Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Talentian puheen­joh­taja Tero Ristimäki kom­men­toi yhteis­kun­taa sosi­aa­li­sesta näkö­kul­masta. Seuraa tai pyydä kave­riksi, niin tie­dät enem­män!
Facebook
Twitter

Kilpai­lu­ky­ky­so­pi­mus on tul­lut voi­maan. Viime het­ken puris­tus kunta-alalla joh­tui siitä, että työn­te­ki­jä­puoli halusi ja sai takeita siitä, ettei­vät vai­ku­tuk­set kun­ta­ta­lou­teen toteudu kah­teen kertaan.

Laakereille ei saa silti jäädä lepäi­le­mään. Yksityisen sosi­aa­li­pal­ve­lua­lan muu­tok­set jat­ku­vat. Yrityskoko kas­vaa, yri­tys­kaup­poja käy­dään ja koko ala val­mis­tau­tuu soteen ja valin­nan­va­pau­teen. Kunta-alalla on oltava valp­paina hen­ki­lös­tö­sääs­tö­jen ja lomau­tus­ten varalta.

Vaikka työ­nan­ta­jan tar­joa­mat sääs­tö­va­paat hou­kut­tai­si­vat­kin, kehot­taa Talentia ole­maan suos­tu­matta nii­hin. Talentian hal­li­tus suun­taa tule­vaan vuo­teen päi­vit­tä­mällä Talentian stra­te­giaa. Syksyn ensim­mäi­sessä kokouk­sessa kes­kus­te­limme jär­jes­tömme arvoista. Ensimmäiseksi arvoksi nousi jäsen­ten etu. Tämä tar­koit­taa, että Talentia edus­taa sosiaali­alan kor­kea­kou­lu­tet­tuja ja edis­tää jäsen­tensä ase­maa työ­elä­mässä ja kou­lu­tuk­sessa. Tämä tar­koit­taa myös sitä, että Talentia tun­tee jäsen­tensä tar­peet, enna­koi nii­den kehit­ty­mistä ja toi­mii yhdessä jäsen­ten kanssa näi­den tar­pei­den pohjalta.

Toiseksi arvoksi nousi sosiaali­alan osaa­mi­nen edis­tä­mi­nen. Toiminnassa tämän tulee näkyä siten, että Talentia ajaa sosiaali­alan osaa­mi­sen vah­vis­ta­mista yhteis­kun­nassa. Talentiassa arvos­te­taan eri jäsen­ryh­mien osaa­mista ja toi­mi­taan yhteis­työn vahvistamiseksi.

Kolmas arvo on eet­ti­syys. Sosiaalialan ammat­tieet­tis­ten ohjei­den mukai­sesti Talentia puo­lus­taa ihmi­soi­keutta, oikeu­den­mu­kai­suutta, yhden­ver­tai­suutta ja suvait­se­vai­suutta. Talentian teh­tä­vänä on myös vah­vis­taa sosiaali­alan ammat­tie­tii­kan toteu­tu­mista tuke­malla jäse­ni­ään toi­mi­maan roh­keasti sosiaali­alan eet­tis­ten ohjei­den mukai­sesti. Etene − val­ta­kun­nal­li­nen sosi­aali- ja ter­vey­sa­lan eet­ti­nen neu­vot­te­lu­kunta piti Lääkäriliiton, Tehyn ja Talentian kanssa etiik­ka­se­mi­naa­rin syys­kuun alussa.

Tässä semi­naa­rissa esi­tin, että suuri sote-uudis­tus tar­vit­see tuek­seen eet­tistä har­kin­taa. Ehdotin, että maa­kun­tiin orga­ni­soi­tai­siin maa­kun­nal­li­set Etenet. Niiden ensim­mäi­senä teh­tä­vänä voisi olla alu­eel­li­sen kes­kus­te­lun aloit­ta­mi­nen siitä, tule­vatko sotessa kaik­kein haa­voit­tu­vim­massa ase­massa ole­vien pal­ve­lu­tar­peet täy­te­tyiksi. Siitäkin tulisi kes­kus­tella, kuinka puut­tua ilmi­sel­viin epä­koh­tiin palveluissa.

Tero Ristimäki