Koronavirusepidemia on vaikuttanut Talentian jäsenten ja järjestön toimintaan monin tavoin.  Talentia ohjeistaa jäseniään ja puolustaa heidän oikeuttaan tehdä työtä turvallisesti. Ohjeiston löydät talentia.fi/korona.

 

 

Joulu­kuun lopulla Kiinasta alka­nut koro­na­vi­ruse­pi­de­mia, jonka WHO julisti maa­lis­kuun puo­li­vä­lissä pan­de­miaksi, on vai­kut­ta­nut mer­kit­tä­västi mei­dän kaik­kien elä­mään. Sillä on ollut suuri vai­ku­tus myös Talentian toimintaan.

– Työehtosopimuskausi oli päät­ty­mässä maa­lis­kuun lopulla, joten olimme ennak­koon val­mis­tau­tu­neet kevään osalta eri­lai­siin työ­tais­te­lu­toi­men­pi­tei­siin, kuten mie­le­nil­mauk­siin ja lak­koi­hin. Työaikaa oli siis varattu jär­jes­tö­val­miu­teen liit­ty­viin asioi­hin ja muuta toi­min­taa oli kar­sittu. Vaan kuin­kas sit­ten kävi­kään? Kaikki suun­ni­tel­mat meni­vät uusiksi koro­na­vi­ruk­sen leviä­mi­sen myötä, ker­too Talentian työ­elä­mä­asioi­den pääl­likkö Marjo Varsa.

Työturvallisuudesta on huolehdittava myös poikkeusoloissa

Koronaviruksen leviä­mi­sen estä­mi­seksi teh­dyt toi­men­pi­teet ovat herät­tä­neet pal­jon huolta Talentian jäse­nissä. Talentiasta on kysytty run­saasti toi­min­taoh­jeita koronavirustilanteissa.

Talentian koronavirussivusto on suosittu.

– Kysymysten määrä moni­ker­tais­tui maa­lis­kuun aikana. Saimme yhtey­den­ot­to­lo­mak­keen kautta noin 650 kysy­mystä, kun koko alku­vuo­den aikana kysy­myk­siä on tul­lut 1 300. Sen lisäksi kysy­myk­siä tuli pal­jon myös suo­raan Talentian ylei­siin ja hen­ki­lö­koh­tai­siin säh­kö­pos­tei­hin, Varsa kertoo.

– Kysymysten perus­teella voi todeta, että eri kun­nat, kun­tayh­ty­mät ja yksi­tyi­set työn­antajat ovat otta­neet hyvin eri­lai­sia rat­kai­su­kei­noja käyt­töön tässä krii­si­ti­lan­teessa, hän summaa.

Alussa kysy­myk­set pai­not­tui­vat viruk­sen herät­tä­miin huo­liin: miten asiak­kaat suo­ja­taan ja miten työ­nan­ta­jan tulee huo­leh­tia työn­te­ki­jöi­den suo­jaa­mi­sesta virusta vastaan.

Moni sosiaali­alan ja var­hais­kas­va­tuk­sen ammat­ti­lai­nen on ollut eri­tyi­sen huo­lis­saan ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vien suojaamisesta.

– On hyvä muis­taa, että poik­keus­o­lois­sa­kaan ei saa vaa­ran­taa hen­ki­lös­tön työ­tur­val­li­suutta eikä työn­te­ki­jöi­den ter­veyttä, Varsa muistuttaa.

Jäsenkysymyksiä on tul­lut myös esi­mer­kiksi karan­teeni- ja eris­tä­mis­ti­lan­teista, kuten nii­den vai­ku­tuk­sista pal­kan­mak­suun ja etä­työn teke­mi­sen peri­aat­teista. Vaikuttaa siltä, että etä­työ ei sosiaali­alalla ole vielä kovin laa­jasti käytössä.

Talentian suositut ohjeet päivittyvät jatkuvasti

Kun Suomen hal­li­tus aloitti val­mius­lain käyt­töön­o­ton val­mis­te­lut, Talentiaan alkoi tul­via kysy­myk­siä pal­ve­lusuh­teen ehto­jen muu­tok­sista ja poik­keuk­sel­li­sista työ­jär­jes­te­lyistä. Valmiuslain ensim­mäi­set käyt­töön­ot­toa­se­tuk­set tuli­vat voi­maan 18.3.2020.

– Kaikki tämä kiih­dytti niin yksi­tyi­sen kuin osit­tain jul­ki­sen sek­to­rin työ­nan­ta­jien suun­ni­tel­mia eri­lai­sista toi­men­pi­teistä. Näin yt-neu­vot­te­lut ja lomau­tuk­siin liit­ty­vät asiat mie­ti­tyt­ti­vät jäse­niämme ja luottamusmiehiä.

Valmiuslain sovel­ta­mi­sessa tulee aina poh­tia huo­lella, ovatko suun­ni­tel­lut toi­men­pi­teet todel­li­suu­dessa tar­peen. Miten koro­na­ti­lanne vai­kut­taa lomau­tuk­siin ja mil­lai­sin toi­men­pi­tein niiltä voi­daan välttyä?

–  Kun jäsen­ten kysy­myk­set lisään­tyi­vät, pää­timme jakaa tie­toa kes­ki­te­tysti, jotta voimme par­haalla mah­dol­li­sella tavalla tukea ja aut­taa jäse­niä tässä poik­keus­ti­lan­teessa. Heti alusta asti jul­kai­simme sosi­aa­lia­lalle ja var­hais­kas­va­tuk­seen sovel­tu­vaa tie­toa mah­dol­li­sim­man pal­jon netissä, Varsa kertoo.

Poikkeusoloissakaan ei saa vaarantaa henkilöstön työturvallisuutta eikä terveyttä.

– Laadimme kysy­mys-vas­taus­pa­reja net­ti­si­vuille. Jaottelimme vas­tauk­set aihea­lueit­tain ja työ­nan­ta­jan mukaan yksi­tyi­seen ja jul­ki­seen sek­to­riin. Lisäksi laa­dimme omat kysy­mys-vas­taus­pa­rit val­mius­laista ja lomau­tuk­siin liit­ty­vistä kysymyksistä.

Talentian sivus­tolta löy­tyy myös koo­tusti viran­omais­ten ohjeita.

– Olemme kuul­leet, että Talentian koro­na­vi­rus­si­vut ovat suo­sit­tuja ja monet etsi­vät tie­toa juuri mei­dän sivuil­tamme. Saamamme palaut­teen mukaan jopa viran­omai­set ovat hyö­dyn­tä­neet hyvin jäsen­nel­tyä tie­to­ko­ko­nai­suut­tamme, Varsa hymyilee.

Koronavirussivusto löy­tyy osoit­teesta talentia.fi/korona.

MInna Jerrman