Sosiaalialalla on nyt hyvä sauma vahvaan kumppanuuteen terveydenhuollon kanssa, kun laaja-alaisia tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksia rakennetaan.

 

 

Sanna Marinin hal­li­tuk­sella on soten suh­teen hyvä vauhti päällä. Hallitusohjelman mukai­sesti nyt kehi­te­tään sote-pal­ve­lui­den sisäl­töä ja uudis­te­taan rakenteita.

Rakenteellinen tavoite on muo­kata nykyi­sistä lähes parista sadasta sote-orga­ni­saa­tiosta 21 sote-maa­kun­nan ja Helsingin kau­pun­gin vas­tuulla ole­vaa suu­rem­paa kokonaisuutta.

Sis√§ll√∂llisi√§ kehit¬≠t√§¬≠mis¬≠hank¬≠keita teh¬≠d√§√§n Tulevaisuuden sosi¬≠aali- ja ter¬≠veys¬≠kes¬≠kus ‚ÄĎohjel¬≠massa eri puo¬≠lilla Suomea. N√§m√§ alu¬≠eel¬≠li¬≠set kehi¬≠tys¬≠hank¬≠keet sai¬≠vat kes√§¬≠kuussa 70 mil¬≠joo¬≠naa euroa val¬≠tio¬≠na¬≠vus¬≠tusta ja aikaa ty√∂lle on kaksi vuotta. Hankkeiden j√§r¬≠jes¬≠t√§y¬≠ty¬≠mi¬≠nen on vasta alussa, ja hank¬≠keet p√§√§¬≠se¬≠v√§t toden teolla k√§yn¬≠tiin my√∂¬≠hem¬≠min syksyll√§.

Hankkeita alueiden tarpeisiin

Kullakin han¬≠kea¬≠lu¬≠eella on tun¬≠nis¬≠tettu omia kehit¬≠t√§¬≠mis¬≠tar¬≠peet ja suun¬≠ni¬≠teltu kehit¬≠t√§¬≠mis¬≠hank¬≠keet niit√§ tyy¬≠dyt¬≠t√§¬≠m√§√§n. Kehitteill√§ on esi¬≠mer¬≠kiksi monia¬≠lai¬≠sen asia¬≠kas¬≠suun¬≠ni¬≠tel¬≠man laa¬≠ti¬≠mi¬≠nen ja vai¬≠kut¬≠ta¬≠vuu¬≠den arvioin¬≠nin k√§yt¬≠t√∂√∂n¬≠otto. Joissakin hank¬≠keissa kehi¬≠te¬≠t√§√§n mata¬≠lan kyn¬≠nyk¬≠sen koh¬≠taa¬≠mis¬≠pai¬≠koissa teh¬≠t√§¬≠v√§√§ sosi¬≠aa¬≠li¬≠ty√∂t√§ ja ‚ÄĎohjausta. My√∂s ryh¬≠m√§¬≠toi¬≠min¬≠taa, yhtei¬≠s√∂¬≠so¬≠si¬≠aa¬≠li¬≠ty√∂t√§ ja etsi¬≠v√§√§ sosi¬≠aa¬≠li¬≠ty√∂t√§ kehi¬≠te¬≠t√§√§n, samoin yhteis¬≠ty√∂t√§ kol¬≠man¬≠nen sek¬≠to¬≠rin toi¬≠mi¬≠joi¬≠den kanssa.

Toisten ammattien osaamista ei tunneta eikä siksi osata hyödyntää yhteistyötä.

Jotkut han­kea­lu­eet kehit­tä­vät raken­teel­lista sosi­aa­li­työtä ja sosi­aa­lista rapor­toin­nin mene­tel­miä. Näihin sosi­aa­li­huol­lon kehit­tä­mis­oh­jel­man tee­moi­hin liit­tyen tar­jo­taan THL:stä myös kan­sal­lista tukea alueille.

Monissa maa­kun­nissa pal­ka­taan erik­seen kehit­tä­jä­so­si­aa­li­työn­te­ki­jöitä, jotka paneu­tu­vat eri­tyi­sesti sosi­aa­li­huol­lon asia­kas­pro­ses­sien ja pal­ve­lu­ko­ko­nai­suuk­sien kehittämiseen.

Osana sosiaali­alan kehit­tä­mistä jat­ke­taan lapsi- ja per­he­pal­ve­lui­den muu­tos­oh­jel­man kehit­tä­mis­työtä, mikä tar­koit­taa esi­mer­kiksi sitä, että per­he­kes­kus­ten kehit­tä­mis­työ jatkuu.

Ikääntyneiden sosi­aa­li­pal­ve­luita ei ole unoh­dettu, vaan niitä kehi­te­tään useissa hankkeissa.

THL toi­mii ohjel­man koor­di­noi­jana ja kehi­tys­hank­kei­den toi­meen­pa­non tukena. THL:n viisi alue­koor­di­naat­to­ria aut­ta­vat kukin oman erva-alu­eensa hank­keissa. Lisäksi THL:ssä on omat kehit­tä­mis­pääl­lik­könsä sosi­aa­li­huol­lon kehit­tä­mis­oh­jel­man, lapsi- ja per­he­pal­ve­lui­den muu­tos­oh­jel­man ja ICT-kehit­tä­mi­sen kan­sal­li­sen tason tuelle.

‚Äď THL:n han¬≠ke¬≠toi¬≠mis¬≠ton ty√∂n¬≠te¬≠ki¬≠j√§¬≠ra¬≠kenne toteut¬≠taa jo sote-ajat¬≠te¬≠lua k√§y¬≠t√§n¬≠n√∂ss√§, meill√§ on puo¬≠let ja puo¬≠let ty√∂n¬≠te¬≠ki¬≠j√§ist√§ joko sosi¬≠aali- tai ter¬≠vey¬≠den¬≠huol¬≠lon ammat¬≠ti¬≠lai¬≠sia. T√§m√§ mah¬≠dol¬≠lis¬≠taa yhdess√§ teke¬≠mi¬≠sen ja laaja-alai¬≠sen kes¬≠kus¬≠te¬≠lun eri amma¬≠til¬≠lis¬≠ten n√§ke¬≠mys¬≠ten v√§lill√§, ohjel¬≠man HYKS-alu¬≠een alue¬≠koor¬≠di¬≠naat¬≠tori Miia St√•hle THL:st√§ sanoo.

‚Äď Tulevaisuuden sote-kes¬≠kus-ohjel¬≠man osana toteu¬≠te¬≠taan ja sii¬≠hen my√∂n¬≠net¬≠tyyn rahoi¬≠tuk¬≠seen sis√§l¬≠tyy sosi¬≠aa¬≠li¬≠huol¬≠lon kehitt√§misohjelma.

Palvelut yhdellä yhteydenotolla

Sisällöllisen muu­tok­sen kes­kei­nen pää­määrä on suju­voit­taa perus­ta­son sote-pal­ve­luja asiak­kaille. Tätä tavoi­tel­laan eten­kin integroi­malla sote-pal­ve­lut laaja-alai­seksi sosi­aali- ja ter­veys­kes­kuk­seksi ja hyö­dyn­tä­mällä digi­taa­li­sia palveluja.

Tulevaisuuden visiossa asia­kas saa kaikki tar­vit­se­mansa sote-pal­ve­lut yhdellä yhtey­de­no­tolla. Siksi sote-kes­kus­ten alle ollaan nyt kokoa­massa yhteen mel­koi­nen määrä toi­mi­joita: perus­ter­vey­den­huol­lon, suun ter­vey­den­huol­lon, sosi­aa­li­työn ja koti­hoi­don lähi­pal­ve­luja, mie­len­ter­veys- ja päih­de­huol­lon perus­ta­son pal­ve­luja, avo­kun­tou­tus­pal­ve­luja, kan­san­sai­rauk­sien ehkäi­syä sekä neu­vola- ja muita ehkäi­se­viä palveluja.

Vaikka kyse ei ole­kaan yhdestä jät­ti­mäi­sestä fyy­si­sestä raken­nuk­sesta, luvassa on huo­mat­ta­vasti enem­män pro­fes­sioi­den raja­pin­nat ylit­tä­vää yhteis­työtä ja monia­lais­ten tai­to­jen hio­mista sosi­aali- ja ter­vey­sa­lan ammattilaisille.

‚Äď Ajankohta on sin√§ns√§ erit¬≠t√§in otol¬≠li¬≠nen eri alo¬≠jen l√§hen¬≠ty¬≠mi¬≠selle. Tarvetta ja tah¬≠toa inte¬≠graa¬≠tiolle n√§kyy niin sosi¬≠aali- kuin ter¬≠vey¬≠den¬≠huol¬≠los¬≠sa¬≠kin, sosi¬≠aa¬≠li¬≠huol¬≠lon kehit¬≠t√§¬≠mis¬≠p√§√§l¬≠likk√∂ Heidi Muurinen THL:st√§ kertoo.

Tarve ja tahto n√§kyi¬≠v√§t esi¬≠mer¬≠kiksi THL:n vuonna 2019 teke¬≠m√§ss√§ ter¬≠veys¬≠kes¬≠kus¬≠ky¬≠se¬≠lyss√§. Kyselyss√§ sel¬≠visi, ett√§ niiss√§ ter¬≠veys¬≠kes¬≠kuk¬≠sissa, joissa sosi¬≠aa¬≠li¬≠ty√∂n¬≠te¬≠kij√§ tai ‚ÄĎohjaaja ty√∂s¬≠ken¬≠teli pai¬≠kan p√§√§ll√§, moniam¬≠ma¬≠til¬≠li¬≠seen tii¬≠mi¬≠ty√∂¬≠h√∂n oltiin tyy¬≠ty¬≠v√§i¬≠sem¬≠pi√§ kuin et√§i¬≠sem¬≠miss√§, eril¬≠lis¬≠ten orga¬≠ni¬≠saa¬≠tioi¬≠den alueilla.

‚Äď L√§heinen monia¬≠lai¬≠nen yhteis¬≠ty√∂ koet¬≠tiin suju¬≠vaksi ja toi onnis¬≠tu¬≠mi¬≠sen koke¬≠muk¬≠sia, Muurinen tiivist√§√§.

Hyvin toi­miva laaja-alai­nen sote-kes­kus epäi­le­mättä paran­taisi monien asia­kas­ryh­mien pal­ve­luja. Esimerkiksi talou­del­lis­ten ongel­mien kanssa kamp­pai­le­vat ikäih­mi­set ja päih­deon­gel­mai­set ter­veys­kes­kuk­sessa kävi­jät hyö­tyi­si­vät siitä, että he sai­si­vat myös tar­vit­se­mansa sosi­aa­li­työn pal­ve­lun samasta paikasta.

Sote-alo­jen inte­graa­tion lisäksi tule­vai­suu­den sote-kes­kuk­sessa tavoi­tel­laan läheistä yhteis­työtä myös mui­den yhteis­kun­nal­lis­ten toi­mi­joi­den kuten Kelan ja kol­man­nen sek­to­rin jär­jes­tö­jen kanssa.

‚Äď Tulevaisuudessa esi¬≠mer¬≠kiksi vam¬≠mau¬≠tu¬≠nut ihmi¬≠nen voisi saada sote-kes¬≠kuk¬≠sesta tar¬≠vit¬≠se¬≠mansa hoi¬≠don ja sosi¬≠aa¬≠li¬≠ty√∂n lis√§ksi apua Kelan kun¬≠tou¬≠tus¬≠asioi¬≠den sel¬≠vit¬≠t√§¬≠mi¬≠sess√§ tai tie¬≠toa j√§r¬≠jes¬≠t√∂¬≠jen ver¬≠tais¬≠tu¬≠ki¬≠toi¬≠min¬≠nasta, alue¬≠koor¬≠di¬≠naat¬≠tori Miia St√•hle sanoo.

Uteliasta asennetta tarvitaan

Monialainen yhteis­työ ei vielä tänä päi­vänä ole kaik­kialla sau­ma­tonta, vaikka useilla paik­ka­kun­nalla siinä jo pit­källä ollaan­kin. Toisten ammat­tien sisäl­töjä ja osaa­mista ei aina tun­neta täy­sin, eikä yhteis­työtä osata hyödyntää.

‚Äď Varsinkin esi¬≠mies¬≠ten tulee alusta alkaen olla hereill√§ ja tark¬≠kailla yhteis¬≠ty√∂n suju¬≠vuutta ammat¬≠ti¬≠kun¬≠tien v√§lill√§, jotta integroi¬≠vaa kult¬≠tuu¬≠ria saa¬≠daan juur¬≠tu¬≠maan ty√∂¬≠pai¬≠koille, St√•hle sanoo.

Sekä Ståhle että Muurinen usko­vat vil­pit­tö­mästi, että yhdessä työs­ken­te­le­mällä eri ammat­ti­kun­nat alka­vat nopeas­ti­kin tun­nis­taa tois­tensa osaa­mi­sa­lueita ja arjen yhteys alkaa luon­nol­li­sesti mur­taa siiloja.

Tulevaisuuden ammat­ti­lai­sille löy­tyy jo val­miiksi integroi­tua kou­lu­tusta. Helsingin yli­opis­tossa käyn­nis­tyi vuonna 2019 ensim­mäi­nen lääke- ja val­tio­tie­teel­lis­ten tie­de­kun­tien rajat ylit­tävä sote-maisteriohjelma.

‚Äď Integroivat mais¬≠te¬≠rioh¬≠jel¬≠mat ovat erit¬≠t√§in hyvi√§ avauk¬≠sia tule¬≠vai¬≠suu¬≠den kan¬≠nalta, St√•hle sanoo.

‚Äď Tied√§n, ett√§ my√∂s ammat¬≠ti¬≠kor¬≠kea¬≠kou¬≠luissa mie¬≠ti¬≠t√§√§n ja kehi¬≠te¬≠t√§√§n kovasti eri¬≠lai¬≠sia oppi¬≠si¬≠s√§l¬≠t√∂j√§, joilla kou¬≠lut¬≠taa tule¬≠via eri sote-alo¬≠jen ammat¬≠ti¬≠lai¬≠sia monia¬≠lai¬≠seen ty√∂s¬≠ken¬≠te¬≠lyyn, St√•hle kiitt√§√§.

Toivon uteliasta, yhdessä ihmettelemisen pyrkivää työkulttuuria.

Entä jo töissä ole­vat ammat­ti­lai­set? Kuinka hei­dän tulisi varau­tua muu­tok­seen? Perustutkinto- ja täy­den­nys­kou­lu­tus­ten lisäksi integroi­dussa työym­pä­ris­tössä tar­vi­taan ehkä ennen kaik­kea oppi­vaa ja tut­ki­vaa asen­noi­tu­mista omaan ja tois­ten työ­hön, Muurinen miettii.

‚Äď Toivon ute¬≠liasta, yhdess√§ ihmet¬≠te¬≠le¬≠mi¬≠seen pyr¬≠ki¬≠v√§√§ ty√∂¬≠kult¬≠tuu¬≠ria. Uskallusta argu¬≠men¬≠toida, kokeilla, ja jopa lei¬≠ki¬≠tell√§ yhdess√§ ideoilla huo¬≠lel¬≠li¬≠sen ja tar¬≠kan arvioin¬≠ti¬≠ty√∂n lis√§ksi, Muurinen sanoo.

Lisäksi tar­vi­taan val­miutta muut­taa omaa näke­mys­tään, jos huo­ma­taan­kin, että joku toi­nen mene­telmä toimii.

‚Äď T√§m√§ vaa¬≠tii¬≠kin jo var¬≠sin hyv√§√§ luot¬≠ta¬≠musta ty√∂n¬≠te¬≠ki¬≠j√∂i¬≠den kes¬≠ken, joten on ensi¬≠si¬≠jai¬≠sen t√§r¬≠ke√§√§ huo¬≠leh¬≠tia avoi¬≠mesta ja hyv√§st√§ ty√∂il¬≠ma¬≠pii¬≠rist√§. T√§rke√§√§ on l√∂y¬≠t√§√§ halu ymm√§r¬≠t√§√§ toista ja kes¬≠kus¬≠tella siit√§, mit√§ kukin tekee ja miksi. N√§in ymm√§r¬≠rys tois¬≠ten ty√∂st√§ ja osaa¬≠mi¬≠sesta kasvaa.

Nyt on aika aktivoitua!

Jo vuonna 1972 ter­veys­kes­kuk­sia perus­tet­taessa sil­loi­sen kan­san­ter­veys­lain sää­tä­jät perään­kuu­lut­ti­vat sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon tii­vistä yhteyttä, jotta asiak­kaan elä­män­ti­lanne tulisi parem­min huo­mioi­duksi kokonaisuutena.

‚Äď N√§iden vuo¬≠si¬≠kym¬≠men¬≠ten aikana sosiaali¬≠alan yhteys ter¬≠veys¬≠kes¬≠kuk¬≠siin on v√§lill√§ ollut tii¬≠viimpi ja v√§lill√§ l√∂y¬≠hempi, mutta vali¬≠tet¬≠ta¬≠vasti yhteys on ajan saa¬≠tossa kai¬≠ken kaik¬≠ki¬≠aan mel¬≠koi¬≠sesti ohen¬≠tu¬≠nut, St√•hle miettii.

‚Äď Nyt on erin¬≠omai¬≠nen hetki vah¬≠vis¬≠taa sosi¬≠aa¬≠li¬≠ty√∂n roo¬≠lia perus¬≠ter¬≠vey¬≠den¬≠huol¬≠lossa. Se tun¬≠tuu ole¬≠van kaik¬≠kien toiveena.

‚Äď Ei siis nurista siit√§, miten sosi¬≠aa¬≠lia¬≠laa ei kos¬≠kaan kuulla, sill√§ nyt kuul¬≠laan! On t√§y¬≠del¬≠li¬≠nen aika olla aktii¬≠vi¬≠nen ja ryh¬≠ty√§ ter¬≠vey¬≠den¬≠huol¬≠lon ammat¬≠ti¬≠lais¬≠ten kumppaniksi.

Sosiaali- ja ter­vey­sa­lat eivät ole vas­tak­kai­sia vaan hyvin toi­si­aan täy­den­tä­viä toi­mi­joita, Ståhle muistuttaa.

‚Äď L√§√§k√§ri hoi¬≠taa yksi¬≠l√∂√§ ja sosi¬≠aa¬≠li¬≠ty√∂n¬≠te¬≠kij√§ kat¬≠soo ihmi¬≠sen koko sosi¬≠aa¬≠lista tilan¬≠netta ja ver¬≠kos¬≠toa. Kun eri alo¬≠jen ammat¬≠ti¬≠lai¬≠set ty√∂s¬≠ken¬≠te¬≠le¬≠v√§t n√§in yhdess√§ asiak¬≠kaan par¬≠haaksi, pys¬≠ty¬≠t√§√§n asia¬≠kasta ja per¬≠hett√§ tuke¬≠maan el√§¬≠m√§n¬≠ti¬≠lan¬≠teen muu¬≠tok¬≠sissa ennal¬≠taeh¬≠k√§i¬≠se¬≠v√§sti ja laaja-alaisesti.

Muurinen ja St√•hle usko¬≠vat, ett√§ rat¬≠kai¬≠sut maa¬≠il¬≠man suju¬≠vim¬≠man soten raken¬≠ta¬≠mi¬≠seen l√∂y¬≠ty¬≠v√§t sote-maa¬≠kun¬≠tien ammat¬≠ti¬≠lai¬≠silta, jotka teke¬≠v√§t k√§y¬≠t√§n¬≠n√∂n ty√∂t√§.

‚Äď On arvo¬≠kasta l√∂y¬≠t√§√§ omasta arjesta k√§sin ideoita siit√§, mik√§ juuri mei¬≠d√§n yksi¬≠k√∂s¬≠s√§mme jo toi¬≠mii ja mit√§ mei¬≠d√§n pit√§isi tule¬≠vai¬≠suu¬≠dessa saada parem¬≠min toi¬≠mi¬≠maan, Muurinen sanoo.

‚Äď V√§it√∂skirjassani k√§vi ilmi, ett√§ kun kokei¬≠lut liit¬≠ty¬≠v√§t omaan ty√∂¬≠h√∂n ja ovat sopi¬≠van pie¬≠ni√§, nii¬≠den toteut¬≠ta¬≠mi¬≠nen on mah¬≠dol¬≠lista osana kii¬≠reist√§ perus¬≠ty√∂t√§. Mahdollisuus kehit¬≠t√§√§ omaa ty√∂¬≠t√§√§n on innos¬≠ta¬≠vaa, moti¬≠voi¬≠vaa ja tekee ty√∂st√§ mie¬≠le¬≠k√§st√§, Muurinen jatkaa.

Muurisen mukaan suh­tau­tu­mi­nen uusiin ideoi­hin avar­tuu ja val­lit­se­via käy­tän­töjä oppii kysee­na­lais­ta­maan, kun osal­lis­tuu kokeilutoimintaan.

‚Äď Tutkimukseni mukaan kokei¬≠luja voi hy√∂¬≠dyn¬≠t√§√§ my√∂s yhteis¬≠ke¬≠hit¬≠t√§¬≠mi¬≠sess√§ asiak¬≠kai¬≠den kanssa, h√§n muistuttaa.

Toki on myös niin, ettei­vät yksit­täi­set kokei­lut yleensä riitä ongel­man­rat­kai­suun tai uuden toi­min­nan luomiseen.

‚Äď Systemaattinen kokei¬≠lu¬≠pro¬≠ses¬≠sin ja kokei¬≠le¬≠van l√§hes¬≠ty¬≠mis¬≠ta¬≠van hy√∂¬≠dyn¬≠t√§¬≠mi¬≠nen edel¬≠lyt¬≠t√§√§¬≠kin, ett√§ tiimi sopii yhtei¬≠sist√§ tavoit¬≠teista, kes¬≠ki¬≠n√§i¬≠sist√§ vas¬≠tuista ja tie¬≠don kokoa¬≠mi¬≠sen tavasta.

THL:n tar­joama tuki sosi­aa­li­huol­lon sisäl­löl­li­selle kehit­tä­mi­selle tar­koit­taa esi­mer­kiksi eri­lais­ten työ­pa­jo­jen jär­jes­tä­mistä tai tukea mene­tel­mien käyttöönotossa.

Muiden kokei­luista ja käy­tän­nöistä kan­nat­taa roh­keasti ottaa sel­vää ja kokeilla niitä omissa yksi­köissä, Muurinen vinkkaa.

‚Äď Kannattaa s√§√§n¬≠n√∂l¬≠li¬≠sesti kur¬≠kata Innokyl√§-alus¬≠tamme antiin. Innokyl√§ on alusta, johon tule¬≠vai¬≠suu¬≠dessa kaikki t√§m√§n ohjel¬≠man hyv√§ksi havai¬≠tut kokei¬≠lut ja toi¬≠min¬≠ta¬≠mal¬≠lit tul¬≠laan ker√§√§¬≠m√§√§n yhteen ja samaan paik¬≠kaan kaik¬≠kien k√§ytt√∂√∂n.

Tapio Ollikainen