Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Talen­tian puheen­joh­taja Tero Ris­ti­mäki kom­men­toi yhteis­kun­taa sosi­aa­li­sesta näkö­kul­masta. Seu­raa tai pyydä kave­riksi, niin tie­dät enem­män!
Face­book
Twit­ter

Valin­nan­va­paus, yhtiöit­tä­mi­nen ja kil­pailu on maa­kun­ta­uu­dis­tuk­sessa mie­titty ainoas­taan ter­vey­den­huol­lon näkö­kul­masta. Meillä ei ole vielä tie­dossa, mitä pal­ve­luita valin­nan­va­paus kos­kee ja missä laa­juu­dessa.

Yhtään riviä ei lii­oin ole kir­joi­tettu siitä, yhtiöi­te­täänkö ja ava­taanko kil­pai­lulle las­ten, nuor­ten ja per­hei­den tuke­mi­nen, las­ten­suo­jelu, päihde- ja mie­len­ter­veys­pal­ve­lut, kehi­tys­vam­mais­ten eri­tyis­huolto, aikuis­so­si­aa­li­työ tai etsi­vät, ehkäi­se­vät ja var­hai­sen vai­heen tuen työ­muo­dot.  Yhtiöit­tä­mi­sessä, mark­ki­noille vie­mi­sessä ja valin­nan­va­pau­dessa on sosi­aa­li­pal­ve­lui­den  ja sosi­aa­li­huol­lon näkö­kul­masta isoja kysy­myk­siä. Onko näissä pal­ve­luissa aidosti mark­ki­noita? Eikö maan hal­li­tus ole vielä tun­nis­ta­nut näi­hin pal­ve­lui­hin kiin­teästi kuu­lu­vaa jul­ki­sen val­lan käyt­töä?
Sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lut on kui­ten­kin pää­tetty siir­tää maa­kun­tien jär­jes­tet­tä­väksi. onnis­tuak­seen tämä vaa­tii huo­lel­lista val­mis­te­lua ja pal­ve­lustra­te­gi­sia pää­tök­siä. Yhtiöit­tä­mi­nen ei ole ainut rat­kaisu eikä mis­sään nimessä pakko.

Tule­vissa maa­kun­nissa sosi­aali- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen on muo­dos­tet­tava aito moni­tuot­ta­ja­malli, jota jär­jes­tä­jä­or­ga­ni­saa­tio ohjaa. Pal­ve­lu­jen tuot­ta­jana voi olla maa­kunta, maa­kun­nan yhtiö tai yksi­tyi­nen yri­tys.

Valin­nan­va­pau­dessa voi­daan edetä, mutta se on teh­tävä hal­li­tusti ja järki mukana.
Sosi­aali- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen valin­nan­va­pau­den pii­riin voi­daan ottaa pal­ve­luita, joissa valin­nan­va­paus toi­mii ja joissa on aidot mark­ki­nat. Näi­hin pal­ve­lui­hin maa­kun­tien yhtiöt sopi­vat.
Ne pal­ve­lut, joi­hin liit­tyy jul­ki­sen val­lan käyt­töä, pitää orga­ni­soida maa­kun­nissa sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon integroi­tuina pal­ve­luina. Maa­kun­taan tar­vi­taan siis oma tuot­ta­jaor­ga­ni­saa­tio, joka voi toi­mia myös viran­omais­ta­hona. Ei tar­vita yhtiötä eikä tar­vitse pilk­koa pal­ve­lua erik­seen viran­omais­toi­min­taan ja pal­ve­luun.

Edellä esi­tetty malli ei sulje pois mil­lään tavalla moni­tuot­ta­ja­mal­lia. On hyvä muis­taa, että moni­tuot­ta­juu­den toteu­tu­mi­sessa sosi­aa­li­huolto on edellä ter­vey­den­huol­toa. Jul­ki­nen sek­tori tuotti 2014 noin 66 pro­sent­tia koko sosi­aa­li­pal­ve­lua­lan tuo­tan­nosta. Jär­jes­töt tuot­ti­vat noin 16 pro­sent­tia ja yri­tyk­set noin 18 pro­sent­tia. Yksi­tyi­sen sek­to­rin yhteen­las­kettu osuus oli siis 34 pro­sen­tin luok­kaa.

Tero Ris­ti­mäki