Talentian etiikkapalkittu Eija Kantelus tutki pro gradu ‑tutkielmassaan lapsiperheiden asunnottomuutta.

 

Talentian ammat­tieet­tinen lauta­kunta palkitsee vuosittain 700 euron stipen­dillä yliopis­tosta tai ammat­ti­kor­kea­kou­lusta valmis­tuneen sosiaa­lialan opinnäy­tetyön, jonka tekijä on käsitellyt aihettaan ammat­tieet­ti­sesti kestä­vällä tavalla tai tuonut esille ansio­kasta ammat­tieet­tistä pohdintaa.

Tänä vuonna palkinto myönnettiin Eija Kante­luk­selle työstä ”Se on tällä hetkellä tosi hyvä, että emme joudu asua sillan alla pahvi- laati­kossa” – Tutkimus lapsi­per­heiden asunn­ot­to­muu­desta.

Tutkielma valmistui syksyllä 2016 Jyväs­kylän yliopistoon. Kantelus opiskeli maiste­ri­vaiheen opintonsa Kokkolan yliopis­to­keskus Chyde­niuk­sessa.

− Työni ohjaajana toimi YTT Johanna Hiitola, ja hänelle haluan välittää parhaimmat kiitokset hyvästä ohjauk­sesta.

Kantelus valmistui sosiaa­li­työn­te­ki­jäksi helmi­kuussa 2017, ja hän työsken­telee erityis­so­si­aa­li­työn­te­kijänä Keravan perhe­neu­vo­lassa.

Ehkäisevästi ja ennakoiden

Asunn­ot­tomuus ja siihen liittyvät ongelmat kasvat­tavat perheiden riskiä ajautua yhteis­kunnan margi­naaliin. Asunn­ot­tomuus voi heikentää ihmisten osalli­suutta ja aiheuttaa toiseuden kokemuksia.

− Automaatio tämä ei kuitenkaan ole. Perheitä kannat­telee perheiden yhtenäisyys, lapset sekä lähei­siltä ja yhteis­kun­nalta saatu tuki, korostaa Kantelus.

Ratkaisut lapsiperheiden asunnottomuuteen löytyvät ehkäisevästä työstä: taloudellisesta neuvonnasta ja elämänhallinnan tuesta.

Tutkiel­massa haasta­tellut lapsi­perheet olivat joutuneet asunn­ot­to­miksi muun muassa lähisuh­de­vä­ki­vallan, häätöjen tai eron vuoksi. Taustalla oli työttö­myyttä, pieni­tu­loi­suutta, mielen­terveys- ja päihdeon­gelmia tai vaikeuksia naapu­ruston kanssa.

– Asunn­ot­tomuus voi pahim­millaan aiheuttaa perheille turvat­to­muutta ja toivot­to­muutta. Lasten tilan­teissa asunn­ot­tomuus vaikuttaa heidän sosiaa­lisiin suhtei­siinsa ja koulun­käyntiin.

Lapsi­per­heiden asunn­ot­to­muuden ratkaisut löytyvät ehkäi­se­västä työstä, joista keskei­simpiä ovat talou­del­linen neuvonta ja tuki elämän­hal­linnan ongelmiin. Lisäksi suurissa kaupun­geissa tarjolla tulisi olla toimivat tukijär­jes­telmät ja perheille sovel­tuvat väliai­kais­ma­joi­tukset.

Analyyttinen, realistinen ja eettinen

Talentian ammat­tieet­tinen lauta­kunta kiittää Kante­luksen työtä realis­tisena analyysinä asunn­ot­to­muuden seurauk­sista lapsi­per­heille. Tutkielma vie lukijan sosiaa­lisen oikeu­den­mu­kai­suuden eettisen käsitteen juurille ja antaa vastauksia kysymykseen, mitä on sosiaa­linen sosiaa­li­työssä.

− Tutkijan kohde­ryhmä oli haasteel­linen, ja se johti myös ansiok­kaaseen tutki­museet­tiseen pohdintaan, toteaa ammat­tieet­tisen lauta­kunnan sihteeri, erityis­asian­tuntija Alpo Heikkinen.

Tutki­muk­sessa on vahva taustoitus asunn­ot­to­muuteen liitty­västä margi­na­li­saa­tiosta, ja työ erottui edukseen muista palkin­toeh­dok­kaista uutta tietoa tuotta­valla yhteis­kun­ta­po­liit­ti­sesti yleis­si­vis­tä­vällä tyylillään.

Tutkielma osoittaa, mihin ammat­tieet­ti­sesti kestävä sosiaa­lityö voi kohdentua sosiaa­lia­lalla ja kuinka sosiaa­li­työllä on paikkansa ammattina ihmisarvon puolus­tajana.

Helena Jaakkola