Talentian etiikkapalkittu Eija Kantelus tutki pro gradu ‑tutkielmassaan lapsiperheiden asunnottomuutta.

 

Talent­ian ammat­tieet­ti­nen lau­takun­ta palk­it­see vuosit­tain 700 euron stipendil­lä yliopis­tos­ta tai ammat­tiko­rkeak­oulus­ta valmis­tuneen sosi­aalialan opin­näyte­työn, jon­ka tek­i­jä on käsitel­lyt aihet­taan ammat­tieet­tis­es­ti kestäväl­lä taval­la tai tuonut esille ansiokas­ta ammat­tieet­tistä pohd­in­taa.

Tänä vuon­na palk­in­to myön­net­ti­in Eija Kan­teluk­selle työstä ”Se on täl­lä het­kel­lä tosi hyvä, että emme joudu asua sil­lan alla pahvi- laatikos­sa” – Tutkimus lap­siper­hei­den asun­not­to­muud­es­ta.

Tutkiel­ma valmis­tui syksyl­lä 2016 Jyväskylän yliopis­toon. Kan­telus opiske­li mais­terivai­heen opin­ton­sa Kokkolan yliopis­tokeskus Chy­de­niuk­ses­sa.

− Työni ohjaa­jana toi­mi YTT Johan­na Hiito­la, ja hänelle halu­an välit­tää parhaim­mat kiitok­set hyvästä ohjauk­ses­ta.

Kan­telus valmis­tui sosi­aal­i­työn­tek­i­jäk­si helmiku­us­sa 2017, ja hän työsken­telee eri­tyis­sosi­aal­i­työn­tek­i­jänä Ker­a­van per­heneu­volas­sa.

Ehkäisevästi ja ennakoiden

Asun­not­to­muus ja siihen liit­tyvät ongel­mat kas­vat­ta­vat per­hei­den riskiä ajau­tua yhteiskun­nan mar­gin­aali­in. Asun­not­to­muus voi heiken­tää ihmis­ten osal­lisu­ut­ta ja aiheut­taa toiseu­den koke­muk­sia.

− Automaa­tio tämä ei kuitenkaan ole. Per­heitä kan­nat­telee per­hei­den yht­enäisyys, lapset sekä läheisiltä ja yhteiskunnal­ta saatu tuki, korostaa Kan­telus.

Ratkaisut lapsiperheiden asunnottomuuteen löytyvät ehkäisevästä työstä: taloudellisesta neuvonnasta ja elämänhallinnan tuesta.

Tutkiel­mas­sa haas­tatel­lut lap­siper­heet oli­vat joutuneet asun­not­tomik­si muun muas­sa lähisuhde­väki­val­lan, häätö­jen tai eron vuok­si. Taustal­la oli työt­tömyyt­tä, pien­i­t­u­loisu­ut­ta, mie­len­ter­veys- ja päi­hdeon­gelmia tai vaikeuk­sia naa­pu­rus­ton kanssa.

– Asun­not­to­muus voi pahim­mil­laan aiheut­taa per­heille tur­vat­to­muut­ta ja toiv­ot­to­muut­ta. Las­ten tilanteis­sa asun­not­to­muus vaikut­taa hei­dän sosi­aal­isi­in suhteisi­in­sa ja koulunkäyn­ti­in.

Lap­siper­hei­den asun­not­to­muu­den ratkaisut löy­tyvät ehkäi­sevästä työstä, joista keskeisimpiä ovat taloudelli­nen neu­von­ta ja tuki elämän­hallinnan ongelmi­in. Lisäk­si suuris­sa kaupungeis­sa tar­jol­la tulisi olla toimi­vat tuk­i­jär­jestelmät ja per­heille sovel­tu­vat väli­aikaisma­joituk­set.

Analyyttinen, realistinen ja eettinen

Tal­ent­ian ammat­tieet­ti­nen lau­takun­ta kiit­tää Kan­teluk­sen työtä real­is­tise­na ana­lyys­inä asun­not­to­muu­den seu­rauk­sista lap­siper­heille. Tutkiel­ma vie luk­i­jan sosi­aalisen oikeu­den­mukaisu­u­den eet­tisen käsit­teen juurille ja antaa vas­tauk­sia kysymyk­seen, mitä on sosi­aa­li­nen sosi­aal­i­työssä.

− Tutk­i­jan kohderyh­mä oli haas­teelli­nen, ja se johti myös ansiokkaaseen tutkimuseet­tiseen pohd­in­taan, toteaa ammat­tieet­tisen lau­takun­nan sih­teeri, eri­ty­isas­iantun­ti­ja Alpo Heikki­nen.

Tutkimuk­ses­sa on vah­va taus­toi­tus asun­not­to­muu­teen liit­tyvästä mar­gin­al­isaa­tios­ta, ja työ erot­tui eduk­seen muista palk­in­toe­hdokkaista uut­ta tietoa tuot­taval­la yhteiskun­tapoli­it­tis­es­ti yleis­sivistäväl­lä tyylil­lään.

Tutkiel­ma osoit­taa, mihin ammat­tieet­tis­es­ti kestävä sosi­aal­i­työ voi kohden­tua sosi­aalialal­la ja kuin­ka sosi­aal­i­työl­lä on paikkansa ammat­ti­na ihmis­ar­von puo­lus­ta­jana.

Hele­na Jaakko­la