Sosiaaliset investoinnit lisäävät ihmisten hyvinvointia ja säästävät yhteiskunnan varoja. Talentian tavoite kuntavaaleissa on turvata ikäihmisten palvelut ja varhaiskasvatuksen laatu, varmistaa lapsiperheiden oikea-aikainen apu ja työhyvinvoinnin toteutuminen.

 

 

Talen­tian tavoit­teena on saada kun­nat teke­mään sosi­aa­li­sia inves­toin­teja. Se tar­koit­taa ihmi­siin inves­toi­mista. Sitä, että ketään ei jätetä yksin ongel­mi­neen, vaan kaikki saa­vat tar­vit­se­maansa apua. Kun ihmi­set saa­vat ajoissa apua, vähen­tää se ris­kiä ongel­mien muut­tu­mi­sesta entistä vai­keam­miksi ja yhteis­kun­nalle kalliimmiksi.

– Kuntavaalit on tär­keä paikka vai­kut­taa oman kun­nan asioi­hin, sillä vaa­leissa valit­ta­vat kun­nan­val­tuus­ton jäse­net käyt­tä­vät ylintä pää­tös­val­taa kun­nassa. He teke­vät mer­kit­tä­viä kun­ta­lais­ten arkeen vai­kut­ta­via pää­tök­siä esi­mer­kiksi sosi­aali- ja var­hais­kas­va­tus­pal­ve­luista, sanoo Talentian puheen­joh­taja Jenni Karsio. 

Talentia vaa­tii kun­ta­päät­tä­jiltä juh­la­pu­hei­den sijaan tekoja.

– Kuntien on varat­tava sosi­aa­li­huol­toon tar­peeksi resurs­seja, jotta hei­koim­massa ase­massa ole­vien kun­ta­lais­ten hyvin­voin­tia, osal­li­suutta ja toi­min­ta­ky­kyä voi­daan tukea. Sijoitus sosi­aa­li­pal­ve­lui­hin ja sosiaali­alan kor­kea­kou­lu­tet­tui­hin tuot­taa hyvin­voin­tia ja sääs­tää lopulta rahaa, Karsio muistuttaa.

Lue lisää: talentia.fi/kuntavaalit

Kuuntele kuntavaalitentit podcasteina

Talentia jär­jesti hel­mi­kuussa kolme kun­ta­vaa­li­tent­tiä, missä puheen­joh­taja Jenni Karsion ten­tat­ta­vana oli joukko kan­san­edus­ta­jia. Ääneen pää­si­vät Keskustan Markus Lohi, Vasemmistoliiton Hanna Sarkkinen, Perussuomalaisten Mari Rantanen, Vihreiden Sofia Virta, Kokoomuksen Anna-Kaisa Ikonen ja SDP:n Heidi Viljanen.
Kuuntele Talentia-podcas­tista miten kan­san­edus­ta­jat pär­jä­si­vät: anchor.fm/talentia