Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Talentian puheen­joh­taja Tero Ristimäki kom­men­toi yhteis­kun­taa sosi­aa­li­sesta näkö­kul­masta. Seuraa tai pyydä kave­riksi, niin tie­dät enem­män!
Facebook
Twitter

Perus­tus­la­ki­va­lio­kunta antoi maan hal­li­tuk­selle uudet reu­naeh­dot ja aika­tau­lun sote­ ja maa­kun­ta­uu­dis­tuk­sen jatkovalmistelulle.

Näillä näky­min soten jär­jes­tä­mis­vas­tuu siir­tyy maa­kun­nille 1.1.2020, ja valin­nan­va­paus laa­je­nee eril­li­sen vai­heis­tuk­sen mukaan. Hallituksen on luo­vut­tava soten suo­ran valin­nan­va­pau­den pal­ve­lui­den pak­ko­yh­tiöit­tä­mi­sestä ja maa­kun­nille on annet­tava mah­dol­li­suus tuot­taa suo­ran valin­nan­va­pau­den sote­palveluita. Lisäksi perus­tus­la­ki­va­lio­kunta kiin­nitti huo­miota sosi­aa­li­huol­lon pal­ve­lui­den ase­maan. Niiden kuu­lu­mista suo­ran valin­nan pal­ve­lui­hin tulee vielä tar­kas­tella seikkaperäisesti.

Valinnanvapauslakia odo­te­taan lausun­noille loka­marraskuun aikana. Talentia tulee esit­tä­mään val­mis­te­li­joille, että kun­tien sosi­aa­li­huol­lon teh­tä­vät ja lail­lis­te­tut ammat­ti­hen­ki­löt siir­tyi­si­vät maa­kun­nille eivät yhtiöille ja että valinnanvapaus­ jär­jes­tel­mää raken­net­tai­siin sosi­aa­li­huol­toon vaiheittain.

Toinen kesän uuti­nen oli opetus­ ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön sel­vi­tys­hen­ki­löi­den raportti var­hais­kas­va­tuk­sen kehit­tä­mi­sen tie­kar­taksi. Selvityshenkilöiden suo­si­tuk­set las­ten­tar­han­opet­ta­jien teh­tä­vien jaka­mi­seksi var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­jaksi ja var­hais­kas­va­tuk­sen sosio­no­miksi sekä eri­tyi­sesti kel­poi­suuk­sien siir­ty­mä­sään­nös­suo­si­tus nos­tat­ti­vat oikeu­te­tun haloon jäsen­kun­nas­samme. Talentia tulee kai­kin käy­tet­tä­vissä ole­vin kei­noin aja­maan var­hais­kas­va­tuk­sessa työs­ken­te­le­vien jäsen­tensä etuja. Kutsu tapaa­mi­seen minis­teri Sanni Grahn-Laasosen kanssa elo­kuulle on jo tullut.

Kesän aikaan saimme myös lausun­to­pyyn­nön hal­li­tuk­sen esi­tyk­seen sosiaali­ huol­lon ammat­ti­hen­ki­lö­lain muut­ta­mi­sesta. Talentian sin­nik­käästi ajama kun­tou­tuk­sen ohjaa­jien saa­mi­nen lail­lis­tet­tu­jen ammat­ti­hen­ki­löi­den jouk­koon on nyt toteu­tu­massa. Lisäksi lail­lis­ta­mi­sen siir­ty­mä­ai­kaan on tulossa jatkoa.

Työmarkkinaneuvottelut ovat myös alka­massa. Sopimukset päät­ty­vät 31.1.2018. Liittokierroksen lisäksi tul­laan syk­syn aikana aloit­ta­maan kun­ta­sek­to­rin sopi­mus­jär­jes­tel­män uudis­ta­mista kos­ke­vat neu­vot­te­lut. Maakuntien pal­ve­luk­seen siir­ty­vien osalta on sovit­tava uusista maa­kun­tien virka­ ja työ­eh­to­so­pi­muk­sista ja nii­den neu­vot­te­lu­jär­jes­tel­mästä. Kesän jäl­keen odo­tet­ta­vissa on jäl­leen vil­kas syksy ja talvi edunvalvonnassa.