Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Talentian puheen­johtaja Tero Ristimäki kommentoi yhteis­kuntaa sosiaa­li­sesta näkökul­masta. Seuraa tai pyydä kaveriksi, niin tiedät enemmän!
Facebook
Twitter

Historian kirjat kertovat, että sosiaalialan työntekijöiden järjestäytymisen juuret ovat jo yli 90 vuoden takana, 1920-luvun lopulla, ja nykyisistä valtakunnallisista yhdistyksistä kolme on vanhempia kuin Talentia.

 

 

Sosiaa­lialan korkea­kou­lu­tetut järjes­täy­tyvät Talen­tiaan saadakseen hyötyä ja turvaa työelämään sekä tukea ammat­tieet­tisten kysymysten käsit­telyyn. Aktii­vi­sesti toimi­villa on myös vahva halu olla mukana ajamassa yhteisiä tavoit­teita.

Talentian yhdis­tysten ja Talentian yhteinen tehtävä on ajaa jäsenten etuja, tuoda ratkaisuja ongel­ma­ti­lan­teisiin ja parantaa jäsenten asemaa yhteis­kun­nassa sekä vaikuttaa raken­teisiin. Talentian neuvot­te­lu­toi­minnan ja palkkae­dun­val­vonnan rinnalla on aina ollut vahvana ammatil­linen edunval­vonta, ammattien kehit­tä­minen ja kolle­gi­aa­linen tuki sekä yhteis­kun­nal­linen vaikut­ta­minen.

Edunval­von­tatyön lisäksi yhdis­tysten ja Talentian tehtävänä on puolustaa ihmis­oikeuksia, yhden­ver­tai­suutta ja oikeu­den­mu­kai­suutta ottaen huomioon kestävän kehityksen periaatteet.

Lokakuussa Sosiaa­li­toi­mit­tajat ry:n järjes­tä­mässä seminaa­rissa Sosiaa­lialan sanan­vapaus vai vaien­ta­minen tuli esille organi­saa­tioiden monet tavat vaientaa ja käyttää valtaa silloin kuin alan ammat­ti­laiset ottavat esille epäkohtia. Keskus­te­luissa tuli myös esille, että vaike­ne­misen kulttuuri on onneksi muuttu­massa.

Jotta vaike­ne­misen kulttuu­rista päästään vaikut­ta­misen kulttuuriin tarvitaan lisää keskus­telua epäkohtiin puuttu­mi­sesta ja ratkai­sujen etsimi­sestä. Tämän keskus­telun voi aloittaa ja käydä työpai­kalla, sosiaa­li­sessa mediassa, mutta myös Talentian alueyh­dis­tyk­sissä, valta­kun­nal­li­sissa yhdis­tyk­sissä ja kaikessa Talentian toimin­nassa.

Ilman yhteistä keskus­telua ja kolle­gi­aa­lista tukea sekä ammat­ti­jär­jestöä ei synny vaikut­tavaa epäkohtiin puuttu­mista.

Tero Ristimäki