Kunnille on lankeamassa miljoonalasku, kun ne maksavat palkkoihin väärin perustein tehtyjä epäpätevyysalennuksia takaisin työntekijöille.

Ammattijärjestö Talentiassa on laskettu, että talentialaisten osalta summa kohoaa yli 10 miljoonaan euroon.

 

Alkuvuo­desta 2018 Talentia-lehdessä kerrottiin, että monissa kunnissa on jäänyt huomaa­matta vuoden 2012 kunta­sek­torin työeh­to­so­pi­muksen (KVTES II Luku 9§) muutos, jonka mukaan epäpä­te­vyys­alen­nusta työnte­kijän tai viran­hal­tijan palkkaan ei voi enää tehdä esimer­kiksi puuttuvan kelpoi­suuden perus­teella.

Vanhaa käytäntöä on kuitenkin jatkettu monissa kunnissa tähän päivään asti. Vyyhti alkoi purkaantua, kun yksit­täisen Talentian jäsen sai ammat­ti­jär­jes­tönsä avustuk­sella oikaisun väärin perustein tehtyyn epäpä­te­vyys­alen­nukseen.

Kun tieto mahdol­li­suu­desta hakea oikaisu tuli laajemmin tietoon, on selvinnyt että epäpä­te­vyys­alen­nuksia on käytetty paljon. Parhaillaan luotta­mus­miehet neuvot­te­levat laajemmin henki­löstöä koskevia sopimuksia.

Esimer­kiksi Etelä-Karjalan terveys- ja sosiaa­li­pii­rissä Eksotessa asia koskettaa noin 100 työnte­kijää ja kokonais­kus­tannus on arviolta noin 700 000 euroa. Helsingin kaupun­gilla asia koskee noin 500 henkilöä, ja kaupunki on varau­tunut maksamaan palau­tuksia 1,2 miljoonaa euroa, kerrotaan Talen­tiasta.

Epäpä­te­vyys­alen­nusten oikaisut koskevat etenkin sosiaa­li­työn­te­ki­jöinä ja lasten­tar­han­opet­tajina työsken­nel­leitä, mutta mukana on myös muita ammat­ti­ryhmiä, kuten kuraat­to­reita. Yksit­täisinä summina kyse on tuhan­sista euroista työnte­kijää kohti.

KVTES:n muutok­sesta sovittiin kunta­työ­nan­tajan ja työnte­ki­jä­jär­jestön edustajien kesken. Epäpä­te­vyys­alen­nuksen poistu­misen perus­teluna on se, että palkat määräy­tyvät kunta­sek­to­rilla tehtävän vaati­vuuden mukaan.

Palkka­saa­tavien vanhe­ne­mi­saika on virka­suh­tei­silla 3 vuotta ja työso­pi­mus­suh­tei­silla 5 vuotta. Epäpä­te­vyys­alen­nusta voidaan ottaa palkasta enintään 10 prosenttia. Taval­linen alennus on ollut 5 prosenttia.

Helena Jaakkola