Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Talen­tian puheen­joh­taja Tero Ris­ti­mäki kom­men­toi yhteis­kun­taa sosi­aa­li­sesta näkö­kul­masta. Seu­raa tai pyydä kave­riksi, niin tie­dät enem­män!
Face­book
Twit­ter

 

Edus­kun­ta­vaa­leissa ja tule­vissa hal­li­tus­oh­jel­ma­neu­vot­te­luissa rat­kais­taan se, mihin suun­taan sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­toa yri­te­tään viedä seu­raa­van nel­jän vuo­den aikana.

Talen­tian ei ole tar­vin­nut muut­taa lin­jaansa: Teh­dään ensin sote-uudis­tus laa­jem­mille itse­hal­lin­toa­lueille jul­ki­sen sek­to­rin toi­miessa pää­asial­li­sena tuot­ta­jana. Ote­taan sosi­aa­li­huol­lon perus­ta­son pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­nen uudis­tuk­sen kes­kei­seksi tavoit­teeksi. Ede­tään valin­nan­va­pau­dessa vai­heit­tain perus­taen työ kokei­lui­hin ja tut­kit­tuun tie­toon.

Maa­kun­tien val­mis­te­lu­ko­neis­toa aje­taan nyt alas. Teh­tyä val­mis­te­lu­työtä ei saisi kui­ten­kaan hukata. Suu­rin osa maa­kun­nista jää­nee seu­raa­maan tilan­netta ja uudis­ta­mi­nen jää taas odot­ta­maan uutta sotea.

Aika näyt­tää syn­tyykö tämän vuo­den aikana pää­tök­siä uusista sote-kun­tayh­ty­mistä. Koko­nai­sul­kois­tuk­sia ei nyt tar­vita, ja onneksi niitä on estä­mässä niin sanottu rajoi­tus­laki.

Nyt ei pysäh­ty­nyt vain sote. Sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon val­von­nan kehit­tä­mi­nen yhdis­tä­mällä alue­hal­lin­to­vi­ras­tot ja Val­vira val­tion lupa- ja val­von­ta­vi­rasto Luo­vaksi peruun­tui myös. Toi­meen­pa­non val­mis­telu lope­tet­tiin, ja tehty työ arkis­toi­daan odot­ta­maan tule­van hal­li­tuk­sen lin­jauk­sia.

Tal­ven aikana jul­ki­suu­teen tul­leet kohu-uuti­set van­hus­ten hoi­vassa, las­ten­suo­je­lun lai­tos­hoi­dossa ja var­hais­kas­va­tuk­sessa ovat val­vo­jille kova haaste kun­nissa sekä alue­hal­lin­to­vi­ras­toissa ja Val­vi­rassa.

Toi­von, että val­vo­jien lisäksi pal­ve­lu­tuot­ta­jat kun­nissa ja yksi­tyi­sissä yri­tyk­sissä herää­vät ja lait­ta­vat laa­dun kun­toon.

Olen kier­tä­nyt Talen­tian 70-juh­la­vuo­den kier­tu­eella 8 paik­ka­kun­taa. Kier­tu­eella olen tavan­nut puo­luei­den pii­rien joh­toa, kes­kus­kau­pun­gin sosi­aali- ja ter­veys­joh­toa sekä hen­ki­lös­tö­hal­li­nota. Olen kuul­lut, kuinka kunta-alan jär­jes­te­ly­va­ra­neu­vot­te­luissa sosi­aa­li­työn­te­ki­jät ja var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­jat ovat saa­neet koro­tuk­sia, mutta myös sosio­no­mit, gero­no­mit ja kun­tou­tuk­sen ohjaa­jat.

Tapaa­mi­sissa olen käy­nyt läpi eri­tyi­sesti sitä, että teh­tä­vä­jaon uudis­ta­mi­seen on lii­tet­tävä sosio­no­mien teh­tä­vä­ku­vien tar­kis­tus, vaa­ti­vuu­den arviointi ja palk­kauk­sen paran­ta­mi­nen.

Tero Ris­ti­mäki