Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Talentian puheen­johtaja Tero Ristimäki kommentoi yhteis­kuntaa sosiaa­li­sesta näkökul­masta. Seuraa tai pyydä kaveriksi, niin tiedät enemmän!
Facebook
Twitter

 

Eduskun­ta­vaa­leissa ja tulevissa halli­tus­oh­jel­ma­neu­vot­te­luissa ratkaistaan se, mihin suuntaan sosiaali- ja tervey­den­huoltoa yritetään viedä seuraavan neljän vuoden aikana.

Talentian ei ole tarvinnut muuttaa linjaansa: Tehdään ensin sote-uudistus laajem­mille itsehal­lin­toa­lueille julkisen sektorin toimiessa pääasial­lisena tuottajana. Otetaan sosiaa­li­huollon perus­tason palve­luiden kehit­tä­minen uudis­tuksen keskei­seksi tavoit­teeksi. Edetään valin­nan­va­pau­dessa vaiheittain perustaen työ kokei­luihin ja tutkittuun tietoon.

Maakuntien valmis­te­lu­ko­neistoa ajetaan nyt alas. Tehtyä valmis­te­lu­työtä ei saisi kuitenkaan hukata. Suurin osa maakun­nista jäänee seuraamaan tilan­netta ja uudis­ta­minen jää taas odottamaan uutta sotea.

Aika näyttää syntyykö tämän vuoden aikana päätöksiä uusista sote-kuntayh­ty­mistä. Kokonai­sul­kois­tuksia ei nyt tarvita, ja onneksi niitä on estämässä niin sanottu rajoi­tuslaki.

Nyt ei pysäh­tynyt vain sote. Sosiaali- ja tervey­den­huollon valvonnan kehit­tä­minen yhdis­tä­mällä aluehal­lin­to­vi­rastot ja Valvira valtion lupa- ja valvon­ta­vi­rasto Luovaksi peruuntui myös. Toimeen­panon valmistelu lopetettiin, ja tehty työ arkis­toidaan odottamaan tulevan halli­tuksen linjauksia.

Talven aikana julki­suuteen tulleet kohu-uutiset vanhusten hoivassa, lasten­suojelun laitos­hoi­dossa ja varhais­kas­va­tuk­sessa ovat valvo­jille kova haaste kunnissa sekä aluehal­lin­to­vi­ras­toissa ja Valvi­rassa.

Toivon, että valvojien lisäksi palve­lu­tuot­tajat kunnissa ja yksityi­sissä yrityk­sissä heräävät ja laittavat laadun kuntoon.

Olen kiertänyt Talentian 70-juhla­vuoden kiertu­eella 8 paikka­kuntaa. Kiertu­eella olen tavannut puolueiden piirien johtoa, keskus­kau­pungin sosiaali- ja terveys­johtoa sekä henki­lös­tö­hal­linota. Olen kuullut, kuinka kunta-alan järjes­te­ly­va­ra­neu­vot­te­luissa sosiaa­li­työn­te­kijät ja varhais­kas­va­tuksen opettajat ovat saaneet korotuksia, mutta myös sosio­nomit, geronomit ja kuntou­tuksen ohjaajat.

Tapaa­mi­sissa olen käynyt läpi erityi­sesti sitä, että tehtä­väjaon uudis­ta­miseen on liitettävä sosio­nomien tehtä­vä­kuvien tarkistus, vaati­vuuden arviointi ja palkkauksen paran­ta­minen.

Tero Ristimäki