Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Tal­ent­ian puheen­jo­hta­ja Tero Ris­timä­ki kom­men­toi yhteiskun­taa sosi­aalis­es­ta näkökul­mas­ta. Seu­raa tai pyy­dä kaverik­si, niin tiedät enem­män!
Face­book
Twit­ter

 

Eduskun­tavaaleis­sa ja tule­vis­sa hal­li­tu­so­hjel­ma­neu­vot­teluis­sa ratkaistaan se, mihin suun­taan sosi­aali- ja ter­vey­den­huoltoa yritetään viedä seu­raa­van neljän vuo­den aikana.

Tal­ent­ian ei ole tarvin­nut muut­taa lin­jaansa: Tehdään ensin sote-uud­is­tus laa­jem­mille itse­hallintoalueille julkisen sek­torin toimies­sa pääasial­lise­na tuot­ta­jana. Ote­taan sosi­aal­i­huol­lon perus­ta­son palvelu­iden kehit­tämi­nen uud­is­tuk­sen keskeisek­si tavoit­teek­si. Ede­tään valin­nan­va­paudessa vai­heit­tain perus­taen työ kokeilui­hin ja tutkit­tuun tietoon.

Maakun­tien valmis­telukoneis­toa aje­taan nyt alas. Tehtyä valmis­te­lu­työtä ei saisi kuitenkaan huka­ta. Suurin osa maakun­nista jäänee seu­raa­maan tilan­net­ta ja uud­is­t­a­mi­nen jää taas odot­ta­maan uut­ta sotea.

Aika näyt­tää syn­tyykö tämän vuo­den aikana päätök­siä uusista sote-kun­tay­htymistä. Kokon­aisulkois­tuk­sia ei nyt tarvi­ta, ja onnek­si niitä on estämässä niin san­ot­tu rajoi­tus­la­ki.

Nyt ei pysähtynyt vain sote. Sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon valvon­nan kehit­tämi­nen yhdis­tämäl­lä alue­hallintovi­ras­tot ja Valvi­ra val­tion lupa- ja valvon­tavi­ras­to Luo­vak­si peru­un­tui myös. Toimeen­panon valmis­telu lopetet­ti­in, ja tehty työ ark­istoidaan odot­ta­maan tule­van hal­li­tuk­sen lin­jauk­sia.

Tal­ven aikana julk­isu­u­teen tulleet kohu-uutiset van­hus­ten hoivas­sa, las­ten­suo­jelun laitoshoi­dos­sa ja varhaiskas­vatuk­ses­sa ovat valvo­jille kova haaste kun­nis­sa sekä alue­hallintovi­ras­tois­sa ja Valvi­ras­sa.

Toivon, että valvo­jien lisäk­si palve­lu­tuot­ta­jat kun­nis­sa ja yksi­ty­i­sis­sä yri­tyk­sis­sä heräävät ja lait­ta­vat laadun kun­toon.

Olen kiertänyt Tal­ent­ian 70-juhlavuo­den kiertueel­la 8 paikkakun­taa. Kiertueel­la olen tavan­nut puoluei­den piirien johtoa, keskuskaupun­gin sosi­aali- ja ter­veysjo­htoa sekä henkilöstöhallino­ta. Olen kuul­lut, kuin­ka kun­ta-alan jär­jeste­ly­vara­neu­vot­teluis­sa sosi­aal­i­työn­tek­i­jät ja varhaiskas­vatuk­sen opet­ta­jat ovat saa­neet koro­tuk­sia, mut­ta myös sosionomit, geronomit ja kuntoutuk­sen ohjaa­jat.

Tapaami­sis­sa olen käynyt läpi eri­tyis­es­ti sitä, että tehtävä­jaon uud­is­tamiseen on liitet­tävä sosionomien tehtäväku­vien tark­istus, vaa­tivu­u­den arvioin­ti ja palkkauk­sen paran­t­a­mi­nen.

Tero Ris­timä­ki