Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Talentian puheen­joh­taja Tero Ristimäki kom­men­toi yhteis­kun­taa sosi­aa­li­sesta näkö­kul­masta. Seuraa tai pyydä kave­riksi, niin tie­dät enem­män!
Facebook
Twitter

Tuleva vuosi on mer­kit­tävä monella tavalla. Valinnanvapausluonnos on nyt lausun­to­kier­rok­sella. Talentian val­tuusto käsit­teli laki­luon­nosta mar­ras­kuussa, ja hal­li­tus tart­tuu luon­nok­seen jou­lu­kuussa. Tuleva talvi ja kevät näyt­tä­vät mil­lai­sena sote-­ ja maa­kun­ta­uu­dis­tus toteutuu.

Talentian tavoit­teet tule­valle neu­vot­te­lu­kier­rok­selle on laa­dittu. Varsinaiset neu­vot­te­lut alka­vat toden teolla vasta tam­mi­kuussa. Palkkaratkaisujen lisäksi neu­vo­tel­laan ensi vuonna myös siitä, mitkä ovat maa­kun­tien sopi­muk­set ja ketkä niistä sopi­vat. Maakuntien ja uudis­tu­vien kun­tien sopi­mus­jär­jes­tel­mää kos­ke­vat neu­vot­te­lut alka­vat liit­to­kier­rok­sen jälkeen.

Talentia-­leh­den pää­toi­mit­taja ja pit­kä­ai­kai­nen vies­tin­tä­pääl­likkö Kristiina Koskiluoma siir­tyy naut­ti­maan elä­ke­päi­vistä. Talentia-leh­den luki­joi­den ja Talentian puo­lesta haluan kiit­tää Kristiinaa aktii­vi­sesta ja pit­kä­jän­tei­sestä työstä Talentian vies­tin­nässä ja lehdessä.

Kristiinan aikana pie­nehkö, lii­ton toi­mi­hen­ki­löi­den sivu­töinä koottu jär­jes­tö­lehti on kehit­ty­nyt van­kalla jour­na­lis­ti­sella otteella toi­mi­te­tuksi sosiaali­alan äänen­kan­nat­ta­jaksi. Talentia­-leh­ti­perhe on laa­jen­tu­nut suo­siota saa­nei­siin eri­kois­nu­me­roi­hin opis­ke­li­joille, var­hais­kas­va­tuk­sen ja las­ten­suo­je­lun ammat­ti­lai­sille. Viimeisimpänä uudis­tuk­sena on toteu­tettu Talentia­-digi­lehti, joka aloitti alku­tal­vella 2016.

Talentia-­leh­den pie­nelle toi­mi­tuk­selle ja laa­jalle koko maata kat­ta­valle free­toimittajien ja ­-kuvaa­jien ver­kos­tolle Kristiina on ollut innos­tava ja innos­tuva pää­toi­mit­taja, vankka tuki tekemiselle.

Päätoimittajana Kristiina ei ole ollut näky­mä­tön eikä hil­jai­nen. Hän on ver­kos­toi­tuja ja on otta­nut roh­keasti itsel­leen jul­ki­sen kes­kus­te­li­jan roo­lin ja puo­lus­ta­nut niitä asioita, jotka ovat ajassa kul­loin­kin olleet tärkeitä.

Ammattijärjestönä Talentia on pitä­nyt sosiaali­alan kysy­myk­siä käsit­te­le­vää jour­na­lis­mia mer­ki­tyk­sel­li­senä ja anta­nut työlle resurs­sit. Sosiaalialan ainoana aika­kaus­leh­tenä Talentia­-leh­dellä on hyvät mah­dol­li­suu­det saada sosiaali­alan edun­val­von­ta­ky­sy­myk­siä ja yhteis­kun­nal­li­sia aiheita laa­jem­min­kin tie­toon ja jul­ki­seen keskusteluun.

Tämän tavoit­teen saa­vut­ta­mi­seksi Talentia uudis­taa Talentia­-leh­teä ensi vuonna pal­ve­le­maan entistä parem­min luki­joi­taan, mutta myös laa­jem­min leh­den aiheista kiinnostuneita.

Tero Ristimäki