Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Tal­ent­ian puheen­jo­hta­ja Tero Ris­timä­ki kom­men­toi yhteiskun­taa sosi­aalis­es­ta näkökul­mas­ta. Seu­raa tai pyy­dä kaverik­si, niin tiedät enem­män!
Face­book
Twit­ter

Historian kirjat kertovat, että sosiaalialan työntekijöiden järjestäytymisen juuret ovat jo yli 90 vuoden takana, 1920-luvun lopulla, ja nykyisistä valtakunnallisista yhdistyksistä kolme on vanhempia kuin Talentia.

 

 

Sosi­aalialan korkeak­oulute­tut jär­jestäy­tyvät Tal­en­ti­aan saadak­seen hyö­tyä ja tur­vaa työelämään sekä tukea ammat­tieet­tis­ten kysymys­ten käsit­te­lyyn. Akti­ivis­es­ti toimivil­la on myös vah­va halu olla mukana aja­mas­sa yhteisiä tavoit­tei­ta.

Tal­ent­ian yhdis­tys­ten ja Tal­ent­ian yhteinen tehtävä on ajaa jäsen­ten etu­ja, tuo­da ratkaisu­ja ongel­mati­lanteisi­in ja paran­taa jäsen­ten ase­maa yhteiskun­nas­sa sekä vaikut­taa rak­en­teisi­in. Tal­ent­ian neu­vot­te­lu­toimin­nan ja palkkae­dun­valvon­nan rin­nal­la on aina ollut vah­vana ammatill­i­nen edun­valvon­ta, ammat­tien kehit­tämi­nen ja kol­le­giaa­li­nen tuki sekä yhteiskun­nalli­nen vaikut­ta­mi­nen.

Edun­valvon­tatyön lisäk­si yhdis­tys­ten ja Tal­ent­ian tehtävänä on puo­lus­taa ihmisoikeuk­sia, yhden­ver­taisu­ut­ta ja oikeu­den­mukaisu­ut­ta ottaen huomioon kestävän kehi­tyk­sen peri­aat­teet.

Lokaku­us­sa Sosi­aal­i­toimit­ta­jat ry:n jär­jestämässä sem­i­naaris­sa Sosi­aalialan sanan­va­paus vai vaien­t­a­mi­nen tuli esille organ­isaa­tioiden mon­et tavat vaien­taa ja käyt­tää val­taa sil­loin kuin alan ammat­ti­laiset otta­vat esille epäko­htia. Keskusteluis­sa tuli myös esille, että vaiken­e­misen kult­tuuri on onnek­si muut­tumas­sa.

Jot­ta vaiken­e­misen kult­tuurista päästään vaikut­tamisen kult­tuuri­in tarvi­taan lisää keskustelua epäko­hti­in puut­tumis­es­ta ja ratkaisu­jen etsimis­es­tä. Tämän keskustelun voi aloit­taa ja käy­dä työ­paikalla, sosi­aalises­sa medi­as­sa, mut­ta myös Tal­ent­ian aluey­hdis­tyk­sis­sä, val­takun­nal­li­sis­sa yhdis­tyk­sis­sä ja kaikessa Tal­ent­ian toimin­nas­sa.

Ilman yhteistä keskustelua ja kol­le­giaal­ista tukea sekä ammat­ti­jär­jestöä ei syn­ny vaikut­tavaa epäko­hti­in puut­tumista.

Tero Ris­timä­ki