Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Tal­ent­ian puheen­jo­hta­ja Tero Ris­timä­ki kom­men­toi yhteiskun­taa sosi­aalis­es­ta näkökul­mas­ta. Seu­raa tai pyy­dä kaverik­si, niin tiedät enem­män!
Face­book
Twit­ter

Perus­tus­laki­valiokun­ta antoi maan hal­li­tuk­selle uudet reunae­hdot ja aikataulun sote­ ja maakun­tau­ud­is­tuk­sen jatko­valmis­telulle.

Näil­lä näkymin soten jär­jestämis­vas­tuu siir­tyy maakun­nille 1.1.2020, ja valin­nan­va­paus laa­je­nee eril­lisen vai­heis­tuk­sen mukaan. Hal­li­tuk­sen on luovut­ta­va soten suo­ran valin­nan­va­pau­den palvelu­iden pakkoy­htiöit­tämis­es­tä ja maakun­nille on annet­ta­va mah­dol­lisu­us tuot­taa suo­ran valin­nan­va­pau­den sote­palveluita. Lisäk­si perus­tus­laki­valiokun­ta kiin­nit­ti huomio­ta sosi­aal­i­huol­lon palvelu­iden ase­maan. Niiden kuu­lu­mista suo­ran valin­nan palvelui­hin tulee vielä tarkastel­la seikkaperäis­es­ti.

Valin­nan­va­paus­lakia odote­taan lausun­noille loka­marraskuun aikana. Tal­en­tia tulee esit­tämään valmis­telijoille, että kun­tien sosi­aal­i­huol­lon tehtävät ja lail­lis­te­tut ammat­ti­henkilöt siir­ty­i­sivät maakun­nille eivät yhtiöille ja että valinnanvapaus­ jär­jestelmää raken­net­taisi­in sosi­aal­i­huoltoon vai­heit­tain.

Toinen kesän uuti­nen oli opetus­ ja kult­tuuri­m­in­is­ter­iön selvi­tyshenkilöi­den raport­ti varhaiskas­vatuk­sen kehit­tämisen tiekar­tak­si. Selvi­tyshenkilöi­den suosi­tuk­set las­ten­tarhanopet­ta­jien tehtävien jakamisek­si varhaiskas­vatuk­sen opet­ta­jak­si ja varhaiskas­vatuk­sen sosionomik­si sekä eri­tyis­es­ti kelpoisuuk­sien siir­tymäsään­nös­su­osi­tus nos­tat­ti­vat oikeutetun haloon jäsenkun­nas­samme. Tal­en­tia tulee kaikin käytet­tävis­sä olevin keinoin aja­maan varhaiskas­vatuk­ses­sa työsken­tele­vien jäsen­ten­sä etu­ja. Kut­su tapaamiseen min­is­teri San­ni Grahn-Laa­sosen kanssa eloku­ulle on jo tul­lut.

Kesän aikaan saimme myös lausun­topy­yn­nön hal­li­tuk­sen esi­tyk­seen sosiaali­ huol­lon ammat­ti­henkilölain muut­tamis­es­ta. Tal­ent­ian sin­nikkäästi aja­ma kuntoutuk­sen ohjaa­jien saami­nen lail­lis­tet­tu­jen ammat­ti­henkilöi­den joukkoon on nyt toteu­tu­mas­sa. Lisäk­si lail­lis­tamisen siir­tymäaikaan on tulos­sa jatkoa.

Työ­markki­na­neu­vot­te­lut ovat myös alka­mas­sa. Sopimuk­set päät­tyvät 31.1.2018. Liit­tok­ier­roksen lisäk­si tul­laan syksyn aikana aloit­ta­maan kun­tasek­torin sopimusjär­jestelmän uud­is­tamista koske­vat neu­vot­te­lut. Maakun­tien palveluk­seen siir­tyvien osalta on sovit­ta­va uusista maakun­tien virka­ ja työe­htosopimuk­sista ja niiden neu­vot­telu­jär­jestelmästä. Kesän jäl­keen odotet­tavis­sa on jälleen vilkas syksy ja talvi edun­valvon­nas­sa.