Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Talentian puheen­johtaja Tero Ristimäki kommentoi yhteis­kuntaa sosiaa­li­sesta näkökul­masta. Seuraa tai pyydä kaveriksi, niin tiedät enemmän!
Facebook
Twitter

Perustus­la­ki­va­lio­kunta antoi maan halli­tuk­selle uudet reunaehdot ja aikataulun sote­ ja maakun­ta­uu­dis­tuksen jatko­val­mis­te­lulle.

Näillä näkymin soten järjes­tä­mis­vastuu siirtyy maakun­nille 1.1.2020, ja valin­nan­vapaus laajenee erillisen vaiheis­tuksen mukaan. Halli­tuksen on luovuttava soten suoran valin­nan­va­pauden palve­luiden pakko­yh­tiöit­tä­mi­sestä ja maakun­nille on annettava mahdol­lisuus tuottaa suoran valin­nan­va­pauden sote­palveluita. Lisäksi perus­tus­la­ki­va­lio­kunta kiinnitti huomiota sosiaa­li­huollon palve­luiden asemaan. Niiden kuulu­mista suoran valinnan palve­luihin tulee vielä tarkas­tella seikka­pe­räi­sesti.

Valin­nan­va­paus­lakia odotetaan lausun­noille loka­marraskuun aikana. Talentia tulee esittämään valmis­te­li­joille, että kuntien sosiaa­li­huollon tehtävät ja laillis­tetut ammat­ti­hen­kilöt siirtyi­sivät maakun­nille eivät yhtiöille ja että valinnanvapaus­ järjes­telmää raken­net­taisiin sosiaa­li­huoltoon vaiheittain.

Toinen kesän uutinen oli opetus­ ja kulttuu­ri­mi­nis­teriön selvi­tys­hen­ki­löiden raportti varhais­kas­va­tuksen kehit­tä­misen tiekar­taksi. Selvi­tys­hen­ki­löiden suosi­tukset lastentarhan­opettajien tehtävien jakami­seksi varhais­kas­va­tuksen opetta­jaksi ja varhais­kas­va­tuksen sosio­no­miksi sekä erityi­sesti kelpoi­suuksien siirty­mä­sään­nös­suo­situs nostat­tivat oikeu­tetun haloon jäsen­kun­nas­samme. Talentia tulee kaikin käytet­tä­vissä olevin keinoin ajamaan varhais­kas­va­tuk­sessa työsken­te­levien jäsen­tensä etuja. Kutsu tapaa­miseen ministeri Sanni Grahn-Laasosen kanssa elokuulle on jo tullut.

Kesän aikaan saimme myös lausun­to­pyynnön halli­tuksen esitykseen sosiaali­ huollon ammat­ti­hen­ki­lölain muutta­mi­sesta. Talentian sinnik­käästi ajama kuntou­tuksen ohjaajien saaminen laillis­tet­tujen ammat­ti­hen­ki­löiden joukkoon on nyt toteu­tu­massa. Lisäksi laillis­ta­misen siirty­mä­aikaan on tulossa jatkoa.

Työmark­ki­na­neu­vot­telut ovat myös alkamassa. Sopimukset päättyvät 31.1.2018. Liitto­kier­roksen lisäksi tullaan syksyn aikana aloit­tamaan kunta­sek­torin sopimus­jär­jes­telmän uudis­ta­mista koskevat neuvot­telut. Maakuntien palve­lukseen siirtyvien osalta on sovittava uusista maakuntien virka­ ja työeh­to­so­pi­muk­sista ja niiden neuvot­te­lu­jär­jes­tel­mästä. Kesän jälkeen odotet­ta­vissa on jälleen vilkas syksy ja talvi edunval­von­nassa.