Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Tal­ent­ian puheen­jo­hta­ja Tero Ris­timä­ki kom­men­toi yhteiskun­taa sosi­aalis­es­ta näkökul­mas­ta. Seu­raa tai pyy­dä kaverik­si, niin tiedät enem­män!
Face­book
Twit­ter

Kilpailukykysopimus on tul­lut voimaan. Viime het­ken puris­tus kun­ta-alal­la joh­tui siitä, että työn­tek­i­jäpuoli halusi ja sai takei­ta siitä, etteivät vaiku­tuk­set kun­tat­alouteen toteudu kah­teen ker­taan.

Laak­ereille ei saa silti jäädä lep­äilemään. Yksi­tyisen sosi­aali­palvelu­alan muu­tok­set jatku­vat. Yri­tyskoko kas­vaa, yri­tyskaup­po­ja käy­dään ja koko ala valmis­tau­tuu soteen ja valin­nan­va­pau­teen. Kun­ta-alal­la on olta­va valp­paina henkilöstösäästö­jen ja lomau­tusten var­al­ta.

Vaik­ka työ­nan­ta­jan tar­joa­mat säästö­va­paat houkut­taisi­vatkin, kehot­taa Tal­en­tia ole­maan suos­tu­mat­ta niihin. Tal­ent­ian hal­li­tus suun­taa tule­vaan vuo­teen päivit­tämäl­lä Tal­ent­ian strate­giaa. Syksyn ensim­mäisessä kok­ouk­ses­sa keskuste­limme jär­jestömme arvoista. Ensim­mäisek­si arvok­si nousi jäsen­ten etu. Tämä tarkoit­taa, että Tal­en­tia edus­taa sosi­aalialan korkeak­oulutet­tu­ja ja edis­tää jäsen­ten­sä ase­maa työelämässä ja koulu­tuk­ses­sa. Tämä tarkoit­taa myös sitä, että Tal­en­tia tun­tee jäsen­ten­sä tarpeet, ennakoi niiden kehit­tymistä ja toimii yhdessä jäsen­ten kanssa näi­den tarpei­den poh­jal­ta.

Toisek­si arvok­si nousi sosi­aalialan osaami­nen edis­tämi­nen. Toimin­nas­sa tämän tulee näkyä siten, että Tal­en­tia ajaa sosi­aalialan osaamisen vahvis­tamista yhteiskun­nas­sa. Tal­en­ti­as­sa arvoste­taan eri jäsen­ryh­mien osaamista ja toim­i­taan yhteistyön vahvis­tamisek­si.

Kol­mas arvo on eet­tisyys. Sosi­aalialan ammat­tieet­tis­ten ohjei­den mukaises­ti Tal­en­tia puo­lus­taa ihmisoikeut­ta, oikeu­den­mukaisu­ut­ta, yhden­ver­taisu­ut­ta ja suvait­se­vaisu­ut­ta. Tal­ent­ian tehtävänä on myös vahvis­taa sosi­aalialan ammat­ti­eti­ikan toteu­tu­mista tuke­mal­la jäseniään toim­i­maan rohkeasti sosi­aalialan eet­tis­ten ohjei­den mukaises­ti. Etene − val­takun­nalli­nen sosi­aali- ja ter­veysalan eet­ti­nen neu­vot­telukun­ta piti Lääkärili­iton, Tehyn ja Tal­ent­ian kanssa eti­ikkasem­i­naarin syysku­un alus­sa.

Tässä sem­i­naaris­sa esitin, että suuri sote-uud­is­tus tarvit­see tuek­seen eet­tistä hark­in­taa. Ehdotin, että maakun­ti­in organ­isoitaisi­in maakun­nal­liset Etenet. Niiden ensim­mäisenä tehtävänä voisi olla alueel­lisen keskustelun aloit­ta­mi­nen siitä, tule­vatko sotes­sa kaikkein haavoit­tuvim­mas­sa ase­mas­sa ole­vien palve­lu­tarpeet täyte­tyik­si. Siitäkin tulisi keskustel­la, kuin­ka puut­tua ilmi­selvi­in epäko­hti­in palveluis­sa.

Tero Ris­timä­ki