Talentian etiikkapalkittu Eija Kantelus tutki pro gradu ‑tutkielmassaan lapsiperheiden asunnottomuutta.

 

Talen­tian ammat­tieet­ti­nen lau­ta­kunta pal­kit­see vuo­sit­tain 700 euron sti­pen­dillä yli­opis­tosta tai ammat­ti­kor­kea­kou­lusta val­mis­tu­neen sosi­aa­lia­lan opin­näy­te­työn, jonka tekijä on käsi­tel­lyt aihet­taan ammat­tieet­ti­sesti kes­tä­vällä tavalla tai tuo­nut esille ansio­kasta ammat­tieet­tistä poh­din­taa.

Tänä vuonna pal­kinto myön­net­tiin Eija Kan­te­luk­selle työstä ”Se on tällä het­kellä tosi hyvä, että emme joudu asua sil­lan alla pahvi- laa­ti­kossa” – Tut­ki­mus lap­si­per­hei­den asunn­ot­to­muu­desta.

Tut­kielma val­mis­tui syk­syllä 2016 Jyväs­ky­län yli­opis­toon. Kan­te­lus opis­keli mais­te­ri­vai­heen opin­tonsa Kok­ko­lan yli­opis­to­kes­kus Chy­de­niuk­sessa.

− Työni ohjaa­jana toimi YTT Johanna Hii­tola, ja hänelle haluan välit­tää par­haim­mat kii­tok­set hyvästä ohjauk­sesta.

Kan­te­lus val­mis­tui sosi­aa­li­työn­te­ki­jäksi hel­mi­kuussa 2017, ja hän työs­ken­te­lee eri­tyis­so­si­aa­li­työn­te­ki­jänä Kera­van per­he­neu­vo­lassa.

Ehkäisevästi ja ennakoiden

Asunn­ot­to­muus ja sii­hen liit­ty­vät ongel­mat kas­vat­ta­vat per­hei­den ris­kiä ajau­tua yhteis­kun­nan mar­gi­naa­liin. Asunn­ot­to­muus voi hei­ken­tää ihmis­ten osal­li­suutta ja aiheut­taa toi­seu­den koke­muk­sia.

− Auto­maa­tio tämä ei kui­ten­kaan ole. Per­heitä kan­nat­te­lee per­hei­den yhte­näi­syys, lap­set sekä lähei­siltä ja yhteis­kun­nalta saatu tuki, koros­taa Kan­te­lus.

Ratkaisut lapsiperheiden asunnottomuuteen löytyvät ehkäisevästä työstä: taloudellisesta neuvonnasta ja elämänhallinnan tuesta.

Tut­kiel­massa haas­ta­tel­lut lap­si­per­heet oli­vat jou­tu­neet asunn­ot­to­miksi muun muassa lähi­suh­de­vä­ki­val­lan, hää­tö­jen tai eron vuoksi. Taus­talla oli työt­tö­myyttä, pie­ni­tu­loi­suutta, mie­len­ter­veys- ja päih­deon­gel­mia tai vai­keuk­sia naa­pu­rus­ton kanssa.

– Asunn­ot­to­muus voi pahim­mil­laan aiheut­taa per­heille tur­vat­to­muutta ja toi­vot­to­muutta. Las­ten tilan­teissa asunn­ot­to­muus vai­kut­taa hei­dän sosi­aa­li­siin suh­tei­siinsa ja kou­lun­käyn­tiin.

Lap­si­per­hei­den asunn­ot­to­muu­den rat­kai­sut löy­ty­vät ehkäi­se­västä työstä, joista kes­kei­sim­piä ovat talou­del­li­nen neu­vonta ja tuki elä­män­hal­lin­nan ongel­miin. Lisäksi suu­rissa kau­pun­geissa tar­jolla tulisi olla toi­mi­vat tuki­jär­jes­tel­mät ja per­heille sovel­tu­vat väliai­kais­ma­joi­tuk­set.

Analyyttinen, realistinen ja eettinen

Talen­tian ammat­tieet­ti­nen lau­ta­kunta kiit­tää Kan­te­luk­sen työtä rea­lis­ti­sena ana­lyy­sinä asunn­ot­to­muu­den seu­rauk­sista lap­si­per­heille. Tut­kielma vie luki­jan sosi­aa­li­sen oikeu­den­mu­kai­suu­den eet­ti­sen käsit­teen juu­rille ja antaa vas­tauk­sia kysy­myk­seen, mitä on sosi­aa­li­nen sosi­aa­li­työssä.

− Tut­ki­jan koh­de­ryhmä oli haas­teel­li­nen, ja se johti myös ansiok­kaa­seen tut­ki­museet­ti­seen poh­din­taan, toteaa ammat­tieet­ti­sen lau­ta­kun­nan sih­teeri, eri­tyis­asian­tun­tija Alpo Heik­ki­nen.

Tut­ki­muk­sessa on vahva taus­toi­tus asunn­ot­to­muu­teen liit­ty­västä mar­gi­na­li­saa­tiosta, ja työ erot­tui eduk­seen muista pal­kin­toeh­dok­kaista uutta tie­toa tuot­ta­valla yhteis­kun­ta­po­liit­ti­sesti yleis­si­vis­tä­vällä tyy­lil­lään.

Tut­kielma osoit­taa, mihin ammat­tieet­ti­sesti kes­tävä sosi­aa­li­työ voi koh­den­tua sosi­aa­lia­lalla ja kuinka sosi­aa­li­työllä on paik­kansa ammat­tina ihmi­sar­von puo­lus­ta­jana.

Helena Jaak­kola