Talentia-lehti

Tal­en­tia-lehti ja talentia-lehti.fi ovat hyvä tapa pysyä ajan tasal­la siitä, mis­tä sosi­aali- ja varhaiskas­va­tusalal­la puhutaan. Tal­en­tia-lehti tar­joaa näkökul­mia yhteiskun­tamme ilmiöi­hin, jot­ka hei­jas­tu­vat sosi­aali- ja varhaiskas­va­tusalan työhön. Lehti ker­too alan työstä, tek­i­jöistä, inno­vaa­tioista, tutkimuk­ses­ta, koulu­tuk­ses­ta ja kan­sain­väli­sistä vir­tauk­sista sekä sosi­aali- ja varhaiskas­va­tusalan työelämäkysymyk­siä ja tal­en­tialais­ten edun­valvon­taa.

Eri­tyis­es­ti varhaiskas­va­tusalaan keskit­tyvä erikois­nu­mero Kasvu ilmestyy kak­si ker­taa vuodessa. Vuosit­tain julka­istaan myös las­ten­suo­jelu­ai­heinen 30 päivää ‑lehti ja sosi­aalialan korkeak­oulu­opiske­li­joille suun­nat­tu Jane&Paulo-lehti sekä yhteistyössä Sosi­aal­i­työn tutkimuk­sen seu­ran kanssa Tutki­va sosi­aal­i­työ ‑verkko­julka­isu.

Tal­en­tia-lehden kus­tan­taa Sosi­aalialan korkeak­oulutet­tu­jen ammat­ti­jär­jestö Tal­en­tia ry. Lehden pää­toimit­ta­ja on Kaisa Yliruoka­nen.

Toimituksen sähköposti