Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Tal­ent­ian puheen­jo­hta­ja Tero Ris­timä­ki kom­men­toi yhteiskun­taa sosi­aalis­es­ta näkökul­mas­ta. Seu­raa tai pyy­dä kaverik­si, niin tiedät enem­män!
Face­book
Twit­ter

Talent­ian uusi val­tu­us­to kokoon­tuu ensim­mäiseen kok­ouk­seen­sa mar­rasku­un lopus­sa. Jokaisen val­tu­ute­tun tärkein tehtävä on tuo­da jäsenkun­taa koske­vat asi­at ja tarpeet yhteiseen keskustelu­un.

Avoimen keskustelun kaut­ta voidaan tehdä yhteisiä päätök­siä, jot­ka otta­vat huomioon koko jäsenkun­nan tarpeet.

Muu­tosvauhti Tal­ent­ian jäsen­ten työelämässä on eri­tyisen kova juuri nyt. Tal­ent­ian hal­li­tus ja yhdis­tys­ten puheen­jo­hta­jat ovat syksyn aikana valmis­telleet strate­gian päivit­tämistä. Seu­raa­va vai­he on strate­gian käsit­te­ly val­tu­us­tossa.

Tämän vuo­den aikana kent­tää kiertäessäni olen kuul­lut jäsen­ten huolen siitä, että kohdis­tuuko kaik­ki huomio vain soteen. Täy­tyy muis­taa, että sote kos­ket­taa kaikkia Tal­ent­ian jäseniä, ei yksin niitä, jot­ka siir­tyvät soteen. Muu­tos on niin suuri, että se vaikut­taa kun­ti­in jäävi­in jäseni­in, yksi­tyisel­lä sek­to­ril­la ja jär­jestöis­sä työsken­tele­vi­in sekä val­tion että seu­rakun­tien palveluk­ses­sa ole­vi­in.

On tietenkin selvää, että soteen siir­tyvil­lä muu­tos on suurin ja konkreet­tisin. Työ­nan­ta­ja vai­h­tuu. Tämä edel­lyt­tää, että yhdessä aluey­hdis­tys­ten kanssa raken­netaan uusi­in sote-rak­en­teisi­in toimi­va luot­ta­mus­miesjär­jestelmä. Tätä olemme tehneet jo koh­ta vuo­den ajan ja työ jatkuu.

Kun­ti­in jää suuri joukko muun muas­sa varhaiskas­vatuk­sen ja oppi­lashuol­lon jäseniä. Kun­ti­in jäävien jäsen­ten­sä ase­maa Tal­en­tia vahvis­taa esimerkik­si val­takun­nal­lisen varhaiskas­vatuk­sen neu­vot­telukun­nan ja oppi­lashuolto­lain valmis­telun kaut­ta. Tässä työssä Tal­en­tia on ain­oa jär­jestö, joka paran­taa sosi­aalialan korkeak­oulutet­tu­jen ase­maa. Jäsen­ten on hyvä muis­taa, että näis­sä karkelois­sa vas­tus ei tule aina pelkästään työ­nan­ta­jan tahol­ta.

Kun­ti­in jääviä jäseniä edus­ta­vat jatkos­sakin nykyiset Jukon luot­ta­mus­miehet, joten sen suh­teen mikään ei muu­tu. Tässä yhtey­dessä on hyvä muis­taa, että myös varhaiskas­va­tus­ta siir­tyy lisään­tyvässä määrin kun­nista yksi­tyiselle sek­to­rille, jos­sa Tal­en­tia voi aset­taa omat luot­ta­mus­miehet.

Yksi­tyis­sek­torimme vahvis­tuu myös sote-sek­to­ril­la. Jäsen­määrä on kas­vanut nopeasti viime vuosi­na ja olemme saa­neet myös uusia luot­ta­mus­miehiä yri­tyk­si­in. Sote ja valin­nan­va­paus tule­vat vielä entis­es­tään ruokki­maan yksi­tyis­sek­torimme kasvua. Myös yksi­tyisen sek­torin edun­valvon­tatyö jatkuu vah­vana.

Tero Ris­timä­ki