Talentia-lehti

Talentia-lehti ja talentia-lehti.fi ovat hyvä tapa pysyä ajan tasalla siitä, mistä sosiaali- ja varhais­kas­va­tusa­lalla puhutaan. Talentia-lehti tarjoaa näkökulmia yhteis­kun­tamme ilmiöihin, jotka heijas­tuvat sosiaali- ja varhais­kas­va­tusalan työhön. Lehti kertoo alan työstä, tekijöistä, innovaa­tioista, tutki­muk­sesta, koulu­tuk­sesta ja kansain­vä­li­sistä virtauk­sista sekä sosiaali- ja varhais­kas­va­tusalan työelä­mä­ky­sy­myksiä ja talen­tia­laisten edunval­vontaa.

Erityi­sesti varhais­kas­va­tusalaan keskittyvä erikois­numero Kasvu ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Vuosittain julkaistaan myös lasten­suo­je­luai­heinen 30 päivää ‑lehti ja sosiaa­lialan korkea­kou­luo­pis­ke­li­joille suunnattu Jane&Paulo-lehti sekä yhteis­työssä Sosiaa­lityön tutki­muksen seuran kanssa Tutkiva sosiaa­lityö ‑verkko­jul­kaisu.

Talentia-lehden kustantaa Sosiaa­lialan korkea­kou­lu­tet­tujen ammat­ti­jär­jestö Talentia ry. Lehden päätoi­mittaja on Kaisa Yliruo­kanen.

Toimituksen sähköposti