Talentia-lehti

Talen­tia-lehti ja talentia-lehti.fi ovat hyvä tapa pysyä ajan tasalla siitä, mistä sosi­aali- ja var­hais­kas­va­tusa­lalla puhu­taan. Talen­tia-lehti tar­joaa näkö­kul­mia yhteis­kun­tamme ilmiöi­hin, jotka hei­jas­tu­vat sosi­aali- ja var­hais­kas­va­tusa­lan työ­hön. Lehti ker­too alan työstä, teki­jöistä, inno­vaa­tioista, tut­ki­muk­sesta, kou­lu­tuk­sesta ja kan­sain­vä­li­sistä vir­tauk­sista sekä sosi­aali- ja var­hais­kas­va­tusa­lan työ­elä­mä­ky­sy­myk­siä ja talen­tia­lais­ten edun­val­von­taa.

Eri­tyi­sesti var­hais­kas­va­tusa­laan kes­kit­tyvä eri­kois­nu­mero Kasvu ilmes­tyy kaksi ker­taa vuo­dessa. Vuo­sit­tain jul­kais­taan myös las­ten­suo­je­luai­hei­nen 30 päi­vää ‑lehti ja sosi­aa­lia­lan kor­kea­kou­luo­pis­ke­li­joille suun­nattu Jane&Paulo-lehti sekä yhteis­työssä Sosi­aa­li­työn tut­ki­muk­sen seu­ran kanssa Tut­kiva sosi­aa­li­työ ‑verk­ko­jul­kaisu.

Talen­tia-leh­den kus­tan­taa Sosi­aa­lia­lan kor­kea­kou­lu­tet­tu­jen ammat­ti­jär­jestö Talen­tia ry. Leh­den pää­toi­mit­taja on Kaisa Yli­ruo­ka­nen.

Toimituksen sähköposti