Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Talentian puheen­joh­taja Tero Ristimäki kom­men­toi yhteis­kun­taa sosi­aa­li­sesta näkö­kul­masta. Seuraa tai pyydä kave­riksi, niin tie­dät enem­män!
Facebook
Twitter

Talen­tian uusi val­tuusto kokoon­tuu ensim­mäi­seen kokouk­seensa mar­ras­kuun lopussa. Jokaisen val­tuu­te­tun tär­kein teh­tävä on tuoda jäsen­kun­taa kos­ke­vat asiat ja tar­peet yhtei­seen keskusteluun.

Avoimen kes­kus­te­lun kautta voi­daan tehdä yhtei­siä pää­tök­siä, jotka otta­vat huo­mioon koko jäsen­kun­nan tarpeet.

Muutosvauhti Talentian jäsen­ten työ­elä­mässä on eri­tyi­sen kova juuri nyt. Talentian hal­li­tus ja yhdis­tys­ten puheen­joh­ta­jat ovat syk­syn aikana val­mis­tel­leet stra­te­gian päi­vit­tä­mistä. Seuraava vaihe on stra­te­gian käsit­tely valtuustossa.

Tämän vuo­den aikana kent­tää kier­täes­säni olen kuul­lut jäsen­ten huo­len siitä, että koh­dis­tuuko kaikki huo­mio vain soteen. Täytyy muis­taa, että sote kos­ket­taa kaik­kia Talentian jäse­niä, ei yksin niitä, jotka siir­ty­vät soteen. Muutos on niin suuri, että se vai­kut­taa kun­tiin jää­viin jäse­niin, yksi­tyi­sellä sek­to­rilla ja jär­jes­töissä työs­ken­te­le­viin sekä val­tion että seu­ra­kun­tien pal­ve­luk­sessa oleviin.

On tie­ten­kin sel­vää, että soteen siir­ty­villä muu­tos on suu­rin ja kon­kreet­ti­sin. Työnantaja vaih­tuu. Tämä edel­lyt­tää, että yhdessä alueyh­dis­tys­ten kanssa raken­ne­taan uusiin sote-raken­tei­siin toi­miva luot­ta­mus­mies­jär­jes­telmä. Tätä olemme teh­neet jo kohta vuo­den ajan ja työ jatkuu.

Kuntiin jää suuri joukko muun muassa var­hais­kas­va­tuk­sen ja oppi­las­huol­lon jäse­niä. Kuntiin jää­vien jäsen­tensä ase­maa Talentia vah­vis­taa esi­mer­kiksi val­ta­kun­nal­li­sen var­hais­kas­va­tuk­sen neu­vot­te­lu­kun­nan ja oppi­las­huol­to­lain val­mis­te­lun kautta. Tässä työssä Talentia on ainoa jär­jestö, joka paran­taa sosiaali­alan kor­kea­kou­lu­tet­tu­jen ase­maa. Jäsenten on hyvä muis­taa, että näissä kar­ke­loissa vas­tus ei tule aina pel­käs­tään työ­nan­ta­jan taholta.

Kuntiin jää­viä jäse­niä edus­ta­vat jat­kos­sa­kin nykyi­set Jukon luot­ta­mus­mie­het, joten sen suh­teen mikään ei muutu. Tässä yhtey­dessä on hyvä muis­taa, että myös var­hais­kas­va­tusta siir­tyy lisään­ty­vässä mää­rin kun­nista yksi­tyi­selle sek­to­rille, jossa Talentia voi aset­taa omat luottamusmiehet.

Yksityissektorimme vah­vis­tuu myös sote-sek­to­rilla. Jäsenmäärä on kas­va­nut nopeasti viime vuo­sina ja olemme saa­neet myös uusia luot­ta­mus­mie­hiä yri­tyk­siin. Sote ja valin­nan­va­paus tule­vat vielä enti­ses­tään ruok­ki­maan yksi­tyis­sek­to­rimme kas­vua. Myös yksi­tyi­sen sek­to­rin edun­val­von­ta­työ jat­kuu vahvana.

Tero Ristimäki