Uuden strategian rakentaminen on käynnistynyt.

 

 

Talentian puheen­joh­taja Jenni Karsio kom­men­toi yhteis­kun­taa sosi­aa­li­sesta näkö­kul­masta. Seuraa tai pyydä kave­riksi, niin tie­dät enem­män!
Facebook
Twitter

Kesä lähes­tyy. Olen saa­nut toi­mia upeassa teh­tä­vässä Talentian puheen­joh­ta­jana puoli vuotta. Takana on hieno kevät, johon on mah­tu­nut pal­jon: vai­kut­ta­mista sote-uudis­tuk­seen ja var­hais­kas­va­tuk­sen tee­moi­hin minis­teri- ja edus­kun­ta­ryh­mien tapaa­mi­sissa. Uuden sote-työ­eh­to­so­pi­muk­sen sekä var­hais­kas­va­tuk­sen sopi­musa­lan siir­to­neu­vot­te­lut. Tapetilla ovat olleet työ­hy­vin­voin­nin kysy­myk­set, korona ja Suomen hal­li­tuk­sen puoliväliriihi.

Kevään aikana olemme käyn­nis­tä­neet Talentian uuden stra­te­gian raken­ta­mi­sen. Tämä työ teh­dään yhdessä koko jäse­nis­tön kanssa.

Miksi Talentian stra­te­gia on tär­keä ja miksi sen teke­mi­seen kan­nat­taa osal­lis­taa jäse­nistö? Koska Talentia on teitä var­ten. Talentia ei ole toi­misto Pasilassa vaan se on koko jäse­nis­tömme ympäri Suomea.

Jokaisella jäsenellä on mahdollisuus viedä sosiaalialan korkeakoulutetuille tärkeitä asioita eteenpäin.

On tär­keää saa­vut­taa ymmär­rys niistä asioista, jotka ovat teille mer­ki­tyk­sel­li­siä ja joi­hin mei­dän tulee Talentiana kes­kit­tyä ja panostaa.

Näitä tavoit­teita läh­demme vie­mään eteen­päin yhdessä alue- ja val­ta­kun­nal­lis­ten yhdis­tys­ten kanssa koko Talentian yhteisönä.

Jokaisella jäse­nellä on mah­dol­li­suus viedä sosiaali­alan kor­kea­kou­lu­te­tuille tär­keitä asioita eteen­päin. Tarttukaa tähän mah­dol­li­suu­teen vaikuttaa.

Syksyllä tun­nelma alkaa tii­vis­tyä. Tänä vuonna on työ­suo­je­lu­vaa­lit, asetu itse tai kan­nusta kol­lega ehdolle, ja aina­kin äänestä alaa tun­teva hen­kilö tär­ke­ään tehtävään.

Sopimusneuvottelut alka­vat keväällä 2022 päät­ty­vien työ­eh­to­so­pi­mus­ten osalta. Strategiamme tulee ohjaa­maan työ­tämme myös näissä neuvotteluissa.

Sopimuskierros ja nii­den kou­ke­rot eivät ole yksin­ker­tai­sia hah­mot­taa. Sen lisäksi, että neu­vot­te­lemme sopi­mus­kier­rok­sella par­haat mah­dol­li­set ehdot jäse­nil­lemme, teemme töitä myös sen eteen, että jokai­nen jäsen tie­tää, mistä näissä neu­vot­te­luissa on kyse.

Nyt on aika las­keu­tua kesään. Toivon kesän tuo­van tul­les­saan lisää roko­tuk­sia, yhdes­sä­oloa läheis­ten kanssa, aurin­koa ja virkistäytymistä!