Talentian etiikkapalkittu Eija Kantelus tutki pro gradu ‑tutkielmassaan lapsiperheiden asunnottomuutta.

 

Talen­tian ammat­tieet­ti­nen lau­ta­kunta pal­kit­see vuo­sit­tain 700 euron sti­pen­dillä yli­opis­tosta tai ammat­ti­kor­kea­kou­lusta val­mis­tu­neen sosiaali­alan opin­näy­te­työn, jonka tekijä on käsi­tel­lyt aihet­taan ammat­tieet­ti­sesti kes­tä­vällä tavalla tai tuo­nut esille ansio­kasta ammat­tieet­tistä pohdintaa.

Tänä vuonna pal­kinto myön­net­tiin Eija Kantelukselle työstä ”Se on tällä het­kellä tosi hyvä, että emme joudu asua sil­lan alla pahvi- laa­ti­kossa” – Tutkimus lap­si­per­hei­den asunnottomuudesta.

Tutkielma val­mis­tui syk­syllä 2016 Jyväskylän yli­opis­toon. Kantelus opis­keli mais­te­ri­vai­heen opin­tonsa Kokkolan yli­opis­to­kes­kus Chydeniuksessa.

− Työni ohjaa­jana toimi YTT Johanna Hiitola, ja hänelle haluan välit­tää par­haim­mat kii­tok­set hyvästä ohjauksesta.

Kantelus val­mis­tui sosi­aa­li­työn­te­ki­jäksi hel­mi­kuussa 2017, ja hän työs­ken­te­lee eri­tyis­so­si­aa­li­työn­te­ki­jänä Keravan perheneuvolassa.

Ehkäisevästi ja ennakoiden

Asunnottomuus ja sii­hen liit­ty­vät ongel­mat kas­vat­ta­vat per­hei­den ris­kiä ajau­tua yhteis­kun­nan mar­gi­naa­liin. Asunnottomuus voi hei­ken­tää ihmis­ten osal­li­suutta ja aiheut­taa toi­seu­den kokemuksia.

− Automaatio tämä ei kui­ten­kaan ole. Perheitä kan­nat­te­lee per­hei­den yhte­näi­syys, lap­set sekä lähei­siltä ja yhteis­kun­nalta saatu tuki, koros­taa Kantelus.

Ratkaisut lapsiperheiden asunnottomuuteen löytyvät ehkäisevästä työstä: taloudellisesta neuvonnasta ja elämänhallinnan tuesta.

Tutkielmassa haas­ta­tel­lut lap­si­per­heet oli­vat jou­tu­neet asunn­ot­to­miksi muun muassa lähi­suh­de­vä­ki­val­lan, hää­tö­jen tai eron vuoksi. Taustalla oli työt­tö­myyttä, pie­ni­tu­loi­suutta, mie­len­ter­veys- ja päih­deon­gel­mia tai vai­keuk­sia naa­pu­rus­ton kanssa.

– Asunnottomuus voi pahim­mil­laan aiheut­taa per­heille tur­vat­to­muutta ja toi­vot­to­muutta. Lasten tilan­teissa asunn­ot­to­muus vai­kut­taa hei­dän sosi­aa­li­siin suh­tei­siinsa ja koulunkäyntiin.

Lapsiperheiden asunn­ot­to­muu­den rat­kai­sut löy­ty­vät ehkäi­se­västä työstä, joista kes­kei­sim­piä ovat talou­del­li­nen neu­vonta ja tuki elä­män­hal­lin­nan ongel­miin. Lisäksi suu­rissa kau­pun­geissa tar­jolla tulisi olla toi­mi­vat tuki­jär­jes­tel­mät ja per­heille sovel­tu­vat väliaikaismajoitukset.

Analyyttinen, realistinen ja eettinen

Talentian ammat­tieet­ti­nen lau­ta­kunta kiit­tää Kanteluksen työtä rea­lis­ti­sena ana­lyy­sinä asunn­ot­to­muu­den seu­rauk­sista lap­si­per­heille. Tutkielma vie luki­jan sosi­aa­li­sen oikeu­den­mu­kai­suu­den eet­ti­sen käsit­teen juu­rille ja antaa vas­tauk­sia kysy­myk­seen, mitä on sosi­aa­li­nen sosiaalityössä.

− Tutkijan koh­de­ryhmä oli haas­teel­li­nen, ja se johti myös ansiok­kaa­seen tut­ki­museet­ti­seen poh­din­taan, toteaa ammat­tieet­ti­sen lau­ta­kun­nan sih­teeri, eri­tyis­asian­tun­tija Alpo Heikkinen.

Tutkimuksessa on vahva taus­toi­tus asunn­ot­to­muu­teen liit­ty­västä mar­gi­na­li­saa­tiosta, ja työ erot­tui eduk­seen muista pal­kin­toeh­dok­kaista uutta tie­toa tuot­ta­valla yhteis­kun­ta­po­liit­ti­sesti yleis­si­vis­tä­vällä tyylillään.

Tutkielma osoit­taa, mihin ammat­tieet­ti­sesti kes­tävä sosi­aa­li­työ voi koh­den­tua sosiaali­alalla ja kuinka sosi­aa­li­työllä on paik­kansa ammat­tina ihmi­sar­von puolustajana.

Helena Jaakkola