Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Talentian puheen­joh­taja Tero Ristimäki kom­men­toi yhteis­kun­taa sosi­aa­li­sesta näkö­kul­masta. Seuraa tai pyydä kave­riksi, niin tie­dät enem­män!
Facebook
Twitter

Historian kirjat kertovat, että sosiaalialan työntekijöiden järjestäytymisen juuret ovat jo yli 90 vuoden takana, 1920-luvun lopulla, ja nykyisistä valtakunnallisista yhdistyksistä kolme on vanhempia kuin Talentia.

 

 

Sosi­aa­lia­lan kor­kea­kou­lu­te­tut jär­jes­täy­ty­vät Talentiaan saa­dak­seen hyö­tyä ja tur­vaa työ­elä­mään sekä tukea ammat­tieet­tis­ten kysy­mys­ten käsit­te­lyyn. Aktiivisesti toi­mi­villa on myös vahva halu olla mukana aja­massa yhtei­siä tavoitteita.

Talentian yhdis­tys­ten ja Talentian yhtei­nen teh­tävä on ajaa jäsen­ten etuja, tuoda rat­kai­suja ongel­ma­ti­lan­tei­siin ja paran­taa jäsen­ten ase­maa yhteis­kun­nassa sekä vai­kut­taa raken­tei­siin. Talentian neu­vot­te­lu­toi­min­nan ja palk­kae­dun­val­von­nan rin­nalla on aina ollut vah­vana amma­til­li­nen edun­val­vonta, ammat­tien kehit­tä­mi­nen ja kol­le­gi­aa­li­nen tuki sekä yhteis­kun­nal­li­nen vaikuttaminen.

Edunvalvontatyön lisäksi yhdis­tys­ten ja Talentian teh­tä­vänä on puo­lus­taa ihmi­soi­keuk­sia, yhden­ver­tai­suutta ja oikeu­den­mu­kai­suutta ottaen huo­mioon kes­tä­vän kehi­tyk­sen periaatteet.

Lokakuussa Sosiaalitoimittajat ry:n jär­jes­tä­mässä semi­naa­rissa Sosiaalialan sanan­va­paus vai vai­en­ta­mi­nen tuli esille orga­ni­saa­tioi­den monet tavat vai­en­taa ja käyt­tää val­taa sil­loin kuin alan ammat­ti­lai­set otta­vat esille epä­koh­tia. Keskusteluissa tuli myös esille, että vai­ke­ne­mi­sen kult­tuuri on onneksi muuttumassa.

Jotta vai­ke­ne­mi­sen kult­tuu­rista pääs­tään vai­kut­ta­mi­sen kult­tuu­riin tar­vi­taan lisää kes­kus­te­lua epä­koh­tiin puut­tu­mi­sesta ja rat­kai­su­jen etsi­mi­sestä. Tämän kes­kus­te­lun voi aloit­taa ja käydä työ­pai­kalla, sosi­aa­li­sessa mediassa, mutta myös Talentian alueyh­dis­tyk­sissä, val­ta­kun­nal­li­sissa yhdis­tyk­sissä ja kai­kessa Talentian toiminnassa.

Ilman yhteistä kes­kus­te­lua ja kol­le­gi­aa­lista tukea sekä ammat­ti­jär­jes­töä ei synny vai­kut­ta­vaa epä­koh­tiin puuttumista.

Tero Ristimäki