Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Talentian puheen­johtaja Tero Ristimäki kommentoi yhteis­kuntaa sosiaa­li­sesta näkökul­masta. Seuraa tai pyydä kaveriksi, niin tiedät enemmän!
Facebook
Twitter

Talentian uusi valtuusto kokoontuu ensim­mäiseen kokouk­seensa marraskuun lopussa. Jokaisen valtuu­tetun tärkein tehtävä on tuoda jäsen­kuntaa koskevat asiat ja tarpeet yhteiseen keskus­teluun.

Avoimen keskus­telun kautta voidaan tehdä yhteisiä päätöksiä, jotka ottavat huomioon koko jäsen­kunnan tarpeet.

Muutos­vauhti Talentian jäsenten työelä­mässä on erityisen kova juuri nyt. Talentian hallitus ja yhdis­tysten puheen­joh­tajat ovat syksyn aikana valmis­telleet strategian päivit­tä­mistä. Seuraava vaihe on strategian käsittely valtuus­tossa.

Tämän vuoden aikana kenttää kiertäessäni olen kuullut jäsenten huolen siitä, että kohdis­tuuko kaikki huomio vain soteen. Täytyy muistaa, että sote koskettaa kaikkia Talentian jäseniä, ei yksin niitä, jotka siirtyvät soteen. Muutos on niin suuri, että se vaikuttaa kuntiin jääviin jäseniin, yksityi­sellä sekto­rilla ja järjes­töissä työsken­te­leviin sekä valtion että seura­kuntien palve­luk­sessa oleviin.

On tietenkin selvää, että soteen siirty­villä muutos on suurin ja konkreet­tisin. Työnantaja vaihtuu. Tämä edellyttää, että yhdessä alueyh­dis­tysten kanssa raken­netaan uusiin sote-raken­teisiin toimiva luotta­mus­mies­jär­jes­telmä. Tätä olemme tehneet jo kohta vuoden ajan ja työ jatkuu.

Kuntiin jää suuri joukko muun muassa varhais­kas­va­tuksen ja oppilas­huollon jäseniä. Kuntiin jäävien jäsen­tensä asemaa Talentia vahvistaa esimer­kiksi valta­kun­nal­lisen varhais­kas­va­tuksen neuvot­te­lu­kunnan ja oppilas­huol­tolain valmis­telun kautta. Tässä työssä Talentia on ainoa järjestö, joka parantaa sosiaa­lialan korkea­kou­lu­tet­tujen asemaa. Jäsenten on hyvä muistaa, että näissä karke­loissa vastus ei tule aina pelkästään työnan­tajan taholta.

Kuntiin jääviä jäseniä edustavat jatkos­sakin nykyiset Jukon luotta­mus­miehet, joten sen suhteen mikään ei muutu. Tässä yhtey­dessä on hyvä muistaa, että myös varhais­kas­va­tusta siirtyy lisään­ty­vässä määrin kunnista yksityi­selle sekto­rille, jossa Talentia voi asettaa omat luotta­mus­miehet.

Yksityis­sek­to­rimme vahvistuu myös sote-sekto­rilla. Jäsen­määrä on kasvanut nopeasti viime vuosina ja olemme saaneet myös uusia luotta­mus­miehiä yrityksiin. Sote ja valin­nan­vapaus tulevat vielä entisestään ruokkimaan yksityis­sek­to­rimme kasvua. Myös yksityisen sektorin edunval­von­tatyö jatkuu vahvana.

Tero Ristimäki