Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Talentian puheen­johtaja Tero Ristimäki kommentoi yhteis­kuntaa sosiaa­li­sesta näkökul­masta. Seuraa tai pyydä kaveriksi, niin tiedät enemmän!
Facebook
Twitter

Kilpai­lu­ky­ky­so­pimus on tullut voimaan. Viime hetken puristus kunta-alalla johtui siitä, että työnte­ki­jä­puoli halusi ja sai takeita siitä, etteivät vaiku­tukset kunta­ta­louteen toteudu kahteen kertaan.

Laake­reille ei saa silti jäädä lepäi­lemään. Yksityisen sosiaa­li­pal­ve­lualan muutokset jatkuvat. Yrityskoko kasvaa, yritys­kauppoja käydään ja koko ala valmis­tautuu soteen ja valin­nan­va­pauteen. Kunta-alalla on oltava valppaina henki­lös­tö­sääs­töjen ja lomau­tusten varalta.

Vaikka työnan­tajan tarjoamat säästö­vapaat houkut­tai­si­vatkin, kehottaa Talentia olemaan suostu­matta niihin. Talentian hallitus suuntaa tulevaan vuoteen päivit­tä­mällä Talentian strategiaa. Syksyn ensim­mäi­sessä kokouk­sessa keskus­te­limme järjes­tömme arvoista. Ensim­mäi­seksi arvoksi nousi jäsenten etu. Tämä tarkoittaa, että Talentia edustaa sosiaa­lialan korkea­kou­lu­tettuja ja edistää jäsen­tensä asemaa työelä­mässä ja koulu­tuk­sessa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että Talentia tuntee jäsen­tensä tarpeet, ennakoi niiden kehit­ty­mistä ja toimii yhdessä jäsenten kanssa näiden tarpeiden pohjalta.

Toiseksi arvoksi nousi sosiaa­lialan osaaminen edistä­minen. Toimin­nassa tämän tulee näkyä siten, että Talentia ajaa sosiaa­lialan osaamisen vahvis­ta­mista yhteis­kun­nassa. Talen­tiassa arvos­tetaan eri jäsen­ryhmien osaamista ja toimitaan yhteistyön vahvis­ta­mi­seksi.

Kolmas arvo on eettisyys. Sosiaa­lialan ammat­tieet­tisten ohjeiden mukai­sesti Talentia puolustaa ihmisoi­keutta, oikeu­den­mu­kai­suutta, yhden­ver­tai­suutta ja suvait­se­vai­suutta. Talentian tehtävänä on myös vahvistaa sosiaa­lialan ammat­tie­tiikan toteu­tu­mista tukemalla jäseniään toimimaan rohkeasti sosiaa­lialan eettisten ohjeiden mukai­sesti. Etene − valta­kun­nal­linen sosiaali- ja tervey­salan eettinen neuvot­te­lu­kunta piti Lääkä­ri­liiton, Tehyn ja Talentian kanssa etiik­ka­se­mi­naarin syyskuun alussa.

Tässä seminaa­rissa esitin, että suuri sote-uudistus tarvitsee tuekseen eettistä harkintaa. Ehdotin, että maakuntiin organi­soi­taisiin maakun­nal­liset Etenet. Niiden ensim­mäisenä tehtävänä voisi olla alueel­lisen keskus­telun aloit­ta­minen siitä, tulevatko sotessa kaikkein haavoit­tu­vim­massa asemassa olevien palve­lu­tarpeet täyte­tyiksi. Siitäkin tulisi keskus­tella, kuinka puuttua ilmiselviin epäkohtiin palve­luissa.

Tero Ristimäki