Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Talentian puheen­johtaja Tero Ristimäki kommentoi yhteis­kuntaa sosiaa­li­sesta näkökul­masta. Seuraa tai pyydä kaveriksi, niin tiedät enemmän!
Facebook
Twitter

Valinnan­vapaus, yhtiöit­tä­minen ja kilpailu on maakun­ta­uu­dis­tuk­sessa mietitty ainoastaan tervey­den­huollon näkökul­masta. Meillä ei ole vielä tiedossa, mitä palve­luita valin­nan­vapaus koskee ja missä laajuu­dessa.

Yhtään riviä ei liioin ole kirjoi­tettu siitä, yhtiöi­te­täänkö ja avataanko kilpai­lulle lasten, nuorten ja perheiden tukeminen, lasten­suojelu, päihde- ja mielen­ter­veys­pal­velut, kehitys­vam­maisten erityis­huolto, aikuis­so­si­aa­lityö tai etsivät, ehkäi­sevät ja varhaisen vaiheen tuen työmuodot.  Yhtiöit­tä­mi­sessä, markki­noille viemi­sessä ja valin­nan­va­pau­dessa on sosiaa­li­pal­ve­luiden  ja sosiaa­li­huollon näkökul­masta isoja kysymyksiä. Onko näissä palve­luissa aidosti markki­noita? Eikö maan hallitus ole vielä tunnis­tanut näihin palve­luihin kiinteästi kuuluvaa julkisen vallan käyttöä?
Sosiaali- ja tervey­den­huollon palvelut on kuitenkin päätetty siirtää maakuntien järjes­tet­tä­väksi. onnis­tuakseen tämä vaatii huolel­lista valmis­telua ja palve­lustra­te­gisia päätöksiä. Yhtiöit­tä­minen ei ole ainut ratkaisu eikä missään nimessä pakko.

Tulevissa maakun­nissa sosiaali- ja terveys­pal­ve­lujen on muodos­tettava aito monituot­ta­ja­malli, jota järjes­tä­jä­or­ga­ni­saatio ohjaa. Palve­lujen tuottajana voi olla maakunta, maakunnan yhtiö tai yksityinen yritys.

Valin­nan­va­pau­dessa voidaan edetä, mutta se on tehtävä halli­tusti ja järki mukana.
Sosiaali- ja terveys­pal­ve­lujen valin­nan­va­pauden piiriin voidaan ottaa palve­luita, joissa valin­nan­vapaus toimii ja joissa on aidot markkinat. Näihin palve­luihin maakuntien yhtiöt sopivat.
Ne palvelut, joihin liittyy julkisen vallan käyttöä, pitää organi­soida maakun­nissa sosiaali- ja tervey­den­huollon integroi­tuina palve­luina. Maakuntaan tarvitaan siis oma tuotta­jaor­ga­ni­saatio, joka voi toimia myös viran­omais­tahona. Ei tarvita yhtiötä eikä tarvitse pilkkoa palvelua erikseen viran­omais­toi­mintaan ja palveluun.

Edellä esitetty malli ei sulje pois millään tavalla monituot­ta­ja­mallia. On hyvä muistaa, että monituot­ta­juuden toteu­tu­mi­sessa sosiaa­li­huolto on edellä tervey­den­huoltoa. Julkinen sektori tuotti 2014 noin 66 prosenttia koko sosiaa­li­pal­ve­lualan tuotan­nosta. Järjestöt tuottivat noin 16 prosenttia ja yritykset noin 18 prosenttia. Yksityisen sektorin yhteen­las­kettu osuus oli siis 34 prosentin luokkaa.

Tero Ristimäki