Kunta-alalla sosiaali- ja varhaiskasvatusalan asiantuntijoiden tehtäväkohtainen keskipalkka on 2 924 euroa. Alan palkat ovat nousseet neljä prosenttia parissa vuodessa.

 

 

Talen­tia sel­vitti kunta-alalla työs­ken­te­le­vien jäsen­tensä palk­kausta huh­ti­kuussa. Kyselyyn vas­tasi yli 3 400 sosiaali­alan pal­kan­saa­jaa. Yksityisellä sek­to­rilla työs­ken­te­le­vien jäsen­tensä palk­koja Talentia sel­vit­tää tänä syksynä.

Talentian suo­si­tus­palk­koi­hin on vielä matkaa.

Sosiaaliohjaajien kes­ki­palkka on 2 626 euroa, sosi­aa­li­työn­te­ki­jöillä 3 447 euroa ja var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­jilla 2 567 euroa.

Sosiaalityöntekijän kou­lu­tuk­sen saa­nei­den teh­tä­vä­koh­tai­set pal­kat vaih­te­le­vat kes­kiar­vol­taan las­ten­val­vo­jan 3 441 eurosta johtavan/vastaavan sosi­aa­li­työn­te­ki­jän 3 812 euroon.

Laillistetun sosi­aa­li­työn­te­ki­jän teh­tä­vä­koh­tai­nen palkka pitäisi Talentian suo­si­tus­ten mukaan olla 4 100–4 600 euroa kuukaudessa.

Sosionomitaustaisilla, ohjaa­ja­ni­mik­keillä työs­ken­te­le­vien teh­tä­vä­koh­tai­set kes­ki­pal­kat liik­ku­vat 2 380 eurosta johtavan/vastaavan ohjaa­jan 2 933 euroon.

– Palkat eivät ole sillä tasolla, millä ne kuu­lui­si­vat kor­kea­kou­lu­te­tuilla asian­tun­ti­joilla olla. Palkkasuosituksemme on lail­lis­te­tuille sosio­no­meille 3 500–3 900 euroa, ja sosiaali­alan ylem­män ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­non suo­rit­ta­neelle 4 000 euroa, sanoo Talentian puheen­joh­taja Jenni Karsio. 

Alalle pitää saada pitkäkestoinen palkkaohjelma.

Varhaiskasvatuksen opet­ta­jille ja var­hais­kas­va­tuk­sen sosio­no­meille Talentia suo­sit­te­lee 3 500–3 700 euron teh­tä­vä­koh­taista palkkaa.

Tällä het­kellä kes­ki­pal­kat liik­ku­vat var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­jan 2 567 eurosta var­hais­kas­va­tuk­sen eri­tyi­so­pet­ta­jan 2 739 euroon. Päiväkodin joh­ta­jan pal­kan kes­kiarvo on 3 176 euroa.

Palkat nousseet keskimäärin neljä prosenttia

Edellisen ker­ran Talentia sel­vitti kun­ta­sek­to­rilla työs­ken­te­le­vien jäsen­tensä palk­koja kaksi vuotta sit­ten. Talentialaisten teh­tä­vä­koh­tai­set pal­kat nousi­vat tänä aikana kes­ki­mää­rin neljä prosenttia.

Ammattinimikkeittäin kat­sot­tuna parasta ansio­ke­hi­tys on ollut johtavilla/vastaavilla ohjaa­jilla, joi­den teh­tä­vä­koh­tai­nen kes­ki­palkka eli perus­palkka ilman lisiä on nous­sut 2 702 eurosta 2 933 euroon eli lähes kah­dek­san pro­sent­tia vuo­desta 2019.

Koulukuraattoreilla ja las­ten­val­vo­jilla ansiot ovat kas­va­neet seu­raa­vaksi par­hai­ten, noin viisi pro­sent­tia. Maltillisinta ansio­ke­hi­tys on ollut johtavilla/vastaavilla sosi­aa­li­työn­te­ki­jöillä ja vas­taa­villa koulukuraattoreilla.

– Palkkakehitys näyt­tää pai­koin lupaa­valta, mutta kirit­tä­vää on sen ver­ran pal­jon, ettei palk­ko­jen jäl­keen­jää­nei­syyttä paran­neta ker­ta­hei­tolla. Alalle pitää saada pit­kä­kes­toi­nen palk­kaoh­jelma, jotta pal­kat saa­daan kor­jat­tua vas­taa­maan työn vaa­ti­vuutta ja työ­hön vaa­dit­ta­vaa kor­keaa osaa­mista, Karsio sanoo.

 Tehtävänkuvaus noin puolella

Tehtäväkohtainen palkka perus­tuu työn vaa­ti­vuu­teen. Kunta-alalla on käy­tössä teh­tä­vien vaa­ti­vuu­den arvioin­ti­jär­jes­telmä eli TVA, jonka perus­teella teh­tä­vä­koh­tai­nen palkka mää­räy­tyy. Tehtäväkohtaisen pal­kan päälle tule­vat esi­mer­kiksi hen­ki­lö­koh­tai­set ja työ­ai­ka­li­sät. TVA:a var­ten pitää olla tehtäväkuvaus.

Noin puo­let vas­taa­jista ilmoitti, että heillä on ajan­ta­sai­nen teh­tä­vä­ku­vaus. Neljäsosalle oli laa­dittu teh­tä­vä­ku­vaus, mutta se ei ollut enää ajan tasalla. Tilanne ei ole juu­ri­kaan muut­tu­nut edel­li­sestä selvityksestä.

– Niin työ­nan­ta­jilla kuin luot­ta­mus­mie­hillä riit­tää edel­leen pal­jon teh­tä­vää sosiaali­alan työ­pai­koilla, jotta jär­jes­telmä tulisi käyt­töön. Jotta jär­jes­telmä toi­mii kan­nus­ta­vasti ja pal­kit­se­vasti, on kaik­kia sen osia käy­tet­tävä. Myös työn­te­ki­jöiltä vaa­di­taan tie­toi­suutta pal­kan­muo­dos­tu­mi­sesta, Karsio sanoo.

Kannustimia käytetään nihkeästi

Vastaajista 18 pro­sent­tia ker­toi saa­neensa pal­kan­ko­ro­tuk­sia yleis­ko­ro­tus­ten lisäksi vii­mei­sen 12 kuu­kau­den aikana. Palkankorotusta oli saatu kes­ki­mää­rin 130 euroa.

Yleisimmin pal­kan­ko­ro­tuk­sia sai­vat las­ten­val­vo­jan, päi­vä­ko­din joh­ta­jan ja eri­tyi­soh­jaa­jan nimik­keillä työs­ken­te­le­vät jäsenet.

Noin puo­let vas­taa­jista ker­toi saa­vansa hen­ki­lö­koh­taista lisää. Henkilökohtaisten lisien kes­kiarvo oli 121 euroa.

On hämmästyttävää, kuinka vähän työnantajat käyttävät kilpailukykyisen palkan lisäksi erilaisia kannustimia.

Sosiaalityöntekijöistä ja var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­jista on pulaa, mutta kyse­lyn perus­teella työn­antajat käyt­tä­vät nih­keästi eri­lai­sia kan­nus­ti­mia, kuten rek­ry­tointi- tai sitout­ta­mis­li­sää työn­te­ki­jöi­den houkuttelussa.

Vastaajista vain kaksi pro­sent­tia ker­toi saa­neensa rek­ry­toin­ti­li­sää, heistä suu­rin osa sosi­aa­li­työn­te­ki­jöitä. Rekrytointilisän kes­kiarvo oli 180 euroa. Kertaluonteisia palk­kioita oli saa­nut vajaa kym­me­nes. Palkkioiden kes­kiarvo oli 543 euroa.

Tulospalkkiojärjestelmää käy­tet­tiin 12 pro­sen­tilla työ­pai­koista, mutta tulos­palk­kioita oli saa­nut vain kolme pro­sent­tia vas­taa­jista. Tulospalkkion kes­kiarvo oli 538 euroa.

– On häm­mäs­tyt­tä­vää, kuinka vähän työn­antajat käyt­tä­vät kil­pai­lu­ky­kyi­sen pal­kan lisäksi eri­lai­sia kan­nus­ti­mia työn­te­ki­jöi­den hou­kut­te­le­mi­seksi. Kustannukset voi­vat kas­vaa suu­riksi, kun työn­te­ki­jät jat­ku­vasti vaih­tu­vat ja uusien työn­te­ki­jöi­den pereh­dyt­tä­mi­seen menee aikaa. Puhumattakaan siitä, mitä tämä mer­kit­see työn vai­kut­ta­vuu­delle ja tulok­sel­li­suu­delle, Karsio miettii.

Työaikapankit ovat alka­neet vähi­tel­len yleis­tyä. Kaksi vuotta sit­ten työ­ai­ka­pankki oli käy­tössä 17 pro­sen­tilla talen­tia­lais­ten työ­pai­koista, nyt nel­jäs­osalla. Ylitöitä teh­neistä 26 pro­sen­tille kor­vaus mak­set­tiin rahana, muille aikana.

Johanna Merilä