Viimeiset kolme vuotta Elina Lahtinen on työskennellyt yrittäjänä.

 

Hänen yrityk­sensä tarjoaa sijais­van­hem­mille, perhe­hoi­ta­jille sekä muille lasten parissa työsken­te­le­ville aikui­sille vauva – ja taape­ro­hie­ronnan ohjausta sekä vauva- ja taape­ro­hie­rontaa lapsille. Hän työsken­telee Keski-Suomen alueella ja jousta­vasti myös muualla.

‒ Olen koulu­tuk­seltani sosionomi (AMK), keho- ja tunne­vyö­hy­ke­te­ra­peutti sekä vauva­hieroja. Ennen yrittä­jyyttä työsken­telin 15 vuotta Jyväs­kylän kaupun­gilla lasten ja perheiden parissa, lasten­suo­je­lussa ja päivä­ko­dissa, kertoo Elina Lahtinen.

Puskaradio toi asiakkaat

Elina Lahtinen aloitti yrittäjänä ensin palkkatyön rinnalla, sillä hän halusi saada kokemusta elättääkö yrittäjyys.

‒ Asiakkaat ovat löytäneet palveluni puska­radion välityk­sellä. Pikku­hiljaa heitä oli siinä määrin, että tein hypyn kokonaan yrittä­jäksi ja palkkatyö jäi.

Lahtinen luottaa vauva- ja taape­ro­hie­rontaan menetelmänä. Hänellä on kannus­tavia esimerkkejä asiak­kaista, jotka ovat saaneet taape­ro­hie­ron­nasta apua esimer­kiksi stressin ja jänni­tys­ti­lojen purkuun.

‒ Lapsi kipuilee kokemaansa, jos hän on joutunut elämänsä alkutai­pa­leella alttiiksi kehitystä horjut­ta­ville kokemuk­sille. Esimer­kiksi vanhempien masennus ja kyvyt­tömyys vastuul­liseen vanhem­muuteen voivat heijastua lapseen monin tavoin: rauhat­to­muutena, passii­vi­suutena, univai­keuksina, päänsär­kyinä, vatsaon­gelmina, tic-oireina, itkui­suutena, pelko­ti­loina.

‒ Lasten kokema stressi täytyy saada purettua pois myöhempien ongelmien ehkäi­se­mi­seksi, mutta myös terveen ja tasapai­noisen kehityksen ja lapsuuden takaa­mi­seksi. Tällaisen toiminnan tärkeyttä tukee myös tutki­mus­näyttö.

Taaperohieronta on lempeä hoitomuoto

Samoina toistuvat rauhal­liset liikkeet etenevät niin selässä, käsissä, jaloissa kuin jalka­te­rissä. Myös niska ja pää hierotaan. Lapsi tuntee olonsa turval­li­seksi sekä hyväk­sy­tyksi ja voi rentoutua.

‒ Hieronnan ja koske­tuksen avulla mieli­hy­vä­hor­monin, oksito­siinin eritty­minen aktivoituu. Tämä vähentää stres­si­hor­monin eritty­mistä sekä lievittää kipua ja vahvistaa ihmisten välistä kiinty­mystä.

‒ Hieron­nalla voi saada koske­tuksen lapseen, joka ei muuten ota kontaktia. Lapsen toiveita ja tarpeita kunnioittava kosketus auttaa häntä arvos­tamaan omaa kehoaan ja vahvistaa hänen myönteisen minäku­vansa kehit­ty­mistä. Lisäksi opitaan kosket­ta­misen sääntöjä sekä omien ja toisten rajojen arvos­ta­mista.

Helena Jaakkola