu­vontaan.

Talentian kanta on, että kasvatus- ja perhe­neu­vontaa ei tulisi määri­tellä laajan valin­nan­va­pauden piiriin tai ainakin päätös­valta asiassa tulisi jättää maakun­nille kuten neuvo­la­toi­min­nankin osalta on tehty. Kasvatus- ja perhe­neu­vo­lassa asiakkaan palve­lu­tar­vetta on vaikea määri­tellä lyhyt­kes­toi­seksi.

Maakunnan johtoon ja asian­tun­ti­ja­teh­täviin tarvitaan sosiaa­li­huollon osaamista. Vaativan ja vastuul­lisen asian­tun­ti­jatyön johta­mi­sessa korostuu ammatil­lisen johta­misen tarve. Sosiaa­li­huol­tolaki ja sosiaa­li­huol­lo­nam­mat­ti­hen­ki­lölaki määrit­te­levät edelly­tykset hallin­nol­li­selle ja ammatil­li­selle johta­mi­selle.

Valin­nan­va­pauden tuoman sosiaali- ja tervey­den­huollon palve­lujen nopean markki­noille siirron riskinä on, että tavoi­tellut säästöt otetaan heiken­tä­mällä sote-sektorin naisval­taisten alojen työehtoja. Tämän estämi­seksi Talentian tavoit­teena on, että nykyiset kunta­so­pi­mukset siirtyi­sivät vähintään saman tasoisina maakuntiin ja maakuntien yhtiöihin. Näitä neuvot­te­luita käydään parhaillaan.

Tero Ristimäki