Viimeiset kolme vuotta Elina Lahtinen on työskennellyt yrittäjänä.

 

Hänen yri­tyk­sensä tar­joaa sijais­van­hem­mille, per­he­hoi­ta­jille sekä muille las­ten parissa työs­ken­te­le­ville aikui­sille vauva — ja taa­pe­ro­hie­ron­nan ohjausta sekä vauva- ja taa­pe­ro­hie­ron­taa lap­sille. Hän työs­ken­te­lee Keski-Suomen alu­eella ja jous­ta­vasti myös muualla.

‒ Olen kou­lu­tuk­sel­tani sosio­nomi (AMK), keho- ja tun­ne­vyö­hy­ke­te­ra­peutti sekä vau­va­hie­roja. Ennen yrit­tä­jyyttä työs­ken­te­lin 15 vuotta Jyväskylän kau­pun­gilla las­ten ja per­hei­den parissa, las­ten­suo­je­lussa ja päi­vä­ko­dissa, ker­too Elina Lahtinen.

Puskaradio toi asiakkaat

Elina Lahtinen aloitti yrit­tä­jänä ensin palk­ka­työn rin­nalla, sillä hän halusi saada koke­musta elät­tääkö yrittäjyys.

‒ Asiakkaat ovat löy­tä­neet pal­ve­luni pus­ka­ra­dion väli­tyk­sellä. Pikkuhiljaa heitä oli siinä mää­rin, että tein hypyn koko­naan yrit­tä­jäksi ja palk­ka­työ jäi.

Lahtinen luot­taa vauva- ja taa­pe­ro­hie­ron­taan mene­tel­mänä. Hänellä on kan­nus­ta­via esi­merk­kejä asiak­kaista, jotka ovat saa­neet taa­pe­ro­hie­ron­nasta apua esi­mer­kiksi stres­sin ja jän­ni­tys­ti­lo­jen purkuun.

‒ Lapsi kipui­lee koke­maansa, jos hän on jou­tu­nut elä­mänsä alku­tai­pa­leella alt­tiiksi kehi­tystä hor­jut­ta­ville koke­muk­sille. Esimerkiksi van­hem­pien masen­nus ja kyvyt­tö­myys vas­tuul­li­seen van­hem­muu­teen voi­vat hei­jas­tua lap­seen monin tavoin: rau­hat­to­muu­tena, pas­sii­vi­suu­tena, uni­vai­keuk­sina, pään­sär­kyinä, vat­saon­gel­mina, tic-oireina, itkui­suu­tena, pelkotiloina.

‒ Lasten kokema stressi täy­tyy saada puret­tua pois myö­hem­pien ongel­mien ehkäi­se­mi­seksi, mutta myös ter­veen ja tasa­pai­noi­sen kehi­tyk­sen ja lap­suu­den takaa­mi­seksi. Tällaisen toi­min­nan tär­keyttä tukee myös tutkimusnäyttö.

Taaperohieronta on lempeä hoitomuoto

Samoina tois­tu­vat rau­hal­li­set liik­keet ete­ne­vät niin selässä, käsissä, jaloissa kuin jal­ka­te­rissä. Myös niska ja pää hie­ro­taan. Lapsi tun­tee olonsa tur­val­li­seksi sekä hyväk­sy­tyksi ja voi rentoutua.

‒ Hieronnan ja kos­ke­tuk­sen avulla mie­li­hy­vä­hor­mo­nin, oksi­to­sii­nin erit­ty­mi­nen akti­voi­tuu. Tämä vähen­tää stres­si­hor­mo­nin erit­ty­mistä sekä lie­vit­tää kipua ja vah­vis­taa ihmis­ten välistä kiintymystä.

‒ Hieronnalla voi saada kos­ke­tuk­sen lap­seen, joka ei muu­ten ota kon­tak­tia. Lapsen toi­veita ja tar­peita kun­nioit­tava kos­ke­tus aut­taa häntä arvos­ta­maan omaa keho­aan ja vah­vis­taa hänen myön­tei­sen minä­ku­vansa kehit­ty­mistä. Lisäksi opi­taan kos­ket­ta­mi­sen sään­töjä sekä omien ja tois­ten rajo­jen arvostamista.

Helena Jaakkola