Perusturvajohtajana työskentelevä jäsen sai vahingonkorvausta palkkaerosta ja hyvityksenä palkkasyrjinnästä yhteensä 25 000 euroa.

 

Perus­tur­va­jo­hta­jalle oli vuosia mak­set­tu pienem­pää palkkaa kuin kun­nan muille toimi­ala­jo­hta­jille. Pari vuot­ta sit­ten jäsen esit­ti kun­nan­jo­hta­jalle palkanko­ro­tus­pyyn­nön, joka olisi nos­tanut hänen palkkansa samalle tasolle muiden toimi­ala­jo­hta­jien kanssa.

Kun­nan­jo­hta­ja esit­teli kunnanhalli­tukselle, että palkanko­ro­tus­pyyn­töön suos­tut­taisi­in, mut­ta hal­li­tus hylkäsi esi­tyk­sen.

– Koin päätök­sen syr­jiväk­si. Meil­lä oli tehty vuon­na 2014 päätös, että toimi­ala­jo­hta­jien palk­ka perus­tuu tehtävän vaa­tivu­u­teen, ei mihinkään muuhun. Kieltävä päätös antoi ymmärtää, ettei työni ole sama­nar­voista ja yhtä vaa­ti­vaa kuin muiden toimi­ala­jo­hta­jien, ker­too jäsen.

Kun jäse­nen oikaisupyyn­tö ei tuot­tanut muu­tos­ta, vieti­in asia ammat­ti­jär­jestö Tal­ent­ian avus­tuk­sel­la käräjille. Jäse­nen apuna toi­mi asiana­ja­ja Markus Lohi Asiana­jo­toimis­to Kasa­nen & Vuori­nen Oy:stä.

– Me väitimme, että perusturva­johtajaa oli syr­jit­ty tasa-arvolain vas­tais­es­ti, kun hänelle mak­set­ti­in sama­nar­vois­es­ta työstä pienem­pää palkkaa kuin miespuolisille muille toimi­ala­jo­hta­jille, ker­too Lohi.

Tasa-arvolain vastaista menettelyä

– Tasa-arvolain mukaan sama­nar­vois­es­ta työstä pitää mak­saa sama palk­ka, ellei ole hyväksyt­tävää syytä mak­saa eri suu­ruista palkkaa. Esitimme käräjäoikeudelle, että vaik­ka toimi­ala­jo­hta­jien työt eivät olleet sisäl­löl­lis­es­ti samo­ja ovat ne sama­nar­voisia, ker­too Lohi.

Perusturvajohtajalle maksettiin pienempää palkkaa kuin muille toimialajohtajille.

Kun­nal­la oli eri näke­mys. Kun­nan mukaan perus­tur­va­jo­hta­jan työ ei ollut yhtä vaa­ti­vaa kuin muiden toimi­ala­jo­hta­jien, kos­ka val­ta-osa palveluista ostet­ti­in ulkoa ja hänel­lä oli vähem­män alaisia kuin sivistysjo­hta­jal­la – kun­ta ei tosin huo­man­nut, että teknisel­lä johta­jal­la oli vielä vähem­män alaisia ja huo­mat­tavasti pienem­pi bud­jet­ti perus­tur­vaan ver­rat­tuna.

Pun­taroitu­aan väit­teitä käräjäoikeus päät­ti, että perus­tur­va­jo­hta­jan työ on sama­nar­voista kuin on teknisen johta­jan työ, mut­ta sivistys­toimen­jo­hta­jan työ oli vaa­ti­vam­paa.

– Käräjäoikeu­den mukaan ei ollut perustel­tua mak­saa perus­tur­va­jo­hta­jalle pienem­pää palkkaa ja hän­tä oli syr­jit­ty kun hänelle naise­na mak­set­ti­in sama­nar­vois­es­ta työstä vähem­män palkkaa kuin miehelle, ker­too Lohi.

Tasa-arvolain vas­tais­es­ta syr­jin­nästä jäsenelle mak­set­ti­in 10 000 euroa verova­paa­ta hyvi­tys­tä. Lisäk­si vahin­gonko­r­vaus­lain nojal­la menete­ty­istä palkoista määrät­ti­in mak­set­tavak­si vahin­gonko­r­vaus­ta, jon­ka sum­ma oli noin 15 000 euroa.

Kun ollaan hinnoittelun ulkopuolella

Kun­tien toimi­ala­jo­hta­jien palkat ovat KVTES:n hin­noit­telun ulkop­uolel­la. Hyvä käytän­tö on, että kun­ta rak­en­taa läpinäkyvän, loogisen ja objek­ti­ivisen mallin siitä, kuin­ka hin­noit­telun ulkop­uolel­la ole­vien ryh­mien palkat muo­dos­tu­vat.

– On myös tärkeää, että jäsenet tekevät palkkaver­tailu­ja oma­l­la kohdal­laan, jot­ta perus­teet­tomi­in eroi­hin voidaan puut­tua, sanoo neu­vot­telupääl­likkö Tuo­mas Hyyti­nen Tal­en­ti­as­ta.

Hele­na Jaakko­la