Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Talentian puheen­johtaja Tero Ristimäki kommentoi yhteis­kuntaa sosiaa­li­sesta näkökul­masta. Seuraa tai pyydä kaveriksi, niin tiedät enemmän!
Facebook
Twitter

Tuleva vuosi on merkittävä monella tavalla. Valin­nan­va­paus­luonnos on nyt lausun­to­kier­rok­sella. Talentian valtuusto käsitteli lakiluon­nosta marras­kuussa, ja hallitus tarttuu luonnokseen joulu­kuussa. Tuleva talvi ja kevät näyttävät millaisena sote-­ ja maakun­ta­uu­distus toteutuu.

Talentian tavoitteet tulevalle neuvot­te­lu­kier­rok­selle on laadittu. Varsi­naiset neuvot­telut alkavat toden teolla vasta tammi­kuussa. Palkka­rat­kai­sujen lisäksi neuvo­tellaan ensi vuonna myös siitä, mitkä ovat maakuntien sopimukset ja ketkä niistä sopivat. Maakuntien ja uudis­tuvien kuntien sopimus­jär­jes­telmää koskevat neuvot­telut alkavat liitto­kier­roksen jälkeen.

Talentia-­lehden päätoi­mittaja ja pitkä­ai­kainen viestin­tä­pääl­likkö Kristiina Koski­luoma siirtyy nauttimaan eläke­päi­vistä. Talentia-lehden lukijoiden ja Talentian puolesta haluan kiittää Kristiinaa aktii­vi­sesta ja pitkä­jän­tei­sestä työstä Talentian viestin­nässä ja lehdessä.

Kristiinan aikana pienehkö, liiton toimi­hen­ki­löiden sivutöinä koottu järjes­tö­lehti on kehit­tynyt vankalla journa­lis­ti­sella otteella toimi­te­tuksi sosiaa­lialan äänen­kan­nat­ta­jaksi. Talentia­-lehti­perhe on laajen­tunut suosiota saaneisiin erikois­nu­me­roihin opiske­li­joille, varhais­kas­va­tuksen ja lasten­suojelun ammat­ti­lai­sille. Viimei­simpänä uudis­tuksena on toteu­tettu Talentia­-digilehti, joka aloitti alkutal­vella 2016.

Talentia-­lehden pienelle toimi­tuk­selle ja laajalle koko maata katta­valle free­toimittajien ja ­-kuvaajien verkos­tolle Kristiina on ollut innostava ja innostuva päätoi­mittaja, vankka tuki tekemi­selle.

Päätoi­mit­tajana Kristiina ei ole ollut näkymätön eikä hiljainen. Hän on verkos­toituja ja on ottanut rohkeasti itselleen julkisen keskus­te­lijan roolin ja puolus­tanut niitä asioita, jotka ovat ajassa kulloinkin olleet tärkeitä.

Ammat­ti­jär­jestönä Talentia on pitänyt sosiaa­lialan kysymyksiä käsit­te­levää journa­lismia merki­tyk­sel­lisenä ja antanut työlle resurssit. Sosiaa­lialan ainoana aikakaus­lehtenä Talentia­-lehdellä on hyvät mahdol­li­suudet saada sosiaa­lialan edunval­von­ta­ky­sy­myksiä ja yhteis­kun­nal­lisia aiheita laajem­minkin tietoon ja julkiseen keskus­teluun.

Tämän tavoitteen saavut­ta­mi­seksi Talentia uudistaa Talentia­-lehteä ensi vuonna palve­lemaan entistä paremmin lukijoitaan, mutta myös laajemmin lehden aiheista kiinnos­tu­neita.

Tero Ristimäki