Kunnille on lankeamassa miljoonalasku, kun ne maksavat palkkoihin väärin perustein tehtyjä epäpätevyysalennuksia takaisin työntekijöille.

Ammattijärjestö Talentiassa on laskettu, että talentialaisten osalta summa kohoaa yli 10 miljoonaan euroon.

 

Alku­vuo­desta 2018 Talentia-leh­dessä ker­rot­tiin, että monissa kun­nissa on jää­nyt huo­maa­matta vuo­den 2012 kun­ta­sek­to­rin työ­eh­to­so­pi­muk­sen (KVTES II Luku 9§) muu­tos, jonka mukaan epä­pä­te­vyys­alen­nusta työn­te­ki­jän tai viran­hal­ti­jan palk­kaan ei voi enää tehdä esi­mer­kiksi puut­tu­van kel­poi­suu­den perusteella.

Vanhaa käy­tän­töä on kui­ten­kin jat­kettu monissa kun­nissa tähän päi­vään asti. Vyyhti alkoi pur­kaan­tua, kun yksit­täi­sen Talentian jäsen sai ammat­ti­jär­jes­tönsä avus­tuk­sella oikai­sun vää­rin perus­tein teh­tyyn epäpätevyysalennukseen.

Kun tieto mah­dol­li­suu­desta hakea oikaisu tuli laa­jem­min tie­toon, on sel­vin­nyt että epä­pä­te­vyys­alen­nuk­sia on käy­tetty pal­jon. Parhaillaan luot­ta­mus­mie­het neu­vot­te­le­vat laa­jem­min hen­ki­lös­töä kos­ke­via sopimuksia.

Esimerkiksi Etelä-Karjalan ter­veys- ja sosi­aa­li­pii­rissä Eksotessa asia kos­ket­taa noin 100 työn­te­ki­jää ja koko­nais­kus­tan­nus on arviolta noin 700 000 euroa. Helsingin kau­pun­gilla asia kos­kee noin 500 hen­ki­löä, ja kau­punki on varau­tu­nut mak­sa­maan palau­tuk­sia 1,2 mil­joo­naa euroa, ker­ro­taan Talentiasta.

Epäpätevyysalennusten oikai­sut kos­ke­vat eten­kin sosi­aa­li­työn­te­ki­jöinä ja las­ten­tar­han­opet­ta­jina työs­ken­nel­leitä, mutta mukana on myös muita ammat­ti­ryh­miä, kuten kuraat­to­reita. Yksittäisinä sum­mina kyse on tuhan­sista euroista työn­te­ki­jää kohti.

KVTES:n muu­tok­sesta sovit­tiin kun­ta­työ­nan­ta­jan ja työn­te­ki­jä­jär­jes­tön edus­ta­jien kes­ken. Epäpätevyysalennuksen pois­tu­mi­sen perus­te­luna on se, että pal­kat mää­räy­ty­vät kun­ta­sek­to­rilla teh­tä­vän vaa­ti­vuu­den mukaan.

Palkkasaatavien van­he­ne­mi­saika on vir­ka­suh­tei­silla 3 vuotta ja työ­so­pi­mus­suh­tei­silla 5 vuotta. Epäpätevyysalennusta voi­daan ottaa pal­kasta enin­tään 10 pro­sent­tia. Tavallinen alen­nus on ollut 5 prosenttia.

Helena Jaakkola